Samenvatting Class notes - Privaatrecht

122 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Privaatrecht

 • 1440367200 PPR

 • wat betekent het begrip vermogensrecht?(2 betekenissen)
  - het geheel aan geldende regels  - als een krachtens die regels aan iemand toekomende bevoegdheid. Onderscheid tussen 'objectief' 'recht en ''subjectief'  recht
 • wat is het objectieve recht?
  het geldende recht : alle regels met betrekking tot de subjectieve rechten en plichten die onderdeel van een vermogen kunnen vormen.
 • wat is subjectief recht?
  is een aan iemand toekomende bevoegdheid. ( kan nooit worden gebruikt zonder dat men er, in het enkelvoud het of een voor zet.)
 • wat is goederenrecht?
  het deel van het objectieve vermogensrecht dat betrekking heeft op de rechtsverhouding tussen persoon en een goed. (huis, auto pc)
 • wat houdt term verbintenis in?
  rechtsverhouding tussen twee personen op grond waarvan de een subjectief recht heeft tegenover de ander en die ander een verplichting heeft tegenover de eerste. Subjectieve recht noemt men vordering. De verplichting  heet schuld.
 • verschil tussen goederenrecht en verbintenissenrecht...
  In goederen recht hebben we te maken rechten op goederen die de rechthebbende in beginsel tegenover een ieder kan inroepen. Derdewerking- dergelijk recht-absoluut recht.
 • waarom kent de wet een 'gesloten systeem' van absolute rechten?
  De absolute rechten kenmerken zich door hun derdenwerking. Juist omdat zij rechtstreeks de positie van derden raken.
 • Noem een kenmerk van een verbintenis
  een persoon heeft recht op een prestatie door een ander persoon, terwijl die ander tegenover de eerste tot het verrichten van die prestatie is verplicht.
 • Waar kan een prestatie uit bestaan?
  uit een geven,  een doen of een niet- doen. Schuldeiser (crediteur) en schuldenaar (debiteur) zijn in deze band betrokken subjecten, de prestatie - datgene waarop de schuldeiser recht heeft en waartoe de schuldenaar is verplicht- is het object ervan.
 • Een tweede kenmerk van een verbintenis?
  onderlinge band is vermogensrechtelijk van aard.
 • Wat is vorderingsrecht?
  het recht van de schuldeiser (crediteur) tegenover de schuldenaar tot het verrichten van de prestatie. Het verschuldigde heet schuld. Het vorderingsrecht is een subjectief vermogensrecht.
 • Geef voorbeeld van een rechtsvordering ofwel een actie..
  De bevoegdheid van de schuldeiser om de schuldenaar eventueel door de rechter te laten veroordelen tot het verrichten van de prestatie en of/ schadevergoeding. Deze verplichting tegenover de schuldeiser moet de schuldenaar zich laten welgevallen dit heet aansprakelijkheid.
 • Wat moet een schuldeiser nog meer doen ter versteviging van het vorderingsrecht?
  Hij moet ook nakoming van een tot nakoming en/ of schadevergoeding veroordeeld vonnis kunnen realiseren. ( anders schiet de schuldeiser niets mee op als schuldenaar niet vrijwillig het nakomt) -- executierecht--
 • Wat is uitwinbaarheid?
  de verplichting van de schuldenaar de ingreep (executierecht toebehorend aan schuldeiser) van buitenaf te dulden, heet uitwinbaarheid. 
 • Noem de elementen van een verbintenis.. actieve kant (schuldeiserskant) 1.Kern, 2.veroordelingmogelijkheid, 3. executiemogelijkheid
  1. Vorderingsrecht. 2. Rechtsvordering. 3. Executierecht
 • Noem de elementen van een verbintenis .. passieve kant (schuldenaarskant) 1. Kern, 2 veroordelingmogelijkheid, 3. executiemogelijkheid.
  1. Schuld 2. Aansprakelijkheid. 3. Uitwinbaarheid.
 • Wat is het bestandsdeel die wij vorderingsrecht noemen?
  Relatief recht, persoonlijk recht: een bevoegdheid die de rechthebbende(schuldeiser) slechts kan handhaven tegenover een bepaald persoon namelijk de schuldenaar. kunnen ook twee of meer personen zijn als het maar bepaald is.
 • Wanneer is iemand draagplichtig?
  Iemand is draagplichtig indien hij degene is die rechtens uiteindelijk de gevolgen van de uitwinning in zijn vermogen behoort te voelen. Wie als debiteur aansprakelijk is en dientengevolge ook uitwinbaar, is meestal ook draagplichtig.
 • Overeenkomst in de zin van artikel 6:213 BW (algemeen)
  Dit is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen tegenover een of meer andere een verbintenis aangaan.
 • Wat is een andere naam voor verbintenisscheppende overeenkomst?
  obligatoire overeenkomst
 • Welke rechtsgevolgen kunnen overeenkomsten nog meer in het leven roepen?
  bevrijdende of liberatoire overeenkomst, de familierechtelijke overeenkomst van huwelijkssluiting en de bewijsovereenkomst
 • Hoe kunnen verbintenissen slechts ontstaan?
  indien dit uit de wet voortvloeit. artikel 6:213 BW
 • Wat is een overeenkomst
  een rechtsfeit, een feit waaraan het objectieve recht een rechtsgevolg koppelt zoals het ontstaan van een subjectief recht.
 • Wat is de verhouding tussen rechtsregel, rechtsfeit en rechtsgevolg?
  die van oorzaak en gevolg
 • waar is een rechtshandeling een onderdeel van?
  van de categorie rechtsfeit. Hier wordt rechtsgevolg aan gekoppeld.
 • Waar is een rechtshandeling toe gerciht?
  Tot het stand brengen van een rechtsgevolg. ( dat wordt toegestaan door het objectieve recht.)
 • Wat is een meerzijdige rechtshandeling?
  samenwerking van meerdere personen is vereist. (bv. overeenkomst art. 6:213 BW)
 • Noem voorbeelden van een meerzijdige rechtshandeling..
  1-bevrijdende/ liberatoire overeenkomst; doet verbintenissen teniet gaan artikel 6:160 BW. 2- Huwelijkssluiting= familierechtelijke overeenkomst, brengt gevolgen teweeg op terrein van personen en familierecht. 3- de bewijsovereenkomst ( ook algemene voorwaarden behoren hiertoe)
 • Waarin kun je overeenkomsten onderscheiden?
  wederkerige overeenkomsten en eenzijdige overeenkomsten
 • Wat is een wederkerige overeenkomst?
  elk van de partijen neemt een verbintenis op zich ter verkrijging van de prestatie waartoe de wederpartij zich daar tegenover jegens haar verbindt artikel 6:261. Koop en Huur.
 • Wat is een eenzijdige overeenkomst?
  er bestaan slechts aan 1 zijde of meer verbintenissen. De schenkingsovereenkomst.
 • Hoe wordt eenzijdige rechtshandeling tot stand gebracht?
  door de wil van een persoon ( er kunnen meerder personen bij betrokken zijn) Bv: erkennen van een kind, opmaken testament.
 • Waar kunnen eenzijdige rechtshandelingen verder onderverdeeld in worden?
  gerichte rechtshandelingen en ongerichte rechtshandelingen
 • wat zijn gerichte rechtshandelingen?
  als de overeenkomst tot stand wil komen moet zij ter kennis aan degene tot wie rechtshandeling is gericht worden gebracht.(huurder die huur opzegt, werknemer die ontslag neemt.)
 • Wat zijn ongerichte rechtshandelingen?
  eenzijdige rechtshandelingen die niet gericht zijn op een bepaalde persoon. Om geldigheid te bereiken behoeft de overeenkomst niet ter kennis gebracht te zijn van de andere personen. Het maken van een testament.
 • Wat kan naast rechtshandelingen nog meer rechtsfeiten zijn?
  ->onrechtmatige daad artikel 6:162 BW vb. hinder (inbreuk op een recht), handelen in strijd met een wettelijke plicht (geen voorrang verlenen), handelen in strijd met het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer (onbehoorlijke concurrentie)- plicht is rechtstreeks verbonden schadevergoeding! -> Ook bij rechtmatige daad blijft wil buiten beschouwing-vb. onverschuldigde betaling 6:203 BW.
  -> Blote feiten kunnen rechtsfeiten zijn. vb: doodgaan, minderjarig naar meerderjarig, buurman zijn 
 • Op welke vier manieren zijn verbintenisscheppende rechtsfeiten in de wet aangegeven?
  1.- verbintenisscheppende feiten die door de wet als groep worden geregeld. Vb. Koop, ruil, schenking, opdracht, reisovereenkomst, bewaarneming, borgtocht en arbeidsovereenkomst (boek 7) en onrechtmatige daad.
  2.- Verbintenisscheppende feiten die stuk voor stuk worden aangewezen in de wet. Onverschuldigde betaling, erkenning van kind en het legaat waarbij een vonnis van een rechter (bij problemen erfenis) weer een verbintenis in leven roept.
  3.- verbintenisscheppende feiten die door de wet worden aangewezen als bron voor verbintenissen die ontstaan uit ongeschreven recht. arrest Quint- te Poel.
  4.- Gevallen waar de wet geen directe bron is maar slechts aanknopingspunt.
 • Noem verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst.
  - zaakwaarneming en onverschuldigde betaling worden ook wel rechtmatige daden genoemd; zij ontstaan zonder dat daarvoor een wil is vereist om zich te binden. Zij ontstaan uit de wet zodra is voldaan aan feitencomplex zoals dit in de wet is omschreven.
 • Wat is zaakwaarneming?
  het zich willens en wetens en op redelijke grond inlaten met de behartiging van eens ander belang 6:198.
 • Wanneer is er sprake van zaakwaarneming?
  De zaakwaarnemer is bevoegd om in naam van de belanghebbende rechtshandelingen te verrichten. Bevoegdheid gaat niet verder dan belang rechtvaardigt. Kan ook feitelijke handelingen bestaan: gras sproeien van buurman bij droogte bij diens afwezigheid, hond redden van buurvrouw bij brand.
 • wat zijn de verplichtingen bij zaakwaarneming?
  -eenmaal begonnen dan ook ten einde brengen. - nodige zorg zak betrachten. - zaakwaarnemer kan schadevergoeding vragen aan belanghebbende en deze is verplicht schadeloos te stellen. - in uitvoering van beroep kan ook vergoeding van die verrichting worden gevraagd. - ongeoorloofd bemoeien met andermans zaken is niet toegestaan en kan zels uitmonden in een onrechtmatige daad.
 • Wat is onverschuldigde betaling?
  artikel 6:203 BW. degene die zonder dat daar een rechtsgrond voor bestond een prestatie heeft verricht kan deze prestatie als onverschuldigd betaald terugvorderen van degene voor wie gepresenteerd is. Het is een rechtmatige daad. De onverschuldigde betaling dient te worden restitueert.
 • welke twee mogelijkheden zijn er voor onverschuldigde betaling.
  1 van begin af aan geen rechtsgrond voor een betaling aanwezig geweest. een nota die twee keer wordt betaalt terwijl die al bij eerste maal is voldaan.
  2. Er is ooit een rechtsgrond voor betaling geweest, er is betaald maar rechtsgrond is met terugwerkende kracht komen te vervallen. De betaling is onverschuldigd gedaan (vb: een overeenkomst wordt vernietigd)
 • Wanneer is er sprake van ongerechtvaardigde verrijking?
  wanneer 1 partij is verrijkt ten koste van de ander zonder dat daarvoor een rechtvaardiging te vinden is in een rechtshandeling als koop, schenking, legaat of in de wet.
 • wat is een natuurlijke verbintenis
  een rechtens niet afdwingbare verbintenis artikel 6:3
 • Wat is de actieve zijde van natuurlijke verbintenis
  vorderingsrecht zonder rechtsvordering/ verhaalrecht.
 • wat is de passieve zijde van een natuurlijke verbintenis?
  schuld zonder aansprakelijkheid/ uitwinbaarheid.
 • Noem geval van een natuurlijke verbintenis.
  artikel 6:3 lid 2. a- wanneer de wet of rechtshandeling de afdwingbaarheid aan een verbintenis onthoudt (verjaring, vordering uit weddenschap of spel, de onbetaald gebleven schulden van ex- failliet en onvoldane vordering na beëindiging van schuldsaneringsregeling) en gentlemen''s agreement.
 • Noem nog een geval van natuurlijke verbintenis
  iemand heeft hegens een ander een dringend morele verplichting van zodanig aard dat naleving daarvan naar maatschappelijke opvattingen als voldoening van een die ander toekomende prestatie moet kunnen worden aangemerkt. vb: huwelijkse voorwaarden trouwen. Man geeft geld voor koop huis en kan deze na scheiding niet terugvorderen,
 • Wat zijn de rechtsgevolgen van een natuurlijke verbintenis?
  a het levert een rechtsgrond op
  b nakoming kan niet worden afgedwongen, vrijwillige karakter
  c nakoming is een onverplichte rechtshandeling
  d natuurlijke schuldeiser kan vordering niet verrekenen ( niet afdwingbaar)
  e derde kan zich borg stellen voor de natuurlijke schuldenaar
  f omzetting in een civiele verbintenis is mogelijk. Deze kan wel worden afgedwongen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is termijnstelling?
schuldenaar kan termijn stellen voor welke mogelijkheid schuldeiser moet aangeven van welke mogelijkheid hij gebruik gaat maken
wat is zuivering?
een schuldenaar die in verzuim is kan leven beteren door alsnog te presteren. Schuldeiser hoeft niet te accepteren zonder dat vertragingsschade is uitgekeerd. na omzetting in vervangende schadevergoeding of ontbinding is zuivering niet meer mogelijk.
Wat zijn de gevolgen van verzuim?
-na intreden verzuim wordt iedere verhindering van de nakoming de schuldenaar toegerekend als wanprestatie. beroep overmacht niet meer mogelijk.
-vertragingsschade moet worden betaald over periode van verzuim
-verbintenis kan worden omgezet tot vervangende schadevergoeding, door schriftelijke mededeling
Wanneer treedt verzuim in zonder ingebreke stelling?
- partijen hebben termijn afgesproken-> fatale termijn.
- verplichting tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad of wanprestatie.
-mededeling is gedaan dat schuldenaar zal tekort schieten
wat zijn de eisen voor verzuim?
artikel 6:81 bw schuldenaar is in verzuim gedurende de periode waarin zijn prestatie uitblijft nadat zij opeisbaar is geworden en voorts aan de eisen van 6:82 jo 6:83 bw is voldaan. schuldenaar moet in gebreke worden gesteld-> schriftelijke aanmaning, redelijke termijn voor nakoming. Blijft prestatie uit is schuldenaar in verzuim en kan beroep op schadevergoedingsregeling gedaan worden: vertragingsschade of vervangingsschade.
hoe heet het wanneer de prestatie voor de schuldenaar onmogelijk is geworden?
relatieve onmogelijkheid
hoe heet het wanneer Prestatie blijvend onmogelijk (niemand kan de prestatie meer leveren)
absoluut onmogelijk
wat is de eis wanneer nakoming nog mogelijk is?
wanneer nakoming nog mogelijk is dan moet naar artikel 6:81 bw worden gekeken voor aanvullende eisen.
Wat is de eis wanneer nakoming blijvend onmogelijk is?
bij blijvend onmogelijk is een schuldenaar toerekenbare tekortkoming de enige eis voor ontstaan van een schadevergoedingsverplichting.
Wat is een exoneratiebeding?
bij aangaan van overeenkomst wordt afgesproken dat mogelijke tekortkomingen niet aan de schuldenaar toegerekend worden. Schuldenaar kan zich ook vrijtekenen voor bepaalde tekortkomingen of oorzaken daarvan. Mogelijkheid tot vrijtekening is niet onbeperkt!