Samenvatting Class notes - Kernvak Staats en bestuursrecht II

126 Flashcards en notities
69 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Kernvak Staats en bestuursrecht II

 • 1415660400 `Staats en bestuursrecht thema 1

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • 1416178800 `Staats en bestuursrecht thema 2

 • Wat is de strekking van arrest ABRvS 17 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3379 (Grote kamer:
  bestuursorgaanbegrip)
  5.1. Het begrip ‘bestuursorgaan’ is een centraal begrip in het bestuursrecht. Het is daarom van belang dat duidelijkheid bestaat over de vraag wanneer een orgaan van een privaatrechtelijke rechtspersoon, zoals in dit geval het bestuur van de stichting, dient te worden aangemerkt als een bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Awb. De Afdeling ziet in de uitspraak van de rechtbank, het betoog van het bestuur en de conclusie van de staatsraad advocaat-generaal aanleiding haar rechtspraak over dit onderwerp als volgt te verduidelijken.
  Ingevolge artikel 1:1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Awb is een orgaan van een privaatrechtelijke rechtspersoon een bestuursorgaan als dat orgaan met openbaar gezag is bekleed. Daarvoor is bepalend of aan dat orgaan een publiekrechtelijke bevoegdheid tot het eenzijdig bepalen van de rechtspositie van andere rechtssubjecten is toegekend. Openbaar gezag kan in beginsel slechts bij wettelijk voorschrift worden toegekend. Als een daartoe strekkend wettelijk voorschrift ontbreekt, is een orgaan van een privaatrechtelijke rechtspersoon in beginsel geen bestuursorgaan. Bij organen van privaatrechtelijke rechtspersonen die geldelijke uitkeringen of op geld waardeerbare voorzieningen aan derden verstrekken, kan zich evenwel een uitzondering op deze regel voordoen, waardoor die organen toch bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Awb zijn. Deze uitzondering doet zich voor als aan twee cumulatieve vereisten is voldaan.
  Het eerste vereiste is dat de inhoudelijke criteria voor het verstrekken van geldelijke uitkeringen of voorzieningen in beslissende mate worden bepaald door een of meer bestuursorganen als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Awb (hierna: het inhoudelijke vereiste). Dat bestuursorgaan of die bestuursorganen hoeven geen zeggenschap te hebben over een beslissing over een verstrekking in een individueel geval.
  Het tweede vereiste is dat de verstrekking van deze uitkeringen of voorzieningen in overwegende mate, dat wil zeggen in beginsel voor twee derden of meer, wordt gefinancierd door een of meer bestuursorganen als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Awb (hierna: het financiële vereiste).
  Verder geldt dat het bestuursorgaan dat of de bestuursorganen die in beslissende mate de criteria bepalen in de zin van het inhoudelijke vereiste, niet noodzakelijkerwijs dezelfde hoeven te zijn als het bestuursorgaan dat of de bestuursorganen die de verstrekking in overwegende mate financieren in de zin van het financiële vereiste.
  Overigens heeft hetgeen hiervoor is overwogen geen betekenis voor de specifieke wijze waarop het begrip bestuursorgaan, in verband met het begrip ‘openbare dienst’ in artikel 1 van de Ambtenarenwet, in de ambtenarenrechtspraak wordt gehanteerd.
 • Wat is de strekking van arrest Belangenvereniging Indische Buurt?
  Art 1:2 lid 3. Het gaat hier om een collectief belangenbehartiger. Zij behartigt de belangen van de bewoners van de Indische buurt, welk belang rechtstreeks is betrokken. 50 leden ervan wonen binnen een straal van 100m. Door het optreden van de Vereniging is er een bundeling van rechtstreeks bij het bestreden besluit betrokken individuele belangen tot stand gebracht, wat effectiever is dan individueel optreden. Gekeken moet worden naar de feitelijke werkzaamheden en de statuten van de vereniging, maar bij een collectief belangenbehartiger telt de eerste eis minder zwaar.
 • Wat is de strekking van arrest Kamsalamander?
  1. Bij bewoning en/of eigenaarschap van een perceel dat direct grenst aan een locatie, wordt uitgegaan van belanghebbendheid.
  1. Gaat het om bewoning en/of eigenaarschap van een perceel dat niet direct grenst aan een locatie, dan geldt dat voor het aannemen van belanghebbendheid de afstand tussen beide gering moet zijn. Hierbij speelt het zichtcriterium een grote rol:
  - Wanneer zicht op een locatie ontbreekt, dan leiden afstanden groter dan 100m in principe niet tot belanghebbendheid. Tenzij dit gecompenseerd worden door de ruimtelijke uitstraling van een locatie.
  - Wanneer er wel zicht is, dan kan ook bij afstanden groter dan 100m belanghebbendheid zijn. Hierbij speelt het criterium van ruimtelijke uitstraling ook een rol: wanneer hier sprake van is dan is de kans groter dat je belanghbebende bent.
 • Thema 1: Wat is de strekking van arrest Nauerna?
  Het gaat hier om de vraag wie als belanghebbende zijn aan te merken. voor gevallen die vallen onder de werking van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Per toestemming voor een vergunning dient bekeken te worden of betrokkene als belanghebbende moet worden aangemerkt, tenzij sprake is van een activiteit waarvoor de aanvrager op basis van art. 2.7 lid 1 Wabo verplicht is om in een vergunningsaanvraag de verschillende benodigde toestemmingen te vragen.
 • 2: Wat is de strekking van arrest Verhuizen naar Senegal?
  Appellante had aan het UWV toestemming gevraagd om met behoud van haar uitkering naar Senegal te verhuizen. Als reactie hierop werd haar meedegedeeld dat haar uitkering zal worden beeindigd. Deze mededeling heeft geen voorlopig en algemeen karakter is niet aan te merken als het verstrekken van informatie. Er wordt zonder voorbehoud een oordeel gegeven over de toepassing van een wettelijk voorschrift in een concrete situatie. Dit wordt een bestuurlijk rechtsoordeel genoemd. Dit bestuurlijke rechtsoordeel moet in deze situatie op een lijn worden gesteld met een besluit (art. 1:3 Awb) nu het voor appellante onevenredig bezwarend is om naar Senegal te verhuizen voor zij in rechte beoordeeld kan krijgen of haar uitkering in dat geval terecht is beeindigd.
 • Wat is de strekking van arrest Havenatlas?
  Wanneer is er sprake van een concretiserend besluit van algemene strekking en wanneer van een algemeen verbindend voorschrift? Bij algemeen verbindende voorschriften gaat het om regelgeving: besluiten met voor herhaalde toepassing vatbare, voorwaardelijke rechtsnormen. De grens tussen de twee ligt op het punt waar een besluit geen voorwaardelijke norm meer bevat, maar een concrete, geindividualiseerde toepassing van zo'n norm, ongeact de vaagheid de norm die is toegepast en ongeact of het besluit wel deel uitmaakt van een besluit dat overigens wel van regelgevende aard is.
  In casu ging het over de wijziging van de havenatlas. Beslissend is dat de wijziging van de Havenatlas niet alleen de aanwijzing van de plaatsen inhoudt waar woonboten mogen liggen, maar tevens normen stelt over het soort boten dat er mag liggen, waaraan vergunning aanvragen moeten worden getoestst (avv).
 • Wat is de strekking van arrest Marktverordening Ijsselstijn?
  Het besluit tot een nieuwe opstelling van de weekmarkt bevat niet een nadere bepaling naar plaats, tijd of object van de toepasselijkheid van normen die in de Marktverordening of het Marktreglement besloten liggen, maar nadere zelfstandige normen waaraan aanvragen om afgifte van een vergunning tot het innemen van een standplaats dienen te worden getoetst: avv, dus niet vatbaar voor bezwaar/beroep.
 • Wat is de strekking van arrest Bloemenmarkt Amsterdam?
  Hierbij is de marktverordening aan te merken als een besluit van algemene strekking. De aanwijzingen van de grenzen waarbinnen en de dagen en uren waarop de bloemenmarkt wordt gehouden, strekken tot het bepalen van de werkingssfeer van reeds bestaan algemeen verbindende normen, neergelegd in de Verordening op de Straathandel en bevatten geen zelfstandige normstelling.
  Een belanghebbende kan ook een rechtsopvolgster onder algemene titel zijn.
 • Wat is de strekking van arrest Middelburg?
  In het algemeen staat art. 2:4 Awb er niet aan in de weg dat iemand zowel in de gemeenteraad gevestigd is als belanghebbende is. Diegene hoeft zich dus ook niet te onthouden van deelname aan de besluitvorming. Dit zou afbreuk doen aan de taak en de fundamentele rechter van een gekozen volksvertegenwoordiger en daarmee aan het democratisch proces. Er kunnen zich wel bijkomende omstandigheden voordoen die maken dat de behartiging van het persoonlijk belang van een raadslid zodanig aan de orde is bij het onderwerp van de besluitvorming dat hij daaraan niet behoort deel te nemen. Weliswaar kan de gemeenteraad de aanwezigheid niet verhinderen, maar het kan wel leiden tot een strijd met art. 2:4 Awb. De conclusie dat het betrokken bestuursorgaan in strijd met deze bepaling een besluit heeft genomen, kan pas worden getrokken als aannemelijk is dat de betrokken volksvertegenwoordiger de besluitvorming daadwerkelijk heeft beïnvloed.
 • Wat is de strekking van arrest Graft - de Rijp?
  Gaat door op het arrest Middelburg. Besluit waarbij is besloten een bestemmingsplan niet te herzien. De omstandigheid dat de raadsleden die tegen het voorstel tot vaststelling van het plan hebben gestemd lid waren van politieke partijen die blijkens hun verkiezingsprogramma en coalitiekakkoord tegen het ontwerpplan waren, is ontoereikend voor het oordeel dat de raad vooringenomen was. De vaststelling van een bestemmingsplan vergt immers een belangenafweging, waarbij politieke inzichten een belangrijke rol spelen.
 • Wat is de strekking van arrest Intrekking ligplaatsvergunning Amsterdam?
  Bij het normaal maatschappelijk risico gaat het om algemene maatschappelijke ontwikkelingen en nadelen waarmee men rekening kan houden, ook al bestaat geen zicht op de omvang waarin, de plaats waar en het moment waarop deze zich zal concretiseren en de omvang van de nadelen die daaruit eventueel zullen voortvloeien. In dit arrest had appellant redelijkerwijs rekening kunnen houden met de mogelijkheid dat haar woonschip op enig moment vanwege de intrekking of wijziging van de aan haar verleende ligplaatsvergunning, zou moeten worden verplaatst. Hiervoor is onder andere de reden dat het gaat om een ligplaats in het centrum van Amsterdam. Een dergelijke ligplaats kan als nadeel hebben dat zich sneller ontwikkelingen kunnen voordoen die de intrekking van een ligplaatsvergunning en de verplaatsing van een woonschip noodzakelijk kunnen maken. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening.
 • Wat is de strekking van arrest ABRvS 11 november 2009, Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB) 2010/6?
  Huurster verzocht om schadevergoeding, die zij zou lijden als gevolg van een besluit tot bouwvergunningverlening waardoor de bouw van een appartementencomplex in de nabijheid van haar woning mogelijk was gemaakt. In beginsel worden verzoeken om nadeelcompensatie op grond van het beginsel van de gelijkheid voor de openbare lasten bij een buitenwettelijk zuiver schadebesluit geweigerd. Er is immers geen ruimte voor een belangenafweging en daarmee ook niert voor nadeelcompensatie. Eenzelfde benadering wordt gehanteerd bij wettelijke zuivere schadebesluiten. Maar in dit geval was er wel enige discretionaire ruimte, en daarmee ook ruimte voor nadeelcompensatie.
  Vraag hierbij was of de gestelde schade wel buiten het normaal maatschappelijk risico valt. Geoordeeld wordt dat het gebriuik maken van de bebouwingsmogelijkheden ter plaatse als een normale maatschappelijke ontwikkeling moet worden aangemerkt. Bij de bepaling van de grenzen van het normaal maatschappelijk risico is een minder hoge graad van voorzienbaarheid vereist dan bij risicoaanvaarding, dat minder concrete aanknopingspunten voor voorzienbaarheid vereist zijn. Bij het normaal maatschappelijk risico gaat het om algemene maatschappelijke ontwikkelingen en nadelen waarmee men rekening kan houden, ook al bestaat geen zicht op de omvang waarin, de plaats waar n het moment waarop deze zich zal concretiseren de omvang van de nadelen die daaruit eventueel zullen voortvloeien.
  (NB voor het aannemen van risicoaanvaarding is niet vereist dat de omvang van de nadelige gevolgen nauwkeurig kan worden bepaald)
 • Wat is de strekking van het arrest Hollandse Brug?
  In beginsel is het aanvaardbaar dat een bestuursorgaan tav het normaal maatschappelijk risico of het normaal ondernemersrico werkt met een vaste drempel of korting of met een vaste drempel icm een korting bovenop het schadebedrag, Het is niet aan de bestuursrechter om in dit verbang een % vast te stellen, maat om te toeten op e wijze zoals is overwogen. Het bestuursorgaan zal, als daartoe aanleiding bestaat, moeten beoordelen of deze drempel of korting, ook kan toegepast worden in de omstandigheden van het geval. Naarmate er een hoger percentage dan wel normaal ondernemersrisico als drempel worden gehanteerd, dan worden er zwaardere eisen aan de motivering gesteld.
 • Wat is de strekking van het arrest Wouwse Tol?
  De vaststelling van de omvang van het normaal maatschappelijk risico is in de eerste plaats aan het bestuursorgaan, die daarbij beoordelingsvrijheid heeft. Daarbij zal het oordeel onderbouwd moeten worden. De bestuursrechter toets het op rechtmatigheid. Een percentage kan door het bestuursorgaan gehanteerd worden maar wel zal moeten worden gekeken naar de omstandigheden.
 • Wat is de strekking van het arrest Nadeelcompensatie HOV-baan Utrecht?
  Bij het advies omtrent het normaalmaatschappelijk risico is niet gebleken dat er rekening is gehouden met het na-ijlen van de gevolgen van de periode van intensieve werkzaamheden in de straat. Indien de verminderde bereikbaarheid van de onderneming tijdens deze periode tot een omzetdaling heeft geleid, dan zal de omzich zich niet direct herstellen. Daarbij is van belang dat de onderneming weliswaar een sterke concurrentiepositie heeft, maar geen monopolie op de markt heeft, zodat de verminderde bereikbaarheid van de onderneming ertoe kan leiden dat potentiele klanten zich tot de concurrentie wenden.
 • Wat is de strekking van het arreat Noord Zuidlijn?
  Toen het pand werd verworven om daarin een stomerij te exploiteren, was de aanleg van de Noord-Zuidlijn voorzienbaar. Met de verwerving is het risico van schade door werkzaamheden in verband met die aanleg aanvaard.
 • Wat is de strekking van het arrest Cafe Friends?
  Wanneer er een overtreding van een wettelijk voorschrift plaasvindt, zal het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. In gevallen waarin het bestuursorgaan in dat kader redelijk te achten beleid voert, dient het zich in beginseleerst aan dit beleid te houden. Maar, het bestuursorgaan mag slechts onder bijzondere omstandigheden van het opleggen van een last onder bestuursdwang / dwangsom afzien. Dergelijke omstandigheden kunnen zich voordoen als concreet zicht op legalisatie bestaat, of als het opleggen van een dergelijke last zodanig onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat in die concrete situatie van het opleggen van die last behoort te worden afgezien.
 • Wat is de strekking van het arrest Verwijderen fietsen in Utrecht?
  Betrokkenen mogen er in beginsel vanuit gaan dat de in het document neergelegde richtlijnen door het college worden toegepast ij de besluitvorming omtrent overtreding van art. 2:32 lid 1 APV, ondanks dat het hier gaat om een vast gedragslijn en niet van een beleidsregeld. Die hoeft niet op een geschikte wijze te worden bekendgemaakt voorda zij mag worden toegepast.
 • Wat is de strekking van het arrest Prioriteiten bij handhaving?
  Handhavingsbeleid mag er niet toe strekken dat tegen overtredingen met een lage prioriteit niet wordt opgetreden. Dit betekent niet dat er geen prioriteiten mogen worden gesteld. Prioriteitsstelling is toegestaan om in het kader van doelmatige handhaving onderscheid te maken in de wijze van uitvoering. Wanneer door een belanghebbende om handhaving wordt verzocht, kan echter niet uitsluitend onder verwijzing naar de prioriteitsstelling van handhaving worden afgezien. Alleen onder bijzondere omstandigheden mag dat. Een beperkte handhavingscapaciteit valt hier niet onder. Een afweging zal moeten worden gemaakt in het individuele geval, waarbij de belangen van de verzoeker worden betrokken.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Waarom is het nodig om beleidsregels en algemeen verbindende voorschriften van elkaar te onderscheiden?
5
Staat tegen alle besluiten beroep bij de bestuursrechter open?
5
Welke drie soorten besluiten vallen onder de algemene term 'andere besluiten van algemene strekking?
5
Welke categorie van de drie categorieën van 'andere besluiten van algemene strekking' wordt niet als aparte soort behandeld in de Awb en waarom?
5
Pagina 1 van 17