Samenvatting Class notes - Plantkunde 1

Vak
- Plantkunde 1
- P. De Frenne
- 2020 - 2021
- Universiteit Gent
- Bio-ingenieur
252 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Plantkunde 1

 • 1606345200 Hoofdstuk 1. Inleiding

 • Wat zijn de takken van plantkunde?

  • Morfologie: leer m.b.t. vorm van planten
  • Anatomie: leer m.b.t. inwendige bouw
  • Systematiek: leer m.b.t. ordenen in hiërarchische groepen
  • Nomenclatuur: naamgeving

  • fysiologie 
  • ecologie 
 • Waaruit bestaat het zes-rijkensysteem?
  - planteae
  - animalia 
  - fungi 
  - protista
  - eubacteria 
  - archaebacteria
 • Wat is de meest recente klasifficatie?
  Onderverdeeld in 3 domeinen:
  - bacteria
  - archeae 
  - eukarya
 • Wat is het onderscheid tussen planten en andere organismen?

  1. Assimilatie
  2. Groei
  3. Celbouw
  4. Ontwikkeling
  5. Vermenigvuldiging
  6. Adaptatievermogen
 • Assimilatie (=opbouw van chemische stoffen)
  • Fotosynthese 
  • omzetten van zeer eenvoudige anorganische verbindingen naar suikers, eiwitten, vetten etc. 
  • zijn autotroof in tegenstelling tot dieren fungi (heterotroof)
 • Uitzondering: heterotrofe planten
  Vb. Klein wankruid en bremraap
 • Groei
  • Open groeisysteem, ook in volwassen toestand
  • Meristemen blijven actief en vormen nieuwe plantendelen
  • Meestal onbepaald
 • Celbouw

  • Vacuole (groei, turgor, stockage, recyclage, etc…)
  Plastiden (fotosynthese, stockage, etc…)
  Celwand (cellulose, groei)
 • Ontwikkeling: levenscyclus

  • Geordende overgangen
  • Gestuurd door externe milieuomstandigheden (temperatuur, droogte,
  daglengte, etc.)
  • Synchronisatie met seizoenen
 • Vermenigvuldiging

  • Geslachtelijk
  • Ongeslachtelijk
 • Aanpassingsvermogen (adaptievermogen)
  • Sessiel: (meestal) vast in het substraat dus kunnen zich niet verplaatsen 
  • bladtemperatuur:
  - zomer : hitte
  - winter: vorst
 • Wat is een synapomorfie?
  gemeenschappelijk kenmerk van alle leden van taxon geërfd van laatste gemeenschappelijke voorouder
 • Op basis waarvan wordt een fylogenie opgesteld?
  • Op basis van homologe kenmerken met zelfde oorsprong: afstamming van gemeenschappelijke voorouder
  • Primitieve (lang geleden verschenen) en afgeleide (recent tot stand gekomen) kenmerken
  • Anatomische (ontwikkelingsbiologie), morfologische (uiterlijk) en fysiologische (bv. chemische structuur afweerstoffen) kenmerken
  • Aminozuursequenties in eiwitten (bv. cytochroom C)
  • Nucleotidensequenties in DNA(kern+chloroplast) en RNA (mitochondriaal+ribosomaal) (bv. adenine, thymine/uracil, guanine en cytosine)
 • Volgorde van de systematiek
  1. Rijk (plantea)
  2. fylum(afdeling)
  3. klasse
  4. orde
  5. familie
  6. genus
  7. soort
  - auteur
  - nederlandse naam
 • Wat is een soort?
  • Een soort kan zich reproduceren 
  • kan gedefinieerd worden op basis van voldoende gelijkenissen in de DNA-sequentie 
  • kunnen onderverdeeld worden op basis van morfologische kenmerken, hun gedrag en niche.
 • Hoe ontstaan soorten?

  1. Ruimtelijke scheiding -> mutaties (toeval, bv. kleiner blad) -> selectiedruk -> aanpassing aan de omgeving-> verschillende genotypes gaan domineren --> evolutie in verschillende richtingen -> geen interactie meer ->nieuwe soort
  2. Abnormale kruising van bestaande soorten
 • Hoeveel soorten bloemplanten (Angiospermen) zijn er?

  304,000 aanvaarde soortennamen
  • 430,000 synoniemen
  • 216,000 onopgeloste sp. (proportie 41 % van de opgeloste soortnamen is aanvaard = 100,000 sp. [geschat subtotaal 400,000 sp])

  • Nog niet ontdekte soorten: ca. 15 % (op basis van verleden en # botanisten)->geschat totaal aantal bloemplanten 450,000 sp.
 • Hoeveel families bloemplanten zijn er?
  Ca. 400 ->gemiddeld 1000 sp. per familie
 • Wat zijn de meest soortentrijke families bij de dicotylen?
  • Astaraceae 
  • fabaceae
 • Wat zijn de meest soortenrijke families bij de monocotylen?
  • Orchidaceae
  • poaceae
  • cyperaceae 
 • Van de in totaal 550 Gt C die levende organismen op aarde in hun biomassa hebben vastliggen, bevindt zich 450 Gt (82%) C in planten
 • Waar groeien planten?
  • het hoogste aantal soorten bloemplanten per oppervlakte-eenheid komt voor in de tropen en het laagste aantal dichter bij de tropen. 
  • er zijn meer altijdgroene(evergreen) loofbomen dichter bij de tropen
  • er zijn meer coniferen op de noorderlijke breedtegraden 
 • waarom zijn er meer planten in de tropen? (latitudinale gradient)
  • Mid-domein effect: random verdeling van een vast aantal soorten over aarde met harde grenzen 
  • hoger beschikbare hoeveelheid energie, water en landoppervlakte: snellere evolutie, mutaties en levenscycli 
  • stabiliteit: snellere speciatie (soortvorming) en lagere extinctie 
  • biotische interacties: predatie, competitie, parasitisme, symbiose 
  • regel van rapoport: de grootte van het verspreidngsgebied van soorten is rechtevenredig met de (gemiddelde) breedtegraad waarop ze voorkomen.  
 • Regel van rapoport: de grootte van het versprteidingsgebied van tropische plantensoorten is gemiddeld kleiner dan die van planten die nabij de polen voorkomen
 • Drie meest geteelde plantensoorten voor consumptie
  1. Tarwe (triticum aestivum)
  2. mais (zea mays)
  3. rijst (oryza sativa)
 • Nomenclatuur: naamgeving van planten

  • Familienamen eindigen op –aceae
  • Tautoniemen zijn verboden
  • Binaire namen (genus + soort)
  • Cursief
  • Auteursnaam verplicht (praktijk)
  • Oudste synoniem = geldig
 • Landplanten (embryophyta) worden onderverdeeld in:
  - mosachtigen 
  - de zaadloze vasculaire planten 
  - de zaadplanten
 • De belangrijke afdelingen zijn:
  - afdeling bryophyta 
  - afdeling  monilophytya 
  - afdeling coniferophyta 
  - afdeling anthophyta
 • Kenmerken van de lanplanten:

  • Terrestrisch (voornamelijk)
  • Cuticula
  • Diplobiontische levenscyclus (diploïd én haploïd)
  • Antheridia (M) en archegonia (V)
  • Extreem resistent polymeer in pollenwand (sporopollenine)
 • Afdeling bryophyta (echte mossen)

  • Geen echte bladeren en geen echte wortels
  • Geen vaatbundels
  • Sporen (geen zaden)
  • Geen bloemen
  • Water nodig voor verplaatsing gameten
 • Afdeling monilophyta(o.a. Varens en paardenstaarten)

  • Echte bladeren en wortels
  • Sporen (geen zaden)
  • Geen bloemen
 • Afdeling Coniferophyta (zaadplanten, gymnospermen)
   Zaden tussen schubben van een kegel (zaadknoppen niet ingesloten)
 • Kenmerken afdeling anthophyta:
  - zaden in een vruchtbeginsel 
  - endosperm 
  - dubbele bevruchting
 • Afdeling anthophyta wordt onderverdeeld in:

  • Basale bloemplanten
  • Eudicotylen
  • Monocotylen
 • Basale bloemplanten
  - bloemen spiraalgewijs geranschikt 
  - vb.: magnoliaceae, piperaceae, nymphaeaceae, aristolochiaceae
 • Eudicotylen (tweezaadlobbigen)
  - kiemplant met meestal 2 zaadlobben
  - hoofdwortel met zijwortels
  - bladeren zijn meestal veer- of handnervig
  - vaatbundels zijn ringvormig gerangschikt
  - bloemen: 2-, 4- of 5-tallig
  - secundaire groei met vasculaire cambium
  - vb. Fagaceae, ranunculaceae, rosaceae, violaceae, lamiaceae
 • Monocotylen(eenzaadlobbigen)
  - kiemplant met meestal 1 zaadlob
  - bladeren zijn parallelnervig 
  - vaatbundels zijn verspreid 
  - 3-tallige bloemen 
  - geen secundaire groei(zeldzaam)
  - cortex en merg niet duidelijk afgescheiden 
  - vb. grassen, orchideeën, lelie, krokus
 • Bio-diversiteit

  • = de variabiliteit onder levende organismen van allerlei afkomst,
  waaronder de terrestrische, mariene en andere aquatische
  ecosystemen en de ecologische complexen waarvan zij deel uitmaken
  • Dit omvat de diversiteit binnen soorten (genetische diversiteit binnen
  en tussen populaties), tussen soorten en van ecosystemen
 • - 24% van alle plantensoorten zijn bedreigd 
  - 133 soorten zijn uigestorven in de afgelopenb 100 jaar
 • Waardoor staat de bio-diversiteit onder druk?

  • Habitatfragmentatie
  • Overexploitatie (degradatie)
  • Invasieve soorten
  • Vervuiling (N, P, etc.)
  • Klimaatverandering
 • Planten leveren:

  • Energie. Hout, biomassa, steenkool, biodiesel, bioethanol, etc.
  • Voedsel. Er zijn 450,000 plantensoorten -> ~3000 worden gegeten->
  3 leveren meer dan helft van calorieën (Zea mays, Oyrza sativa,
  Triticum aestivum)
  • Grondstoffen. Katoen, hout, bamboe, vlas, etc.
  • Geneesmiddelen. Aspirine, Aloe, Tanacetum, Taxus, etc.
  • Sierplanten. Lelie, krokus, tulp, roos, etc.
  • Globale C en N cyclus. : case study
 • Ecosysteemdiensten worden onderverdeeld in:
  1. Ondersteunende diensten 
  2. Regulierende diensten 
  3. Bevoorradende diensten 
  4. Culturele diensten
 • Ondersteunende diensten:
  - nutrientkringopen 
  - bodemvorming 
  - primaire productie
 • Regulerende diensten
  - klimaatregulatie 
  - pestregulatie 
  - overstromingsregulatie 
  - waterzuivering
 • Bevoorradende diensten:
  - voedsel 
  - drinkwater 
  - hout+vezels 
  - brandstof
 • Culturele diensten:
  -esthetiek 
  - bezinning
  - educatie 
  - recreatie
 • De relatie tussen de bio-diversiteit en ecosysteemdiensten zijn sterk afhakelijk van:
  1. Het ecosysteem 
  2. schaal niveau 
  3. taxonomische groepen 
  4. de ecosysteemdiensten die beschouwd worden 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Margo
Membraan in hofstippel -> flexibel 
functie: zorgt voor regulatie watertransport
Stippelvorm
 • Stippelkanaal:
  • ontstaat bij sterke verdikking van de secundaire wand
  • diameter is overal gelijk
 • Hofstippels:
  • openingsbreedte smaller ter hoogte van plasmamebraan
  • openingsbreedte breder ter hoogte van het sluitvlies
  • komt vooral voor bij angiospermen en gymnosperemen 
Stippels

• Plaatsen zonder wandverdikking
• Stippels en hofstippels met torus (gymnospermen)
• Hier doorheen plasmodesmata + desmotubulus (dun buisje ER)
• Verbinding naburige cellen
• Symplast = continuüm van cytoplasma overheen cellen ↔ Apoplast = continuüm van intercellulairen en celwanden
Vorming S

• Eerst overgangslamel op P
• Lignine
Synthese van de primaire celwand

• Cellulose: PM
• Andere: Golgi
Vorming P op middenlamel

• Kriskras
• Cellulosesynthase
Vorming middenlamel
 • Na celdeling -> fragmoplast-> bevat microtubili en actinefillamenten die golgiblaasjes groeperen.
 • golgiblaasjes versmelten met elkaar-> celplaat 
 • diverse pectinestringen worden aan elkaar geplakt door Ca2+ of Mg2+ -> ontstaan middenlamel 
Vorming van de celwand
 • Vorming middenlamel 
 • vorming van P op de middenlamel
 • vorming van S tijdens celdifferentiatie 
Secundaire celwand

• Niet meer groeiende cellen, specialisatie
• Laagsgewijs: S1, S2, S3
• Tot 100-en lagen cellulosemicrofibrillen
• Parallelle microfibrillen
• Gecoat door lignine
• Vlasvezels: 57 % cellulose, 15 % hemicellulose,
4 % pectinen, 3 % lignine
• Katoenvezels 98 % cellulose
• Hout 20-30 % lignine
Primaire celwand

• Jonge, groeiende cellen
• 3 à 4 lagen cellulosemicrofibrillen
• 25 % cellulose, 25 % hemicellulose, 35 % pectinen, 1-8% structurele eiwitten
• Grascoleoptiel: 25 % cellulose, 60-70 % hemicellulose, 10 % pectinen
• Celwanden endosperm granen: 85 % hemicellulose
• Water in matrix
• Soms afzetting suberine (kurkstof)• Bepaling groeirichting a.d.h.v. oriëntatie cellulosemicrofibrillen