Samenvatting Class notes - PE vermogen

Vak
- PE vermogen
- nvt
- 2014 - 2015
- Lindehaeghe
- Vermogen
285 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - PE vermogen

 • 1426806000 Soorten Levensverzekeringen

 • Hoe wordt vanaf 2001 het vermogen en inkomen belast?
  Invoering van de Wet inkomstenbelasting, waarbij belast wordt volgens het zgn boxensysteem
 • Welke posten vallen onder de nieuwe wet IB 2001?
  Posten gesloten na 14 september 1999 vallen hier onder deze wetgeving
 • Hoe worden de posten die vallen onder Wet IB 2001 belast?
  Deze vallen onder de vermogensrendementsheffing in box 3
 • Welke uitzonderingen waren er tot 1-1-2013 (die niet onder IB 2001 vielen)?
  - KEW (kapitaalverzekering eigen woning)
  - SEW (spaarrekening eigen woning)
  - BEW (beleggersrecht eigen woning)
    Op 1-1-2013 goldt voor deze posten een overgangsrecht.
 • Wat zijn de voorwaarden voor een KEW/ SEW en BEW?
  - Bandbreedte 1:10
  - Minimale looptijd is 15 jaar of tot eerder overlijden verzekerde/rekeninghouder
  - Eenmalige uitkering ter aflossing van de eigenwoningschuld van
    belastingplichtige of partner.
    (sinds 6-12-2014 kan er na 15 jaar een gedeelte worden afgekocht waarbij
    gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling voor 15 jaar premiebetaling, en na 20
    jaar kan het restant worden uitgekeerd
  - Professionele bank of verzekeraar
  - Belastingvrije uitkeringen (vrijstellingen 2015)
       - 15 jaar premiebetaling € 36.600 
       -  20 jaar premiebetaling  € 161.500
  - De verhuisregel (waarbij na verkoop even gehuurd wordt en daarna weer
     gekocht) waarbij deze tijdelijk naar box 3 verhuist, geldt voor het kalender jaar
     plus één jaar (tot 2013 was dit tot drie jaar) 
 • Wat is een lifetime-vrijstelling?
  Eenmalige vrijstelling tijdens het leven, als aan de voorwaarden worden voldaan. De uitkering uit KEW/SEW/BEW wordt hierop in mindering gebracht.
  Als de uitkering groter is dan de vrijstelling, dan is alleen het rentebestanddeel in het niet-vrijgestelde deel van de uitkering belast.
 • Wat is de belaste uitkering als de uitkering (U) van de KEW groter is dan de vrijstelling (V)? Stel U= 150000 en V= 100000 en betaalde premie(P) = 75000
  (U - V)/U * (U - P)= (150000-100000)/150000 * (1500000- 75000)=
  50000/150000 * 75000 = 25000 en dit is belast in box 1
 • Na 1 januari 2013 mag bij KEW het eindkapitaal niet meer verhoogd worden en bij SEW/BEW de premie niet. wat was hierop een uitzondering?
  -  Tot 1-4--2013 mocht als er op 31-12-2012 een eigen woning met een
      hypotheek was:
         -  een nieuwe KEW/SEW/BEW worden afgesloten of een bestaande nog
            worden aangepast;
         -  een bestaande box 3 post (incl pre- BHW en BHW) worden omgezet naar
            een KEW/SEW/BEW

  -  Tot 1-1-2014 mocht er een nieuwe KEW/SEW/BEW gesloten worden als
      er op 31-12-2012 sprake was van:
         -  een onherroepelijke koopovereenkomst of de (ver)koopprijs is in een
            echtscheidingsconvenant vastgesteld
         -  een onherroepelijke koop/aannemingsovereenkomst
         -  een offerte voor een verbetering of onderhoud van de woning

  Deze kunnen tot de einddatum worden omgezet in een andere vorm obv een aantal vastgestelde regels.
 • Wanneer wordt het overgangsrecht behouden bij het omzetten van KEW met garantiekapitaal?
  KEW naar SEW waarbij het garantiekapitaal gelijk blijft
 • Wanneer wordt het overgangsrecht behouden bij het omzetten van KEW met een niet gegarandeerd kapitaal?
  Uitgangspunt hierbij is de overeengekomen premie van de KEW, de premie voor de levensdekking als voor overlijdensdeel afzonderlijk.
  maar bij omzetteing in SEW of BEW (al dan niet met garantiekapitaal) blijft het overgangsrecht ook behouden als de inleg voor SEW/BEW niet hoger is dan de totale premie van de KEW
 • Is een losse ORV verplicht bij omzetting van KEW naar SEW/BEW naast de nieuw SEW/BEW?
  Nee, deze is niet verplicht en als deze wel los wordt gesloten, telt deze niet mee voor de toets op behoud overgangsrecht. Deze behoort daarom tot box 3
 • Wat zijn de verschillen tussen KEW en SEW/BEW?
  -  Overlijdensuitkering:
          -  KEW gemengde verzekering is mogelijk,
          -  SEW/BEW komt bij overlijden het saldo op moment van overlijden

  - Successie:
 • Wat zijn de verschillen tussen KEW en SEW/BEW?
  -  Overlijdensuitkering:
          -  KEW gemengde verzekering is mogelijk,
          -  SEW/BEW komt bij overlijden het saldo op moment van overlijden

  - Successie:
          - KEW belast bij begunstigde
          - SEW/BEW belast bij nabestaanden

  - Doorschuiven bij overlijden:
         -  KEW eindigt bij overlijden verzekerde
         -  SEW/BEW Kan door de langstlevende partner worden voortgezet

  - Begunstiging:
         -  KEW aanwezig, is zelfstandigrecht en blijft buiten de nalatenschap
         -  SEW/BEW niet aanwezig, valt in de nalatenschap

  - premiesplitsing ivm erfbelastingplanning:
         - KEW mogelijk
         - SEW/BEW niet mogelijk
 • Wat te doen met KEW/SEW/BEW bij echtscheiding?
  - Splitsing in 2 nieuwe polissen of rekeningen, die worden gezien als voortzetting
     van de eerste;
  - Toewijzen aan de andere partner (mag in z'n geheel). Hierbij wel opletten dat
    deze niet boven de vrijstelling uitkomt. Dan groot interestbestanddeel. bv als in
    verleden is uitgegaan van dubbele vrijstelling omdat ze samen waren.
  - Afkopen waarmee de hypotheek mag worden verlaagd zonder fiscale
    consequenties. Hierbij wordt wel de 20-jarige vrijstelling geimputeerd.
    Wel zoveel mogelijk de uitkering gebruiken om af te lossen en wordt de
    bandbreedte gecontroleerd.
 • Andere mogelijkheden waarbij polis tot uitkering komt of kan worden afgekocht zonder 15 of 20 jaarstermijn?
  -  Verkoop woning met verlies
  -  Schuldsanering
  -  overlijden
  -  verkoop woning met verhuizen naar huurwoning
  -  Emigratie

  Hierbij wel controle bandbreedt en wordt geimputeerd de 20 jaarsvrijstelling, als later weer een woning wordt gekocht wordt de vrijgestelde uitkering in mindering gebracht op de eigenwoningschuld.
 • Welke posten vallen onder Brede Herwaardering en hoe worden deze belast?
  Gesloten tussen 1-1-1992 en 14-9-1999, en vallen in box 3.
  Vrijstelling hier is € 123.428 per begunstigde. Als de waarde na 1-1-2001 boven deze vrijstelling komt, is het meerder belast in box 3 volgens vermogensrendementheffing. Als op 31-12-2000 de waarde al hoger was, is het hogere bedrag vrijgesteld.

  Is onbelast in box 1 mits:
  - bandbreedte 1:10
  - minimaal 15 jaar
  - eenmalige uitkering
  - Na 13-9-1999 het kapitaal niet meer verhoogd, en de duur niet meer verlengd.
  - belastingvrije bedragen:
       15 jaar: € 28.134
       20 jaar: € 123.428
       bij hogere uitkering dan de vrijstelling saldomethode toepassen
 • BHW uitkering vb op 1-1-2001 waarde 150.000 . Na 20 jaar wordt er 180.000 uitgekeerd.wat wordt er belast? op 1-1-2001 was er 100.000 aan premie betaald
  (150000 - 123428)/150000 * (150000 -100000)= 8.857 belast in box 1
  De waarde aangroei van 30000 is al belast in box 3 vanaf 1-1-2001, dus die niet hier meer belast.
  als er niet is voldaan aan alle voorwaarden, dan geen vrijstelling en is 150000-100000= 50000 belast in box 1.
 • Welke posten vallen onder de Pre Brede Herwaardering?
  Posten gesloten voor 1-1-1992 en vallen in box 3. Deze hadden een onbeperkte vrijstelling onder IB 1964 en blijven voor deze posten in stand.
 • Welke voorwaarden voor onbeperkte vrijstelling in box 1?
  -  variabele bandbreedte
  -  minimaal 12 jaar
  -  kapitaal of inleg na 1-1-1992 niet verhoogd of duur verlengd
 • Wat is de imputatieregeling?
  Een belastingvrije uitkering uit een kapitaalverzekering tast de lifetimevrijstelling aan  maar ook de KEW vrijstelling, Hierdoor wordt bij uitkeren van de KEW het vrijgestelde KEW bedrag verlaagd met de uitkering die volgens BHW was vrijgesteld. dus een belast interestbestanddeel. Dit is niet bij een uitkering uit een polis van Pre- Brede Herwaardering!!
 • Wat is de vrijstelling in box 3 voor en uitvaartverzekering?
  € 6.921
  Als de waarde hoger is dan is het gehele bedrag belast in box 3.
 • Waar is een erfrente belast?
  In box 3 is de waarde belast, den uitkeringen zijn onbelast
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke onderdelen maken onderdeel uit van de performancemeting (beleggingsprestatieonderzoek) van een beleggingsportefeuille?
- Meten van rendement en risico
- vergelijken van bepaalde beleggingsresultaten van concurrenten of een index
  (benchmark)
- nagaan wat de oorzaak is van afwijkende rendementen en risico's
Wat is een benchmark?
Dit is een referentiepunt waaraan de eigen prestaties kunnen worden gespiegeld. Vaak is dit de AEX-index.
Wat is herallocatie van de portefeuille?
Het vermogen wordt opnieuw verdeeld over de beleggingscategorieën waardoor de portefeuille weer aansluit bij de wensen van de belegger.
Wat is scheefgroei?
Een portefeuille die eerst passend was, maar door wisselende  waardegroei van de verschillende beleggingscategorieën  is deze verhouding gewijzigd, waardoor deze niet meer aansluit aan de situatie van de belegger.
Waardoor kunnen wijzigingen in een portefeuille (rebalancing) worden veroorzaakt?
- door verandering in de persoonlijke omstandigheden van de belegger
- nieuwe producten of diensten op de financiële markt
- politieke en juridische veranderingen
- scheefgroei
Welke omschrijving/begrip dient als benchmark?
Koersindex (bv AEX), of wereldwijd gespreide aandelenportefeuille (MSCI)
Wat is de sharpe-maatstaf?
Deze geeft het rendement boven het risicovrije rendement per eenheid gelopen risico weer. Hoe hoger de ratio, hoe beter rendement behaald bij een bepaald genomen risico
Rendement van aandeel is 8%. Tussen welke 2 percentages ligt het verwachte rendement naar 95% waarschijnlijkheid bij een standaarddeviatie van 14%?
Tussen (8% - 2x 14%) en (8% +2 x 14%) = tussen -20% en 36%
Waarvoor dient de Correlatiecoëfficiënt?
Om het risico van een portefeuille te bepalen, wordt de standaarddeviatie van de portefeuille als maatstaf genomen. Om de standaarddeviatie van een portefeuille te bepalen, is de correlatiecoëfficiënt tussen de beleggingscategorieën van belang.
Correlatie wordt gebruikt in het onderzoek naar samenhang tussen twee of meer objecten. Kan van belang zijn voor het voeren van beleid. Naarmate de correlatiecoëfficiënt kleiner wordt, is het te behalen spreidingsvoordeel groter. De rendementen vormen elkaars tegenpool en de rendementen heffen elkaar geheel op.

Een maximaal voordeel (risicoreductie) wordt behaald bij een correlatiecoëfficiënt van -1, maar dus niet op het te behalen rendement.
Wat houdt een 'worst-case-scenario' in (in de financiële bijsluiter)
Dit geeft aan wat er in het ergste geval kan gebeuren.
Dwz dat er in de praktijk wordt gerekend met een rendement dat even hoog is als het verwachte rendement verminderd met 2 keer de standaarddeviatie.
Soms wordt er zelfs gewaarschuwd dat er sprake kan zijn van geheel verlies van de inleg.