Samenvatting Class notes - Onderzoekspracticum inleidingdata analyse

Vak
- Onderzoekspracticum inleidingdata analyse
- Gjalt-Jorn peters
- 2018 - 2019
- Open Universiteit
- premaster gezondheidspsychologie
226 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Onderzoekspracticum inleidingdata analyse

 • 1524952800 1.1 Inleiding en ethiek

 • Waarom wordt wetenschap beoefend?
  - realiteit in kaart te brengen
  - systematische methoden van informatie-verzameling en -verwerking
 • Wat is de imperatieve onderzoekscyclus en waaruit bestaat deze?
  Een itteratieve opvolging van fasen in wetenschappelijk onderzoek:
  1. formulering onderzoeksvraag
  2. ontwerp van de studie
  3. verzamelen van data
  4. analyse van verzamelde data
  5. rapportering  over dit proces en resultaten
 • Waarom wordt er wetenschap bedreven?
  - realiteit naar de hand zetten
  - biedt info waarop beleid kan gemaakt worden
  - bruikbare adviezen voor dagdagelijks leven
 • Waarom zijn ethiek en integriteit zo belangrijk in wetenschappelijk onderzoek?
  - objecten van onderzoek binnen psychologie zijn mensen
  - wetenschappelijk onderzoek wordt meestal gefinancierd met publieksgeld
 • De basis van ethische besluitvorming bij wetenschappelijk onderzoek komen voort uit:
  - Nuremberg code (1947)
  - Helsinki declaratie (1964)
  --> onderliggende principes als basis
 • Wat is de rol van etische commissies?
  Nemen besluiten over ethsiche kwesties:
  - afweging van de kosten van een studie en mogelijke opbrengsten
  - beoordeling bescherming deelnemers
  - beoordeelt anonimiteit van deelnemers gewaarborgd 
  - Beoordeelt omgang met data tijdens en na de studie
 • Het cETO is de commissie voor etische toetsing en onderzoek
  - De commissie toetst de etische code voor sociaal en gedragswetenschappelijk onderzoek
  - mensgebonden
  - Open universiteit
 • Benoem een aantal aspecten die ethische commissie onderzoekt:
  - informed concent
  - full disclosure
  - datamanagement
 • Wat is het belang, rol en aard van het informed concent?
  Een verklaring die deelnemers aan onderzoek moeten tekenen voordat ze deel kunnen nemen. Het bevat: 
  - toestemming gebruik data 
  - informatiebrief ontvangen, gelezen en mogelijkheid vraagstelling
  - informeren over anonimiteit  data en dat deze niet naar persoon kunnen toeleiden
  - informeren over mogelijkheid terugtrekking uit onderzoek op elk moment
  - gelezen en goedgekeurd
 • Wanneer wordt er ethische toestemming verleend door cETO?
  Er wordt alleen ethische toestemming verleend als met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden vastgesteld dat deelnemers geen risico lopen.
 • Wat als deelnemers wel risico's lopen, maar ethische commisie toch besluit onderzoek goed te keuren?
  - de mogelijke inzichten die door de studie worden bereikt moeten aanzienlijk zijn en
  - inzichten leiden uiteindelijk tot een verbetering van de kwaliteit van leven.
 • Wat is full disclosure en waarom is het belangrijk?
  Openheid is in wetenschappelijk onderzoek erg belangrijk. Full Disclosure betekent dat onderzoekers bij hun onderzoek alles meepubliceren dat nodig is om het onderzoek te repliceren
 • Wat is datamangement en waarom is het belangrijk?
  Een plan waarin uitgelegd wordt hoe data en metadata in hun onderzoek is verwerkt en opgeslaan
 • Hoe worden uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek verspreid?
  - bespreking op congressen
  - rapporteren in artikelen in wetenschappelijk journals. 
  - voornamelijk digitaal
 • 1525039200 1.2 Validiteit en betrouwbaarheid

 • Wat is betrouwbaarheid?
  De stabiliteit van een meetinstrument over herhaalde metingen;
  het omgekeerde van toeval: steekproeffout en meetfout
 • Wat is een meetfout?
  Een vorm van onsystematische bias: een verstoring in een variabele die wordt veroorzaakt door de meting
 • Hoe verhoudt de meetfout zich tot de betrouwbaarheid?

  Hoe kleiner de meetfout in een variabele, hoe groter de betrouwbaarheid
 • Wat is validteit?
  De mate waarin een instrument (operationalisatie) meet wat het moet weten
 • Een week na een eerste meting wordt een nieuwe meting afgenomen. De tweede meting is identiek aan de eerste meting. 
  Wat zegt dit over het gebruikte meetinstrument?

  Het gebruikte meetinstrument is betrouwbaar.
 • Hoe verhoudt validiteit zich tot betrouwbaarheid?
  Hoe gevoeliger een meetinstrument voor subtiele verschillen (kenmerk validiteit), hoe eerder niet ter zake doende verschillen worden opgemerkt, waardoor meetinstrumenten minder betrouwbaar worden. Dit lijkt haaks te staan op betrouwbaarheid
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe verhoudt de power van de F-toets zich tot de power van de t-toets?
 Er zijn maar kleine verschillen. Dit komt door minimale verschillen in aannamen van beide methodes. 
De verschillen zijn verwaarloosbaar.

Een variantieanalyse met 2groepen is hetzelfde als een onafhankelijk t-toets. De p-waarden zullen altijd hetzelfde zijn als de t-toets wordt gebruikt die gelijke varianties aanneemt.
Hoe wordt bij variantieanalyse de p-waarde berekent voor de F-waarde?
De toetsingsgrootheid F heeft onder de nulhypothese een F-verdeling met m-1 vrijheidsgraden in de teller en n-1 vrijheidsgraden in de noemer.
Afhankelijk van de gekozen alternatieve hypothese wordt de nulhypothese verworpen voor te kleine of te grote waarden van F.
Wat is ²?
of omega kwadraat
Dit is de effectgrootte van de F ratio of variantieanalyse.

Dit is een variatie of r, maar deze geeft lichte bias. w² is gecorrigeert en geeft een schatting van effectgrootte in populatie.

w²= SSm-(DFm)MSr/SSt+MSr of F-1/F+(DFerror+1/DFeffect)
Geeft aan hoe sterk het verband is. (substantief ofniet.
Tussen welke 2 grootheden representeert F de verhouding?
MSm representeerd het gemiddeld aantal variatie toegelicht door model (= score van schatting van ruis en verschil tussen groepen)

MSr is een peiling naar het algemene totaal van variatie toegelicht door ongemeten variabelen (scores op basis van toeval)

Hoe verhoudt de power van een gepaarde t-toets zich ten opzichte van de power van een ongepaarde t-toets?
Er zijn veel minder deelnemers nodig voor een gepaarde t-toets dan een ongepaarde.
Wat zijn voordelen van gepaarde t-toetsen?
- elimineren van individuele verschillen of persoonlijkheidskenmerkendoor op individueel niveau verschilscores uit te rekenen. 
- Er zijn minder deelnemers nodig, ook al moet je deelnemers 2 keer meten.
Bij welke ontwerpen worden gepaarde t-toetsen gebruikt?
Bij afhankelijk of gepaarde metingen: als je dezelfde mensen twee keer meet, is er een verband tussen twee metingen

'Within subjects design': als dezelfde personen vaker gemeten worden.
Hoe verhoudt de power van de t-toets zich met de power van correlaties?
Het onderzoeken van een verband tussen catogrische variabelen en intervalvariabelen vereist veel meer deelnemers dan het onderzoeken van het verband tussen 2 intervalvariabelen.

Hoe lager het meetniveau van de variabelen, hoe lager de power
Hoe wordt de p-waarde voor het verschil tussen de gemiddelden (en cohen's d) berekend?
De p-waarde voor het verschil tussen gemiddelden en cohen'sd wordt berekend door de t-toets 
- middel om de nulhypothese te toetsen, p-waarde is middel om nulhypothese te toetsen. 
- Bestaat uit 2 stappen:
1. berekenen t-waarde: 
2. opzoeken bijhorende p-waarde met behulp van t-verdeling
Hoe wordt het betrouwbaarheidsinterval voor Cohens'd opgesteld?
Van elke Cohen's d is een steekproevenverdeling bekend en is er een formule standaardfout bekend -> elke waarde van Cohen's d die in een steekproef gevonden wordt is afkomstig uit een steekproevenverdeling, maar hiebrij geld dat puntschattingen weinig informatief zijn.

Hierdoor moet je een BI berekenen, dit gebeurt via statistische software.