Samenvatting Class notes - Les 7 Psychiatrie

141 Flashcards en notities
8 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Les 7 Psychiatrie

 • 1443823200 Psychiatrie (19 A)

 • Wat is de functie van de cortex kort samengevat
  Hersenschors. Dit is het gebied in de hersenen waar informatie uit de rest van het lichaam ontvangen, geanalyseerd en geïnterpreteerd wordt. Vervolgens wordt deze informatie in de cortex weer omgezet in gedachten en concrete aansturingen van het lichaam.
 • Wat is het verschil tussen de linker en rechter hemisfeer van de cortex
  De linker hemisfeer heeft meer te maken met losse feiten, logisch denken, wiskunde en optimisme.
  De rechter hemisfeer heeft meer te maken met verbanden, ruimtelijk denken en kunst en neerslachtigheid.
 • Wat is de functie van de thalamus
  De thalamus reguleert het al dan niet bewust worden (portierfunctie; degene die bepaalt wat al dan niet boven water komt en wat door "lagere autoriteiten" afgehandeld moet worden).
  Verder heeft de thalamus een functie bij mimiek en emoties.
 • Wat is de functie van de hypothalamus
  Integratie van emoties met lichamelijke reacties. (honger, dorst, temperatuur, melkproductie bij moeders)
  De hypothalamus maakt stoffen die de hypofyse reguleren. Via de hypofyse reguleert de hypothalamus groei, stofwisselingsniveau, menstruatiecyclus/spermatozoën productie, bijnieren, immuniteit, mate van urineproductie 
 • Wat is de functie van het Corpus Callosum
  Verbinding tussen linker en rechter hemisfeer
 • Wat is de samenhangende werking van de thalamus, hypothalamus en hippocampus
  Thalamus
  In elk deel van de hersenen ligt een thalami welke met elkaar verbonden zijn.
  De thalamus is het schakelstation tussen de sensorische input en hersenschors (cortex). Welke prikkels van buitenaf binnen komen, wordt gefilterd door de thalamus en vervolgens naar de cortex gestuurd.


  Hypothalamus
  De hypothalamus is betrokken bij de regulatie van het autonome zenuwstelsel (dmv. hormonen). Hij integreert somatische en inwendige responsen in overeenstemming met de hersenen. Daarnaast is hij betrokken bij de regulering van de bloeddruk, hartslag, dorst, seksuele opwinding en de slaap-waak cyclus. De hypothalamus ligt boven de hypofyse en stuurt deze door het afgeven van signalen of neurohormonen.

  Hippocampus
  In beide hersenhelften is een deel van de hippocampus aanwezig. De hippocampus maakt deel uit van het limbisch systeem en is betrokken bij het vormen van nieuwe herinneringen  en het vormen van het lange termijn geheugen. Deze gebeurtenissen zullen vervolgens worden opgeslagen in het lange termijn geheugen dat ligt in de cortex (consolidatie).
 • wat is de functie van de hypofyse
  De hypofyse is een klier in de middenhersenen (achter de neusrug) die hormonen als GH, TSH, ACTH, FSH, ADH, oxytocine en gonadotrope hormonen, reguleert en afscheidt. Deze hormonen reguleren op hun beurt weer de werking van andere endocriene klieren. De hypofyse is verbonden met de hypothalamus die meet hoeveel hormonen er in het bloed worden afgegeven. Als dit voldoende of te weinig is wordt dit terug gekoppeld naar de hypofyse.
 • welke delen van de hersenen zijn in werking bij emoties
  Basale kernen: nucleus caudatus en nucleus lenticularis (= corpus striatum)

  Thalamus (mimiek en emoties) en hypothalamus (integratie van emoties)?
 • wat is de samenhangende werking van de hypothalamus, de hypofyse en de bijnieren
  Hypothalamus maakt stoffen die de hypofyse reguleren. De hypofyse scheidt hormonen af die werking van de bijnieren reguleert. De hypothalamus controleert de hoeveelheid afgegeven hormonen in het bloed. Wanneer dit te veel of te weinig is wordt het terug gekoppeld naar de hypofyse
 • Hoe beïnvloed het brein gedrag, gevoel en gedachten 
  De verschillende hersendelen voor gedrag, gevoel en gedachten kunnen min of meer onafhankelijk van elkaar functioneren.
  Iemand kan dan bijvoorbeeld iets bepaalds vinden, iets anders voelen en een derde ding gaan doen. Bijv. iemand wil stoppen met roken, is zelfs bang voor roken, maar rookt toch door.
 • 1443909600 Psychiatrie (19 B)

 • Bij welke klachten denk je aan een psychiatrische stoornis en wat is niet pluis in dat verband
  stemmingsstoornissen, angsstoornissen, psychotische stoornissen, ontwikkelingsstoornissen
  Niet pluis: suicide, geweld, zelfverwaarlozing, afroepen van geweld over zichzelf, maatschappelijke teloorgang (=gevaren volgens de Wet op de Psychiatrie/de wet BOPZ)
 • Bij wie kunnen patienten/familie terecht wanneer er psychische problemen zijnen in welke situaties
  Huisarts of psycholoog
  Bij onmiddellijk gevaar -> crisisdienst
  Bij niet onmiddellijk gevaar -> HA
  Geen gevaar/geen teloorgang, maar wel iets niet pluis -> psycholoog
 • Hoe heet classificatiesysteem voor psychopathologie
  DSM
 • Geef 6 kenmerken voor een persoonlijkheidsstoornis
  - ernstige belemmeringen in het functioneren
  - duurzaam patroon van innerlijke ervaring en gedrag dat afwijkt van de heersende cultuur
  -patroon is star en uit zich op veel terreinen
  -bestaat sinds vroege volwassenheid
  -komt niet voort uit een aandoening zoals depressie of psychose
  -
 • Noem bij de 10 persoonlijkheidsstoornissen 1 belangrijk kenmerk
  *afhankelijke persoonlijkheid - neemt geen beslissingen/gedraagt zich volgzaam
  *borderline persoonlijkheid - zwart/wit denken, impulsief, escalaties
  *obsessief compulsieve persoonlijkheid - streven naar perfectie, rituelen, dwangmatig denken
  *narcistische persoonlijkheid - vindt zichzelf belangrijk, gedraagt zich als VIP
  *ontwijkende persoonlijkheid - negatief zelfbeeld, angst voor negatief oordeel
  *paranoïde persoonlijkheid - extreem wantrouwen en achterdocht
  *schizoïde persoonlijkheid - gevoelsarmoede, neiging om zich te isoleren
  *schizotypische persoonlijkheid - stemmen horen, dingen zien, emoties voelen los van de buitenwereld
  *antisociale persoonlijkheid - op zoek naar spanning, korte termijn succes, anderen onderuit halen, onbetrouwbaar, mazen in de wet vinden
  * theatrale persoonlijkheid - onecht, aandacht trekken en afleiden van eigen gevoelens, geen zelfexpressie, opvallend uiterlijk
 • wat is het gevaar wanneer iemand met borderline in een niet geschikte therapie komt
  Ze kunnen in een crisis komen en zelfs suïcidaal of psychotisch worden
 • wat wordt bedoeld met identiteitsdiffuus
  geen (innerlijk)beeld hebben van zichzelf als betrouwbaar, liefhebbend persoon.
  Definitie identiteitsdiffuus:
  - heeft tegenstrijdigheden in zichzelf zonder het zelf in de gaten te hebben
  - kan geen toekomstbeeld van zichzelf geven
  - denkt te weten wat anderen van hem of haar vinden
  - maakt geen onderscheid tussen eigen boosheid en die van een ander
  - weinig contact met eigen werkelijke behoeften
 • noem 3 kernsymptomen van depressie
  somberheid, anhedonie (nergens meer plezier in hebben), anesthesie (niet voelen), zelfdepreciatie, initiatief- en/of interesseverlies
 • wat kun je zeggen over somberheid bij depressie
  Geen gewone somberheid, maar sterk lijden tot zelfs liever dood willen zijn
 • noem 7 organische oorzaken voor depressie
  afwijking in neurotransmitters, hormonaal, uiting van infectie, deficiëntie, voedselallergie, gebrek aan licht, oververmoeidheid
 • noem 5 risico's van depressie
  suicide, chronische depressie, kans op hart en vaatziekten neemt toe, verlies van werk en sociale contacten, ernstig verlies van kwaliteit van leven
 • noem 3 kenmerken van manie
  ontremming, euforische stemming, zelfoverschatting, toegenomen sociale activiteit
 • noem 4 soorten fobieen
  weer, situaties, dieren, medische handelingen
 • wat is een paniekstoornis
  paniekaanvallen waarbij naast de aanvallen de patient situaties vermijdt vanwege de angst voor paniek
 • wat is agorafobie
  angstaanvallen in situaties waar men niet makkelijk weg kan of hulp kan krijgen
 • noem 4 positieve symptomen van schizofrenie
  kan afstand houden, kan neutraal blijven in vreselijke conflicten, objectief, soms zeer creatief in muziek/schilderen
 • wat is het verschil tussen een waan en een hallucinatie
  wanen zijn ideeën die voor anderen onwaar zijn: ideeen die niet te toetsen zijn aan de realiteit zoals die door anderen ervaren wordt.
  hallucinaties zijn waarnemingen die niet op fysieke zintuiglijke waarneming berusten (stemmen horen, demonen zien)
 • noem 3 organische oorzaken voor psychose
  hormonaal, door infecties, drugs
 • waarom is emotionele ontlading bij psychose en schizofrenie gecontraindiceerd
  de psychose kan verergeren en langduriger worden
 • wat is dissociatieve amnesie
  periode van amnesie voor belangrijke persoonlijke gebeurtenissen, vaak tijdens stress of trauma en meer dan gewone vergeetachtigheid
 • wat is een dissociatieve fugue
  op reis gaan, onvermogen om eigen verleden te herinneren
 • wat is de ouderwetse naam voor dissociatieve identiteitsstoornis
  meervoudige persoonlijkheidsstoornis
 • wat wordt verstaan onder depersonalisatie
  een verstoorde zelfbeleving of
  het verliezen van de identificatie met de eigen identiteit
 • wat is gewenning aan een middel
  het verschijnsel dat iemand steeds meer nodig heeft van een bepaalde stof om aan de verslaving te voldoen
 • wat is middelenafhankelijkheid? wat is de relatie tussen de hoeveelheid die iemand gebruikt en verslaving?
  Het gaat niet om de hoeveelheid, maar om de verschijnselen t.g.v. het gebruik. Wanneer 3 van de 7 kenmerken aanwezig zijn kun je van verslaving spreken (bijv. tolerantie, onthoudingsverschijnselen, meerdere stoppogingen, een groot deel van de dag besteden aan het (verkrijgen) van het middel, sociale problemen door het middel, medische problemen)
 • wat is de neurofysiologie van middelenafhankelijkheid
  Er is een overdreven reactie van het dopamine in het beloningssysteem. Normaal gesproken wordt er op aangename prikkels gereageerd met een serotonine reactie waardoor de hersenen de boodschap geven "dit is aangenaam ". Wanneer het lichaam eenmaal een verslaving ontwikkeld heeft reageert het beloningssysteem met dopamine waardoor dit systeem de boodschap geeft "dit is beter dan ik ooit gedacht had ", en dat iedere dag weer.
  Als me de stof dan niet krijgt reageert het systeem met craving, smachten, hunkeren of trek.
 • noem minstens 3 psychopathologische oorzaken voor burnout die op de achtergrond aanwezig kunnen zijn
  persoonlijkheidsstoornis, depressie, verslaving, PTSS, ADHD, autisme, psychotische stoornissen
 • wat is een somatisatiestoornis
  falende lichaamsfunctie zonder dat daar een lichamelijke medische oorzaak voor is.
 • wat is het verschil tussen een somatisatiestoornis en simuleren
  Bij een somatisatiestoornis is er een (tijdelijk) verlies van samenwerking tussen de frontale voorkwab eb de rest van de hersenen. Het is geen bewuste keuze of doelgerichte handeling.
  Bij simulatie is er bewuste opzet in het spel en het doel om iets te bereiken of te vermijden. 
 • noem 2 hoofdgroepen van symptomen bij ADHD en bij iedere hoofdgroep een symptoom
  Hyperactief -> veel bewegen, gejaagd, niet kunnen ontspannen
  Impulsief -> snel afgeleid, vergeetachtig, korte aandachtboog, slecht concentratievermogen
 • noem 3 negatieve gevolgen van ADHD die bij volwassenen kunnen optreden
  relatieproblemen, arbeidsproblemen, verslaving, financiele problemen, criminaliteit
 • noem 3 kenmerken van PTSS
  frequente herbeleving van het trauma, flashbacks/nachtmerries, verlies van gevoel van veiligheid, plotselinge geluiden kunnen een heftige schrik of woede teweegbrengen, rusteloosheid/slapeloosheid, gevoelens van emotionele uitputting, verminderd reageren op omgeving, dissociatie.
 • noem 4 factoren die een rol spelen bij het ontstaan van PTSS
  aard incident, erfelijke aanleg, roken van tabak, verkeerde opvang na incident
 • wat wordt verstaan onder rebound effect. geef voorbeeld
  de betreffende klacht komt erger terug na het stoppen met de medicatie.
  bijv. diazepam wanneer het gebruikt wordt als kalmerend middel of bij slaapproblemen
 • beschrijf aan de hand van de kenmerken wat de beleving van een schizofreniepatiënt moet zijn
  blijvend en langdurig beeld van psychose. Hierbij is een zodanig onvermogen om onderscheid te maken tussen onwerkelijkheid en de fysieke werkelijkheid.
  Kenmerken zijn: wanen, verwardheid, hallucinaties, psychotisch lijden, neiging om zich te isoleren  
 • beschrijf het verloop van het ontstaan van schizofrenie
  chronisch proces. Schizofrenie is een blijvende psychose of als een psychose terugkeert en de persoon tussen de aanvallen duidelijk te lijden heeft gehad van de aanvallen
 • in welke levensfase is de kans groot op het ontwikkelen van schizofrenie en welke factoren kunnen daarbij een rol spelen
  In de late adolescentie of vroege volwassenheid
  aanleg, bepaalde persoonlijkheidsontwikkeling, emotionele trauma's, soms organisch, (aangeleerd??)
 • wat zijn de belangrijkste kenmerken van een psychose
  wanen, verward denken en gedrag, hallucinaties, psychotisch lijden, neiging zich te isoleren, catatonie, initiatiefverlies, gedachten leegheid, verlies van IQ hoogte 10%, zelfverwaarlozing
 • beschrijf hoe een psychotische episode kan ontstaan en hoe deze mogelijk kan verlopen
  een psychotische periode kan in uren tot weken ontstaan en weken tot jaren aanhouden. Soms kan het ook blijvend zijn.
 • beschrijf hoe een depressie onderscheiden kan worden van neerslachtigheid
  neerslachtigheid lijkt veroorzaakt te worden door je bioritme of door reactief te zijn (op een nare ervaring) of door vermoeidheid. Bijna iedereen heeft dit weleens.
  bij een depressie denk je dat het nooit meer goed komt of dat je niet te helpen bent.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Bij welke klachten denk je aan een psychiatrische stoornis en wat is niet pluis in dat verband
3
Bij wie kunnen patienten/familie terecht wanneer er psychische problemen zijnen in welke situaties
3
Hoe heet classificatiesysteem voor psychopathologie
3
Geef 6 kenmerken voor een persoonlijkheidsstoornis
3
Pagina 1 van 36