Samenvatting Class notes - Lifestyle research

149 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Lifestyle research

 • 1415660400 Samenvatting lessen

 • Kwaliteitscriteria bij onderzoek
  Onafhankelijkheid
  Toetsbaarheid
  Betrouwbaarheid
  Informativiteit
  generaliseerbaarheid
  validiteit
  praktische criteria
 • Onafhankelijkheid
  wil zeggen onafhankelijk van voorkeuren en/of meningen van betrokkenen (opdrachtgever of studiebegeleider)
  Onafhankelijk van de invloeden door de onderzoeker. je laat je persoonlijke voorkeuren geen rol spelen. Jouw persoonlijke mening over het onderwerp doet er niet toe.
 • Intersubjectief zijn:
  onderzoekers zijn het dan met elkaar eens over de resultaten. Dit wil zeggen dat het onderzoek, op dezelfde wijze opnieuw uitgevoerd kan worden door een andere onderzoeker en dat de resultaten hetzelfde zijn. Het onderzoek is daarmee herhaalbaar
 • Toetsbaar van uitspraken
  wil zeggen dat er resultaten verkregen worden die waarneembaar zijn in de werkelijkheid. Er kunnen geen uitspraken worden gedaan zoals engelen bestaan. Deze zaken zijn niet waar te nemen of controleerbaar door ze te toetsen.
 • Generaliseerbaar
  Met je resultaten kun je uitspraken doen die over een zo groot mogelijke groep of personen verschijnen.

  Als de uitspraken precies volgens alle voorwaarden zijn getoetst, dan kunnen ze geldig worden verklaard voor een grotere groep: ze kunnen worden gegeneraliseerd
 • Informativiteit
  Je maakt het domein van je onderzoek als het ware zo groot mogelijk. Dit betekent dat het informatiegehalte van je onderwerp hoog is.
 • Praktische criteria:
  Efficient: het tijdpad is haalbaar
  Bruikbaar: vooral bij praktijkgericht onderzoek
 • Probleemstelling
  is een vraag. heeft een directe link met de doelstelling en geeft aan welke kennis er nodig is
 • Doelstelling
  Wat is het doel? wat wil je met het onderzoek bereiken? wat wordt er met de resultaten gedaan?
 • Fundamenteel gericht onderzoek
  Theorie gestuurd, Onderzoek waar niet perse vraag naar is, maar wat later eventueel van toepassing zou kunnen zijn. Is vaker wetenschappelijk relevant.
 • Praktijkgericht onderzoek
  Praktijk-gestuurd. Onderzoek doen naar doelstellingen waar je het antwoord op nodig hebt en om meteen te gebruiken. Vaak maatschappelijke relevantie omdat er een maatschappelijk probleem mee opgelost kan worden.
 • Triangulatie
  houdt in dat kwalitatieve en kwantitatieve dataverzamelingsmethoden worden gecombineerd in een onderzoekopzet. Het verhoogt de geldigheid van onderzoeksresultaten.
 • Inductief
  Resultaten halen uit informatie die al bestaat (bijvoorbeeld uit boeken, tijdschriften of al eerder gedane onderzoeken)
 • Deductief
  Resultaten zelf onderzoeken door middel van onderzoek, dus op zoek naar informatie die nog niet bestaat.
 • Soorten kwantitatief onderzoek
  Survey onderzoek (enquetes)
  Secundaire analyse ( gebruik van bestaande documenten)
  Experimenteel onderzoek (een experiment onder gecontroleerde omstandigheden)
  Monitor (Ontwikkelingsvragen: communicatie, beleid en evaluatie)
 • Soorten kwalitatief onderzoek
  Observatie ( bestudering van gedrag, waarbij vooral kijkend naar herhaling van gedrag.)
  Interview (vragen naar beleving, diep er op ingaan )
  Secundaire analyse
  time sampling (observatie gedurende een bepaalde periode.
  event sampling ( observatie gedurende een bepaalde periode, je telt hoevaak een bepaalde gedragsvorm bij iemand voorkomt
  Gevalsstudie/case study ( slechts een organisatie of groep wordt onderzocht in natuurlijke omgeving)
 • Houding van de onderzoeker
  Houding: Onafhankelijk
  Kennis: theorie
  Vaardigheden: doen
 • Interne validiteit
  de mate waarin het redeneren binnen het onderzoek correct is uitgevoerd
 • interne validiteit is in gevaar bij
  Selectie proefpersonen (kleine of irrelevante groep)
  groei
  extern voorval
  instrumentatie (is het meetinstrument niet veranderd?)
  Mortaliteit (sterfte)
  Testeffect
 • Externe validiteit
  De mate waarin de resultaten gegeneraliseerd kunnen worden naar andere personen, situaties, condities, metingen en tijdstippen dan die deel uitmaakten van de specifieke onderzoeksopzet.
 • Classifying people
  Makkelijk observeerbare genetisch bepaalde kenmerken: huidskleur, haar etc
  Culturele verschillen gebaseerd op geschiedenis en geografie zoals taal en eet cultuur.
  visuele verschillen zoals de manier van kleden etc.
 • Maatschappelijke veranderingen --> nieuwe/ andere identiteits gevers --> nieuwe combinaties
 • Algemene ontwikkelingen in segmentatie
  Segmenten worden steeds kleiner
  consumentengedrag wordt steeds grilliger
  van traditionele segmentatievariabelen naar alternatieve segmentatievariabelen.
  segmentatie op basis van gedrag
 • Objectief meetbaar
  Culturele, geografische, demografische, socio-economische variabelen
 • Subjectief meetbaar
  Persoonlijkheidskenmerken, psychografische variabelen, leefstijl
 • domein specifieke segmentatie
  Eigenlijk op sector gebaseerd een speciaal domein
 • BSR model rode wereld
  Energieke, relatief jonge mensen. 
  Leven met passie en gaan ervoor. 
  Zijn eigenzinnig en soms tegendraads, willen vooral VRIJHEID
  VITALITEIT
 • BSR model gele wereld
  Gericht op gezelligheid in sociale omgeving, bewust genieten.
  Actief levend, aandacht moet worden verdeeld.
  HARMONIE
 • BSR model blauwe wereld
  Dynamische mensen, gericht op controle.
  Materialistisch en manifestatief ingesteld. 
  Intelligent en met een wat zakelijke houding
  CONTROLE
 • BSR model groene wereld
  Sociaal gerichte mensen.
  Opzoek naar zekerheid en veiligheid in omgeving.
  handelen routineus, conservatief en traditioneel.
  ZEKERHEID
 • Empathy map
  Think & Feel
  See
  Hear
  Say & Do
  Pain & Gain
 • Persona's
  een gedeeld/gemeenschappelijk idee van de doelgroep
  brengt je inzichten tot leven
  van klant in zicht naar klantinzicht naar klantgezicht
 • Big 5 voor persoonlijkheden
  Extraversie --> Introversie
  Aardig voor anderen --> vijandig zijn
  Zorgvuldigheid --> chaotisch zijn
  Emotioneel stabiel --> emotioneel instabiel
  open staan voor ervaringen --> Behoudend zijn
 • Motivatie
  drijvende kracht achter het handelen
 • latente behoeften
  de behoefte die je onbewust hebt
 • Manifeste behoeften
  De behoefte waar je je van bewust bent. Je hebt deze behoefte zonder dat daarvoor prikkeling nodig is.
 • Objectieve behoeften
  behoeften die voor iedereen hetzelfde zijn
 • Subjectieve behoeften
  behoeftes die voor iedereen verschillend zijn
 • Positieve motivatie
  Wanneer je iets ziet op tv wat je ook wil, bijvoorbeeld een mooie huid door creme
 • Negatieve motivatie
  Wanneer je iets ziet op tv wat je absoluut niet wilt en dus dat product aan gaat schaffen. Bijvoorbeeld iemand die erg verbrand is.
 • eindwaarden --> Zelfachting
  Instrumentele waarden --> Centrum van de aandacht zijn
  Psychosociale gevolgen --> anderen vinden mij bijzonder
  Functionele gevolgen --> gemakkelijk te hanteren
  Abstracte attributen --> goede kwaliteit
  Concrete attributen --> prijs
 • Sociologische elementen
  referentiegroepen
  (sub) cultuur
  Sociale klasse
  het gezin
 • Basisfuncties van het gezin
  Economische zekerheid
  Emotionele zekerheid
  Aanleren van levensstijl
  Socialisatie als consument
 • Consumptie rollen binnen het gezin
  beinvloeder
  filter
  beslisser
  koper
  betaler
  constructeur
  gebruiker
  reparateur
  afdanker
 • Normatieve referentiegroepen
  zijn groepen die een sterke invloed hebben op iemand algemene waarden en algemeen gedrag). zo belangrijk dat je daar naar kijkt.
 • Comparatieve referentiegroepen
  Groepen die meer invloed hebben op een specifiek onderdeel van gedrag, set van waarden
 • Informele referentiegroepen
  groepen die niet formeel gestructureerd zijn, vrienden etc
 • Formele referentiegroepen
  formele groepen, in een bedrijf of in een projectgroep etc
 • Feitelijke referentiegroepen
  Groepen waar je al deel van uitmaakt, bijvoorbeeld het gezin waar ik uitkom
 • Symbolische referentiegroepen
  Groepen die invloed hebben maar waar jij zelf geen lid van bent, je kijkt ergens naar op
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

kannibalisatie
wanneer de verkoop van een nieuw product ten koste gaat van de verkoop van een bestaand product.
Domeinspecifieke segmentatie 
hierbij worden zowel bij het consumentengedrag als bij het productaanbod verschillende niveaus onderscheiden.
Merkentrouw
als consumenten een sterke voorkeur hebben voor een bepaald merk en alleen dat merk kopen.
levensstijl variabelen
richt zich op het achterhalen van activiteiten, interesses en opinies van consumenten.
Persoonlijkheidsvariabelen
In een gunstige persoonlijkheidskenmerk zullen vele mensen zich (willen) herkennen.
Socio-economische variabelen
Variabelen als inkomen, beroep, opleiding, sociale klasse en welstandsklasse. Inkomen wordt vaak gebruiktà indicator voor de koopkracht.
Demografiche variabelen
Leeftijd, sekse, burgerlijke staat, godsdienst, kinder aantal, gezinsgrootte en gezinslevenscyclus. 
Geografische variabelen
Land, streek, plaats etc. (wat wordt de vestigingsplaats, waar wil je produceren)
Subjectief meetbare variabelen
hierbij kan de onderzoeker zelf de grootte van de schaal bepalen en is de invloed door de interpretatie van de respondent groter.
Objectief meetbare variabelen
gebruikt men variabelen waarvan de schaal vastligt en het antwoord niet afhankelijk is van de interpretatie van de respondent. (leeftijd, geslacht)