Samenvatting Class notes - kennis productintroductie

Vak
- kennis productintroductie
- erik la lau
- 2017 - 2018
- Inholland Amsterdam
- Food Commerce and Technology
364 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - kennis productintroductie

 • 1491688800 financiën les 1

 • resultaat
  opbrengsten - kosten of
  omzet - variabele kosten - vaste kosten
 • omzet
  verkoopprijs per stuk x aantal stuks
 • totale kosten
  variabele kosten x aantal stuks + vaste kosten
 • dekkingsbijdrage
  verkoopprijs per stuk - variabele kosten per stuk of
  omzet - variabele kosten
 • degressieve variabele kosten
  dalen per stuk
 • progressieve variabele kosten
  stijgen per stuk
 • trapsgewijs variabele kosten + vb
  stijgen trapsgewijs per stuk
  vrachtwagen met pallets
 • proportioneel variabele kosten
  variabele kosten gelijk per stuk
 • BE afzet
  vaste kosten/dekkingsbijdrage of
  vaste kosten/(verkoopprijs per stuk - variabele kosten)
 • BE omzet
  BE afzet x verkoopprijs
 • veronderstellingen BE analyse
  lineaire opbrengsten en kosten lijn
  één soort product
  productie=afzet dus voorraad wordt genegeerd
 • 1491775200 les

 • conclusie marktanalyse
  kansen en bedreigingen: is iets positief of negatief bij ongewijzigd beleid
 • marktanalyse
  afnemersanalyse
  bedrijfstakanalyse
  concurrentenanalyse
  distributieanalyse
 • conclusie interne analyse
  sterktes en zwaktes tov de concurrent
 • strategie interne analyse
  positioneren van een product of dienst tov de concurrent
 • confrontatiematrix
  focus op kleine dingen
  so:1
  st:2
  wo:3
  wt:4
 • vak 4 confrontatiematrix
  hieruit komt het centrale probleem
 • wat is het probleem? (swot-analyse)
  een combinatie van een bedreiging, een zwakte en het potentiële gevolg
 • 3 strategieën om het centrale probleem op te lossen
  porter
  ansoff
  treacy en wiersma
 • wanneer porter
  concurrentieprobleem
 • wanneer ansoff
  als ik extra omzet wil genereren
 • wanneer treacy en wiersma
  het creëren van waarde voor de klant
 • 3 eisen aan een strategie
  moet het centrale probleem oplossen
  moet een stukje theorie toepassen
  moet voeding vinden in de confrontatiematrix
 • so (confrontatiematrix)
  hoe maken we gebruik van sterkte x om in te spelen op kans y?
 • st (confrontatiematrix)
  hoe maken we gebruik van sterkte x om bedreiging y af te weren?
 • wo (confrontatiematrix)
  hoe versterken we zwakte x om in te spelen op kans y
 • wt (confrontatiematrix)
  hoe versterken we zwakte x om bedreiging y af te weren
 • Porter
  cost leadership
  differentiation
  focus strategy 
  let op: stuck in the middle is geen strategie je moet kiezen anders ga je failliet
 • ander woord ansoff matrix
  product-marktexpansie matrix
 • ansoffmatrix bestaande markten bestaande producten
  marktpenetratie
 • ansoffmatrix nieuwe markten bestaande producten
  marktontwikkeling
 • ansoffmatrix bestaande markten nieuwe producten
  productontwikkeling
 • ansoffmatrix nieuwe markten nieuwe producten
  diversificatie
 • kenmerk marktpenetratie
  meeste slagingskans, want kennis van de markt en kennis van het product
 • kenmerk diversificatie
  grootste gevaar, want met een nieuw product op een nieuwe markt
 • volgorde slagingskans ansoff
  marktpenetratie
  productontwikkeling
  marktontwikkeling
  diversificatie
 • treacy en wiersma: realiseren klantwaarde door
  operational excellence
  product leadership
  costumer intimacy
 • operational excellence
  kostenbesparing, tijdsbesparing en gemaks besparing voor de afnemer
 • product leadership
  innovaties met hoge succesrate
 • costumer intimacy
  klantpartner zijn. alles van de klant te weten komen om hem zo goed mogelijk te bedienen
 • kiezen van een strategie
  met het foetsje model
 • foetsje model hoe werkt het
  cijfer tussen 1 en 5 voor de 3 strategieën en kijken welke het beste is (soms ook ongewijzigd beleid ernaast)
  voor de winnende strategie werk je doelgroep, doelstelling, positionering en marketingmix uit
 • doelstelling
  hoeveel ga ik verkopen in het komende jaar
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting - Class notes - Kennis productintroductie

 • 1528322400 les 1: herhaling blok 1 en 2

 • wat houdt de strategie van Porter in?
  1. cost leadership
  2. differentiation
  3. focus strategy
 • wat houdt de Ansoffmatrix in?
  1. marktpenetratie
  2. marktontwikkeling
  3. productontwikkeling
  4. diversificatie
 • wat houdt de waardestrategie van Treacy en Wiersma in?
  klantwaarde realiseren door:
  1. operational excellence: kostenbesparing, tijdsbesparing, gemak voor afnemer
  2. productleadership: innovaties met hoge succesrate
  3. customer intimacy: klantpartner zijn
 • 1528408800 les 2: product

 • wat is de definitie van een product?
  een combinatie van tastbare en niet-tastbare eigenschappen waarmee een voorwerp of dienst in een bepaalde behoefte voorziet
 • wat is een fysiek product?
  het geheel van de fysieke eigenschappen, zoals het model, het gewicht en de smaak
 • wat is een uitgebreid product?
  omvat ook de toegevoegde eigenschappen zoals bijvoorbeeld thuisbezorgen, kortingen en een helpdesk.
 • wat is het totaal product?
  omvat door de afnemer ervaren toegevoegde waarde of afgeleide eigenschappen
 • wat is het kernproduct?
  reason to buy
 • wat zijn convienience goods?
  • hoge aankoopfrequentie
  • weinig koopinspanning
  • lage prijs
  • overal verkrijgbaar
  • intensieve distributie
 • wat zijn shopping goods?
  • minder vaak gekocht
  • vergeleken op kwaliteit, prijs en stijl
  • relatief hoge prijs
  • selectieve distributie
 • wat zijn specialty goods?
  • koper doet nodige moeite
  • hoge betrokkenheid
  • sterke merkenvoorkeur
  • beperkte distributie
 • wat zijn unsought goods?
  • nieuwe, onbekende producten
  • potentiële kopers niet gemotiveerd
  • vereist veel reclame en verkoopinspanningen
  • lage aankoopfrequentie
 • wat houdt het begrip 'assortiment' in?
  alle producten die een bedrijf aanbiedt, waaronder productgroepen, productvarianten en merken
 • wat houdt het begrip 'productgroep' in?
  een reeks van producten die veel met elkaar gemeen hebben en inspelen op dezelfde behoeften
 • wat houdt het begrip 'productvariant' in?
  een bepaald producttype dat deel uitmaakt van een product(groep), en zich op basis van bepaalde productattributen onderscheidt van andere productvarianten.
 • welke dimensies van het assortiment zijn er?
  • breedte
  • diepte
  • lengte
  • consistentie
  • hoogte
 • dimensies assortiment: wat houdt de breedte in?
  het aantal productgroepen dat het bedrijf voert
 • dimensies assortiment: wat houdt diepte in?
  het aantal varianten in een productgroep
 • dimensies assortiment: wat houdt lengte in?
  het totale aantal artikelen in het assortiment
 • dimensies assortiment: wat houdt consistentie in?
  samenhang tussen producten in het assortiment
 • dimensies assortiment: wat houdt hoogte in?
  hoogte van prijzen in het assortiment
 • wat houdt de 20/80 regel in?
  20% vab de producten in het assortiment zorgt voor 80% van de totale omzet
 • hoe worden de overige producten genoemd, die geen deel uitmaken van de 20/80 regel?
  randassortiment
 • door welke 2 manieren van lijnextensie is assortimentsuitbreiding  mogelijk?
  • line stretching
  • line filling
 • wat valt onder line stretching?
  • trading up --> uitbreiding met duurdere en luxere producten
  • trading down --> uitbreiding met goedkopere en minder luxe producten
 • wat valt onder line filling?
  producten worden binnen de huidige productlijn en prijsrange toegevoegd
 • wat is de betekenis van lijnextensie?
  de al gevoerde merknaam wordt voor nieuwe producten in dezelfde productgroep gebruikt
 • wat is de betekenis van merkextensie?
  de merknaam wordt gebruikt voor nieuwe producten in een andere productklasse
 • waar is de PLC nuttig voor?
  het verloop van de afzet van een product in de tijd weergeven
 • wat zijn de fasen in de PLC?
  1. introductie
  2. groei
  3. rijpheid
  4. verzadiging
  5. neergang
 • wat zijn fabrikantenmerken?
  A en B merken
 • wat zijn distribuantenmerken?
  huismerken
 • wat zijn de 4 kenmerken van diensten?
  1. ontastbaar
  2. onscheidbaar
  3. vergankelijk
  4. niet te standaardiseren
 • hoe kan de productiviteit in de dienstensector verhoogd worden?
  • investeringen in bedrijf
  • spreiding van de vraag
  • klanten bij het werk betrekken
  • verwachtingen van kopers beïnvloeden
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting - Class notes - kennis productintroductie

 • 1495317600 les 1 productintroductie

 • Wat doe je bij de externe analyse?
  Eerst de markt afbakenen en daarna de ABCD analyse
 • Waar staat de ABCD analyse voor?
  Afnemers analyse 
  Bedrijfstak analyse
  Concurrenten analyse 
  Distributie analyse
 • Wat doe je bij de afnemers analyse en wat is de conclusie?
  Je kijkt naar de wensen en behoeften van de consument
  Conclusie is het segment
 • Wat kan je gebruiken bij de bedrijfstak analyse?
  Destep: wat zijn de relevante en macro economische trends?
  5 krachten model van Porter 
  Product lifestyle
 • Wat doe je bij de concurrenten analyse?
  Sterke en zwakke punten van de concurrenten bekijken
 • Wat doe je bij de distributie analyse?
  De keten bekijken
 • Wat is de conclusie van de externe analyse?
  Kansen (positief bij ongewijzigd beleid) en bedreigingen (negatief bij ongewijzigd beleid)
 • Wat doe je bij de interne analyse?
  Het bedrijf beschrijven
 • Wat is positionering?
  Het positioneren van een product of dienst in het brein van de consument ten opzichte van de concurrent
 • Wat is de conclusie van de interne analyse?
  Sterktes en zwaktes ten opzichte van de concurrent
 • Wat vormt de confrontatie analyse?
  De externe analyse en interne analyse
 • Wat is het centrale probleem?
  Een combinatie tussen een bedreiging, een zwakte en het potentiële gevolg
 • Welke drie modellen zijn er voor het oplossen van het centrale probleem? (strategiën)
  1. Porter
  2. Ansoff
  3. Treacy en Wiersema
 • Welke 3 strategiën zijn er bij het model van Porter?
  1. Cost leadership
  2. Differentation 
  3. Focus strategy
 • Wat is cost leadership?
  De kostprijzen lager maken
 • Wat is differentation?
  Je wilt niet onderscheiden op prijs, maar op iets anders (blackberry)
 • Wat is focus strategy?
  Een verdieping van cost leadership en differentation
 • Wat is stuck in the middle?
  Als je niks doet en geen keuzen durft te maken, dit is geen strategie
 • Welke 4 strategiën zijn er bij het model van ansoffmatrix?
  1. Marktpenetratie 
  2. Productontwikkeling
  3. Marktontwikkeling
  4. Diversificatie
 • Wat is marktpenetratie?
  Bestaande producten op bestaande markten
 • Wat is productontwikkeling?
  Nieuwe producten op bestaande markten
 • Wat is marktontwikkeling?
  Bestaande producten op nieuwe markten
 • Wat is diversificatie?
  Nieuwe producten op nieuwe markten
 • Wat heeft een hoger slagingspercentages, productontwikkeling of marktontwikkeling?
  Productontwikkeling
 • Welke 3 strategiën zijn er bij het model van Treacy en Wiersma?
  1. Operational excellence
  2. Productleadership
  3. Customar intimacy
 • Wat is operationel excellence?
  Prijs en waarde dichter bij elkaar brengen door kostenbesparing, tijdbesparing, gemaksbesparing voor de afnemer
 • Wat is productleadership?
  Innovatieve nieuwe producten maken die hopelijk aanslaan bij de nieuwe klanten, innovaties met hoge succesrate
 • Wat is customer intimacy?
  Klantpartner zijn, alles van de klant weten om zo goed mogelijk te bedienen. Per klant naar hun zin maken (Nike ID)
 • Waar staat elk model voor?
  Porter = concurrentie
  Ansoff = omzet
  T&W = Waarde probleem
 • Wat wordt er uitgewerkt voor de winnende strategie?
  - Doelgroep
  - Doelstellingen 
  - Positionering 
  - Marketingmix
 • Wat zijn de 4 P's van de marketingmix?
  Product
  Plaats
  Prijs
  Promotie
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

corporate advertising
institutionele reclame, waarin de organisatie het publiek en de belangengroepen informeert over haar activiteiten, doelstellingen en betrokkenheid bij het oplossen van bepaalde problemen, met als doel haar imago te verbeteren en goodwill te creëren
public relations
scala van marketingcommunicatie activiteiten om planmatig een positief imago te creëren van de organisatie en een goede relatie op te bouwen met zowel interne als externe publieksgroepen
corporate identity
ontstaat door de manier waarop zij zich aan de buitenwereld presenteert en haar persoonlijkheid vormgeeft, zoals door het gedrag van medewerkers en bepaalde symboliek (bedrijfskleding)
public relations
corporate identity
public relations
corporate adertising
dutchlease doel: omzetten van bezoeken in orders
persoonlijke verkoop
ondersteund door slimme verkoopfilosofie en mterialen
dutchlease doel: veel bezoeken bij prospects
telemarketing
dutchlease doel: positief imago oproepen bij klanten en prospects
internetsite
dutchlease doel: vindbaar zijn voor klanten en prospects
vermeldingen in telefoongids en goudengids in de rayons van dutchlease
met grote nadruk op het internet
dutchlease doel: landelijke naamsbekendheid
truckside advertising
radiocampagne radio 1&3
selectieve vraag in groeifase stimuleren door
themareclame + promoties naar tussenhandel