Samenvatting Class notes - Ondernemingsrecht

236 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Ondernemingsrecht

 • 1451948400 College 1

 • In welke twee soorten in het Nederlands Recht onder te verdelen?
  Publiekrecht en Privaatrecht
 • Wat is Publiekrecht en waarin kan het onderverdeeld worden?
  Publiekrecht is de organisatie van de gemeenschap en de algemene belangen, dus de bemoeienis van de overheid met het maatschappelijke leven.

  Het is onder te verdelen in volgende:
  a. Staatsrecht (inrichting van de staat)
  b. Bestuursrecht (regels over de uitvoering van de bestuurstaak door de overheid)
  c. Strafrecht (opsporing en berechting van verdachten van strafbare feiten)
 • Wat is Privaatrecht en waarin kan het onderverdeeld worden?
  Privaatrecht is de regels omtrent de betrekking tussen personen onderling.

  Het is onder te verdelen in volgende:
  a. Personenrecht (regels inzake individuele personen en familiehoudingen)
  b. Vermogensrecht (rechts met betrekking tot vermogensbestanddelen: rechten en plichten)
 • Waar gaat personenrecht over?
  - Afstamming
  - Handelinge(on)bekwaamheid)
  - Familierecht
  - Huwelijksvermogensrecht
  - Echtscheidingsrecht
  - Erfrecht
 • Hoe is het Burgerlijk Wetboek (BW) verdeeld?
  Het BW is verdeeld in een aantal boeken, die elk een bepaald deel van het privaatrecht bestrijken. Die boeken zijn weer verdeeld in titels, over een onderwerp.
 • Wat als een onderwerp erg uitgebreid wordt geregeld?
  Een titel kan dan worden onderverdeeld in afdelingen.
 • Waar vinden we de uiteindelijke regels?
  Die vinden we in artikelen. De artikelen zijn soms nog opgedeeld in leden, als het om een omvangrijke regeling gaat.
 • Wat is jurisprudentie?
  Jurisprudentie is de aanvulling en uitleg van regels door rechters.
 • Wat is de volgorde van rechtbanken en hoeveel zijn er?
  11 Rechtbanken

  4 Gerechtshoven

  1 Hoge Raad
 • Als je het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank, ga je in hoger beroep bij het gerechtshof.
 • Als je het niet eens bent de de uitspraak van het gerechtshof, ga je in cassatie bij de Hoge Raad.
 • De uitspraak van de rechtbank is een vonnis.
 • De uitspraak van een gerechtshof of van de Hoge Raad is een arrest.
 • Hoe wordt de titel van jurisprudentie weergegeven?
  Instantie - datum uitspraak - vindplaats - roepnaam
  HR 06 april 1979, NJ 1980, 34 Kleuterschool Babbel
 • Rechtsfeit
  Juridisch relevant feit (afhankelijk van de omstandigheden)
 • Rechtshandeling
  Handeling met BEOOGD rechtsgevolg.
 • Nietigheid
  Nietigheid is een niet bestaan van rechtswege, dat wil zeggen zonder dat iemand er een beroep op hoeft te doen. Als een rechtshandeling nietig is, heeft deze nooit bestaan.
  Een vuistregel is dat nietigheid is geschreven in het algemeen belang, en dat op nietigheid iedereen een beroep kan doen: als iets niet bestaan, bestaat het tegenover iedereen niet.

  Vb. art. 2:14 lid 1 BW: Een besluit van een orgaan van een rechtspersoon, dat in strijd is met de wet of de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit.
 • Vernietigbaarheid
  De rechtshandeling bestaat wel, maar er kleven gebreken aan, waarop iemand een beroep kan doen. Door dat beroep wordt die handeling vernietigd en die blijkt dan ACHTERAF nooit te hebben bestaan (terugwerkende kracht). 
  Vernietigbaarheid is geschreven in het belang van iemand, dat blijkt uit het feit dat hij er een beroep op KAN doen, maar dat niet MOET doen.
 • Dwingend recht
  Dit zijn regels waar partijen zich aan moeten houden; ze mogen die niet vervangen door een eigen regeling. Een afwijking bij overeenkomst van een dwingendrechtelijke regeling is nietig.

  --> Regels waarvan niet mag worden afgeweken, ook niet in een overeenkomst.
 • Aanvullend (of regelend) recht
  Dit zijn regels die gelden als partijen zelf niet anders hebben geregeld, er mag dus wel van wettelijke regels van aanvullend recht worden afgeweken.

  --> Dit vult de overeenkomst aan en geeft partijen de vrijheid een eigen regeling te treffen.
 • Verbintenissenrecht
  Verbintenissenrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen burgers. Denk aan het sluiten van een overeenkomt of het plegen van een onrechtmatige daad.
 • Goederenrecht
  Goederenrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen personen en goederen. Denk aan eigendom of het recht van hypotheek.
 • Resultaatsverbintenis
  Debiteur heeft zich contractueel verbonden tot een bepaalde prestatie.
 • Inspanningsverbintenis
  Debiteur heeft slechts een bepaalde inspanning toegezegd.
 • Waaruit bestaat een tekortkoming?
  - Toerekenbaar: Wanprestatie
  - Niet toerekenbaar: Overmacht
 • Is 'tekortkoming' een juridisch negatieve term?
  Nee, juridisch is het een neutraal begrip. Het zeg namelijk nog niets over schuld of toekenbaarheid.
 • Wanneer kan de schuldeiser, naast ontbinding, een schadevergoeding vorderen?
  Wanneer er sprake is van een wanprestatie, oftewel een toerekenbare tekortkoming. Bij een niet toerekenbare tekortkoming, oftewel overmacht, kan de overeenkomst ontbonden worden, maar er kan geen schadevergoeding worden gevorderd.
 • Onrechtmatige daad
  Een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 • Een overeenkomst en een onrechtmatige daad zijn beide bronnen van verbintenissen.
 • Bij een overeenkomst gaan personen vrijwillig een rechtsband aan, bij een onrechtmatige daad ontstaat de rechtsband door de onrechtmatige daad.
 • Toerekenbaarheid
  Komt een daad voor de rekening van een persoon?
 • Schade
  Geleden verlies en gederfde winst
 • Vertegenwoordiging
  Het bevoegd verrichten van rechtshandelingen namens een ander.
 • Aan welke elementen moet bij vertegenwoordiging voldaan zijn?
  Het BEVOEGD VERRICHTEN van RECHTSHANDELINGEN namens een ander.
 • Wie wordt bij vertegenwoordiging gebonden, de vertegenwoordigde of de vertegenwoordiger?
  De vertegenwoordigde.
 • Volmacht
  Volmacht is een ander de bevoegdheid geven tot vertegenwoordiging.
 • Faillissement
  Beslag op het totale vermogen, aangevraagd door schuldeisers, schuldenaar of het OM
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat gebeurt er wanneer een commanditaire vennoot toch rechtshandelingen verricht?
Wanneer dit gebeurt, wordt hij hoofdelijk aansprakelijk voor alle rechtshandelingen van de vennootschap.
Wat moet een commanditaire/stille vennoot allemaal doen?
1. Hij moet altijd enig vermogen inbrengen
2. Deelt niet verder in de verliezen dan tot het bedrag van zijn inbreng
3. Mag geen rechtshandelingen namens de CV verrichten. Hij is alleen maar op de achtergrond aanwezig. 
Commanditaire vennootschap (CV)
Dit is een specifieke vorm van VOF. Binnen een CV bestaan er een of meer beherende vennoten en een of meer stille/commanditaire vennoten. De stille vennoten zijn niet aansprakelijk wanneer er iets mis gaat, zij bemoeien zich er namelijk ook niet mee maar de leidende vennoten zijn daarentegen wel aansprakelijk. Commanditaire vennoten worden dan ook niet opgenomen in de KvK.
Overnamebeding
Het aandeel van de uittredende vennoot wordt overgenomen door de achterblijvers. Dit gaat vooral om goederen die op basis van economisch- of genoteigendom in de maatschap ingebracht en gebruikt zijn. Ook dit moet vast worden gelegd in de overeenkomst.
Stel, de uittredende vennoot heeft het gebruik van het pand in de maatschap gebracht. Het overnamebeding geeft aan de anderen het recht om in dit geval het pand over te nemen tegen een vergoeding.
Verblijvensbeding
Het aandeel van de uittredende vennoot blijft achter bij de vennootschap (achterblijvers). Bij het aangaan van de vennootschap is dit al opgenomen in de overeenkomst. Er moet hier natuurlijk wel een vergoeding voor dit vermogen worden vastgesteld. Dit kan bijvoorbeeld door middel van hetgeen dat deze verlatende vennoot heeft ingebracht opnieuw te taxeren.
Voortzettingsbeding
Bijvoorbeeld bij de dood of opzegging van één van de vennoten, is het toch mogelijk om de vennootschap door te zetten met de overblijvende vennoten. Dit moet wel opgenomen zijn in de overeenkomst.
Wat gebeurt er als vennoten wel door willen gaan?
Voor deze gevallen moet de voortzetting geregeld worden.
Kan de rechter de vennootschap ontbinden?
De rechter kan de vennootschap altijd ontbinden wegens gewichtige redenen. Dit kan worden aangevraagd door een vennoot. Bij ontbinding eindigt de hele maatschap/vennootschap.
Wanneer kan een personenvennootschap eindigen?
- Verloop van tijd waarvoor de samenwerking is aangegaan
- Tenietgaan van het goed of het volbrengen van de handeling waarvoor de samenwerking is aangegaan
- Opzegging door de maat die wil opstappen
- Dood, onder curatele, faillissement of schuldsanering van natuurlijke personen van een van de vennoten.
Wat is het verschil tussen vertegenwoordiging bij de VOF en de NV/BV?
Afwijkingen op de hoofdegels dat iedere vertegenwoordiger bevoegd is zijn bij de VOF wel ingeschreven in de KVK en werken dus WEL extern.