Samenvatting Class notes - Strategie

102 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Strategie

 • 1420930800 Strategie

 • Strategisch fit
  Wanneer het doel dat het bedrijf gesteld heeft behaald is.
 • Strategisch misfit
  Het doel dat het bedrijf gesteld heeft is niet behaald.
 • Latente misfit
  Het doel van het bedrijf is niet behaald en de oorzaak daarvan is niet bekend.
 • Latente misfit
  Het doel van het bedrijf is niet behaald en de oorzaak daarvan is niet bekend.

  Oplossing;
  • Toetsing en aanpassing (beperkte verandering)
  • Expansie op basis van ambitie (grote verandering)
 • Manifeste misfit
  Het doel van het bedrijf is niet behaald en de oorzaak van de misfit is bekend; Bijv. concurrentie of crisis.

  Oplossing;
  • Herziening strategie (beperkte verandering)
  • Volledige strategiewijziging (grote verandering)
 • AIDA-model
  Model om te kijken hoe de consument reageert op een product, aan de hand van;

  • Attention
  • Interest
  • Desire
  • Action
 • Abdell model
  Ontwikkeld door Derek Abdell, voor het domeiniseren van de markt.

  Kijken naar de behoeften van de consument;
  • Wie koopt het?
  • Wat wordt er gekocht? (behoeften)
  • Hoe wordt de aankoop volbracht? (technologieën)
 • DESTEP
  Gebruiken bij externe analyse;

  • Demografisch
  • Economisch
  • Sociaal maatschappelijk
  • Technologisch
  • Ecologisch
  • Politiek juridisch
 • Concurrentievormen/niveaus
  • Merkenconcurrentie
  • Productconcurrentie
  • Generieke concurrentie
  • Behoefteconcurrentie
 • Merkenconcurrentie
  Merkvraag. Ander merk met ongeveer dezelfde producten (substituten). Bijv. Grolsch en Heineken.
 • Productconcurrentie
  Typevraag. Concurrentie tussen verschillende producttypen of varianten binnen een bepaalde productgroep. Bijv. Pils, bokbier, malt, witbier.

  Ook wel producttype- of productvormconcurrentie genoemd.
 • Generieke concurrentie
  Soortvraag. Alternatieve producten die de consument in dezelfde behoefte kunnen voorzien. Bijv. bier, wijn en whisky.
 • Behoefteconcurrentie
  Behoefte/verlangen concurrentie tussen verschillende behoefte omdat de consument zijn/haar geld maar één keer uit kan geven. Bijv. Vakantie en verbouwing.

  Ook wel budgetconcurrentie.
 • Vijf krachtenmodel van Porter
  Model om op bedrijfstakniveau relevante ontwikkelingen in kaart te brengen. De aantrekkelijkheid van een bedrijfstak is afhankelijk van vijf krachten;

  • Dreiging van toetreders
  • Dreiging van substituten
  • Macht van afnemers
  • Macht van leveranciers
  • Intensiviteit van rivaliteit tussen bedrijfstakconcurrenten
 • Dreiging van toetreders
  De dreiging van toetreders is hoog als nieuwe ondernemingen makkelijk kunnen toetreden tot de bedrijfstak en er verwacht wordt dat ze dit ook zullen doen. De dreiging van toetreding hangt onder andere af van;

  • Schaalvoordelen
  • Omvang van het benodigde kapitaal om in een bedrijfstak actief te worden
  • Switchkosten voor afnemers
  • Toegang tot distributiekanalen
  • Toegang tot technologie
  • Merkloyaliteit
  • Verwachte vergeldingsmaatregelen als er nieuwe concurrent bijkomt
  • Overheidsbeleid (stimulering van nieuwkomers, mededingingsbeleid)
 • Dreiging van substituten
  Dreiging van substituten is hoog als afnemers gemakkelijk een andere manier kunnen vinden om hun behoeften te bevredigen. De dreiging van substituten wordt beïnvloed door;

  • Beschikbaarheid van betere substituten
  • Bereidheid van kopers om over te gaan op substituten
  • Kosten om over te schakelen op een ander product
 • Macht van afnemers
  Er is sprake van een grote macht van de afnemers als de kopers veel macht uit kunnen oefenen op de prijs- en productbeleid van ondernemingen. De macht die afnemers uitoefenen op de ondernemingen in de bedrijfstak hangt mede af van;

  • Concentratie van afnemers
  • Standaardisatie/ differentiatie van producten in de bedrijfstak
  • Belang van kwaliteit en service
  • Bereidheid en kosten om over te stappen naar een concurrent
 • Macht van leveranciers
  Er is sprake van een grote onderhandelingsmacht van leveranciers als leveranciers een hoge prijs voor hun product kunnen vragen. De macht van leveranciers ten opzichte van de ondernemingen in de bedrijfstak is onder andere afhankelijk van;

  • Concentratie van leveranciers
  • Belang van merk
  • Belang van kwaliteit en service
  • Winstgevendheid van leveranciers
  • Dreiging van voorwaartse integratie
  • Kosten om over te schakelen op andere leveranciers
 • Intensiviteit van rivaliteit tussen bedrijfstakconcurrenten
  De rivaliteit is heftig als concurrenten binnen de bedrijfstak sterk met elkaar concurreren op prijs of andere productkenmerken. De intensiteit van de rivaliteit tussen ondernemingen in de bedrijfstak wordt beïnvloed door;

  • Aantal en aard van concurrenten
  • Groei van de bedrijfstak
  • Kostenstructuur van concurrenten
  • Mate van productdifferentiatie
  • Doelstellingen van concurrenten
  • Uittredingsdrempels
 • Marktsegmentatie
  Het opsplitsen van de totale markt voor een product in kleinere groepen kopers met dezelfde behoeften of een vergelijkbaar gedrag, om vervolgens de producten en de marketingstrategieën af te stemmen op de wensen en behoeften van homogene marktsegmenten in plaats van die van de totale markt.
 • Strategie in 3 stappen
  • Segmenteren
  • Doelgroepbepaling
  • Positioneren
 • Segmenteren
  Eerst hele markt (heterogene consumenten), dan iedereen apart (individuele consumenten) opdelen in homogene marktsegmenten.
 • Doelgroepbepaling
  Bekijken hoe aantrekkelijk de verschillende homogene marktsegmenten zijn om vervolgens daaruit een of meerdere doelgroepen te kiezen die apart worden bewerkt.
 • Positioneren
  Een manier vinden om het bedrijf of zijn producten in de perceptie van de afnemer te onderscheiden van concurrenten.
 • Drie redenen voor marktsegmentatie
  • Heterogene markten
  • Concurrentie
  • Marketingconcept
 • Heterogene markten
  Verschillende consumenten reageren allemaal anders op een reclamespotje.
 • Concurrentie
  Door grote concurrentie op de markt kan je de wensen van de klant niet meer negeren.
 • Marketingconcept
  Marktsegmentatie sluit goed aan bij het marketingconcept als ondernemingsfilosofie of managementoriëntatie.
 • Kannibalisatie
  Omzet loopt terug door een nieuw (soortgelijk) product dat op de markt komt en dat de kopers kennelijk als substituut zien.
 • Vier segmentatievoorwaarden
  • Meetbaarheid
  • Omvang
  • Bereikbaarheid
  • Haalbaarheid
 • Segmentatiecriteria
  • Onderscheid het segment zich door bepaalde kenmerken?
  • Is het marktsegment groot genoeg om winstgevend te zijn?
  • Is het segment via een promotie en distributiestrategie goed te bereiken en te bewerken?
  • Reageren de afnemers positief op de speciale marketinginstrumenten die we kunnen inzetten?
 • Demografische criteria
  • Inkomen
  • Sociale klasse
  • Leeftijd
  • Gezinslevenscyclus
  • Ras
 • Geografische criteria
  • Klimaat
  • Cultuur/tradities
  • Urbanisatiegraad
  • Gemeentegrootte
  • Bevolkingsdichtheid
 • Psychografische criteria
  • Persoonlijkheid
  • Levensstijl
  • Benefits
 • Gedragscriteria
  • Verbruik
  • Merkentrouw
  • Koopbereidheid
 • Niche strategy
  Wanneer een geconcentreerde marketing zich maar op één marktsegment richt.
 • Ongedifferentieerde marketing
  De hele markt wordt benaderd met behulp van één marketingprogramma. Daarbij wordt geen rekening gehouden met eventuele verschillen tussen groepen consumenten. Het voordeel hiervan is dat dit kostenbesparend werkt en een hele grote groep consumenten bereikt. Een geringere afstemming is wel een nadeel.
 • Geconcentreerde marketing
  Deze marketingstrategie richt zich niet op de gehele markt, maar op een heel specifiek deel daarvan. Bijvoorbeeld de strategie van de Rolls Royce autofabriek.
 • Gedifferentieerde marketing
  Deze marketingstrategie richt zich met verschillende marketingprogramma's op verschillende delen van de totale markt. Autofabrikanten als Volkswagen en Toyota passen dit bijvoorbeeld toe.
 • Visie
  Toekomstbeeld op de markt; Kort en krachtig geformuleerd beeld van hoe de markt er over tien jaar uitziet en welke rol de organisatie daarin wil spelen. Met name de vraag- en aanbodontwikkeling.
 • Missie
  De zelfopgelegde doelstelling voor de komende 5 á 10 jaar. Een pakkende beschrijving hoe de organisatie denkt de visie en de organisatiedoelen te gaan behalen.
 • Kerncompetenties
  Specifieke krachten van een organisatie.
 • Expertises
  • Technologisch
  • Productie
  • Distributie
  • Marketing
  • Organisatie
  • Instructie
  • Communicatie
  • Vormgeving
 • Value chain (waardeketen)
  Wordt gebruikt om te achterhalen wat de oorzaken zijn van het relatieve concurrentievoordeel van een onderneming tegenover haar concurrenten. In het model wordt een onderneming beschouwd als een samenstel van activiteiten. Elke activiteit brengt bepaalde kosten met zich mee maar levert een bijdrage aan de waarde van het eindproduct.
 • Toegevoegde waarde
  Bij een gezonde onderneming zijn de totale kosten uiteindelijk lager dan de waarde van het eindproduct. Dit heet de toegevoegde waarde en hoe hoger deze is, hoe hoger de winstmarge.
 • Mogelijke bronnen van concurrentievoordeel
  • Schaalvoordelen
  • Sneller en efficiënter leren
  • Betere benutting van de productiecapaciteit
  • Verbindingen tussen activiteiten
  • Delen van activiteiten met andere bedrijfsonderdelen
  • Mate van verticale integratie
  • Locatie van productie
  • Institutionele factoren (regelgeving)
 • SWOT-Analyse
  Een externe en interne situatieanalyse wordt uitgevoerd waarbij de uitkomsten in een SWOT-analyse worden uitgewerkt en uiteindelijk in een confrontatiematrix tegenover elkaar worden gezet. Zo kan worden nagegaan of de onderneming haar missie effectief uitvoert en richtlijnen opstellen voor de toekomstige strategieontwikkelingen en maatregelen.

  Strengths
  Weaknesses
  Opportunities
  Threaths
 • Confrontatiematrix
  Hulpmiddel bij het vinden van mogelijke strategieën op basis van de SWOT-analyse.

  • Kansen+Sterktes; Aanvallen, groeien, uitbuiten
  • Kansen+Zwaktes; Verbeteren, ombuigen tot sterke punten
  • Bedreigingen+Sterktes; Verdedigen, concurreren met sterktes
  • Bedreigingen+Zwaktes; Vermijden, terugtrekken, samenwerking zoeken
 • Drie criteria voor het kiezen van strategische oplossingen
  • Geschiktheid
  • Haalbaarheid
  • Aanvaardbaarheid
 • De generieke strategieën van Porter
  • Kostenleiderschap strategie
  • Differentiatiestrategie
  • Differentiatie focusstrategie
  • Kostenfocus strategie
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Porter onderscheidt de volgende strategieën
 • Lagekostenstrategie (d.m.v. lage kosten; laag mogelijke prijs producten aanbieden)
 • Differentiatiestrategie (creëren van uniek/superieur beeld)
 • Focusstrategie (superieure kennis door focus op niche van een markt; te onderscheiden in kostenfocus of differentiatiefocus.)
Concurrentiestrategiën van Porter
Volgens Porter zijn er drie verschillende generieke concurrentiestrategieën die organisaties kunnen hanteren om toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen t.o.v haar concurrenten te creëren. 
Treacy & Wiersema onderscheiden de volgende strategiën
 • Operational Excellence (uitmuntende prestaties van operationele processen)
 • Productleiderschap (kwaliteit van product staat centraal)
 • Customer Intimacy/ klantenpartnerschap (De organisatie blinkt uit in relatiemarketing)
Waardenstrategieën van Treacy & Wiersema
Volgens Treacy & Wiersema zijn er drie verschillende waardenstrategieën die organisaties kunnen hanteren om toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen t.o.v. haar concurrenten te creëren. Een handig hulpmiddel bij het formuleren van een strategie voor een onderneming, per productgroep. 
Ansoff onderscheidt vier groeirichtingen;
 • Marktpenetratie (bestaande markt, bestaand product)
 • Productontwikkeling (bestaande markt, nieuw product)
 • Marktontwikkeling (nieuwe markt, bestaand product)
 • Diversificatie (nieuwe markt, nieuw product)
Groeistrategie van Anosff
Door twee belangrijke strategieën aan elkaar te relateren (product/portfolio en concurrentiemarkt) kan er op logische manier worden nagedacht over de strategische ontwikkeling van een bedrijf in een markt.
Strategiemodellen
 • Groeistrategie van Ansoff
 • Waardenstrategiën van Treacy & Wiersema
 • Concurrentiestrategiën van Porter
Behoefteconcurrentie
Concurrentie tussen verschillende soorten behoeften waaraan de consument bereid is geld aan uit te geven. 
Generieke concurrentie
Concurrentie tussen alternatieve productgroepen die kunnen voorzien in dezelfde behoeften van de klant. (Whiskey of wijn in plaats van bier)
Productconcurrentie
Concurrentie tussen verschillende producttypen of varianten binnen een bepaalde productgroep. (Pils, maltbier, bokbier)