Samenvatting Class notes - LINK GEEL

Vak
- LINK GEEL
- -
- 2019 - 2020
- Universiteit Utrecht
- Geneeskunde
787 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - LINK GEEL

 • 1586124000 PH IC Public Health / gezondheidsverschillen internationaal

 • Hoe is de uitvoering van de publieke gezondheid geregeld?
  Artikel 22: Wet van Publieke Gezondheid (WPG); overheid is verplicht om maatregelen te treffen ter bevordering van de volksgezondheid
 • Uit welke determinanten bestaat het Model van Lalonde, noem voorbeelden?
  Gezondheidszorgsysteem:
  • zorgaanbod en -gebruik, toegankelijkheid, kwaliteit, betaalbarheid en doelmatigheid, medische ethiek, public health
  Biologische en genetische factoren: 
  • leeftijd, geslacht, genetische opmaak, microbioom
  Leefstijl: 
  • bewegen, roken, alcohol, voeding, verslaving, ontspanning, seksualiteit (BRAVIOS)
  Fysieke en sociale omgeving; 
  • leefomgeving, sociale, financiële, juridische, patienten omgeving 
 • Wat zijn de kerntaken van de publieke gezondheidszorg?
  1. Monitoren van gezondheid-determinanten
  2. Preventies en interventies
  3. Gezondheidsbevordering
  4. Integraal geozndheidsbeleid
  5. Wet & regelgeving
  6. Kwaliteit & organisatie
  7. GHOR; Hulp bij ongevallen en rampen
  8. Vangnetfunctie
  9. Research and Development
  10. Beroepsgroepen, opleiding
 • Noem verschillen in ziektelast tussen hoog en laag inkomst landen
  Lage inkomst landen: hoge incidentie kindersterfte, moedersterfte en infcetieziekten

  Hoge inkomst landen: kanker, obesitas en hart-en vaatziekten
 • Welke drie catogorieen gebruikt de WHO om internationale verschillen in levensverwachting te beschrijven?
  - Communicable diseases 46->28% (infectie, ondervoeding, jonge leeftijd)
  - Non-communicable diseases 40-> 60% (CVZ, COPD, DM2, chronisch degeneratief, oudere leeftijd)
  - Injuries (geweld, criminaliteit, verkeer, (zelf)moord )
 • Wat is de variable DALY?
  = Disability Adjusted Life Years
  - verloren levensjaren door vroegtijdige sterfte
  - verloren kwaliteit van leven doordat iemand moet leven met beperkingen door ziekte
 • Wat is het verschil tussen gebruik DALY en totale ziekte-speciefieke sterftecijfers?
  - sterftecijfers laten niet zien dat bij communicable diseases sterfte vaak vroeg in het leven optreedt vs NCD op oudere leeftijd
  -  bij NCD blijft de ziektelast door beperkingen buiten beeld
 • Wat zijn de belangrijkste gezondheids-problemen in lage inkomstlanden?
  - moeder- en kindersterfte
  - HIV/aids
  - TBC
  - Malaria
  - 'Neglected tropical diseases' (dengue/lepra)
  - opkomst van welvaartsziekten
 • Wat is de top 10- determinanten voor de ziektelast wereldwijd?
  1. Bloeddruk
  2. Roken
  3. Glusosestijging
  4. BMI
  5. Ondervoeding kind
  6. Fijn stof
  7. Totaal Cholesterol  
  8. Luchtvervuiling
  9. Alcohol
  10. Zout
 • Waneer spreek je van een double burden of disease?
  Wanneer ziektelast aan NCD's al toeneemt, terwijl de ziektelast aan CD's nog nauwelijks is gedaald
 • Wat houdt de double burden of maulnutrition in?
  Zowel problemen met ondervoeding als overvoeding op dezelfde plek
 • Hoe is het met de gezondheidssituatie wereldwijd?
  - Gunstige trend; gemiddelde levensverwachting neemt fors toe
  - gezondheidsverschillen zijn toegenomen
  - double burden of disease
 • Welke fases worden in de demografische transitie omgeschreven?
  Fase 1: hongersnood en epidemieen
  Fase 2; afnemende pandemieen, strefte door welvaartsziekten en ongevallen
  Fase 3: degeneratieve aandoeningen, sterfte door welvaartsziekten
  Fase 4: hernieuwde sterftedaling, delayed degenerative diseases
  Fase 5: nieuwe en terugkerende infecties, sterfte door HIV/TBC
 • Welke drie sociaal-economische transities zijn belangrijk in de ontwikkeling van gezondheidszorg?
  Nutrition transitie; voedselzekerheid
  Epidemiologische transitie; Verschuiving van ziektepatronen 
  Demografische transitie: stijging levensverwachting
 • In welk model kunnen de determinanten van de internationale volksgezondheid worden geschetst?
  SDOH modek van Dalhgren en Whitehead
  - Age, sex and constittutional factors
  - Individual lifestyle factores
  - Social and community networks
  - Maatschappelijke factoren (voedselzekerheid, werkgelegenheid, onderwijs)
  - Socio-economic, cultural and environmental conditions
 • Wat zijn de eerste drie Sustainable Development Goals?
  1. No poverty
  2. Zero hunger
  3. Good health and Well-being
 • Wat stelt Swinberg et al, wat Willet et al?
  Swinberg: Ondervoeding, overvoeding en klimaatverandering hebben dezelfde wortels

  Willet: EAT commissie; grenzen voor voedselproductie betreft broeikasgassen, stikstof, fosfos, water, biodiversiteit en landbouwgrond -> nieuw dieet (minder vlees, kip, vis en zuivel)
  -> zowel winst voor planeet als 20% reductie in vroegtijdige sterfte door NCD's
 • Wat zijn de verschillen tussen de MDG's en de SGG's?
  MDG Focus op
  • 8 doelen 22 targets
  • sociale ontwikkeling (educatie, onderwijs, gezondheidszorg)
  • gericht op in lage en midden inkomenslanden   

  SDG Focus op
  • 17 doelen, 169 targets
  • rechtvaardigheid, duurzaamheid, veiligheid en sociale inclusie
  • gericht internationale verhoudingen en samenwerking wereldwijd
  • armoedebestrijding en tegengaan klimaatverandering meer centraal
 • Wat is er nodig om SDG 2; zero hunger te behalen?
  Voedselhulp en lokale landbouwontwikkeling
  Drastische verandering in wereldwijde consumptie en voedselproductiesystemen
 • Wat houdt universal health coverage in (SDG3.8)?
  All people can use the
  • promotive,
  • preventive,
  • curative,
  • rehabilitative and
  • palliative health services
  they need, and these services are of sufficient quality to be effective and do not expose the user to financial hardship
 • Welk framework kan je gebruiken om de gezondheidszorg op welke niveau's te evalueren?
  AAAQ framework:
  • Availability: beschikbaarheid
  • Accessiblility: toegankelijk
  • zonder discriminatie 
  • fysiek beschikbaar
  • betaalbaar
  • beschikbare informatie
  • Acceptability: respectvol aansluiten bij medisch ethische waarden, culturele verschillen en genderverschillen 
  • Quality: kwaliteisstandaarden 
      
 • Wat is het doel van de sustainable development goals?
  Beleid voor verkleinen internationale gezondheidsverschillen
 • Wat is prioriteit in hoge inkomenslanden vs lage inkomenslanden?
  Prioriteit hoge inkomenslanden: beperk schade westerse levensstijl en levenstandaard, deel macht en middelen. •

  Prioriteit lage inkomenslanden: sociaal-economische ontwikkeling en Universal Health Coverage (SDG 3.8) en AAAQ.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe komt men tot beleid omtrent preventie?
Gezondheidstoestand
-> Factoren buiten de gezondheid/zorg
 • demografie
 • economie
 • sociaal-cultureel
 • technologie
 • ruimte
-> Determinanten in gezondheid
-> Preventie en zorg
Beleid
Welk twee dimension aan etniciteit ken je?
Attributional dimension = unieke eigenschappen van een specifieke etnische groep
Relational dimension = relatie russen specifieke groep en de maatschappij waarin de groep leeft
Wat zijn de belangrijkste gezondheids-problemen in lage inkomstlanden?
- moeder- en kindersterfte
- HIV/aids
- TBC
- Malaria
- 'Neglected tropical diseases' (dengue/lepra)
- opkomst van welvaartsziekten
Welke keuze middelen gebruik je voor palliatieve sedatie, welke voor euthanasie?
Palliatieve sedatie: Sedativa
- midazolam / dormicum
- gecombineerd met morfine; pijn of dyspneu 

Euthanasie: Barbiturataten en spierrelaxantie
Triopental + propofol; coma
Rocurionim; spierverslapper
Medicamenteis beleid UWI (mannen+kinderen):
Zie afbeelding
Medicamenteus beleid UWI (1):
Zie afbeelding
Wat is je beleid bij de diagnose cellulitis?
1) Flucloxacilline 4dd 500mg gedurende 10-14 dagen
2) Terug laten komen na 2 dagen of bij zieker worden
3) Aftekenen van de roodheid om te kunnen zien of het geïnfecteerde gebied verandert van grootte
Wanneer stel je de diagnose distorsie wanneer ruptuur van enkelband?
Stel de diagnose distorsie (in eerste consult of na herbeoordeling) bij:
 • goede belastbaarheid (lopen), geringe zwelling en pijn;
 • geen hematoomverkleuring;
 • negatieve voorsteschuifladetest.Stel de diagnose ruptuur (uitsluitend na herbeoordeling na 4 tot 7 dagen) bij:
 • pijn bij palpatie van de voorzijde van de laterale malleolus, én
 • hematoomverkleuring of positieve voorsteschuifladetest.
Waneer verwijs je dezelfde dag nog bij traumatische knieklachten?
 • vermoeden van een fractuur 
 • forse instabiliteit (bij LO links-rechtsverschil)
 • knie op slot (continue klachten en strekbeperking) 
 • een (gereponeerde) patellaluxatie in combinatie met ernstige klachten  
 • patellapees- of quadricepspeesruptuur  
Waar kan je aan denken bij traumatische knieklachten?
Contusie, distorsie, collaterale bandletsel kruisbandletsel, meniscusklachten, patellaluxatie, quadricepspees- en patellapeesruptuur