Samenvatting Class notes - Medische administratie

374 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Medische administratie

 • 1441576800 hst 1 - organisatie van de gezondheidszorg

 • 1.1 Wat is gezondheidskunde?
  Gezondheidskunde is de wetenschap die zich bezighoudt met de factoren die van invloed zijn op onze gezondheid. Deze factoren kunnen zowel de gezondheid bevorderen als de gezondheid bedreigen.
 • 1.4 Is de maatschappelijke gezondheidszorg vooral curatieve zorg of palliatieve zorg of preventieve zorg of positieve zorg
  De maatschappelijke gezondheidszorg verleent veelal preventieve en positieve zorg.Vaak gaan beide zorg aspecten in elkaar over waardoor ze moeilijk te onderscheiden zijn.
 • 1.3 Hoe worden mensen genoemd die niet gezond zijn?
  Mensen die een arts bezoeken of in een gezondheidsinstelling moeten worden opgenomen zijn doorgaans niet gezond.We noemen deze mensen dan ook patiënten.Patiënten zijn mensen met ziekten,aandoeningen,etc.,die een arts om hulp vragen.
 • 1.1 Wat is de definitie van gezondheid volgens het WHO
  Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet alleen de afwezigheid van ziekte of zwakte
   
  In deze definitie houdt men rekening met de totaliteit van de mens als lichamelijk, geestelijk en sociaal wezen. Aan deze drie elementen wordt een gelijke waarde toegekend.
 • 1.1 Wat betekend de WHO
  World Health Organization / Wereld Gezondheids Organisatie
 • 1.1 In welke drie zorggebieden kan de gezondheidszorg worden onderverdeeld?
  1. Lichamelijke gezondheidszorg.
  2. Geestelijke gezondheidszorg.
  3. Maatschappelijke (sociale) gezondheidszorg.
 • 1.1 In de zorg wordt welzijn beoordeeld aan de hand van gemeten waarnemingen en/of bevindingen van een zorgverlener. Hoe wordt lichamelijk welzijn gemeten?
  Het lichamelijk welzijn is het meest objectief te meten. Tot op zekere hoogte kun je het functioneren van het lichaam uitdrukken in maten en getallen. Een afwijking van het hart is vast te stellen aan de hand van een elektrocardiogram. De gemeten waarden blijven hetzelfde, waar men zich ook op aarde bevindt.
 • 1.1 In de zorg wordt welzijn beoordeeld aan de hand van gemeten waarnemingen en/of bevindingen van een zorgverlener. Hoe wordt geestelijk welzijn gemeten?
 • 1.1 In de zorg wordt welzijn beoordeeld aan de hand van gemeten waarnemingen en/of bevindingen van een zorgverlener. Hoe wordt sociaal welzijn gemeten?
  Het vaststellen van het sociaal welzijn is het moeilijkst. Hierbij gaat het om het functioneren van de mens in de maatschappij of in onderdelen daarvan, zoals het gezin, de familie, de groep, de werkgemeenschap of de vereniging.
 • 1.2  Bij het toedienen van zorg onderscheiden wij als regel vier aspecten. Welke 4 aspecten zijn dit
  1. het genezen van ziekten : curatieve zorg
  2. het verzachten van lijden: palliatieve zorg
  3. het voorkomen van ziekten: preventieve zorg
  4. het bevorderen van de gezondheidszorg : positieve zorg
 • 1.2  Wat is het doel van curatieve zorg
 •  1.2 Waar vindt de behandeling van curatieve zorg plaats (3)
  Debehandeling,/verpleging kanplaatsvinden:
  • thuis: door de huisarts (eventueel met advies van een specialist) en de wijkverpleegkun­dige;
  • in het ziekenhuis of een instelling: door de specialist, m.m.v. verpleegkundigen en andere disciplines.
  • poliklinisch: de poliklinische behandeling is een tussenvorm. De behandeling thuis wordt aangevuld met een ambulante behandeling in de polikliniek, waarbij gebruik wordt gemaakt van de uitgebreide ziekenhuisvoorzleninqenen het directe toezicht van de specialist
 • 1.2  Wat is het doel van palliatieve zorg
 • 1.2  Wat is het doel van preventieve zorg
 • 1.2 Wat is het doel van positieve zorg
 • 1.2 Een belangrijk onderdeel van positieve zorg is het geven van voorlichting op het gebied van onder meer gezondheidshandhaving, opvoeding, voorkomen van ongevallen, enz. (positieve zorg). Noem een aantal voorbeelden
  • verkeersregels
  • verantwoord speelgoed
  • voedselcontrole.
 • 1.3 Er zijn vele factoren die onze gezondheid kunnen bevorderen of bedreigen. Een veel gebruikte indeling van gezondheidsbepalende factoren is (4)?
  1. De biologische mens
  2. Omgevingsfactoren
  3. Gedragsinvloeden
  4. Gezondheidszorg
 • 1.3 Een gezondheidsbepalende factor is de biologische mens. Beschrijf deze factor
  Mensen zijn allemaal verschillend, niet alleen qua uiterlijk, maar ook wat betreft de erfelijke factoren. Erfelijke factoren kunnen aangeboren zijn, of aandoeningen veroorzaken die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van de persoon.

  Voorbeelden­ hiervan ­zijn; ­bepaalde stofwisselingsziekten, kanker, hersenproblematiek, etc
 • 1.3 Omgevingsfactoren kunnen we verdelen in (4)
  1. Biologische invloeden: het aanwezig zijn van schadelijke bacteriën of virussen etc. Voorbeelden zijn cholera en malaria in bepaalde gebieden.
  2. Milieufactoren: slechte hygiënische voorzieningen, water en sanitaire voorzieningen in veel derdewereldlanden, soms straling.
  3. Sociale invloeden: opvoeding, voedingsgewoonten, scholing en godsdienst.
  4. Economische invloeden: de aanwezigheid van welvaart of armoede speelt een grote rol bij onze gezondheid. In de westerse wereld hebben we te maken met de welvaartsziekten, zoals obesitas (vetzucht) met de daarbij behorende kwalen. In de derdewereldlanden heeft men te maken met ondervoeding, tekort aan medicatie en medische hulp.
 • 1.3 Een gezondheidsbepalende factor zijn gedragsinvloeden. Beschrijf deze factor
 • 1.3 Een gezondheidsbepalende factor is de gezondheidszorg. Beschrijf deze factor
 • 1.3 Wat zijn de doelstellingen van de gezondheidszorg (4)
  Doelstellingenvandegezondheidszorgzijn:
  1. het bevorderen en instandhouden van gezondheid
  2. het voorkomen van ziekte en handicap
  3. het bijdragen aan genezen en herstel van ziekte
  4. het verlichten van lijden en ongemak
 • 1.3 De 4 gezondheidsbepalende factoren (de biologische mens, omgevingsfactoren, gedragsinvloeden en de gezondheidszorg) kunnen elkaar beïnvloeden, geef een voorbeeld
 • 1.3 Hoe worden mensen genoemd die niet gezond zijn? 
  Mensen die een arts bezoeken of in een gezondheidsinstelling moeten worden opgenomen zijn doorgaans niet gezond. We noemen deze mensen dan ook patiënten. Patiënten zijn mensen met ziekten, aandoeningen, etc., die een arts om hulp vragen.
 • 1.3 niet iedereen die zorg nodig heeft is een patiënt, bijvoorbeeld ouderen in een zorginstelling. Hoe worden deze mensen genoemd?
 • 1.4 Is de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg vooral curatieve zorg of palliatieve zorg of preventieve zorg of positieve zorg
  curatieve zorg

  Ter informatie het overzicht is: 
  het genezen van ziekten : curatieve zorg
  het verzachten van lijden: palliatieve zorg
  het voorkomen van ziekten: preventieve zorg
  het bevorderen van de gezondheidszorg : positieve zorg
 • 1.4 De lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg is veelal curatief is dus qericht op (3)?
  Het genezen van de ziekte,
 • 1.4 Instellingen die vallen onder extramurale zorg zijn (3)
  1. huisartsen
  2. fysiotherapeuten
  3. GGZ, de Regionale Instituten voor Ambulante Geestelijke Gezondheids­zorg (RIAGG)
 • 1.4 Instellingen die vallen onder intramurale zorg zijn (3)
  1. de algemene ziekenhuizen
  2. de psychiatrische ziekenhuizen
  3. verpleegtehuizen
 • 1.4 Is de maatschappelijke gezondheidszorg vooral curatieve zorg of palliatieve zorg of preventieve zorg of positieve zorg 
  De maatschappelijke gezondheidszorg verleent veelal preventieve en positieve zorg. Vaak gaan beide zorgaspecten in elkaar over waardoor ze moeilijk te onderscheiden zijn.
 • 1.4 Wat verstaan we onder de maatschappelijke gezondheidszorg
 • 1.4 In de maatschappelijke gezondheidszorg werken onder meer (3)?
  1. instellingen voor thuiszorg;
  2. instellingen voor maatschappelijk werk;
  3. verenigingen die een speciale zorg behartigen voor de bestrijding van ziekten als reuma, kanker, e.d
 •  1.4 Naast onderscheid maken in de lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke gezondheidszorg, kun je ook onderscheid maken naar bepaalde behoeftepatronen, noem 3
  1. de zorg voor specifieke groepen (bijvoorbeeld kinderen, ouderen, militairen, sportbeoefenaars);
  2. de zorg in verband met bepaalde ziekten of afwijkingen (o.a. diabetes, invaliditeit);
  3. de zorg voor de gezondheid van de gehele bevolking (bestrijden lucht­ en milieuverontreiniging, sanitaire maatregelen i.v.m. riolering, waterleiding).
 • 1.4 Wat verstaan we onder echelonnering?
  Onder 'echelonnering' of getrapte geneeskunde verstaan we dat een patiënt de gezondheidszorg 'doorloopt' volgens een bepaald 'zorgtraject', namelijk volgens bepaalde afgesproken 'stappen'.

  • De gezondheidszorg is zo ingericht dat de huisarts daarin een spilfunctie vervult.
  • De huisarts verwijst de patiënt indien nodig naar de specialistische zorg.
  • Dit patroon van verwijzen van basiszorg naar specialistische zorg leidt tot de onderverdeling van de gezondheidszorg in echelons of lijnen.
 • 1.4 Wat is de eerstelijnszorg?
 • 1.4 Voorbeelden van de eertelijnszorg zijn?
  • huisarts, 
  • tandarts, 
  • fysiotherapeut, 
  • eerstelijnspsycholoog, 
  • verloskundige en 
  • consultatiebureaus.
 • 1.4 Wat is het voordeel van echelonnering?
  De eerste lijn voorkomt dat mensen een onnodig beroep doen op complexere en duurdere zorg. De eerste lijn is relatief goedkoop: zij kost ongeveer 4% van het totale budget dat per jaar aan zorg wordt besteed.

  Dit echelon bevat de basiszorg en is extramuraal. De huisarts, tandarts of verloskundige zal voor specialistische zorg doorverwijzen 'naar de tweede lijn ' (tweede echelon).
 • 1.4 De tweedelijnszorg bestaat uit?
  Tweedelijnszorg bestaat uit ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg.
  Toegang tot deze zorg is er alleen na verwijzing van een zorgverlener uit de eerstelijnszorg.
   
  Niet alle behandelaars uit de geestelijke gezondheidszorg behoren tot de tweedelijnszorg.Eerstelijnspsychologen horen, zoals de naam al zegt, tot de eerstelijnszorg. Hier kun je dus terecht zonder verwijzing 
 • 1.4 De derdelijnszorg bestaat uit?
 • 1.4 Wat is het basisechelon / nulde lijn?
 • 1.4 Wat zijn de echelons of lijnen van de gezondheidszorg in Nederland?
  • 0e lijn - de niet-professionele hulp; mantelzorgers en vrijwilligers.
  • 1e lijn ­ de niet-gespecialiseerde basiszorg; huisarts, wijkverpleegkundige.
  • 2e lijn ­ de gespecialiseerde zorg; algemene ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen.
  • 3e lijn ­ de hooggespecialiseerde zorg; categorale-en universitaire ziekenhuizen.
 • 1.5 Wat is intramurale zorg?
  De zorg gegeven binnen de muren van een ziekenhuis of inrichting wordt intramurale zorg genoemd.

  Het onderzoek en/of de behandeling in een polikliniek wordt tot de intramurale zorg gerekend omdat de polikliniek een onderdeel vormt van het ziekenhuis
 • 1.5 Wat is extramurale zorg?
  Extramurale zorg wordt gegeven buiten de muren van een ziekenhuis/instelling. Te denken valt hierbij aan de behandeling door de huisarts, wijkverpleegkundige, tandarts, fysiotherapeut, enz. 
 • 1.5 Wat is transmurale zorg?
  Transmurale zorg is de zorg gelegen tussen aan de ene kant de basiszorg (huisarts, 1e lijn) en aan de andere kant de specialistische zorg (specialist, ziekenhuis, 2e lijn).

  Transmurale zorg heeft als doel de patiënt zo lang mogelijk buiten het ziekenhuis te houden en bij opname zo snel mogelijk weer uit het ziekenhuis te krijgen.
 • 1.5 Wat is het doel van transmurale zorg?
  Transmurale zorg heeft als doel de patiënt zo lang mogelijk buiten het ziekenhuis te houden en bij opname zo snel mogelijk weer uit het ziekenhuis te krijgen.
 • 1.5 Behoort een poliklinische behandeling tot de intra­ of extramurale zorg? Leg uit.
  Poliklinische behandeling behoort tot de intramurale zorg; de polikliniek vormt een onderdeel van het ziekenhuis.
 • 1.5 Wat verstaan we onder zelfzorg?
 • 1.5 Wat verstaan we onder mantelzorg?
 • 1.5 Wat verstaan we onder thuiszorg?
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

1.1 Wat is gezondheidskunde?
4
1.1 Wat is de definitie van gezondheid volgens het WHO
4
1.1 Wat betekend de WHO
4
1.1 In welke drie zorggebieden kan de gezondheidszorg worden onderverdeeld?
4
Pagina 1 van 94