Samenvatting Class notes - Sociologie

174 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Sociologie

 • 1428616800 Inleiding

 • Wat is de beheersfunctie van Sociologie?
  De bijdrage die sociologie levert aan het bestuur en beleid van de samenleving.
 • Wat is de ideologiefunctie van sociologie?
  De bijdrage die sociologie levert door het zichtbaar maken van bestaande (machts) verhoudingen tussen menselijke betrekkingen in de samenleving
 • Wat wordt er bedoeld met Macht?
  Het vermogen om iets te veranderen aan de samenleving
 • Noem het eerste niet op zich zelf staande element van Macht?
  Het vermogen om doelstellingen in de toekomst te formuleren
 • Noem het tweede element van een niet op zich zelf staande element van Macht?
  Het vermogen om daarvoor middelen aan te wenden
 • Noem het derde element van een niet op zichzelf staande element van Macht?
  Het vermogen om via die middelen invloed uit te oefenen
 • Wat is de ordende functie van Sociologie?
  De bijdrage die de sociologie levert door overzichtelijk en begrijpelijk maken van een onoverzichtelijke werkelijkheid.
 • Sociologie is?
  De wetenschap die zich toelegt op het verklaren van gedrag van individuen en groepen van mensen vanuit de maatschappelijke invloeden die ze ondergaan.
 • Wat word er bedoeld met sociologische relevantie?
  De mate waarin een probleem van betekenis is voor de sociologische wetenschap.
 • Waardoor wordt een sociologische relevant probleem door geïdentificeerd ? 
  Door de 6 criteria van Kees Schuyt
 • Noem de 6 criteria van Kees Schuyt?
  1. Er moet sprake zijn van een aanzienlijk aantal getroffenen.
  2. Het moet gaan om persoonlijk letsel van de betrokkenen.
  3. Het probleem moet samenhangen met andere problemen.
  4. Het probleem is niet van tijdelijke aard, maar van structureel en lange duur.
  5. Probleem moet bovenpersoonlijke oorzaken hebben.
  6. Het moet tegen serieuze waarden ingaan.
 • Wat wordt er bedoeld met sociologisch verbeeldingskracht?
  Het in verband brengen van los van elkaar staande persoonlijke ervaringen, situaties en problemen door ze in het licht te plaatsen van de manier waarop de samenleving functioneert.
 • 1428703200 3. Cultuur

 • Wat is cultural capital?
  In de definitie van Bourdieu wordt hiermee de beheersing bedoeld van de culturele competenties die horen bij hoge sociale posities: Weten hoe het hoort en de goede bagage hebben om mee te kunnen doen.
 • Wat is cultural lag?
  Een definitie ontleend aan OgBurn. Hij bedoeld hiermee het cultureel achterop raken doordat door moderne technische middelen de mogelijkheden zijn veranderd en anderzijds verouderde ideeen nog voortbestaan.
 • Wat wordt er bedoeld met cultuur?
  Het geheel van voorstellingen, opvattingen, kennis, waarden en normen dat mensen als lid van een samenleving overdragen en verwerven door middel van leerprocessen. Het gaat hier om niet materiele zaken die de mensen in der loop der tijd ontwikkeld hebben.
 • Wat is cultuurrelativisme?
  De visie waarin culturen als gelijkwaardig worden gezien, waarbij de andere culturen gerespecteerd worden en andere mensen de ruimte krijgen hun eigen cultuur te behouden.
 • Wat is discriminatie?
  Het ongelijk behandelen van leden van een groepering op basis van een criterium dat voor de gegeven situatie niet relevant is, leidend tot benadeling  van de leden van die groepering.
 • Wat is Enculturatie?
  Het socialisatieproces van het eigen maken van de cultuur van de samenleving waar je in opgroeit.
 • Wat is Etnocentrisme?
  De neiging de 'eigen' cultuur centraal te stellen en al het andere daaraan af te meten. ( En daardoor als minderwaardig te beschouwen)
 • Wat wordt er bedoeld met Gender?
  Verwijst naar het debat van nature en nuture, en de wijze waarop mannelijkheid en vrouwelijkheid cultureel wordt ingevuld. (Sekse-gender)
 • Wat wordt er bedoeld met gezonken cultuurgoederen?
  Het bereikbaar worden van elitenormen voor mensen uit lagere sociale klassen, doordat het leven van de elite materieel dichtbij is gekomen.
 • Wat is een hogere cultuur?
  Een sociologische beperkte omschrijving dat in het dagelijks taalgebruik aangeeft dat het om kunst en andere 'hogere' zaken gaat. Het begrip wordt veelal gebruikt door een elite in de samenleving die vanuit zijn positie de mogelijkheden heeft invloed uit te oefenen op het idee  'hoe het hoort.' 
 • Wat wordt er bedoeld met identiteit?
  Het gevoel van verbondenheid dat iemand heeft met een collectiviteit waartoe  die persoon zichzelf rekent. Een culturele identiteit ontstaat als er een groepsverbondenheid is gedefinieerd op grond van gemeenschappelijke waarden en normen en een gemeenschappelijk verleden. 
 • Wat is informalisering?
  Het proces waarbij mensen steeds soepeler met regels omgaan.
 • Wat wordt er bedoeld met een informatie samenleving?
  Een omschrijving van een cultuur waar de verhoudingen tussen groeperingen en individuen zijn aangepast aan de mogelijkheden die de informatie en communicatietechnologie beiden, mede door het effect op menselijke verhoudingen dat voortkomt uit het feit dat 'real time' , ongeacht plaats en tijd , communicatie en informatie overdracht mogelijk zijn. Als gevolg daarvan kunnen individuen meerdere, soms zelfs tegengestelde - posities tegelijkertijd innemen. 
 • Wat is acculturatie?
  Een proces waarbij we (Alsnog) een vreemde (sub) cultuur of elementen daarvan overnemen nadat we reeds gevormd zijn in de eigen (sub) cultuur
 • Wat is een anticiperende socialisatie?
  Het vooruitlopen in gedrag en houding van mensen op de rol die hoort bij het toekomstige lidmaatschap van een bepaalde groep.
 • Wat is het boerenbonteffect?
  Het doordringen van normen in de samenleving van de lagere klasse naar een hogere klasse.
 • Wat wordt er bedoeld met het civilisatieproces?
  In de definitie van de Duitse Socioloog Elias wordt hiermee het proces bedoeld waarbij de gedragsregels in de westerse samenleving in de loop der eeuwen steeds verfijnder en gevarieerder werden.
 • Wat is een contracultuur?
  Een subcultuur die gekenmerkt wordt door het zich laten afzetten tegen de dominante of heersende cultuur.
 • Wat is een lagere cultuur?
  Het omgekeerde van een hogere cultuur. Een begrip uit het dagelijkse taalgebruik waarmee wordt aangeduid dat het gaat om cultuurgoederen die niet bijdragen aan het civilisatieproces. 
 • Wat is (culturele) modernisering?
  De overgang van West Europa van een agrarische naar een (pos) industriële samenleving. Door middel van veranderingsprocessen.  Dagevos)
 • Noem de vijf veranderingsprocessen van Dagevos?
  1. Secularisering.
  2. Individualisering.
  3. Democratisering.
  4. Emancipatie.
 • Wat is secularisering?
  Vermindering van invloed van godsdienst. De principiële scheiding tussen kerk en staat. 
 • Wat is individualisering?
  Een grotere vrijheid voor personen om zelf beslissingen te nemen, los van groepsbindingen.
 • Wat is democratisering? 
  Het loskomen van vanzelfsprekende gezagsverhoudingen ten gunste van gelijkwaardiger verhoudingen.
 • Wat is emancipatie?
  Het veranderen van een patriarchale verhouding naar machtsgelijkheid tussen man en vrouw in opvoeding, huishouding en maatschappij.
 • Wat wordt er bedoeld met nationalisme?
  Een opvatting over de werkelijkheid waarbij een hoge waardering wordt toegekend aan de heersende cultuur die is verbonden aan de natiestaat. Vaak wordt de heersende cultuur van de bevolking van een land in een dergelijke opvatting gezien als een eenheid die superieur is  aan die van anderen.
 • Wat is racisme?
  Een samenhangend stelsel van negatief gewaardeerde ideeen over een ander ras of over andere rassen. (Vaak etnische groepen/praktijk)
 • Wat wordt er bedoeld met een referentiegroep?
  De groep waaraan iemand zich spiegelt om daaraan de houding en gedrag te ontlenen. 
 • Wat is een referentiekader?
  Het geheel van waarden, normen en overtuigingen op grond waarvan de leden van een groepering oordelen en handelen, en die ontstaat vanuit collectieve ervaringen van de groep.
 • Wat is een referentiekader?
  Het geheel van waarden, normen en overtuigingen op grond waarvan de leden van een groepering oordelen en handelen, en die ontstaat vanuit collectieve ervaringen van de groep.
 • Wat wordt er bedoeld met sekse?
  Het refereren aan het lichamelijk verschil tussen man en vrouw en het daarmee samenhangende rol gedrag.
 • Wat is een selectieve waarneming?
  Het proces waarbij we uit alle gegevens van een situatie die elementen oppikken die passen bij ons en bij wat we geleerd hebben te zien.
 • Wat is een standenmaatschappij?
  Een benaming die verwijst naar de wijze waarop sociale groepen in het feodale tijdperk zich onderling verhielden en waarin vooral afkomst bepalend was voor de groep waartoe iemand behoorde. (Adel, boeren, geestelijkheid en burgers.)
 • Wat is een stereotype?
  Een sterk veralgemeniseerd en versimpeld beeld van een groep of leden van een groep
 • Wat is een subcultuur?
  Een cultuur die deel uitmaakt van een dominante cultuur, maar daar op bepaalde punten vanaf wijkt.
 • Wat zijn tegenwaarden?
  Kritieken op de verlichtingswaarden uit de premoderne tijd die voortkomen uit eerbied voor het verleden.
 • Wat noemde Schnabel in verband met de tegenwaarden?
   Hiearchie, traditie, particularisme. (Waarden gelden verschillend.) , collectiviteit en privileges. 
 • Wat zijn verlichtingswaarden?
  De zes gemeenschappelijke grondwaarden van Guilebaud. Ze komen van de Westerse cultuur, voortgekomen uit de Griekse, Joodse en Christelijke cultuur. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat wordt er verstaan onder sociale rechtvaardigheid?
Is een thema dat verwijst naar de evenwichtige verdeling van rechten en plichten die zijn verbonden aan posities in de samenleving, zodat gelijke kansen op ontplooiing kunnen ontstaan. 
Secundair milieueffect is?
De invloed die de sociale achtergrond van iemand op diens verwachtingen en keuzes op latere leeftijd voor het vervolgonderwijs. 
Primair milieueffect is?
De directe invloed die de sociale achtergrond van de kinderen heeft op hun schoolpresentaties. 
Wat wordt er bedoeld met functioneel analfabeten?
Daar wordt een groep mensen mee aangeduid die wel enige scholing hebben gehad maar die niet voldoende kunnen lezen en schrijven om zicht staande te houden in de maatschappij. 
Wat wordt er verstaan onder  diploma inflatie?
Dit een gevolg van het verschijnsel dat steeds meer mensen onderwijs hebben genoten, wat consuquenties heeft voor de waarde van de diploma's , waardoor werkgevers hogere opleidingseisen kunnen stellen voor banen. 
Wat wordt er bedoelt met Working Poor?
Benaming voor een groep mensen die wel werk hebben, maar er toch niet in slagen boven de armoede grens uit te komen. 
Wat zijn statusgroepen?
Groeperingen met ongeveer gelijke status.
Een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt houdt in?
Het minimaal noodzakelijk geachte opleidingsniveau voor een start op de arbeidsmarkt is een opleidingsniveau van minstens een havo of vwo diploma of een mbo diploma op niveau 2 van de beroepsopleidende of beroepsbegeleidende leerweg. (bbl,bol.)
Wat is een standenmaatschappij?
Een benaming die verwijst naar de wijze waarop sociale groepen in het feodale tijdperk zich onderling verhielden en waarin vooral afkomst bepalend was voor de groep waartoe iemand behoorde. (Adel, geestelijken, boeren en burgers.)
Wat is sociale stratificatiebenadering?
Hoort bij een open maatschappij. In deze visie wordt de vraag gesteld in hoeverre mensen in hun sociale positie stijgen of dalen en welke barrières er  nog zijn. Het gaat in deze optiek nadrukkelijk om graduele or relatieve verschillen tussen de lagen, en niet om principiële scheidingen(kastensamenleving/klassentegenstelling) Ook wel sociaal-hiërarchische benadering genoemd.