Samenvatting Class notes - Medische administratie

Vak
- Medische administratie
- Marja
- 2015 - 2016
- Academie Mercuur
- Medisch secretaresse
374 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Medische administratie

 • 1441576800 hst 1 - organisatie van de gezondheidszorg

 • 1.1 Wat is gezondheidskunde?
  Gezondheidskunde is de wetenschap die zich bezighoudt met de factoren die van invloed zijn op onze gezondheid. Deze factoren kunnen zowel de gezondheid bevorderen als de gezondheid bedreigen.
 • 1.4 Is de maatschappelijke gezondheidszorg vooral curatieve zorg of palliatieve zorg of preventieve zorg of positieve zorg
  De maatschappelijke gezondheidszorg verleent veelal preventieve en positieve zorg.Vaak gaan beide zorg aspecten in elkaar over waardoor ze moeilijk te onderscheiden zijn.
 • 1.3 Hoe worden mensen genoemd die niet gezond zijn?
  Mensen die een arts bezoeken of in een gezondheidsinstelling moeten worden opgenomen zijn doorgaans niet gezond.We noemen deze mensen dan ook patiënten.Patiënten zijn mensen met ziekten,aandoeningen,etc.,die een arts om hulp vragen.
 • 1.1 Wat is de definitie van gezondheid volgens het WHO
  Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet alleen de afwezigheid van ziekte of zwakte
   
  In deze definitie houdt men rekening met de totaliteit van de mens als lichamelijk, geestelijk en sociaal wezen. Aan deze drie elementen wordt een gelijke waarde toegekend.
 • 1.1 Wat betekend de WHO
  World Health Organization / Wereld Gezondheids Organisatie
 • 1.1 In welke drie zorggebieden kan de gezondheidszorg worden onderverdeeld?
  1. Lichamelijke gezondheidszorg.
  2. Geestelijke gezondheidszorg.
  3. Maatschappelijke (sociale) gezondheidszorg.
 • 1.1 In de zorg wordt welzijn beoordeeld aan de hand van gemeten waarnemingen en/of bevindingen van een zorgverlener. Hoe wordt lichamelijk welzijn gemeten?
  Het lichamelijk welzijn is het meest objectief te meten. Tot op zekere hoogte kun je het functioneren van het lichaam uitdrukken in maten en getallen. Een afwijking van het hart is vast te stellen aan de hand van een elektrocardiogram. De gemeten waarden blijven hetzelfde, waar men zich ook op aarde bevindt.
 • 1.1 In de zorg wordt welzijn beoordeeld aan de hand van gemeten waarnemingen en/of bevindingen van een zorgverlener. Hoe wordt geestelijk welzijn gemeten?
  De graad van het geestelijk welzijn is veel moeilijker vast te stellen. Er spelen meer subjectieve factoren een rol, zoals het cultuurpatroon van een volk waartoe iemand behoort, waarbij religie, normen en waarden een grote rol spelen.
 • 1.1 In de zorg wordt welzijn beoordeeld aan de hand van gemeten waarnemingen en/of bevindingen van een zorgverlener. Hoe wordt sociaal welzijn gemeten?
  Het vaststellen van het sociaal welzijn is het moeilijkst. Hierbij gaat het om het functioneren van de mens in de maatschappij of in onderdelen daarvan, zoals het gezin, de familie, de groep, de werkgemeenschap of de vereniging.
 • 1.2  Bij het toedienen van zorg onderscheiden wij als regel vier aspecten. Welke 4 aspecten zijn dit
  1. het genezen van ziekten : curatieve zorg
  2. het verzachten van lijden: palliatieve zorg
  3. het voorkomen van ziekten: preventieve zorg
  4. het bevorderen van de gezondheidszorg : positieve zorg
 • 1.2  Wat is het doel van curatieve zorg
  Doel: Behandelen en genezen van de aandoening/ziekte.

  Bij de curatieve zorg gaat het om het genezen van de individuele ziekte. Het doel is een zo volledig mogelijk herstel van de gezondheid. Behandeling vindt plaats d.m.v. therapeutische maatregelen, medicatie, operatie, geven van adviezen, fysiotherapie, enz.
 •  1.2 Waar vindt de behandeling van curatieve zorg plaats (3)
  Debehandeling,/verpleging kanplaatsvinden:
  • thuis: door de huisarts (eventueel met advies van een specialist) en de wijkverpleegkun­dige;
  • in het ziekenhuis of een instelling: door de specialist, m.m.v. verpleegkundigen en andere disciplines.
  • poliklinisch: de poliklinische behandeling is een tussenvorm. De behandeling thuis wordt aangevuld met een ambulante behandeling in de polikliniek, waarbij gebruik wordt gemaakt van de uitgebreide ziekenhuisvoorzleninqenen het directe toezicht van de specialist
 • 1.2  Wat is het doel van palliatieve zorg
  Doel: Het lijden zoveel mogelijk verzachten.
   
  Hieronder verstaan we een vorm van behandeling waarin curatieve zorg vaak niet meer mogelijk is. Onderliggende ziekten kunnen zijn; kanker, dementie, COPD etc. Deze vorm van behandeling wordt vaak gegeven in een laatste stadium.
 • 1.2  Wat is het doel van preventieve zorg
  Doel: Voorkomen en of de gevolgen minimaliseren.
   
  De preventieve zorg richt zich op het voorkomen van ziekten en invaliditeit, zonder dat er sprake is van ziekte. Dus in plaats van de zieke gaan we uit van de ziekte. Door individuele maatregelen tracht men ziekten te voorkomen.


  Preventieve zorg kunnen we in drie groepen indelen:
   
  1. Primaire zorg: Is erop gericht te voorkomen dat mensen ziek worden. Hier onder vallen de vaccinaties (o.a. DKTP), tandcontrole, etc.
  2. Secundaire zorg: Is erop gericht om bepaalde ziekten voortijdig op te sporen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. bevolkingsonderzoek naar borstkanker en baarmoederhalskanker, con­ trole op diabetes mellitus, hoge bloeddruk en cholesterolverhoging.
  3. Tertiaire zorg: Is erop gericht via een behandeling complicaties van ziekten te voorkomen.
   Deze vorm van preventie is erop gericht te voorkomen dat de klachten erger worden, of dat er complicaties optreden dat de toestand verslechtert. Een voorbeeld is decubituspreventie (voorkomen van doorliggen) bij een bedlegerige patiënt/ bewoner.
 • 1.2 Wat is het doel van positieve zorg
  Doel: Betere woon,-werk,- en leefomstandigheden om gezondheid en welzijn te bevorderen.
   
  De positieve zorg is gericht op het op peil houden van de gezondheid en deze zelfs te verbeteren. De positieve zorg richt zich zowel op individuele personen als groepen.
   
  Een belangrijk onderdeel van deze zorg is het geven van voorlichting op het gebied van onder meer gezondheidshandhaving, opvoeding, voorkomen van ongevallen, enz. Voorbeelden zijn verkeersregels, verantwoord speelgoed, voedselcontrole, etc.
 • 1.2 Een belangrijk onderdeel van positieve zorg is het geven van voorlichting op het gebied van onder meer gezondheidshandhaving, opvoeding, voorkomen van ongevallen, enz. (positieve zorg). Noem een aantal voorbeelden
  • verkeersregels
  • verantwoord speelgoed
  • voedselcontrole.
 • 1.3 Er zijn vele factoren die onze gezondheid kunnen bevorderen of bedreigen. Een veel gebruikte indeling van gezondheidsbepalende factoren is (4)?
  1. De biologische mens
  2. Omgevingsfactoren
  3. Gedragsinvloeden
  4. Gezondheidszorg
 • 1.3 Een gezondheidsbepalende factor is de biologische mens. Beschrijf deze factor
  Mensen zijn allemaal verschillend, niet alleen qua uiterlijk, maar ook wat betreft de erfelijke factoren. Erfelijke factoren kunnen aangeboren zijn, of aandoeningen veroorzaken die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van de persoon.

  Voorbeelden­ hiervan ­zijn; ­bepaalde stofwisselingsziekten, kanker, hersenproblematiek, etc
 • 1.3 Omgevingsfactoren kunnen we verdelen in (4)
  1. Biologische invloeden: het aanwezig zijn van schadelijke bacteriën of virussen etc. Voorbeelden zijn cholera en malaria in bepaalde gebieden.
  2. Milieufactoren: slechte hygiënische voorzieningen, water en sanitaire voorzieningen in veel derdewereldlanden, soms straling.
  3. Sociale invloeden: opvoeding, voedingsgewoonten, scholing en godsdienst.
  4. Economische invloeden: de aanwezigheid van welvaart of armoede speelt een grote rol bij onze gezondheid. In de westerse wereld hebben we te maken met de welvaartsziekten, zoals obesitas (vetzucht) met de daarbij behorende kwalen. In de derdewereldlanden heeft men te maken met ondervoeding, tekort aan medicatie en medische hulp.
 • 1.3 Een gezondheidsbepalende factor zijn gedragsinvloeden. Beschrijf deze factor
  Het jezelf verzorgen (hygiëne, voeding), maar ook de zorg voor anderen.
 • 1.3 Een gezondheidsbepalende factor is de gezondheidszorg. Beschrijf deze factor
  In Nederland zijn veel instanties, personen en wettelijke regelingen die zich richten op de gezondheid van de bevolking. Helaas is dit niet overal zo goed geregeld, denk maar aan derdewereldlanden.
 • 1.3 Wat zijn de doelstellingen van de gezondheidszorg (4)
  Doelstellingenvandegezondheidszorgzijn:
  1. het bevorderen en instandhouden van gezondheid
  2. het voorkomen van ziekte en handicap
  3. het bijdragen aan genezen en herstel van ziekte
  4. het verlichten van lijden en ongemak
 • 1.3 De 4 gezondheidsbepalende factoren (de biologische mens, omgevingsfactoren, gedragsinvloeden en de gezondheidszorg) kunnen elkaar beïnvloeden, geef een voorbeeld
  De vier factoren kunnen elkaar ook onderling beïnvloeden. Zo zullen bijvoorbeeld opvoeding en godsdienst (omgevingsfactoren) van invloed zijn op het gedrag en economische invloeden op de ontwikkeling van de gezondheidszorg.
 • 1.3 Hoe worden mensen genoemd die niet gezond zijn? 
  Mensen die een arts bezoeken of in een gezondheidsinstelling moeten worden opgenomen zijn doorgaans niet gezond. We noemen deze mensen dan ook patiënten. Patiënten zijn mensen met ziekten, aandoeningen, etc., die een arts om hulp vragen.
 • 1.3 niet iedereen die zorg nodig heeft is een patiënt, bijvoorbeeld ouderen in een zorginstelling. Hoe worden deze mensen genoemd?
  Men noemt deze groep; bewoners of cliënten.

  Dit zijn bijvoorbeeld de ouderen en de verstandelijk gehandicapten die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Zij wonen op indicatie in een zorginstelling waar professionele hulp in allerlei disciplines (arts, verzorgenden, fysiotherapeuten, etc.) aanwezig is om de juiste zorg te bieden. Veelal gaat het niet om één ziekte maar een tekortkoming of beperking. Ouderdom kan bijvoorbeeld gepaard gaan met ziekten, tekortkomingen en/of beperkingen waarbij lichamelijke en of sociale beperkingen een belangrijke rol zijn gaan spelen
 • 1.4 Is de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg vooral curatieve zorg of palliatieve zorg of preventieve zorg of positieve zorg
  curatieve zorg

  Ter informatie het overzicht is: 
  het genezen van ziekten : curatieve zorg
  het verzachten van lijden: palliatieve zorg
  het voorkomen van ziekten: preventieve zorg
  het bevorderen van de gezondheidszorg : positieve zorg
 • 1.4 De lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg is veelal curatief is dus qericht op (3)?
  Het genezen van de ziekte,
 • 1.4 Instellingen die vallen onder extramurale zorg zijn (3)
  1. huisartsen
  2. fysiotherapeuten
  3. GGZ, de Regionale Instituten voor Ambulante Geestelijke Gezondheids­zorg (RIAGG)
 • 1.4 Instellingen die vallen onder intramurale zorg zijn (3)
  1. de algemene ziekenhuizen
  2. de psychiatrische ziekenhuizen
  3. verpleegtehuizen
 • 1.4 Is de maatschappelijke gezondheidszorg vooral curatieve zorg of palliatieve zorg of preventieve zorg of positieve zorg 
  De maatschappelijke gezondheidszorg verleent veelal preventieve en positieve zorg. Vaak gaan beide zorgaspecten in elkaar over waardoor ze moeilijk te onderscheiden zijn.
 • 1.4 Wat verstaan we onder de maatschappelijke gezondheidszorg
  Onder maatschappelijke gezondheidszorg verstaan we dat deel van de gezondheidszorg dat zich bezig houdt met de mens als deel van de gemeenschap en dat zich daarbij richt op die gemeenschap. De maatschappelijke gezondheidszorg verleent veelal preventieve en positieve zorg. Vaak gaan beide zorgaspecten in elkaar over waardoor ze moeilijk te onderscheiden zijn.
 • 1.4 In de maatschappelijke gezondheidszorg werken onder meer (3)?
  1. instellingen voor thuiszorg;
  2. instellingen voor maatschappelijk werk;
  3. verenigingen die een speciale zorg behartigen voor de bestrijding van ziekten als reuma, kanker, e.d
 •  1.4 Naast onderscheid maken in de lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke gezondheidszorg, kun je ook onderscheid maken naar bepaalde behoeftepatronen, noem 3
  1. de zorg voor specifieke groepen (bijvoorbeeld kinderen, ouderen, militairen, sportbeoefenaars);
  2. de zorg in verband met bepaalde ziekten of afwijkingen (o.a. diabetes, invaliditeit);
  3. de zorg voor de gezondheid van de gehele bevolking (bestrijden lucht­ en milieuverontreiniging, sanitaire maatregelen i.v.m. riolering, waterleiding).
 • 1.4 Wat verstaan we onder echelonnering?
  Onder 'echelonnering' of getrapte geneeskunde verstaan we dat een patiënt de gezondheidszorg 'doorloopt' volgens een bepaald 'zorgtraject', namelijk volgens bepaalde afgesproken 'stappen'.

  • De gezondheidszorg is zo ingericht dat de huisarts daarin een spilfunctie vervult.
  • De huisarts verwijst de patiënt indien nodig naar de specialistische zorg.
  • Dit patroon van verwijzen van basiszorg naar specialistische zorg leidt tot de onderverdeling van de gezondheidszorg in echelons of lijnen.
 • 1.4 Wat is de eerstelijnszorg?
  Eerstelijnszorg iszorgdichtbij huisenislaagdrempelig.Hetisheteerste aanspreekpunt voor mensen die zorg nodig hebben.

  Iemand die een probleem heeft met zijn gezondheid, neemt in eerste instantie contact op met een zorgverlener uit de eerste lijn. Dat is bijvoorbeeld de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, eerstelijnspsycholoog, verloskundige en consultatiebureaus.
 • 1.4 Voorbeelden van de eertelijnszorg zijn?
  • huisarts, 
  • tandarts, 
  • fysiotherapeut, 
  • eerstelijnspsycholoog, 
  • verloskundige en 
  • consultatiebureaus.
 • 1.4 Wat is het voordeel van echelonnering?
  De eerste lijn voorkomt dat mensen een onnodig beroep doen op complexere en duurdere zorg. De eerste lijn is relatief goedkoop: zij kost ongeveer 4% van het totale budget dat per jaar aan zorg wordt besteed.

  Dit echelon bevat de basiszorg en is extramuraal. De huisarts, tandarts of verloskundige zal voor specialistische zorg doorverwijzen 'naar de tweede lijn ' (tweede echelon).
 • 1.4 De tweedelijnszorg bestaat uit?
  Tweedelijnszorg bestaat uit ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg.
  Toegang tot deze zorg is er alleen na verwijzing van een zorgverlener uit de eerstelijnszorg.
   
  Niet alle behandelaars uit de geestelijke gezondheidszorg behoren tot de tweedelijnszorg.Eerstelijnspsychologen horen, zoals de naam al zegt, tot de eerstelijnszorg. Hier kun je dus terecht zonder verwijzing 
 • 1.4 De derdelijnszorg bestaat uit?
  de Universitair Medische Centra en decategorale ziekenhuizen (oogziekenhuis, oncologisch centrum of brandwondencentrum).
   
  Naar de derde lijn kan direct vanuit de eerste lijn, maar ook vanuit de tweede lijn worden verwezen.
 • 1.4 Wat is het basisechelon / nulde lijn?
  Dit zijn de niet­professionele hulpverleners die de zorgbehoevenden op weg helpen naar de eigenlijke gezondheidszorg of elkaar ondersteunen in de zorg. Voorbeelden zijn de vrijwilligers en de mantelzorgers.
 • 1.4 Wat zijn de echelons of lijnen van de gezondheidszorg in Nederland?
  • 0e lijn - de niet-professionele hulp; mantelzorgers en vrijwilligers.
  • 1e lijn ­ de niet-gespecialiseerde basiszorg; huisarts, wijkverpleegkundige.
  • 2e lijn ­ de gespecialiseerde zorg; algemene ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen.
  • 3e lijn ­ de hooggespecialiseerde zorg; categorale-en universitaire ziekenhuizen.
 • 1.5 Wat is intramurale zorg?
  De zorg gegeven binnen de muren van een ziekenhuis of inrichting wordt intramurale zorg genoemd.

  Het onderzoek en/of de behandeling in een polikliniek wordt tot de intramurale zorg gerekend omdat de polikliniek een onderdeel vormt van het ziekenhuis
 • 1.5 Wat is extramurale zorg?
  Extramurale zorg wordt gegeven buiten de muren van een ziekenhuis/instelling. Te denken valt hierbij aan de behandeling door de huisarts, wijkverpleegkundige, tandarts, fysiotherapeut, enz. 
 • 1.5 Wat is transmurale zorg?
  Transmurale zorg is de zorg gelegen tussen aan de ene kant de basiszorg (huisarts, 1e lijn) en aan de andere kant de specialistische zorg (specialist, ziekenhuis, 2e lijn).

  Transmurale zorg heeft als doel de patiënt zo lang mogelijk buiten het ziekenhuis te houden en bij opname zo snel mogelijk weer uit het ziekenhuis te krijgen.
 • 1.5 Wat is het doel van transmurale zorg?
  Transmurale zorg heeft als doel de patiënt zo lang mogelijk buiten het ziekenhuis te houden en bij opname zo snel mogelijk weer uit het ziekenhuis te krijgen.
 • 1.5 Behoort een poliklinische behandeling tot de intra­ of extramurale zorg? Leg uit.
  Poliklinische behandeling behoort tot de intramurale zorg; de polikliniek vormt een onderdeel van het ziekenhuis.
 • 1.5 Wat verstaan we onder zelfzorg?
  Hieronder verstaan we het eigen menselijk vermogen tot het doen van activiteiten ten behoeve van behoud van eigen gezondheid en welzijn.
 • 1.5 Wat verstaan we onder mantelzorg?
  Hieronder verstaan we alle zorg die in kleine sociale netwerken aan elkaar gegeven wordt. Het gaat dus om zorg die naasten aan elkaar geven (familie, buren).
 • 1.5 Wat verstaan we onder thuiszorg?
  Hieronder verstaan we de professionele zorg die op indicatie aanvullend op zelfzorg en mantelzorg wordt gegeven.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting - Class notes - Medische administratie

 • 1456354800 Hoofdstuk 1

 • Hoe luid de definitie van gezondheid van de WHO?
  Gezondheid is een toestand van volledig, lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet alleen de afwezigheid van ziekte of zwakte
 • In welke drie zorggebieden kan de gezondheidszorg worden onderverdeeld?
  Lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke gezondheidszorg
 • Wat verstaan we onder curatieve zorg?
  genezen van zieken
 • Wat verstaan we onder Palliatieve zorg?
  het lijden zoveel mogelijk verzachten
 • Wat verstaan we onder Primaire zorg?
  Het voorkomen van ziekten
 • Wat verstaan we onder positieve zorg?
  het bevorderen van de gezondheidszorg
 • Preventieve zorg is onder te verdelen in: 3.
  • Primaire zorg: voorkomen dat mensen ziek worden door bijvoorbeeld vaccineren
  • secundaire zorg: ziekten voortijdig opsporen door bijvoorbeeld onderzoek naar borstkanker en baarmoederhalskanker
  • tertiaire zorg: via een behandeling complicaties voorkomen. bijvoorbeeld decubituspreventie
 • Noem vier belangrijke gezondheidsbepalende factoren:
  • De biologische mens; erfelijke factoren
  • Omgevingsfactoren;
  • Gedragsinvloeden
  • Gezondheidszorg
 • Omgevingsfactoren kunnen we onder verdelen in ; 4
  • Biologische invloeden, bacteriën en virussen
  • milieufactoren: slechte hygiënische voorzieningen
  • sociale invloeden: voedingsgewoonten
  • economische invloeden: welvaart of armoede
 • Wat is intramurale zorg?
  De zorg gegeven binnen de muren van een ziekenhuis of inrichting
 • Wat is extramurale zorg?
  De zorg gegeven buiten de muren van een ziekenhuis/instelling
 • Wat is transmurale zorg?
  De zorg tussen aan de ene kant de basiszorg (huisarts 1e lijn) en aan de andere kant de specialistische zorg (specialist, ziekenhuis, 2e lijn)

  Heeft als doel de patiënt zolang mogelijk buiten het ziekenhuis te houden en bij opname zo snel mogelijk weer uit het ziekenhuis te krijgen
 • Noem 3 instellingen en/of personen werkzaam in de intramurale zorg
  • algemene ziekenhuizen
  • psychiatrische inrichtingen
  • revalidatiecentra
 • Noem 3 instellingen en/of personen werkzaam in de extramurale zorg
  • huisarts
  • fysiotherapeut
  • GGZ/RIAGG
 • Behoort een poliklinische behandeling tot de intra- of extramurale zorg?
  Behoort tot de intramurale zorg, de polikliniek is onderdeel van het ziekenhuis
 • Wat verstaan we onder de 0 lijn in de zorg?
  de niet professionele hulp; mantelzorgers en vrijwilligers
 • Wat verstaan we onder de 1e lijn van de zorg?
  De niet gespecialiseerde basiszorg; huisarts en wijkverpleegkundige
 • Wat verstaan we onder de 2e lijn in de zorg?
  de gespecialiseerde zorg; algemene ziekenhuizen en psychiatrische inrichtingen
 • Wat verstaan we onder de 3e lijn in de zorg?
  de hooggespecialiseerde zorg; categorale ziekenhuizen en UMC's
 • Wat is het verschil tussen de eerste en de tweede lijn in de zorg?
  Eerste lijn is niet gespecialiseerde basiszorg en de tweede lijn is specialistische zorg
 • Wat verstaan we onder zelfzorg?
  Het eigen vermogen tot het doen van activiteiten ten behoeve van behoud van eigen gezondheid en welzijn.
 • Wat verstaan we onder mantelzorg?
  Alle zorg die in kleine sociale netwerken aan elkaar gegeven wordt.
 • Wat verstaan we onder thuiszorg?
  Professionele zorg die aanvullend op zelf en mantelzorg thuis gegeven wordt.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

11.0 Wat is Kiwa Carity
Een dienstverlenende instelling waar bedrijfseconomische- en patiëntgegevens kunnen worden gemeten en onderling vergeleken worden.
11.0 Door Kiwa Prismant gevoerde informatiesystemen zijn o.a.
 • LMR = Landelijke Medische Registratie
 • LAZR = Landelijke Ambulante Zorg Registratie

De LMR  en de LAZR zijn ondergebracht bij Tieto Healthcare.
1.3 Hoe worden mensen genoemd die niet gezond zijn?
Mensen die een arts bezoeken of in een gezondheidsinstelling moeten worden opgenomen zijn doorgaans niet gezond.We noemen deze mensen dan ook patiënten.Patiënten zijn mensen met ziekten,aandoeningen,etc.,die een arts om hulp vragen.
1.4 Is de maatschappelijke gezondheidszorg vooral curatieve zorg of palliatieve zorg of preventieve zorg of positieve zorg
De maatschappelijke gezondheidszorg verleent veelal preventieve en positieve zorg.Vaak gaan beide zorg aspecten in elkaar over waardoor ze moeilijk te onderscheiden zijn.
12.3 Digitaal archief is te benaderen
Via de computer door bevoegde gebruikers (wachtwoord).
12.3 Noem voordelen van het digitaliseren van medische dossiers.
Voordelen van digitaliseren:
 • gegevens zijn eenvoudig benaderbaar
 • makkelijker en veiliger op te bergen
 • ruimtebesparend
12.2 Noem  voordelen van de alfanumerieke rangschikking .
 • unieke identificatie voor elke afzonderlijke patiënt, daardoor weinig of geen extra rangschikgegevens nodig (meestal combinatie geboortedatum letter voor geslacht enkele letters achternaam)
 • omdat de toekenning van het alfanumerieke nummer vrij willekeurig is, ontstaat er een gelijkmatige spreiding in het archief
12.2 Noem nadelen van de numerieke rangschikking.
 • als patiënt nummer niet bij zich heeft moet opnieuw identificatie plaatsvinden, bij deze nieuwe identificatie bestaat de kans dat de patiënt niet herkend wordt; hierdoor ontstaan dubbele dossiers
 • in het archief is de meeste activiteit bij de nieuwe nummers, dus op een beperkt gebied
12.2 Noem nadelen van de alfabetische rangschikking
 • archief laat zich moeilijk indelen i.v.m. aantallen per naam
 • bij identieke namen zijn meer rangschikgegevens nodig
 • de uniformiteit van schrijfwijze van namen is een probleem (voorvoegsels, dubbele achternamen, vreemde namen
12.2 Noem drie methoden van systematische rangschikking van dossiers in een archief.
 • alfabetische rangschikking
  (op naam)
 • numerieke rangschikking
  (aan elke patiënt wordt een nummer toegekend)
 • alfanumerieke rangschikking  
  (combinatie van alfabetisch en numeriek, meestal de geboortedatum van de patiënt aangevuld met letters voor het geslacht en de naam))