Samenvatting Class notes - SBM 1 clubmanagement

118 Flashcards en notities
14 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - SBM 1 clubmanagement

 • 1444600800 financieel

 • een investering begroting bestaat uit
  (vaste activa en vlottende activa) het opstarten van een bedrijf kost geld deze is begroting is om de kosten te voorzien
 • Vaste activa is
  alles dat langer dan een jaar binnen het bedrijf aanwezig is. bv: pc, printer, inventaris etc
 • volttende activa is
  bedrijfsmiddelen die korten dan een jaar binnen het bedrijf aanwezig zijn, bv voorraden, vorderingen etc ook opstart kosten zoals inschrijfing kvk
 • financiering begroting
  dit verklaard hoe je de investeringen gaat financieren door middel van eigen vermogen of met vreemd vermogen
 • eigen vermogen
  eigen kapitaal, lening van jezelf of van familie ook aangeschafte bedrijfs middelen.
  bv auto of pc.
 • vreemd vermogen lang
  geld van buiten af eb het is lang lopend  zoals een hypotheek of een langlopende lening voor de inventaris.
 • vreemd vermogen kort
  dit zijn rekeningen-courantkrediet, leverancierskrediet, tebetalen belasting
 • solvabiliteit
  dit is de verhouding tussen eigen vermogen en totaal benodigde vermogen.
 • waarvoor is solvabiliteit
  het is een getal in % dat uitdrukt in hoeverre een onderneming de schulden op lange termijn kan voldoen. meestal wordt 20% eigen vermogen verwacht.
 • besloten vennootschap benodigd :
  -de notaris akte (rechten,plichten, bevoegdheden)
  -De BV wordt ingeschreven in het handelsregister
  -Jaarstukken gaan naar de kamer van koophandel
  -Antecedenten onderzoek
 • besloten vennootschap aansprakelijkheid :
  de vennoot is aansprakelijk voor het bedrag waarmee hij deel neemt. dit geld ook voor andere aandeelhouders. (geen prive vermogen)
  uitzonderingen:
  -te zware verplichtingen aangaan via het contract waarvan u wist dat u het niet kon nakomen.
  - er geen belastingen meer kunnen worden betaald en het iet gelijk aan de belasting wordt gemeld.
 • besloten vennootschap Belasting:
  -er wordt vennootschap belasting betaald over de winst 
  - het salaris als directeur groot aandeelhouder daarover betaal je inkomsten belasting.
 • naamloze vennootschap benodigd:
  voor het oprichten van een nv gelden vrijwel dezelfde eisen als die voor een bv het minimumkapitaal van de nv is 45.000 euro
 • vereniging
  is een samenwerking tussen 2 of meer personen, die volgens bepaalde regels een doel willen verwezenlijken. een vereniging mag winst maken, als het ten goede komt aan het gemeenschappelijk doel
 • vereniging wie heeft er de macht
  de Algemene leden vergadering. zij hebben ten minste 1 stem. deze alv benoemt het bestuur meestal uit haar midden. het bestuur heeft de leiding over de normale gang van zaken.
 • verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid
  opgericht met notariële akte verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid moeten worden ingeschreven in het handelsregister.
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid
  ze hebben een beperkte rechtsbevoegdheid omdat ze geen notariële akte hebben. er zijn geen erfgenamen en er is geen registergoederen verkrijgen.
 • vereniging aansprakelijkheid:
  de bestuurders en leden van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging , ook niet na ontbinding en faillissement.
 • stichting
  een stichting, geen leden, is opgericht om met behulp van een bepaald vermogen een doel te realiseren.
 • stichting voorwaarden
  notariële akte is verplicht
 • stichting beperkingen
  een stichting mag winst maken en uitkeren maar alleen als het uitkeren een ideele of sociale strekking heeft.
 • wettelijke onderdelen van een vereniging
  ALV
  -bestuur
  -Kascommissie
 • de algemene leden vergadering (vereniging)
  - de hoogste macht in de vereniging 
  - bestaat uit alle leden van de vereniging
  - komt ten minste een keer per jaar bijeen
 • het bestuur van een (vereniging)
  - verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken
  - verantwoording voor de gang van zaken afleggen tijdens de alv door O.A
  Jaarverslag, begroting , jaarrekening
  - bestuur bestaat uit in ieder geval een voorzitter, secretaris en penningmeester.
  eventueel meerdere leden.
 • kascommissie van een vereniging
  - controle van de financiële verantwoording van het bestuur
  - controle tijdens het seizoen op de financiële huishouding 
  -verslag van deze controle op de ALV uitbrengen
  - Twee leden minimaal die door de ALV worden benoemd
 • 7 verplichte punten voor een financiele begroting binnen een vereniging
  1 er moeten een balans worden opgesteld
  2 er moet een staat van baten en lasten worden opgesteld
  3 er moet voor bovenstaande een toelichting zijn
  4 elk bestuurslid van de vereniging moet de jaarrekening ondertekenen
  5 het bovenstaande moet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar gebeuren
     de ledenvergadering, het orgaan dat de jaarrekening volgend statuten vastgesteld, kan deze termijnen verlengen.
  6 de jaarrekening van een vereniging moet gecontroleerd worden door een kascommissie. middel groot en groot moeten ook een accountant controle hebben.
  7 de kascommisie bij een vereniging moet bestaan uit tenminste twee leden, die geen bestuurslid zijn. de kascommissie wordt jaarlijks benoemd.
 • de financiele verantwoording van de vereniging valt  onder:
  -de leden administratie
  - salaris administratie
  - sponsor administratie
  - kantine administratie

  bewaarplicht 7 jaar
 • jaarrekenining bevat
  - balans
  - verlies en winstrekening
  - toelichting op beiden

  optioneel:
  -kasstroom
  -kengetallen
  - vijfjaren overzicht
  - accountants verklaring
 • jaarverslag is:
  de jaarrekening + drie onderdelen + directieverslag +
  -kasstroom overzicht 
  -kengetallen
  -vijfjaren overzicht 
  - accountants verklaring 
  - overige gegevens
 • de liquiditeit van een bedrijf:
  schulden kort kunnen betalen; aantal keer kan betalen
 • liquiditeit current ratio
  vlottende activia / kortl vreemd vermogen
 • liquiditeit quick ratio
  (vlottende activa - voorraden) / kortlopend vreemd vermogen
 • wat is quick ratio
  dit is het bedrag dat is kas is zonder de voorraden
 • solvabiliteitsverhouding
  totaal vermogen / vreemd vermogen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat is microangiopathie  ( uitleg)(gevolgen)
door de lange verhoogde glucose concentratie in het bloed. zullen de bloedvaatjes stukgaan. 

- blindheid
- nierfalen
- zenuw aantasting 
- atherosclerose ( vet concentratie in bloed te hoog)
de gevolgen van een hartinfarct(wat is het2)( 3 gevolgen)
- hartfalen = tekortschieten pompfunctie 
- angina pectoris 
- afname lichaamelijke inspannings capaciteit 
- niet meer kunnen werken
- depressie-angststoornis
hoe stel je de diagnose van een angia pectoris
op basis van:
* Anamnese 
- wanneer klachten? hoe vaak? duur pijn?
* Risicobeoordeling 
- meten cholesterolgehalte, bloeddruk, glucosegehalte 
- Familieleden met hart- en vaatziekten op jonge leeftijd?

Mogelijk vervolgonderzoek:
* Elektrocardiografie (ECG = hartfilmpje)
* inspanningsonderzoek (meestal een fietstest)
*Echografie 
*isotopenonderzoek
*hartkatheterisatie 
*CT-scan
welke factoren  spelen mee bij DM2(6)
- genetisch 
- overgewicht 
- laag activiteiten patroon
- roken
- leeftijd
- afkomst
Diagnose COPD( symptomen )(rookverleden)(testen)
- Symptomen (hoesten, slijm, dyspnoe)
- rookcerleden ( ook passief)
- Spirometrie ( longfunctietesten)
wat is Pathofysiologie COPD  ( 1 oorzaak)(6 gevolgen)
het wordt veroorzaakt door een irriterende stof.
doordat:
* onsteking in de luchtwegen ( vooral broncholi)
* meer Mucus secretie ( slijmproductie )
* toename glad spierweefsel 
* verdikking luchtwegwand 
* slijmophoping
* afsluiting van die luchtweg = OBSTRUCTIE!
het neuromuscular model (het neuromuscular)
6 fases
het gedragsmatige veklaringsmodel (het vermijdingsmodel)
5 fases
behandeling Artrose (3)
de fases
de Kellgren & Lawrence criteria ( uitleg)(5)
gebasseerd op de mate van kraakbeenverlies, de aanwezigheid van osteofyten, de mate van sclerosering van het subchondrale bot en van vorming van cysten.

0 graad = geen 
1 graad = twijfelachtig ; degreneratie met beginnende osteofyten
2 graad = degeneratie met osteofyten en geringe gewrichtspleetvernauwing 
3 graad = matig; meerdere osteofyten, duidelijke gewrichtsspleet- vernauwing, beetje sclerose en twijfelachtige vervorming van botuiteinden 
4 graad =   ernstig; grote osteofyten, ernstige gewrichtsspleet-vernauwing en sclerose en vervorming van botuiteneinde