Samenvatting Class notes - Office management

Vak
- Office management
- Odette
- 2016 - 2017
- Scheidegger
- Office Management
602 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Office management

 • 1480287600 Organisatie en structuur

 • In welke drie sectoren kun je bedrijven verdelen?
  1. de primaire sector
  2. de secundaire sector
  3. de tertiaire sector
 • Hoe heet de sector van bedrijven die natuurproducten voortbrengen?
  De primaire sector
 • Wat zijn bekende sectoren binnen de primaire sector?
  landbouw, tuinbouw, veeteelt, mijnbouw (olie en gaswinning) en visserij
 • Hoe heet de sector die industriële bedrijven bevat?
  de secundaire sector
 • Welke soort bedrijven vallen onder de secundaire sector?
  textiel, chemie, metaal, de bouw
 • Waar zorgt de secundaire sector voor?
  natuurlijke grondstoffen ondergaan hier een technische omvorming. denk aan een fabriek die moet worden gebouwd, dat daar machines in komen etc.
 • Tot welke sector behoren bedrijven die persoonlijke en zakelijke diensten verlenen?
  de tertiaire sector
 • Wat voor soort bedrijven vallen onder de tertiaire sector?
  Bank- en verzekeringswezen, garages, wasserijen, detailhandel
 • In welke primaire bedrijfssector vind geen technische omvorming plaats?
  in de tertiaire sector
 • In welke sector hoort de dienstverlening op het gebied van de gezondheidszorg, de sociaal-maatschappelijke zorg, onderwijs en wetenschap.
  De quartaire sector
 • Hoe werkt de quartaire sector, qua winst maken en qua vraag en aanbod?
  Het is een vorm van niet-commerciele dienstverlening en het aanbod wordt door de politiek bepaald en niet door de vraag ernaar.
 • Hoe komt de quartaire sector aan geld?
  Dit wordt betaald door het belastinggeld en de sociale premies van de burgers.
 • Hoeveel procent van de beroepsbevolking werkt in de quartaire sector?
  40%
 • Hoe noem je een organisatie die gericht is op winst maken?
  Een profit organisatie
 • Hoe noem je een organisatie die niet gericht is op winst maken?
  Een non-profit organisatie
 • Uit welke sector komen de bedrijven die een non-profitorganisatie zijn?
  De quartaire sector
 • Wat is de definitie van een organisatie? Uit welke complementaire begrippen is het opgebouwd?
  een doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen drie of meer personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoeft aan producten of diensten in haar omgeving. Het is opgebouwd uit de complementaire begrippen: taakverdeling en coördinatie.
 • Hoe wordt de organisatie in de economie beschouwd, om bepaalde doelstellingen te bereiken?
  als het geheel van productiefactoren, procedures en mensen die samenwerken om bepaalde doelstellingen te bereiken.
 • Is een BV of ZZP'er ook een organisatie?
  ja
 • Welke 4 niveau's (niveau-lagen) zijn er in een organisatie?
  1. Strategisch niveau: Raad van Bestuur = RvB
  2. Raad van Toezicht : RvT
  3. Tactisch niveau / middle management
  4. Operationeel niveau: Lager management
  Uitvoerende binnen de organisatie
 • Waar spreek je over bij: afstemmen op wat in de markt speelt op wat de organisatie kan en wil bereiken volgens de doelstellingen?
  Strategiebepaling
 • Wat is het resultaat van strategiebepaling?
  Dat voor een organisatie duidelijk is hoe, op welke termijn en met welke middelen de doelstellingen worden gerealiseerd
 • Wanneer wordt strategiebepaling noodzakelijk?
  Als in de omgeving dynamiek toeneemt: het wordt dan steeds moeilijker om intuïtief inzicht te krijgen in het veranderende krachtenveld.
 • Wat is de verklaring van de bestaansreden en de bedoeling van de organisatie? Noem een begrip.
  de missie
 • Welke 5 elementen kent een missie?
  1. Werktterrein, wie zijn we, wat doen we?
  2. Bestaansrecht, wie zijn onze klanten, in welke behoeften voorzien we producten
  3. Betekenis voor stakeholders, wat willen we betekenen en voor wie?
  4. Normen, waarden en overtuigingen, welke staan centraal
  5. Intenties en ambities. Wat is de opdracht waar we voor staan?
 • Welke term is: een ambitieus beeld van de gewenste en in potentie haalbare toekomst van de organisatie.
  een visie
 • Waar handelt de visie over? Wat houdt het in?

  •De visie handelt over de kernbekwaamheden van de organisatie:
 • Welke vragen moeten beantwoord worden om de visie te bepalen? 3 x w

  -Welke opvattingen hebben we over ontwikkelingen?
  -Wat is onze identiteit?
  -Wat zijn onze lange termijndoelen?
 • Wat is eigenlijk het belangrijkste kenmerk van een missie en een visie, de top of de weg ernaar toe
  De weg ernaar toe. Het proces wat wordt gevolgd om de missie en de visie te realiseren.
 • Wanneer hebben de missie en de visie een betekenis voor de stakeholders en de medewerkers?
  Dan moet ze gebaseerd zijn op ideeën, opvattingen en ambities die men met elkaar deelt, of wil delen.
 • Welke twee samenwerkingsvormen vallen onder gedeeltelijke samenwerking?
  Een kartel en een joint venture
 • Wat is een samenwerkingsvorm tussen bedrijven waarbij zij hun juridische zelfstandigheid behouden. Waarbij afspraken worden gemaakt om de onderlinge concurrentie te beïnvloeden? En prijsafspraken maken?
  Een kartel

 • •Wat is een samenwerking tussen bedrijven waarbij de partners zelfstandig blijven en gezamenlijk een dochteronderneming stichten
  Een joint venture
 • Waarin werken bedrijven samen bij een joint venture? 3 x
  1. de kosten
  2. de risico's
  3. de snelheid
 • Hoe heet het als bedrijven een volledige samenwerking aangaan? 2 x
  Fusie of overname
 • Wat wordt altijd nagestreefd bij een fusie of een overname? voor het bedrijf zelf
  Volledige synergie, wat wil zeggen dat er een versterkend effect ontstaat, waarbij 1+1=2.
 • In welke drie verdelingen kun je de term 'arbeid' verdelen?
  1. Verticale arbeidsverdeling
  2. Horizontale arbeidsverdeling
  3. Functionalisatie
 • Van welke arbeidsverdeling is sprake als de werkzaamheden van boven naar beneden worden ingedeeld?
  Van een verticale arbeidsverdeling
 • Hoe werkt verticale arbeidsverdeling?
  Het hogere niveau wil de werkzaamheden sturen en coordineren, De organisatie is opgedeeld in gezagslagen.
 • Hoe werken zelfsturende teams?
  Degene die leiding geeft wordt meestal uit het midden van de groep gekozen. De leidinggevende geeft aan welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en de uitvoering wordt in samenwerking met de medewerkers vastgesteld.
 • Wat voor soort arbeidsverdeling is de verdeling van arbeid naar groepen van gelijksoortigheid van de werkzaamheden?
  Horizontale arbeidsverdeling
 • Wat voor soort bedrijven hebben horizontale arbeidsverdellng?
  Warenhuizen, fabrieken, waar dezelfde werkzaamheden door meerdere mensen uitgevoerd worden.
 • Hoe noem je het als de arbeidsverdeling naar functies wordt verdeeld?
  Functionalisatie, hierdoor ontstaan afdelingen en subafdelingen.
 • Welke twee hoofdvormen van functionalisatie zijn er?
  - Interne (of horizontale) differentiatie
  - Interne (of horizontale) specialisatie
 • Hoe noem je het als werkzaamheden worden verdeeld naar gelijksoortigheid?
  Interne (of horizontale) differentiatie
 • Waar moet je veel aandacht aan besteden bij interne (of horizontale) differentiatie?
  Dat er doelmatig gebruik wordt gemaakt van de beschikbare werkkracht en expertise. Bijvoorbeeld in een kledingfabriek, waarbij de afdelingen worden samengesteld die zich bezighouden met een opeenvolging van de werkzaamheden. (ontwerpen, inkoop materialen, snijden van de stoffen, naaien)
 • Hoe noem je het als werkzaamheden worden verdeeld op grond van het eindresultaat?
  Interne specialisatie
 • Hoe werkt interne specialisatie?
  De afdeling broeken is dan bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de productie van a tot z van broeken. Deze afdeling verzorgt dan het ontwerp, de inkoop en bv het naaien van de broeken. Een voordeel is dat er een betere samenwerking is en er is coordinatie tussen verschillende verwerkingsprocessen
 • Waar moet je op letten bij het vaststellen van een functie-omschrijving? 4 x
  1. Welke taken behoren bij de functie
  2. Welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft de functionaris?
  3. Op welk niveau binnen de organisatie bevindt de functie zich?
  4. Hoe is de relatie van de functie met die van andere functionarissen
 • Wat is: de gemeenschappelijke doelstelling van de taken die binnen een functie moeten worden verricht?
  een functie
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke vormen van uitbesteding zijn er? 3

•Detachering. Personeel wordt ingehuurd en onder het management geplaatst.
•Facility management. De middelen en diensten (facilities) worden onder het management van een externe dienstverlener geplaatst.
•Outsourcing. Dit betekent het verkopen van de afdeling die binnen de eigen organisatie verantwoordelijk is voor het leveren van diensten aan een externe leverancier.
Wat is de  Opslagmedia voor de ICT 5
Beschrijfbare CD‘s,
DVD’s.  
Mobiele harde schijf,
tapestreamer,
Cloud.
Waar houdt de  ICT zich mee bezig? 6

•Beheer van applicaties/programma's
•Beheer van het netwerk
•Beheer van de systeemsoftware
•Beheer van werkplekken
•Beheer van de website
•Beveiliging van hard- en software
Wat zijn de maatgevende factoren die risico's kunnen opleveren? 5
- de aard, grootte en ligging van de organisatie
- de in de organisatie aanwezige gevaren (ook vanuit de omgeving) en de voor de organisatie maatgevende brandscenario's 
- het aantal niet zelfredzame personen
- de opkomsttijd van de professionele hulpverleningsdiensten
- de bekendheid van werknemers en anderen met de ontruimingsprocedure
Wat voor restrisico's kunnen er zijn binnen een organisatie? 3
- brand
- ongevallen
- alle andere risico's die van te voren niet uit te sluiten zijn
Wat zijn de taken van de bedrijfshulpverlener: 4

1.Verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
2.Beperken en bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen;
3.In noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en personen die zich in het pand bevinden;
4.Alarmeren en samenwerken met de hulpverleningsinstanties.
Hoe kun je het geluid beïnvloeden in kantoren? 5
- de keuze van de apparatuur (bv printers)
- isolatie van de geluidsbron (bv printer in de kast)
- geluidsabsorberende materialen, waardoor weerkaatsing verminderd
- plaatsen van scheidingswanden, kastwanden en kantoorschermen
- gerichte indeling van het kantoor
Wat kan worden gecontroleerd door de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) 2
- producten die te lang en bij te hoge temperaturen bewaard worden
- nabesmetting van consumptiegerede producten (niks met je handen oppakken)
Hoe worden periodieke beurten in de schoonmaak verdeeld? Hoe heten deze beurten? 2
Tussenbeurten (minder dan een keer per week of 1 x per maand)
Eindbeurten (grondige reinigingsbeurt, 1 x per half jaar of per jaar)
Wat staat in het schoonmaakprogramma van kleinere bedrijven? 4
- welke ruimte moet worden gereinigd
- welke onderdelen in een ruimte moeten worden gereinigd
- welke schoonmaakmethode moet worden toegepast
- hoe vaak een onderdeel gereinigd moet worden