Samenvatting Class notes - Loonheffing II

Vak
- Loonheffing II
- niet van toepassing
- 2014 - 2015
- Studieplan
- Praktijkdiploma Loonheffingen
225 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Loonheffing II

 • 1432764000 Subsidies en toeslagen

 • Regelingen om personeelskosten te verlagen
  - afdrachtverminderingen
  - premiekorting en premievrijstelling werknemersverzekeringen
  - vergoeding van voorzieningen aan de werkgever
  - subsidieregeling praktijkleren
 • WVA
  afdrachtverminderingen zijn opgenomen in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen  (WVA)
 • We kennen de volgende afdrachtverminderingen
  - afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk
  - afdrachtvermindering zeevaart
 • afdrachtverminderingen komen in mindering
  op de loonheffing niet op werknemersverzekeringen (de werkgever mag een deel van de ingehouden loonheffing zelf houden, de werkgever heeft voordeel uit het verschil ingehouden loonheffing en de afdracht)
 • de premiekorting en premievrijstelling werknemersverzekeringen
  - in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde 50 plusser 
  - in dienst nemen of houden van een arbeidsgehandicapte mederwerker
  - premiekorting jongere werknemers (in dienst nemen een 18 tot 26 jr) 
  - premievrijstelling bij marginale arbeid
  - lagere premies voor scholieren en studenten
 • andere benaming voor premiekorting en premievrijstelling werknemersverzekeringen is
  mobiliteitskorting
 • het voordeel voor de werkgever bij premiekorting of premievrijstelling werknemersverzekeringen
  het voordeel voor de werkgever ontstaat hierbij doordat de premies werknemersverzekeringen volledig door de werkgever opgebracht wordt; bij een premiekorting of premievrijstelling werknemersverzekeringen kan dit van de af te dragen werknemerspremies afgetrokken worden
 • Premiekorting berekenen bij parttime-dienstverband
  Bij parttimers wordt de premiekorting naar rato verminderd, waarbij een volledige werkweek op 36 uur wordt gesteld
 • Premiekorting toetsen
  De premiekorting komt in mindering op de in totaal af te dragen premies werknemersverzekeringen. Dit voor zover de af te dragen premies hiervoor toereikend zijn. Als dit niet het geval is kan binnen een kalenderjaar met een vorige of volgende aangifte worden verrekend.
 • Berekeningsmethode premiekorting bij maandloon
  basis aantal uren bedraagt 36 uur per week 
  premie is 7000 euro per jaar
  7000/12= 583,33 per maand, dit mag worden afgerond naar 584,- euro
 • Berekeningsmethode premiekorting bij 4-wekenloon
  basis aantal uren bedraagt 36 uur per week
  premie is 7000 euro per jaar
  7000/13= 538,46 per 4 week, dit mag worden afgerond naar 539,- euro

  partime berekening; bv 10 uur per week
  10/36x538,46 = 149,58
 • Berekeningsmethode premiekorting bij 0-urencontract
  basis aantal uren bedraagt 36 uur per week
  premie is 7000 euro per jaar
  7000/13= 538,46 per maand
  52x36=1872 uur per jaar gedeeld door 12 is 156 uur/maand

  berekening; bv 60 uur
  60/156x538,46 = 224,36
 • minder premiekorting indien
  als de arbeidsgehandicapte een jonggehandicapte is aan wie minder dan het minimumloon wordt betaald op grond van loondispensatie, bedraagt de premie geen 7000 euro maar 3500 euro op basis van een 36 urige werkweek

  premiekorting voor indienstneming van een jongere van 18 tm 27 jaar is 3500 euro gedurende 2 jaar
 • Premiekorting toepassen in de loonaangifte
  De premiekortingen mogen in mindering gebracht worden op het collectieve deel van de loonaangifte. Als de totale premie niet toereikend is, kan binnen het kalenderjaar met een vorige of volgende aangifte worden verrekend.
 • premievrijstelling bij marginale arbeid
  Bij indienstneming van een uitkeringsgerechtigde (niet eerder in dienst geweest!) voor een periode van maximaal 6 weken dan is er een eenmalige volledige vrijstelling voor de afdracht werknemersverzekering; komt deze persoon later weer in dienst dan moet er minimaal 31 dagen tussen de dienstbetrekkingen zitten anders vervalt de eenmalige premievrijstelling
 • Lagere premies voor scholieren en studenten
  Voor scholieren en studenten die ten hoogste 8 weken aaneengesloten in loondienst werken mag een werkgever in bepaalde bedrijfstakken het lagere premie percentage voor de WW secterfonds toepassen
 • Vergoedingen van voorzieningen aan de werkgever
  naast de afdrachtsverminderingen, korting op de loonheffing, en naast de premiekortingen en premievrijstelling, korting op de werknemersverzekeringen, bestaat er de mogelijkheid bepaalde kosten vergoed te krijgen of gebruik kunnen maken van voorzieningen.
 • de vergoedingen van voorzieningen voor de werkgever zijn
  - aanpassing van de werkplek
  - loondispensatie
  - no-riskpolis (beperkingen risico bij indienstneming arbeidsgehandicapte)
     deze regeling geldt voor werknemers meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn      tot een periode van 5 jaar na indiensttreding; bij wajongers loopt de termijn      door zolang de wajong status loopt.
  - geen hogere gedifferentieerde WGA premie
  - proefplaatsing
 • Loonkostensubsidie
  Subsidieregeling praktijkleren
 • verschil loondispensatie en loonsuppletie
  loondispensatie kan de werkgever aanvragen (duur max 5 jaar)
  loonsuppletie kan de werknemer aanvragen (duur max 4 jaar)
 • Naast regelingen voor werkgevers zijn er regelingen voor werknemers
  verhoging van het netto loon door;
  - werkbonus voor ouderen
  - heffingskorting AOW gerechtigden
  - jonggehandicaptenkorting  

  WSW plaatsing

  Individuele werkvoorzieningen;
  - loonsuppletie
  - Individuele re-integratieovereenkomst
  - werkvoorzieningen en werkvergoedingen
  - jobcoach (ondersteuning werkzaamheden gedurende 3 jaren resp 15%,7,5%      en 6% begeleiding van het aantal werkuren)
  - kinderopvang
  - vervoersvergoedingen
  - aanpassingen aan de auto
  - starterskrediet
 • regeling jobcoach
  indien iemand niet zelfstandig zijn geld kan verdienen en kan hierbij hulp inschakelen van een jobcoach. een jobcoach begeleid de werknemer gedurende 3 jaar een aantal uren, gerekend in een percentage van de gewerkte uren resp 1 jr 15% 2 jr 7,5% en 3e jr 6%.
 • regeling loonkostensuppletie
  een werknemer die aan het werk gaan vanuit de WAO, WAZ of Wajong of werknemers onder de 18 met een ziekte of een handicap die van het UWV een bepaalde loonwaarde heeft gekregen. Als deze loon aanvaardt tegen een lager loon dan heeft hij gedurende 4 jaar recht op loonsuppletie afbouwen per jaar van 100%, 75%, 50%, 25%. De loonkostensuppletie is maximaal 20% van de loonwaarde die het uwv heeft bepaald
 • Ook kennen we voor de inkomensafhankelijke regelingen;
  - huurtoeslag (hoogte afhankelijk van leeftijd en inkomen)
  - zorgtoeslag (hoogte afhankelijk van inkomen)
  - kinderopvangtoeslag (hoogte afhankelijk van inkomen en kosten opvang)
  - kindgebonden budget (hoogte afhankelijk van inkomen)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

negatief loon
terug in het kalenderjaar, nettobedrag
terug na kalenderjaar, brutobedrag
Univorm loonbegrip (2013) kent de volgende loongrondslagen
loon voor de loonbelasting , kolom 14
loon voor de volksverzekeringen , kolom 14 idem dito
loon voor de werknemersverzekeringen , kolom 8
loon voor de Zorgverzekeringswet   , kolom 12

uitzonderingen
loon uit vroegere dienstbetrekking
eindheffingsloon
loon in de vorm van aanspraken
hoofdregel; aanspraak belast , uitkering onbelast
omkeerregel; aanspraak onbelast, uitkering belast
Loon in natura wordt gewaardeerd tegen
-inkoopprijs inclusief omzetbelasting (hoofdregel)
-consumentenprijs indien er geen factuur is, of bij factuur van verbonden vennootschap of bij producten uit eigen bedrijf met korting
fortaitaire waardering incl nihilwaardering
de instantiebetaling en de rechtstreekse betaling
3 situaties
DE INSTANTIEBETALING, werknemer ontvangt Geen loon meer uit tegenwoordige dienstbetrekking. UWV draagt alleen de werknemersverz. af,
de bruto uitkering incl zvw wordt naar de werkgever overgemaakt die de afdracht voor de loonheffing en werkgeversheffing Zvw afdraagt en de aanvulling met uitkering uitbetaald.

DE RECHTSTREEKSE BETALING kent 2 situaties
werknemer met loon uit vroegere dienstbetrekking, werkgever en werkgever dragen elk afzonderlijk af en betalen uitzonderlijk uit zonder rekening met elkaar te houden
werknemer met loon uit tegenwoordige dienstbetrekking,werkgever en werkgever dragen elk afzonderlijk af en betalen uitzonderlijk uit echter de werkgever houdt rekening met de afdracht van het UWV. Hierbij moet het UWV de loonberekening geven aan de werkgever.
loon uit vroegere dienstbetrekking geen werknemersverzekeringspremies behalve bij
uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen en de toeslagenwet
Geen belast loon is
voordelen buiten de dienstbetrekking zoals een fruitmand voor zieke
vergoedingen voor intermediaire kosten
vrijgesteld loon zoals een extra maandloon 25 jr dienstverband
verstrekkingen en terbeschikkingstellingen waarvan de werkn de faktuurwaarde betaalt
nihlwaarderingen
gerichte vrijstelling die zijn aangewezen als eindheffingsloon
vormen van loon
loon in geld
loon in natura
loon in de vorm van aanspraken
regeling jobcoach
indien iemand niet zelfstandig zijn geld kan verdienen en kan hierbij hulp inschakelen van een jobcoach. een jobcoach begeleid de werknemer gedurende 3 jaar een aantal uren, gerekend in een percentage van de gewerkte uren resp 1 jr 15% 2 jr 7,5% en 3e jr 6%.
mediation
Zowel bij de belastingdienst als bij UWV wordt de laatste jaren in toenemende mate gebruik gemaakt van mediation na toestemming van beide partijen,
hoge kosten en tijdrovende procedures worden zo voorkomen