Samenvatting Class notes - Methodische handelen 1

Vak
- Methodische handelen 1
- ?
- 2018 - 2019
- Inholland Amsterdam
- Mondzorgkunde
440 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Methodische handelen 1

 • 1546988400 Zorg en behandelplan en zorgvraag

 • Waar staat methode voor?
  Weldoordachte manier van handelen om een bepaald doel te bereiken. De methode wordt gezien als het proces en het bereikte doel als het product (doel bereiken)
 • Waar staat methodiek voor?
  Systematisch, toetsbaar samenhangend en zich ontwikkelend geheel van gedrag en handelingswijzen dat gebaseerd is op: systematische kennis over de doelgroep, geëxpliciteerde normen en of werkbeginselen die de verhouding tot de zorgvraag van de client bepalen
 • Waar staat methodologie voor?
  Een set van methoden die samen een basis vormen zodat zorgverleners een houvast hebben bij het uitoefenen van hun beroep
 • Wat is specifiek voor kwaliteitszorg?
  Dat het voor iedereen patiënt verschillend is
 • Wat zijn de 5 fases van cyclisch werken?
  1. Verhelderen van de zorgvraag
  2. Onderzoek, analyse van gegevens en diagnose 
  3. Opstellen van het zorgplan
  4. Uitvoeren van interventies
  5. Evaluatie 
 • Wat is de betekenis van klinische redeneren?
  Het is de basis van klinisch handelen. Het betreft al het handelen rondom het ziektebed. De kliniek is de context van de zorg die erop gericht is het leven leefbaar te houden
 • Wat is de definitie van gezondheid?
  Gezondheid is het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.
 • Wat is het doel van klinische redeneren?
  Probleem oriëntatie -> probleemanalyse (verzamelmethode) -> probleem oplossen
 • Wat is de definitie van mondgezondheid?
  Mondgezondheid is veelzijdig en omvat, maar beperkt zich niet tot, het vermogen om te spreken, lachen, ruiken, proeven, kauwen, slikken en een scala aan emoties over te brengen via gezichtsuitdrukkingen met zelfvertrouwen en zonder pijn of ongemak, en ziekte van craniofaciale complex
 • Waar staat de zorgvraag/hulpvraag voor?
  Door de patiënt of door de omgeving geuite zorgbehoefte
 • Wat zijn de bijkomende eigenschappen gerelateerd aan de definitie bepalen dat mondgezondheid?
  1. Een fundamentele component van gezondheid en welbevinden is, beïnvloedt door waarden van individuen en gemeenschappen.
  2. Fysiologische, sociale en psychologische eigenschappen weerspiegelt die essentieel zijn voor de kwaliteit van leven.
  3. Beinvloed wordt door wisselende ervaringen van het individu en het vermogen om zich aan te passen.
 • Waar staat de zorgbehoefte voor?
  Zorg die de patiënt nodig heeft vanuit het perspectief van de zorgverlener 
  - (niet per definitie gelijk aan de zorgvraag) (wat vind jij als mondhygienist) 
 • Wat zijn de 5 criteria van mondgezondheid?
  1. Welbevinden
  2. Acceptabele esthetiek 
  3. Adequate functie
  4. Geen pijn
  5. Geen ontsteking, geen schadelijke processen.
 • Waar staat verwachtingsmanagement voor?
  Wat iemand verwacht.
  - Heldere omschrijving van het zorgaanbod
  - Aangeven grenzen van de mogelijkheden
  - Goede communicatie 
  - Zorgvragers kunnen rekening houden met hun verwachtingen
  - Relatie/verschil met zorgvraag
 • Wat is de zorgvraag/ hulpvraag?
  Door de patient of door de omgeving geuite zorgbehoefte.
 • Waar staat reflectie voor?
  De beslissing is genomen dat verdere verlening van zorg geïndiceerd is. dus je gaat een zorgplan opstellen
 • Wat is de zorgbehoefte?
  Zorg die de patient nodig heeft vanuit de perspectief van de zorgverlener.
 • Wat staat er in het zorgplan centraal?
  - Geeft richting aan (de ontwikkeling van) het denkproces
  - Analyse van mogelijke problemen moet leiden tot effectieve en doelmatige behandeling 
  - Verhelderen van alle aspecten van de behandeling inclusief verwachtingen en (on)mogelijkheden 
 • Wat is subjectieve zorgbehoefte?
  Is het perspectief van de patient.
 • Waar staat probleemoplossing cyclus voor?
  - Kennismaking met de patient
  - Anamnese screening 
  - Globale probleemstelling
  - Aanvullend onderzoek
  - Probleemanalyse
  - Diagnose - toestand beschrijven
  - Specifieke probleemstellingen
  - Behandel en zorg alternatieven
  - Behandelplan - zorgrichting 
  - Nazorg 
 • Wat is normatieve zorgbehoefte?
  Is het perspectief van de zorgprofessional.
 • Wat zijn de 8 orale procesgebieden en 2 overstijgende processen?
  1. MSKL: kaakbot, kauwspieren en gewrichten
  2. Slijm: Weke delen
  3. Stand: van melk gebit naar permanent 
  4. Cario: Tandbederf
  5. Paro: Parodontaal verval 
  6. Slijtage
  7. Pres: prothese en restauraties
  8. Endo: schadelijke processen aan pulp en periapicaal gebied. 


  twee overstijgende processen 
  1. Algemene gezondheid
  2. Leven
 • Wat zijn de 3 fases van de zorgcyclus?
  1. Dataverzameling en analyse
  2. Afstemming en planning
  3. Instemming en uitvoering
 • Wat is methode?
  Weldoordachte manier van handelen om een bepaald doel te bereiken. De methode wordt gezien als het proces en het bereikte doel als het product
 • Wat wordt er verstaan onder de eerste fase dataverzameling en analyse bij de zorgcyclus?
  1. Anamnese
  2. Onderzoek
  3. Analyse
 • Wat wordt er verstaan onder de tweede fase afstemming en planning bij de zorgcyclus?
  1. Herkennen
  2. Erkennen
  3. Verkennen
  4. Zorgdoel
  5. Zorgplan
 • Wat wordt er verstaan onder de derde fase instemming en uitvoering bij de zorgcyclus?
  1. Informed consent: zorgwens, de kosten, noodzaak ect.
  2. Therapie
 • Wat is UMO?
  De eerste uitgebreide mond onderzoek
  - Vaststellen van zorgdoel en zorgplan
 • Wat is PMO?
  Periodiek mondonderzoek
  - Bewaken en waar nodig aanpassen van zorgdoel en zorgplan
 • Wat is de rol van mondhygienist in relatie tot zorgplanning?
  1. In lijn met het zorgdoel en zorgplan, zelfstandig invulling geven aan het gedelegeerde borgonderdeel, om in samenwerking met alle betrokken professionals de patient van de best mogelijk mondzorg te voorzien.
  2. De tandarts een specifieke indicatie voor herstel te onderzoeken en indien mogelijk uit te voeren.
  3. Informatie geven aan patient en tandarts over de haalbaarheid van het zorgdoel en adviseren het zorgdoel of zorgplan aan te passen.
  4. Rapporteren van bevindingen, opgestelde doelen, geleverde zorg en de voortgang. 
  5. Terugverwijzen naar de tandarts als er onopgemerkte afwijkingen op korte termijn aandacht vragen. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is de theorie van Rotter?
Het menselijk gedrag is een functie van waarde die toegekend wordt aan het bereiken van bepaalde doeleinden en de verwachtingen dat het eigen gedrag bijdraagt aan het bereiken van het doel.
- verwachtingstheorie
Wat is de theorie van Atkin?
Zoeken naar informatie is afhankelijk van de afweging die mensen maken over enerzijds te verwachten opbrengst en anderzijds over de noodzakelijke kosten die zij moeten maken om de informatie te verwerven.
Wat is betrouwbaarheid?
Hoe nauwkeurig zijn de metingen? Bij herhaling dien je hetzelfde meetresultaat te krijgen.
Wat is validiteit?
Meet je wat je beweert te meten?
Wat zijn enkele meetinstrumentarium om de mondgezondheid te meten?
- indices
- scores
- vragenlijst
- scorelijst
Wat zijn scores?
De afstanden zijn tussen elke scores even groot
Wat zijn indices?
Leggen het in categorieën af, waarbij niet altijd dezelfde afstanden.
Wat is kwantificeren?
Objectief in getallen uitdrukken
Wat zijn surrogaat uitkomstmaten? (risico-indicator)
Hebben geen duidelijke directe betekenis voor de patient. Deze wordt meestal aangenomen als voorlopig een definitieve uitkomstmaat.
- bloeding
- verdiepte pockets
- slechte mond hygiene 
- zwelling en roodheid
Wat zijn definitieve uitkomstmaten?
Bestaan uit resultaatmetingen met een directe klinische relevantie voor de patient.
- functie verlies
- verlies van elementen
- pijn en esthetiek