Samenvatting Class notes - organisatiekunde

509 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - organisatiekunde

 • 1416006000 thema 1 organiseren, organisatie en management

 • Met welke twee onderdelen heeft organiseren te maken?
 • organisatiekunde uit verschillende disciplines:
  e conomie
  t echniek
  w iskunde
  p sychologie
  s ociologie


  Organiseren is het r eguleren van m achtsverhoudingen.
  Organiseren zit in de menselijke n atuur, maar het is in hoge mate een c ultuurverschijnsel, uitkomst van c ollectieve l eerprocessen. (e volutie)
 • 1.1 organisatiekunde is interdisciplinair omdat deze wordt gevoed vanuit verschillende disciplines zoals economie, techniek, wiskunde, psychologie en sociologie
 • uit welke disciplines bestaat organisatiekunde?
  Economie
  techniek
  wiskunde
  psychologie
  sociologie
 • Hoe is het vermogen tot organiseren aangeboren?
  Welke twee ontwikkelingen hebben dit vermogen versterkt?
  Een aangeboren vermogen tot empathie waardoor samenwerken mogelijk wordt;

  1 ontwikkeling van de taal waardoor we  met elkaar kunnen praten/overleggen etc.
  2 gebruik van gereedschap, technologie  (stoommachine, informatietechnologie - telefoon ed-, technologie van het management (lijstjes- tabellen ed.)

 • organiseren is:
  *c ommunicatie (doorlopend proces)->
  *z ingeving (ieders deelname heeft betekenis)->
  *zinvol g eheel laten ontstaan->
  *zinvolle r esultaten->
  *c oördinatie->
  *t aakverdeling->
  *r outine =
  *c yclus

  Volgens W eick
 • 1.2 organiseren is ook omgaan met en reguleren van machtsverhoudingen; er zijn geen groepen waar iedereen evenveel invloed heeft (leiders en volgers)
 • Wat is organiseren volgens Weick?
  organiseren is een cyclus
  communicatie ->
  zingeving ->

  zinvol geheel laten ontstaan->
  zinvolle resultaten->
  coördinatie ->
  taakverdeling->
  routine
 • 1.2 vermogen tot organiseren is aangeboren maar het ontwikkelen van manieren van organiseren gebeurt in leerprocessen;
  mensen vormen cultuur ( collectieve leerpatronen worden opgeslagen in patronen); deze  bruikbare patronen blijven behouden voor de toekomst (culturele evolutie)
  Dus: organiseren zit in de menselijke natuur, maar het is in hoge mate een cultuurverschijnsel, uitkomst van collectieve leerprocessen. (evolutie)
 • leerproces (ontstaan organisatie):
  *mensen vormen c ultuur ->
  *c ollectieve l eerpatronen worden opgeslagen in p atronen ->
  *b ruikbare p atronen blijven behouden voor de t oekomst ->
  *ontstaan c cultuur (c ulturele e volutie)

 • Organiseren is:
  • taakverdeling en coördineren
  • routine; ingeslepen taakverdeling
  • een zinvol geheel laten ontstaan met zinvolle resultaten (Weick, vormen van grammatica)
  • communiceren (doorlopend proces) en zingeving (ieders deelname heeft betekenis)
  • Weick: dit organiseren is een cyclus 
 • organiseren is het tot s tand b rengen van een e ffectieve s amenwerking.
  =

  f unctioneel o rganisatiebegrip
 •  Beschrijf in één zin het procesmodel van organiseren volgens sociaal psycholoog Weick?
  "Hoe kan ik weten wat ik denk totdat ik zie wat ik zeg?"
  organisaties praten doorlopend over wat ze doen en kijken daar op terug.
 • wat is een functioneel organisatiebegrip?
  Het tot stand brengen van een effectieve samenwerking
 • Leg uit wat bedoeld wordt met institutioneel organisatiebegrip?
  Organisatie wordt gezien als iets heel concreets. bv AMC is een grote organisatie.
 • Organisatie is een s ysteem waarin m iddelen en i nstrumenten worden gebruikt (de s tructuur).
  =
  i nstrumenteel o rganisatiebegrip
 • Wat wordt bedoeld met instrumenteel organisatiebegrip?
  Organisatie heeft een systeem: middelen en instrumenten worden gebruikt om te organiseren; verwant met structuur.
  bv De Warenautoriteit heeft een ambtelijke organisatie.
 • Wat is een instrumenteel organisatiebegrip?
  een systeem waarin middelen en instrumenten worden gebruikt (de structuur)
 • wat wordt bedoeld met functioneel organisatiebegrip?
 • Organisatie als c concreet begrip, als i nstituut.
  =
  i nstitutioneel o rganisatiebegrip
 • Noem de kenmerken van een formele arbeidsorgansiatie volgen Scott?
 • wat is een instrumenteel organisatiebegrip?
  organisatie als concreet begrip, als instituut
 • coördinatie tussen organisaties bestaat volgens klassieke economen uit markt  (ruil, afstemming vraag en aanbod) en hiërarchie; coördinatie door processen af te stemmen door taken te vormen onder coördinatie van de manager).
 • relatie tussen organisatiebegrippen:

  beter o rganiseren
  (f unctionele organisatiebegrip) ->

  beter d oordachte organisatie, betere s tructuur
  (i nstrumentele organisatiebegrip)->

  organisatie realiseert zijn d oelstellingen->

  organisatie krijgt een e igen k arakter
  (i nstitutionele organisatiebegrip).
 • Wat wordt bedoeld met neo-liberaal denken de keuze tussen markt en hiërarchie?
  de markt is superieur aan de hiërarchie (bedrijven gingen diensten outsourcen; de overheid ging staatsbedrijven opsplitsen bv NS en men ging aanbesteden) In non-profit: prestatiegericht en resultaat gericht werken (managerialism)
 • kenmerken van een formele arbeidsorganisatie:
  *p roducten en d iensten verrichten voor k lant / o pdrachtgever
  *Er is een s pecifieke d oel
  *relaties tussen  betrokkenen zijn f ormeel vastgelegd:
  a rbeidsovereenkomst
  o pdrachten van de l eiding
  h iërarchie

  s cott
 • Netwerken en ketens: afhankelijkheden van organisaties die formeel zelfstandig zijn maar toch sterk afhankelijk van elkaar. Over grenzen heen samenwerken met (deels) gedeelde doelen.
 • Wat zijn de 3 kenmerken van een formele arbeidsorganisatie volgens Scott? 
  en noem 3 manieren om een relatie tussen betrokkenen formeel vast te leggen. 
  1) 
  *producten en diensten worden verricht voor een klant of opdrachtgever.
  *Er is een specifiek doel
  *relaties tussen betrokkenen worden formeel vastgelegd.

  2)
  *arbeidsovereenkomst
  *opdrachten van de leiding
  *hiërarchie
 • Effectiviteit (doeltreffendheid): de mate waarin doeleinden (ambities van een organisatie) gerealiseerd worden. bv aantal vsv-ers minder dan 5%

  Efficiency (doelmatigheid):de inzet van middelen ( oa mensen en hulpmiddelen) in verhouding tot het bereikte resultaat. (doelmatig gebruik van middelen)

  door minder middelen in te zetten (efficiency) moet dit niet leiden tot minder effectiviteit (denk aan transitie in de zorg)
 • 2 manieren van coördinatie in organisatie:

  *m arkt:
  t ransacties vinden plaats op de m arkt -> 
  vind a fstemming plaats tussen v raag en a anbod -> 
  t aakverdeling in o rganisatie

  *h iërarchie:
  t aakverdeling wordt g ecoördineerd door de m anager.

  keuze voor één van beide zal afhangen van welke manier het meest e fficiënt is (vanuit een e conomisch g ezichtspunt).
 • 1.3 Management en managers

  vanaf begin/midden 20e eeuw is management 'uitgevonden'. De hiërarchie van de onderneming was efficiënter dan de markt in het coördineren van een veelheid van onderling afhankelijke activiteiten. (dus grotere ondernemingen) (Williamson, econoom)

 • organisaties die f ormeel z elfstandig zijn maar toch sterk a fhankelijk van elkaar zijn. Ze werken over g renzen heen s amen met g edeelde d oelen.
  =
  n etwerken en k etens
 • Start/kern van managen was: systematisch ontwerp van productieprocessen gebaseerd op wetenschappelijke analyses en een scheiding van planning en uitvoering (Taylor, scientific management)
 • de m ate waarin d oeleinden / a mbities gerealiseerd worden.
  =
  E ffectiviteit (d oeltreffendheid)

  de i nzet van middelen in v erhouding tot het b ereikte r esultaat.
  =
  E fficiency (d oelmatigheid)
 • managen: manege en mennen
  to manage: iets voor elkaar krijgen
  populair: resultaten bereiken via anderen
  van bovenaf sturen verandert nu meer in coachen, ondersteunen en verbinden
 • Context van het s cientific m anagement, T aylor:
  organiseren dmv h iërarchie in een organisatie was e fficiënter dan de organisatie overlaten aan de m arkt.
 • Wat is de relatie tussen organisatie en management?
  Organiseren is breder dan management (bv zelfmanagement/zelfsturend is ook management maar zonder manager maar wel met managementtechnieken). Organiseren is het vormen van gedeelde ambities, het verdelen en onderling afstemmen van bijdragen van mensen om die ambities te realiseren, management is er een onderdeel van.
 • Wat is scientific management? Door wie werd dit geïntroduceerd?
  1)
  systematisch ontwerp van productieprocessen gebaseerd op wetenschappelijke analyse en een scheiding tussen planning en uitvoering.

  2)
  Taylor
 • 1.2.1 bronnen studienet over de geschiedenis van de organsiatiekunde
 • Management volgens G ulick:
  *p lanning
  *o rganising
  *d irecting
  *s taffing
  *c ordinating
  *r eporting
  *b ugdgeting
 • managementhoogleraar Gery Hamel is zeer kritisch over de rol van het management.
 • Wat houdt de PODSCORB theorie in? Van wie is die theorie?
  1)
  Het werk van managers bestaat uit:
  *planning*organising*directing*staffing*cordinating*reporting*bugdgeting
  2)Gulick
 • welke tendensen uit de huidige tijd vragen om andere manieren van organiseren?
  • globalisering
  • nieuwe technologieën
  • opkomst kenniseconomie
  • hypercompetitie (extreme concurrentie)
  • nadruk op  verantwoording en controleerbaarheid vraagt om governance/behoorlijk bestuur


 • methoden die tussen 1890 en 1915 g angbaar waren en nog steeds b estaan.
  =
  m anagement 1.0 H amel

  methoden zoals:
  *l oon naar p restatie
  *het o ntwerpen van t aken
  *het vormen van d ivisies of a fdelingen.

  Dit alles gericht op:
  *m aximalisatie van s tandaardisatie
  *s pecialisatie
  *h ierarchie
  *b eheersing van b elangenvan de a andeelhouders.
 • welke verschuivingen wil Birkenshaw zien in het nieuwe management?
 • Wat houdt management 1.0 in? En door wie werd deze term geintroduceerd?
  1)
  Dit zijn de methodes die van 1890 tot 1915 gangbaar waren en nog steeds worden gebruikt.

  bijvoorbeeld:
  *loon naar prestatie
  *het ontwerpen van taken
  *het vormen van divisies en afdelingen

  2)
  Hamel
 • 1.4

  het nieuwe organiseren lukt niet meteen
  a het is een leerproces
  b organisaties verschillen van elkaar op veel gebieden
  c er zijn spanningsvelden  tussen belangen en opvattingen
 • Nu: 
  vraag om andere manieren van organiseren?  oorzaak:
  • g lobalisering
  • nieuwe t echnologieën
  • opkomst k enniseconomie
  • h ypercompetitie (extreme c oncurrentie)
  • nadruk op  v erantwoording en c ontroleerbaarheid vraagt om g overnance / behoorlijk b estuur


  gevolg:
  andere manier van besturen:
  *c oachen
  *o ndersteunen
  *v erbinden
 • De Caluwé en Vermaak, denken over organisaties in 5 kleuren:
  • geel- politiek denken - man. stijl gericht op beïnvloeden van mensen op deelbelangen
  • blauw- rationeel ontwerpen van structuren en procedure- man stijl technocratisch
  • rood- pers behoeften en motivatie  van de mensen- man. stijl aandacht voor individu
  • groen- leren en ontwikkelen- man. stijl coachend
  • wit - loslaten en zelf organiseren - man. stijl wegnemen blokkades, niet actief sturen
 • Welke tendensen geeft Child voor het feit dat er nu een vraag naar andere manieren van organiseren is? 
  en wat betekent dit voor de manier van besturen?
  1)
  *globalisering
  *nieuwe technologieën
  *kenniseconomie
  *hypercompetitie
  *nadruk op verantwoordelijkheid en controleerbaarheid

  2)
  Er moet op een andere manier bestuurt worden, de nadruk op:
  coachen
  ondersteunen
  verbinden
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is strategie?
2
Wat is de 10e  school volgens M en Lampel?
2
Met welke twee onderdelen heeft organiseren te maken?
1
Hoe is het vermogen tot organiseren aangeboren?Welke twee ontwikkelingen hebben dit vermogen versterkt?
1
Pagina 1 van 24