Samenvatting Class notes - kerntaak 4

161 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - kerntaak 4

 • 1437861600 deel 1

 • Wat zijn externe contacten? 
  Er zijn organisaties of mensen die zich direct met het onderwijs bezighouden, zonder dat ze deel uitmaken van de schoolorganisatie zelf. Dat noemen we externe contacten.
 • Noem 5 externe contacten op?
  ®Buurtcontacten
  ®Onderwijsondersteuning
  ®Gezondheid
  ®Maatschappelijke ondersteuning
  ®Overige contacten 
 • Buurtcontacten spelen zich het meest af rondom het primair onderwijs. De school heeft contact met: 
  ®Ouders
  ®Het club- en buurthuiswerk
  ®Een sportvereniging 
 • Onderwijsondersteunende voorbeelden: 
  ®Inspectie

  ®Gemeente

  ®Onderwijsbegeleidingsdienst 

  ®Stichting leerplanontwikkeling 
  ®Pedagogische centra

  ®Cito 
  ®Permanente commissie leerlingenzorg 
  ®Commissie voor de indicatiestelling 
  ®Toelatingscommissie voortgezet onderwijs 
  ®Leveranciers 
 • Wat voor ondersteuning geeft de inspectie?
  De onderwijsinspectie heeft als taak toezicht te houden op de kwaliteit van het onderwijs.
 • Wat voor ondersteuning geeft de gemeente?
  Treedt op als adviseur, als vertrekker van faciliteiten, zoals RTers.
 • Wat voor ondersteuning geeft de Onderwijsbegeleidingsdienst
  OBD ofwel de schoolbegeleidingsdienst (SBD) is de organisatie die het onderwijs op de achtergrond ondersteund. Je kunt ermee te maken krijgen als de schoolbegeleider de teamvergadering bijwoont, als er bijv een nieuwe methode moet komen. Of hij komt in de klas om een leerling nader te onderzoeken. 
 • Wat voor ondersteuning geeft Stichting leerplanontwikkeling?
  De stichting leerplanontwikkeling bepaalt in samenspraak met de overheid de kerndoelen. Deze worden opgesteld aan de hand van richtlijnen die de overheid vaststelt. Als je school bij zo’n uitprobeerfase zit, kan je er mee te maken krijgen.
 • Wat voor ondersteuning geeft Pedagogische centra?
  Leveren ondersteunende diensten aan scholen en teams. Ze spelen in op maatschappelijke veranderingen en zetten die om in materiaal voor scholen. Voorbeeld: KPC groep. 
 • Wat voor ondersteuning geeft Cito?
  Het centraal instituut voor toetsontwikkeling is de organisatie die de toetsen ontwikkelt voor het LVS.  Hier krijg je dus mee te maken als de leerlingen deze toetsen maken. 
 • Wat voor ondersteuning geeft dePermanente commissie leerlingenzorg?
  PCL is een commissie die permanent beschikbaar is om te beslissen of een leerling naar het speciaal onderwijs moet. 
 • Wat voor ondersteuning geeft Commissie voor de indicatiestelling?
  CvI beoordeeld leerlingen met een handicap of zij een indicatie krijgen voor het speciaal onderwijs
 • Wat voor ondersteuning geeft de Toelatingscommissie voortgezet onderwijs? 
  Dit is de commissie over toelating op het vervolgonderwijs. Meeloopdag. 
 • Wat voor ondersteuning geven de Leveranciers?
  School verbruikt veel producten. Goed contact met de leverancier is belangrijk. 
 • Noem vier externe contacten van de gezondheid.
  ®Eerstelijnszorg
  ®Schoolarts en logopedist
  ®Vertrouwensarts
  ®Bureau Jeugdzorg 
 • Wat behoort tot de eerste lijnzorg?
  Tot de eerste lijnzorg waar scholen mee te maken, behoren de huisartsen, het maatschappelijk werk, jeugdzorg. Je krijgt hiermee te maken als ze je klas bezoeken om een leerling te observeren. 
 • Wat doet de schoolarts?
  De schoolarts is een regelmatig aanwezige persoon die controleert kinderen van vier en vijf op algehele gezondheid. 
 • Waar is de vertrouwensarts goed voor?
  Bij vermoedens van kindermishandeling of misbruik de vertrouwensarts raadplegen. Met vermoedens kan je ook terecht bij Advies en Meldpunt Kindermishandeling. 
 • Wat houdt bureau jeugdzorg in?
  BJZ is een verzamelpunt/centrale plek voor veel verschillende soorten diensten, voor kinderen van verschillend leeftijd. Ze geven advies en trainingen, of jongeren projecten. 
 • Geef voorbeelden van externe contacten voor maatschappelijke ondersteuning:
  ®Brandweer en politie
  ®Preventie drugs en alcohol
  ®Buitenschoolse opvang 
 • Wat doet de brandweer en de politie voor de scholen, en wanneer krijg je ermee te maken?
  Zij geven voorlichting en je kan op excursie naar de brandweerkazerne. Als je in hogere groepen van het primair onderwijs of het secundaire onderwijs werkt, kun je ermee te maken krijgen.
 • Wanneer heb je met preventie drugs en alcohol te maken?
  Bureau jeugdzorg heeft voorlichtingstaken. Een medewerker kan op school komen om een lezing te geven over alcohol en drugs, opvoedingspatronen. Bestemd voor de leerlingen uit hogere groepen. 
 • Waar is het buitenschoolse opvang voor nodig?
  Is bedoeld voor kinderen in het basisonderwijs. Ze kunnen er buitenschooluren heen. 
 • Noem een voorbeeld van een overige contact?
  NME is een organisatie die zich bezig houdt met Natuur- en Milieueducatie. 
 • Waarom zijn externe contacten noodzakelijk?
  ®Verwetenschappelijking van het onderwijs
  ®Veelzijdiger worden van het onderwijs
  ®Complexer worden van de samenleving 
 • Vertel wat over het verwetenschappelijkt onderwijs?
  Het primaire proces in het onderwijs is verwetenschappelijkt. De onderwijsmethodes van tegenwoordig zijn zo opgesteld dat ze aan de moderne inzichten beantwoorden. De tussendoelen geletterdheid is hier een voorbeeld van. 
 • Vertel wat over het veelzijdiger worden van het onderwijs.
  Tegenwoordig is het niet meer een half uur praten en opdrachten maken. Lesgeven is het proces begeleiden waarin de leerlingen zelf al doende nieuwe inzichten ontwikkelen. 
 • Vertel wat over het complexer worden van de samenleving.
  De samenleving wordt steeds complexer en er zijn veel uiteenlopende problemen. Daar krijgt de school ook mee te maken. Hulpverlenende instanties zijn:
  ®AMK
  ®Bureau jeugdzorg
  ®Bureau vertrouwensarts
  ®Maatschappelijk werk
  ®CAD, consultatiebureau voor alcohol en drugs 
 • Wat is een beroepsprofiel?
  Het beroepsprofiel schetst wat voor soort functie je als onderwijsassistent hebt. Het komt tot stand na veel overleg met de overheid en vooral met mensen uit het werkveld. Op basis van het beroepsprofiel wordt het studiemateriaal ontwikkeld bijvoorbeeld dit boek. 
 • Wat is de inhoud beroepsprofiel onderwijsassistent?
  ®Beroepscontext
  ®Rol en verantwoordelijkheden
  ®Complexiteit
  ®Typerende beroepshouding
  ®Trends in de ontwikkeling van het beroep 
 • Wat houdt beroepscontext in?
  De beroepscontext is de omgeving waarbinnen je werkt. De mensen met hun functies, en met wie je het meest te maken hebt.
   
  Je kunt werken in een onderwijsinstelling voor:
  ®Basisonderwijs of primair onderwijs, p.o.
  ®Speciaal basisonderwijs, sbo. 
 • Vertel over jou rol en verantwoordelijkheid van de onderwijsassistent.
  Je hebt een uitvoerende rol in de communicatie en het contact met leerlingen, het pedagogisch en didactisch werk en de organisatie daarvan.
   
  Jij bent verantwoordelijk voor je eigen taak. Je voert die taak uit onder verantwoordelijkheid van de leraar  of het team. Noem je ook wel verleende verantwoordelijkheid. 
 • De complexiteit van de beroepsprofiel houdt in?
  Je komt in aanraking met onverwachte situaties. 
 • Typische houdingseisen die voor jou gelden zijn:
  1)Je bent mensgericht. (werkt met leerlingen)
  2)Je bent sociaalcommunicatief. (makkelijk contact leggen)
  3)Je bent flexibel. (onverwachte situaties)
  4)Je neemt initiatief.
  5)Je bent zelfstandig.
  6)Je bent creatief, vindingrijk. 
 • Wat biedt de functiebeschrijving?
  Functiebeschrijvingen geven een concrete invulling van je takenpakket. Functiebeschrijvingen bieden een kader op grond waarvan je concreet taken op een school krijgt. De functiebeschrijving biedt dus een kader.
 • De officiële functiebeschrijving onderwijsassistent regulier basisonderwijs heeft vier aspecten, dat zijn:  
  ®Onderwijsinhoudelijke ondersteuning
  µJe moet weten hoe lesgeven in elkaar zit.
  µVoorbeeld: leerlingen observeren, leerling(en) individueel begeleiden.
  ®Ondersteuning bij verwerving van vaardigheden
  µVerwerven van vaardigheden betekend altijd oefenen.
  µVoorbeeld: helpen bij aan/uitkleden bij gym. En toezicht houden.
  ®Ondersteuning bij klassenmanagement
  µHet woord klassenmanagement betreft alles wat een goed verloop van het onderwijs bevorderd.
  µVoorbeeld: praktische dingen als lokaal opruimen, of inrichten.
  ®Overige werkzaamheden
  µVoorbeeld: vergadering bijwonen, leerlingenbespreking. 
 • Binnen het speciaal onderwijs is er één extra aspect, welke is dat?
  ®Verrichten van verzorgende werkzaamheden
  µBegeleidt leerlingen naar dokter, ziekenhuis, toezicht op medicijngebruik. 
 • Functiebeschrijving onderwijsassistent voortgezet onderwijs heeft 4 afspecten, dat zijn: 
  ®Onderwijsinhoudelijke ondersteuning
  µVoorbeeld: in de gaten houden of leerlingen goed zelfstandig kunnen werken, ondersteunen bij projecten.
  ®Ondersteuning bij klassenmanagement
  ®ICT-taken
  µOndersteuning op gebied van ICT-projecten.
  ®Overige werkzaamheden 
 • Wat houdt de taak en werkomschrijving in?
  Taakomschrijving en werkomschrijving zijn concrete uitwerkingen van je werk. Een taakomschrijving is gebaseerd op de functieomschrijving. Ze beschrijft wat jij op deze school voor taken hebt. De taakomschrijving is dus de keuze van de school. De school moet daarbij wel binnen de kaders van de functieomschrijving blijven.
   
  Je taakomschrijving kan worden uitgewerkt in een werkomschrijving. In je werkomschrijving staat per dag van de week concreet beschreven wat jij doet. Het is te vergelijken met een agenda. 
 • Waar gaat het over in jou positie in de organisatie met als functie onderwijs assistent?
  Concreet gaat het over wie je leiding krijgt, wie er verantwoordelijk is en wat jou bevoegdheden zijn. 
 • Drie verschillende soorten leiding worden onderscheiden, dat zijn:
  ®Hiërarchische leiding
  ®Is de baas. Meestal directeur.
  ®Functionele leiding
  ®Iemand die jou aanwijzingen of opdrachten kan geven over hoe je iets moet doen.
  ®Operationele leiding
  ®Aanwijzing of opdracht geeft dat je iets moet doen. 
 • Wie mag hiërarchische leiding geven en wie functioneel en operationeel?
  ®De directeur is de hiërarchisch leidinggevende. Daarnaast kan jij ook functioneel en operationeel leiding geven.
  ®De leraar geeft jou functionele en operationele leiding, dus geen hiërarchische leiding. 
 • Bij een taak hoort verantwoordelijkheid. We omschrijven verantwoordelijkheid als:
  De plicht om wat je doet naar beste weten en kunnen te doen en hierop aanspreekbaar te zijn. 
 • De plicht om wat je doet naar beste weten en kunnen te doen en hierop aanspreekbaar te zijn, leg dit uit?
  De hele organisatie rekent erop dat jij je werk zo goed mogelijk uitvoert, in overeenstemming met je kennis en vaardigheden, ofwel naar beste weten en kunnen. 
 • De plicht om wat je doet naar beste weten en kunnen te doen en hierop aanspreekbaar te zijn, leg dit uit?
  Je kunt uitleggen waarom je iets doet. Dat noem je verantwoording afleggen.
  Je kunt onderscheid maken tussen twee soorten verantwoordelijkheid:
  ®Sociale verantwoordelijkheid
  µIs de verantwoordelijkheid die ieder mens heeft tegenover een ander, in of buiten het werk.
  ®Functionele verantwoordelijkheid
  µIs de verantwoordelijkheid waarop je aangesproken kunt worden tijdens het uitoefenen van je functie, tijdens het uitvoeren van taken. 
 • Wat is bevoegdheid?
  Een bevoegdheid is het recht om bepaalde handelingen uit te voeren. Het recht om bepaalde dingen uit te voeren, krijg je door de wet of door een organisatie. Je kunt dus onderscheid maken tussen wettelijke bevoegdheden en organisatorische bevoegdheden. 
 • Wat is een ander woord voor bevoegdheid?
  Een ander woord voor bevoegdheid is mandaat. 
 • Wat is de samenhang van TVB?
  Taken, verantwoordelijk en bevoegdheid  worden ook wel TVB genoemd. Ze vormen samen een eenheid.  
 • Wat houdt communicatie in?
  Communicatie is in feite overdracht van informatie, op welke manier dan ook. Het is de uitwisseling van gedachtes, gevoelens, informatie en ideeën tussen mensen. 
 • Wat wordt er bedoeld met communicatieproces?
  In communicatie met andere zit voortgang. Alles waar voortgang in zit, noemen we een proces. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat zijn externe contacten? 
2
Noem 5 externe contacten op?
2
Buurtcontacten spelen zich het meest af rondom het primair onderwijs. De school heeft contact met: 
2
Onderwijsondersteunende voorbeelden: 
2
Pagina 1 van 41