Samenvatting Class notes - Kinderopvang

193 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Kinderopvang

 • 1455836400 H. 22 Opvoedingsondersteuning | Ped.Werk

 • Opvoedingsondersteuning in het pszwerk en de ko is het helpen van ouders bij de opvoedingstaken door:
  • de zorg en opvoeding op elkaar af te stemmen
  • hen voor te lichten over opvoeding in Nederland
  • vaardigheden aan te leren
  • verschillen van inzichten te bespreken en onderwerpen ter discussie te stellen
 • In welke zin hebben opvoedingsondersteuning en opvoedingsstimulering met elkaar te maken?
  Opvoedingsstimulering is gericht op de kinderen. Ouders worden geïnformeerd over de manier waarop de ontwikkeling gaat en gestimuleerd wordt. Door hier met ouders over te praten, ondersteun je hen bij de opvoeding. Je licht hen immers voor over wat je doet met hun kind. Tegelijk heb je een open oor voor wat de ouders daarvan vinden, praat je over eventuele verschillen in opvatting en stem je uiteindelijk met elkaar af hoe je met het kind omgaat.
  Er is sprake van gelijkwaardigheid in het contact.
 • Cirkel 'gezinsondersteuning' waarin verschillende niveaus van gezinsondersteuning zijn opgenomen.
  Als PW'er ben je bij al deze niveaus betrokken.
 • De Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkelingen (RMO) formuleert drie rollen waarmee scholen en kinderopvangorganisaties ouders opvoedondersteuning kunnen verlenen. Welke drie rollen zijn dit?
  1. Faciliteren van een netwerk tussen ouders
  De school/ko-organisatie organiseert activiteiten waarbij ouders met elkaar in contact kunnen komen. Op deze manier ontstaat er een sociaal netwerk tussen ouders, waardoor ouders laagdrempelig opvoedkundig advies bij elkaar kunnen inwinnen.

  2. Overdracht van pedagogische kennis

  De school/ko-organisatie organiseert activiteiten waarbij actieve pedagogische informatie-uitwisseling plaatsvindt, al dan niet verstrekt door professionals. Het is veelal gericht op de groep ouders in zijn geheel en de deelname hieraan is vrijwillig.

  3. Directe preventie en interventie

  Activiteiten in het kader van preventie en interventie zijn gericht op individuele (probleem-)situaties: deels actieve signalering, maar ook interventie indien dit nodig wordt geacht. In de meeste gevallen zijn hier externe organisaties en specialisten bij betrokken.
 • In het pszwerk en de kinderopvang wordt preventief gewerkt om te voorkomen dat er opvoedingsproblemen ontstaan. Problemen die doorgaans in de ko voorkomen zijn problemen in de normale ontwikkeling van kinderen, zoals:
  • het ontwikkelen van zelfvertrouwen en de drang om op onderzoek uit te gaan
  • het leren zien van gevaar
  • het leren omgaan met andere kinderen
  • het leren om problemen op te lossen
  • de taalontwikkeling
  • de motorische ontwikkeling

  De rol die ko-organisaties hierin spelen is het vergroten van de competenties van ouders en verzorgers en op het voorkomen van opvoedproblemen. Bij ernstiger opvoedproblemen verwijs je de ouders door.
 • Noem drie rollen van de pedagogisch medewerker bij opvoedingsondersteuning?
  Informeren
  ouders voorlichten over opvoeding (individueel/oudergesprekken/informatiebijeenkomsten/ouderavond) of verwijzen naar goede informatie (internet, boeken, opvoedcursussen).

  Signaleren
  vroegtijdig onderkennen van ontwikkelingsstoornissen of opvoedproblemen. Bijv. mbv signaalverwijskaarten of sociale kaarten.

  Doorverwijzen   
  verschillende instanties:
  - huisarts: lichamelijke problemen
  - consultatiebureau: ontwikkelings-en opvoedproblemen
  - Centrum Jeugd en Gezin: ontwikkelings-en opvoedproblemen
  - Bureau Jeugdzorg: hulpverlening, pleegzorg, plaatsing in internaten
  - IV-team (Integrale Vroeghulp), VTO-team (VroegTijdige Onderkenning Ontwikkelingsstoornissen) of ZAT-team (Zorg AdviesTeam): meer specialistische hulp
  - Maatschappelijk werk: voor psychosociale hulpverlening
 • Hoe bespreek je opvoedproblemen met ouders?
  • geef tijdens intake al aan dat er gesprekken komen over de ontwikkeling van het kind
  • leg je bevindingen neer als een observatie, een vraag of een probleem en dus niet als een feit
  • formuleer concreet en zorg ervoor dat het onderwerp waarover gesproken gaat worden duidelijk is
  • houd het gesprek open door enkel de observatie voor te leggen en niet te oordelen of conclusies te trekken. Je hebt alleen iets gesignaleerd
  • geef ouders tijd om je observatie/probleemstelling te verwerken
  • onderbreek ouders niet en laat ze in hun waarde en kom niet met allerlei tegenargumenten
  • probleem niet helemaal bij de ouders leggen maar zie het ook als een probleem van jou en je collega's
  • eventueel een nieuw gesprek aangaan
 • Noem een aantal tips voor de organisatie van activiteiten met ouders?
  • inventariseer wat voor ouders goede momenten zijn om iets gezamenlijks te doen
  • inventariseer naar welke soort activiteiten de voorkeur uitgaat
  • inventariseer inhoudelijke onderwerpen
  • kijk hoeveel tijd jij en je collegae kunnen spenderen aan de activiteit en maak het jezelf niet te moeilijk
  • stem organisatie met elkaar en eventueel de ouders af
  • eventueel externe ondersteuning uitnodigen
  • kondig ruim van te voren bij de ouders aan wat je van plan bent
  • wees duidelijk over doel en opzet van de bijeenkomst en de verwachtingen naar ouders
  • kies een opzet en werkvormen die aansluiten bij jouw ouders
  • zorg voor hapje/drankje/gezelligheid
  • ruim tijd in voor informeel contact tussen ouders onderling en met de pm'ers
  • evalueer aan het eind van de avond de bijeenkomst en praat er later nog eens op door met ouders
 • Noem drie programma's die dienen ter opvoedingsondersteuning
  • gezinsgerichte programma's
  • oudercursussen
  • oudertrainingen
 • Wat zijn gezinsgerichte programma's?
  Gezinsprogramma's zijn programma's die tot doel hebben de opvoedingsvaardigheden van ouders te bevorderen.
 • Noem enkele voorbeelden van gezinsgerichte programma's
  - STAP-programma's: Instapje (1-2 jr), Opstapje (2-4 jr), Opstap (4-6 jr), Overstap (eerste groepen bo), Stap Door
  Programma's hebben tot doel de onderwijskansen van kinderen met een (taal)achterstand te vergroten. Ondersteuning van en stimulering door de (laagopgeleide) ouders zijn een belangrijk onderdeel van de programma's->leren hun kinderen te ondersteunen en spelenderwijs te stimuleren. Ouders actief betrekken bij het onderwijs waardoor ze meer participeren in de samenleving.
  - Moeders informeren Moeders (MIM)
  Doel is zelfredzaamheid van moeders die eerste kind hebben te vergroten. Aanvulling op aanbod cb. Moeders (vrijwilligers) informeren andere moeders over opvoeding en verzorging.
  - Boekenpret
  Voorlezen van kinderen van 0-6 jaar te bevorderen. Ook pm'ers kunnen ondersteuning en deskundigheidsbevordering krijgen.
  - Samenspel
  Programma voor kwetsbare gezinnen met kinderen van 2-4 jaar die het risico lopen achterstanden in hun ontwikkeling op te lopen
  - STOP4-7- Samen sterker Terug Op Pad
  Het doel is gedragsproblemen (vooral antisociaal gedrag) bij kinderen van vier tot en met zeven jaar aan te pakken en te voorkomen dat zij verder ontsporen. Interventie richt zich vnl op de stimulering en versterking van de sociaalcognitieve ontwikkeling. Doel is dat sociale informatie beter wordt verwerkt, de zelfcontrole wordt vergroot en de probleemoplossingsvaardigheden en sociale vaardigheden worden versterkt. Ook ouders en leerkrachten worden getraind.
  - Families First    
  Intensieve crisishulp aan gezinnen. Het doel is een gezin bij elkaar te houden en uithuisplaatsing van een of meer kinderen te voorkomen. De veiligheid van de kinderen staat voorop. Hulp duurt 4-6 weken. Sluit aan bij behoeften van het gezin en is gericht op het vergroten van de competentie van gezinsleden.
 • Wat zijn oudercursussen?
  Oudercursussen zijn series van tenminste drie bijeenkomsten voor ouders met opvoedvragen of lichte opvoedproblemen. Het is een vorm van groepsgerichte opvoedingsondersteuning. Kunnen op verschillende gebieden of doelgroepen gericht zijn.

  Voorbeelden:
  * een bepaalde ontwikkelingsfase: Aanstaande ouders - Beter omgaan met pubers
  * specifiek onderwerp: Drukke kinderen - Over tweetalig opvoeden
  * opvoedingsvaardigheden: Opvoeden & ZO - Gordoncursus eff. omgaan kids
  * specifieke gezinssituaties: Kop Op Ouders Online - KIES (Kinderen in EchtscheidingsSituaties)
  * ouders met eenzelfde etnische achtergrond - Marokkaanse buurtvaders
 • Wanneer worden oudertrainingen vaak ingezet?
  Oudertrainingen worden vaak gebruikt bij gedragsproblemen en -stoornissen van kinderen tussen de 4 en 12 jaar. De trainingen kunnen ook individueel zijn. De training loopt vaak naast een behandeltraject voor het kind zelf.

  Voorbeelden:
  * ouders van kinderen met gedragsproblemen, waaronder hyperactieve en impulsieve kinderen (ADHD): Opstandige kinderen - Ouders speuren naar sporen
  * ouders van opstandige kinderen: Opstandige kinderen
  * ouders van kinderen tussen 1 en 5 jaar met taalontwikkelingsstoornissen: Hanen Oudercursus     
 • Noem enkele instellingen die opvoedingsondersteuning bieden aan gezinnen met opvoedproblemen.
  • Maatschappelijk werk
  • Consultatiebureau
  • Opvoedtelefoon
  • Vroegsignalering: het vroeg en tijdig signaleren van het risico op een slechte ontwikkeling van kinderen. Jeugdgezondheidszorg is verantwoordelijk voor de vroegsignalering. Veel gemeentes hebben VTO-team (VroegTijdige Onderkenning van ontwikkelingsstoornissen) of IV-team (Integrale Vroeghulp)
  • CJG: ouders, kinderen en jongeren tot 23 jaar en professionals kunnen bij de centra terecht met allerlei vragen over opvoeden en opgroeien.
  • Bureau Jeugdzorg: werkt preventief en curatief aan problemen van kinderen, tieners en jongeren.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Opvoedingsondersteuning in het pszwerk en de ko is het helpen van ouders bij de opvoedingstaken door:
1
In welke zin hebben opvoedingsondersteuning en opvoedingsstimulering met elkaar te maken?
1
Cirkel 'gezinsondersteuning' waarin verschillende niveaus van gezinsondersteuning zijn opgenomen.
1
De Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkelingen (RMO) formuleert drie rollen waarmee scholen en kinderopvangorganisaties ouders opvoedondersteuning kunnen verlenen. Welke drie rollen zijn dit?
1
Pagina 1 van 44