Samenvatting Class notes - psychotherapie

Vak
- psychotherapie
- Marina
- 2020 - 2021
115 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - psychotherapie

 • 1599688801 1.1 Leerdoelen mbt theorie

 • Verschil tussen ziek en gezond volgens de World Health Organisation
  Gezond: volledige gesteldheid van lichaam en geest en maatschappelijk welzijn
  ziek: lichamelijke of geestelijke aandoening
 • Verklaar preventieve zorg
  Zorg gericht op het voorkomen of beperken van schade aan de gezondheid van individuele mensen
 • Verklaar waar Curatieve zorg zich op richt
  Zorg gericht op genezen en behandelen van acute en chronische lichamelijke aandoeningen
 • Verklaar Palliatieve zorg
  Alle zorg en ondersteuning die erop gericht is de man of vrouw met een levensbedreigende ziekte (en hun naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven
 • Verwoord
  Betekenis van een woord
 • Verklaar
  Je eigen verhaal en inzicht verwerken
 • Coaching
  Oppervlakkig, langdurig, directief van inhoud
 • Counseling
  Kort durende begeleiding (5-10 afspraken) leidend op de procedure, volgt op inhoud
 • wat verwerkt Psychotherapie
  Niet verwerkte emoties en trauma
 • Beschrijf het proces van psychotherapie
  Verstevigen - ervaring opdoen - stagnatie opheffen - therapie gericht op trauma - anders zijn integreren
 • Existentieel
  Zingeving, betekenisvol
 • wat is het uitganspunt van de Cognitieve venadering
  Kennis, denkproces
 • Fysiek
  Alles wat je aan kunt raken
 • Social network
  Je omgeving, familie, vrienden
 • Geïntegreerde geneeskunde
  Combinatie van regulier geneeskunde met andere (complementaire) behandelvormen, zoals yoga of ontspanningsoefeningen waarvan het nut niet word betwist.
 • wat is het uitganspunt van de Psychodynamische therapie en hoe verwijst dat naar het verleden?
  Gevoelens en conflicten uit het verleden krijgen de ruimte, stammen uit het verleden en zijn nu nog actief. Patiënt laat de gevoelens opnieuw toe zodat hij ze kan begrijpen, verwerken en hanteren
 • Biologische benadering van psychologie
  Enige psychologische school die uitgaat van het lichaam als basis. Onderkent rol omgeving, maar vind deze van weinig of geen belang.
 • Leertheoretische benadering
  Theoretische basis van gedragstherapie, uitgangspunt aangeleerd gedrag kan ook weer afgeleerd worden.
 • wat is Humanistische benadering van de psychologie? en verklaar waar het het accent op legt.
  Stroming die accent legt op uniekheid van ieder mens, keuzemogelijkhied, groei, zelfontplooing, belangrijke bron gestaltherapie
 • Systeemtheoretische benadering
  Psychotherapie die zich richt op de interactiepatronen binnen gezinsrelatie of partnerrelatie
 • Cognitieve benadering
  Verzameling van theorieën met als uitgangspunt dat het functioneren van de mens wordt bepaald door de wijze van informatieverwerking,
 • wat houd dieptepsychologie in volgens de zwitserse psychiater Eugen Bleuler?
  Ontwikkeld op grond van observatie van het menselijk gedrag, komt grotendeels voort uit behandeling van mensen met stemmingsstoornissen
 • Wat combineert integratieve psychotherapie, nu hedendaags?
  Combineert diversene psychotherapeutische benaderingen, in verleden werd men in 1 theorieopgeleid zodat er hokjes ontstonden
 • Wat zit er in de ballon van het pijnlichaam?
  Ballon of zakje met wonden, meegekregen bij de geboorte, aangevuld met alles wat je meemaakt
 • Wat doet het ego?
  Je natuurlijke beschermingsmechanisme beschermen
 • Noem de vier functies die een therapeut heeft in de begeleiding?
  Moederfunctie, vaderfunctie, mensfunctie, deskundige
 • Hoe geef je een client basissteun en situationele support?
  Je mag fouten maken, geen oordeel hebben, wat wil je eraan doen?
 • Wat is het doel van de interventies: confronteren , frustreren, provoceren?
  De client triggeren om actie te ondernemen
 • Noem 8 houdingsaspecten die passen bij een counselor?
  Echtheid, onvoorwaardelijk aanvaarden, empathie, concreetheid, self-disclosure, actief luisteren, assisteren, loskomen van eigen vertrouwde plekje
 • Noem 7 houdingsaspecten die passen bij geweldloze en witte communicatie?
  Geven vanuit het hart, empathie geven, empathie ontvangen, waarnemen zonder oordeel, verantwoording nemen voor eigen gevoelens, bewust verzoek doen, compassievol contact maken, waardering uiten.
 • noem 3 dingen hoe je om zou kunnen gaan met de weerstand van een client?
  Gedrag Client proberen te begrijpen, geweldloze communicatie toepassen, empathie geven
 • Noem 3 dingen hoe je om kan gaan met weerstand in jezelf?
  Jezelf empathie geven, benoem voor jezelf waar je weerstand vandaan komt, neem verantwoording voor je eigen gevoelens
 • Noem 3 dingen hoe je om kunt gaan met agressie in je praktijk?
  Geef de cliënt empathie, zorg dat je zelf als eerste weg kunt uit je praktijk, pas geweldloze communicatie toe
 • Hoe stel je vragen volgens de METODE bij een intake
  M1 wat is de moeilijkheid?
  M2 wat zou je willen bereiken? 
  Aanleiding waarom je er bent en wat ging eraan vooraf? Wat is de klacht? Wat is de consequentie van de klacht?
  wanneer is de klacht begonnen? Hoe zag dat eruit? Wat was toen de consequentie?

  ga niet naar gevoelens tijdens een intake
 • Hoe richt je je praktijk in?
  Maak praktijk veilig voor jezelf.
  komt controle
  geluidsdichte wanden
  wachtruimte
  wastafel met warm en koud water
 • Hoe richt je je administratie in?
  Volgens de richtlijnen van de beroepscode
  gegevens cliënt achter slot en grendel .
  intake dossier en behandel dossier achter apart slot 
  veilig verzenden met code op mails en code via sms toesturen
 • Hoe ziet het PR materiaal eruit van je praktijk?
  Op site zichtbaar dat je in opleiding bent.
  formele teksten
  volwassenen met "u"aanspreken
  beschieden, spreek over jezelf als in de derde persoon enkelvoud
  teksten mogen van vesta gekopieerd worden
 • Benoem waarom psycho educatie van belang is voor de client?
  Client krijgt kennis van ziekte beelden, behandelmogelijkheden, gedrag, leeftijd adequate ontwikkeling, counselor proces, therepeuten proces
 • Aan welke richtlijnen moet psycho educatie voldoen?
  Aan de richtlijnen van de WGBO, hulpverlener heeft informatieplicht
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

welke 4 aspecten integreert integratieve psychotherapie in het leven van zijn cliënt?
Spiritueel
mentaal
sociaal emotioneel
fysiek
    
voor evenwicht, heelheid en vervullig
Waar richt integratieve psychotherapie zich op?
Op de mens en zijn omgeving
de integratieve therapeut integreerd, psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie, client gericht handelen
Van welke psychologische stroming, maakt integratieve psychotherapie gebruik?
laatse 2 jaar van de opleiding
van 6 stromingen 
behaviorische stroming
de humanitaire stroming
de psychodinamische benadering
cognitieve benadering
de biologische benadering
de systeemtheoretische benadering
Beschrijf een korte scene van een kluwe gezin
Kind gaat naar de kleuterschool en moeder vind het lastig het kind los te laten, kind voelt dit aan en krijgt daardoor ander gedrag zoals huilen op school , aanklampen, s'nacht slecht slapen.
Beschrijf een korte scene van een loszand gezin
Een kind van 9 komt bij de dokter met een wond, waar zijn je ouders? Weet ik niet, vader word na veel zoeken gebeld, en zegt ik heb nu even geen tijd laat hem maar naar huis lopen.
Beschrijf wat een kluwen gezin is
Gezin met knellende banden, een gezin met groei belemmerende interacties tussen ouders en kinderen
een gezin waarin men elkaar te sterk bezit, waarin onzelfstandigheid als bindend element funcioneerd
Beschrijf wat een los zand gezin is
hecht veel waarde aan individualiteit
in het ergste geval kunnen gezinsleden elkaar niet emotioneel ondersteunen
Wat is de functie van het lange termijn geheugen?
Het lange termijn geheugen is gigantisch groot, je kunt er informatie opslaan voor enkele minuten tot jaren later. Het lange termijn geheugen bestaat uit meerdere geheugensystemen
Wat is de functie van het korte termijn geheugen?
Alle informatie die voor de toekomst moet worden bewaard, word overgebracht naar ons korte termijn geheugen
Welke informatie komt er binnen via het zintuigelijk geheugen? Hoe groot is het geheugen? Hoe lang houd het zintuiglijk geheugen info vast?
Alles wat we proeven, horen en voelen.
klein geheugen
het houd informatie 200 - 300 milliseconde vast