Samenvatting Class notes - toets organiseren

169 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - toets organiseren

 • 1437084000 organiseren thema 1

 • welke voorzieningen vallen onder de wet sinds de invoering van de Wet kinderopvang in 2005?
  * kinderdagverblijven of crèches, hele- of halve-dagopvang, 24-uursopvang (0-4 jaar)
  * ouderparticipatiecréches (0-4 jaar)
  * BSO
  * gastouderopvang (0-13 jaar)
 • hoe noemen we de voorzieningen (opvang) die onder de Wet kinderopvang vallen?
  formele opvang
 • hoe noemen we de voorzieningen (opvang) die niet onder de Wet kinderopvang vallen?
  informele opvang
 • wie is er verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang?
  het onderwijs
 • wat is het doel van een brede school?
  * de actieve deelname van kinderen aan de samenleving bevorderen
  * een goede 'dagindeling' bieden
  * mogelijke achterstanden van kinderen wegnemen en voorkomen
  * de sociale competentie vergroten
 • de brede school moet kinderen een dag arrangement bieden van 7.30 tot 18.00. in veel brede scholen zijn peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties gevestigd samen met het basisonderwijs.
 • wat zijn villages?
  dat zijn sociale omgevingen waarin kinderopvangorganisaties en scholen inzetten op een intensiever contact met de ouders en tussen ouders onderling.
 • welke drie rollen hebben kinderopvangorganisaties en scholen in een village, in de opvoedingsondersteuning?
  1. faciliteren van een netwerk tussen ouders (activiteiten organiseren waarbij     ouders met elkaar in contact komen)

  2. overdracht van pedagogische kennis


  3. directe preventie en interventie (activiteiten in het kader van preventie en interventie zijn gericht op individuele (probleem) situaties.
 • wat zijn combinatiefuncties? noem een voorbeeld
  zijn functies waarbij werk dat onder 2 verschillende werkgevers wordt verricht, tot 1 functie wordt gecombineerd. 

  voorbeeld: de combinatiemedewerker kunnen bijvoorbeeld zowel in de peuterspeelzaal als de buitenschoolse opvang werken.
 • er is op veel manieren aandacht voor kwaliteit. organisaties kunnen zich certificeren. de oudervereniging BOink (belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang) heeft een kwaliteitskaart ontwikkeld. ouders kunnen op internet de nationale créche test invullen en inzien. het nederlands consortium kinderopvang onderzoek (NCKO) heeft voor kinderopvangorganisaties een kwaliteitsmonitor ontwikkeld waarmee zij de kwaliteit va de eigen opvang kunnen beoordelen.
 • waar is het kwaliteitsbeleid voor de kinderenopvang in vastgelegd?
  in de beleidsregels kwaliteit kinderopvang een onderdeel van de Wet Kinderopvang.
 • de beleidsregels zijn gebaseerd op het convenant, wat is een convenant?
  verantwoorde kinderopvang: verdere stappen naar de toekomst.
 • wie hebben het convenant opgesteld?
  de aanbieders en de afnemers in de kinderopvang
 • de beleidsregels voor de kwaliteit van peuterspeelzalen zijn in 2010 aan de Wet Kinderopvang toegevoegd. vanaf dat moment is de naam van de wet gewijzigd, hoe heet het nu?
  Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
 • in welke wet zijn de kwaliteitsregels voor gastouderopvang opgenomen?
  De Wet herziening gastouderopvang
 • welk diploma moeten gastouders hebben?
  helpende zorg en welzijn
 • wie hebben het Expertisecentrum voor ontwikkeling, opvang en onderwijs van 0-12 jarige opgericht?
  NJi (Het Nederlands jeugdinstituut), onderzoeksbureau Sardes en het SCO-Kohnstamm instituut.
 • het expertisecentrum heeft de volgende opdrachten:
  - stimuleren van debat over kwaliteit van voor- en buitenschoolse voorzieningen
  - stimuleren van onderzoek naar opvang opvoeding en ontwikkeling van kinderen
  -stimuleren van onderzoek naar effectieve programma's
  -verzamelen en verspreiden van kennis over deze thema's
  -de inbreng van praktijkkennis zichtbaar maken
  -verspreiden van kennis over werkzame samenwerkingsmodellen tussen instellingen
  -organiseren van netwerken tussen wetenschappers, begeleidingsdeskundigen, beleidsmedewerkers en pedagogische medewerkers, leerkrachten en andere uitvoerende.
 • een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit levert de ontwikkeling van de landelijke pedagogische kaders kinderopvang:
  * pedagogische kader kindercentra 0-4 jaar
  * pedagogische kader kindercentra 4-13 jaar
  * pedagogische kader gastouderopvang
  * pedagogische kader diversiteit 0-13 jaar
 • de pedagogische kaders behandelen zowel theorie als praktijk. waar gaan ze op in?
  pedagogische kennis, doelen, middelen en pedagogische profielen.
 • de pedagogische kaders behandelen zowel theorie als praktijk. ze gaan bijvoorbeeld in op pedagogische kennis, doelen, middelen en pedagogische profielen (voor de BSO). er staan uitgangspunten en visies in die breed gedeeld worden door pedagogen en medewerkers in de praktijk. zij geven aan wat belangrijk is voor kinderen en wat belangrijk is voor de opvoeding in het kindercentra. de kaders kunnen dienen als uitgangspunt voor het formuleren van het pedagogische beleid. ze kunnen ook gebruikt worden als toetsingskader en voor discussies over wat kinderen nodig hebben en hoe je in hun behoeften kunt voorzien. en als laatste bieden ze pedagogisch medewerkers belangrijke informatie over kinderen en de dagelijkse praktijk van opvoeden.

  zie boek pedagogische medewerker SAW3 voor meer pedagogische kaders!!
 • Wat doet het Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK)?
  Kent scholingsbudgetten toe aan organisaties in de kinderopvang en BSO. De budgetten zijn bedoeld om de pedagogische kwaliteit te verbeteren. de pedagogische kaders zijn hierbij een belangrijk instrument.
 • De overheid heeft de kwaliteitsregels voor de kinderopvang, peuterspeelzalen en voorscholen gelijkgetrokken. Door welke wetten is dit geregeld?
  De wet OKE en de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
 • de overheid heeft de kwaliteitsregels voor de kinderopvang, peuterspeelzalen en voorscholen gelijkgetrokken (geharmoniseerd). Wat is er gelijkgetrokken?
  * het landelijke kwaliteitskader peuterspeelzalen
  * het opleidingsniveau
  * de beroepskracht - kind ratio
  * de toegankelijkheid en de samenwerking tussen peuterspeelzalen en kinderopvang
 • Wat betekend Wet OKE?
  Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie.
 • wat is een dreumes - of ukkiegroep? voor welke leeftijd? Wat krijgen ouders?
  een groep voor de jongste kinderen. de groepen zijn een soort voorportaal voor de peuterspeelzaal. kinderen van 1 tot 2 á 3 jaar krijgen in deze groepen ontwikkeling stimulerende spelactiviteiten aangeboden. tijdens de uitvoering van de activiteiten krijgen ouders een lichte vorm van opvoedingsondersteuning.
 • Wat  is het doel van het centrum voor jeugd en gezin (CJG)?
  het doel van de centra is om de hulpverlening aan kinderen te stroomlijnen. ouders, kinderen, jongeren en professionals kunnen bij het CJG terecht met vragen over opvoeden. het CJG verleent ook hulp als dat nodig is. zij zorgt voor integrale, effectieve aanpak van problemen van gezin en kind. daarbij richt zij zich met name op de coördinatie hiervan
 • op welke leeftijd richt het centra voor jeugd en gezin zich?
  kinderen van 0 tot 19 jaar
 • In het centrum voor jeugd en gezin werken verschillende schakels samen. Welke schakels werken er samen?
  Jeugdgezondheidszorg (JGZ), het jeugdbeleid van gemeenten, bureau jeugdzorg
 • Het centrum voor jeugd en gezin hebben de verantwoordelijkheid voor de elektronische kinddossiers (EKD) in de jeugdgezondheidszorg en voor de verwijsindex. deze dossiers zijn bij de afzonderlijke instanties als bureau jeugdzorg en het consultatiebureau. Ze moeten in een elektronische dossier worden ingebracht zodat ze uitwisselbaar zijn met andere instanties.
 • Wat bevat het elektronische kinddossier in de jeugdgezondheidszorg?
  Medische, psychosociale en andere persoonlijke informatie over alle kinderen van 0 tot 19 jaar.
 • in de verwijsindex is geen inhoudelijke informatie opgenomen. er staat alleen in dat er een contact is geweest met een jeugdigen (0-23 jaar) en met welke instantie of organisatie. er staat niet in wat dat contact inhield. inhoudelijke informatie is beschikbaar in de dossiers van de afzonderlijke instellingen.
 • door de verwijsindex is er een beter beeld en kan er een gecoördineerde actie ondernomen worden. er zijn regionale verwijsindexen die allen aangesloten zijn op de landelijke ''verwijsindex risicojongeren'' (VIR)

  het voordeel hiervan is, dat:
  * er een breed beeld ontstaat van de signalen over een kind
  * er daardoor tijdig ingegrepen kan worden
  * voorkomen wordt dat problemen onnodig verergeren
  * de aanpak effectiever is
  * de aanpak klantvriendelijk is


  de verwijsindex is bedoeld om de samenwerking van instanties, zoals de kinderopvang, het onderwijs, de zorg en de justitiële keten te ondersteunen.
 • wat zijn de algemene taken van de assistent-leidinggevende in de samenwerkingsrelaties?
  * contacten leggen en onderhouden
  * samenwerking vormgeven en afstemmen in de praktijk
  * concepten en ideeën aandragen en bespreken
  * vergaderingen: bijwonen, voorbereiden, voorzitten, verslaan;
  * uitvoeren van taken
  * evalueren
 • de kinderopvang moet aan allerlei wetten en regels voldoen. hieronder zie je een korte beschrijving van de belangrijkste wetten, regels, verdragen en afspraken. we geven vooral aan wat van belang is voor de assistent-leidinggevende.

  wetten en regels kinderopvang:
  * Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
  * beroepscode kinderopvang
  * internationale rechten van het kind
  * verklaring omtrent het gedrag (VOG)
  * CAO kinderopvang en de CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening
  * convenant kwaliteit kinderopvang
  * meldcode kinderopvang
  * overige wetten
 • Wat regelt de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen?
  de tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang aan ouders en de waarborging van de kwaliteit van de opvang en de peuterspeelzalen.
 • Voor kinderopvangvoorzieningen die onder de Wet kinderopvang vallen, kunnen ouders een bijdrage in de kosten ontvangen van de overheid. ook ouders die geen (betaald) werk hebben, kunnen soms een bijdrage krijgen. deze bijdrage, of kinderopvangtoeslag, wordt via de belasting gegeven.

  elke kinderopvang locatie, BSO en peuterspeelzaal en elk gastouderbureau en gastgezin moet ingeschreven staan in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP).
 • waar moet elke kinderopvang locatie, BSO, peuterspeelzaal en elk gastouderbureau en gastgezin ingeschreven staan?
  het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP)
 • de belangrijkste regels voor peuterspeelzalen in de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen zijn:
  * op een peuterspeelzaalgroep van maximaal 16 kinderen staan 2 pedagogische medewerkers, waarvan minimaal 1 met Mbo-opleiding sociaal pedagogische werk 3 (SPW3) of gelijkwaardig conform CAO welzijn.
  * als er voorschoolse educatie word gegeven, moeten er altijd 2 beroepskrachten zijn.
  * ouders van kinderen die voorschoolse educatie nodig hebben in de peuterspeelzalen krijgen een financiële tegemoedkoming.
  * de GGD houd toezicht op de kwaliteitseisen in peuterspeelzalen.
  * de inspectie van het onderwijs houdt toezicht op de voorschoolse educatie.
  * gemeenten krijgen de wettelijke verantwoordelijkheid om een goed voorschools aanbod te hebben voor alle jonge kinderen met een taalachterstand.
 • de gemeenten is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de opvang in geregistreerde kindercentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus. de GGD voert de inspectie uit. het rijk houdt toezicht op de controle door de gemeente.
 • wat schrijft de beroepscode kinderopvang voor?
  wat pedagogische medewerkers doen en laten tegenover klanten, collega's en anderen.
 • is de beroepscode een wet?
  nee
 • Wat betekend CAO? en wat is het?
  Betekend: collectieve arbeidsovereenkomst
  wat is het: een verzameling afspraken tussen werkgevers en werknemers.
 • wat staat er in het convenant?
  afspraken over kwaliteitsaspecten, zoals beleidsplan, veiligheid, gezondheid, kwaliteit personeel, meldcode kinderopvang
 • noem de 6 fasen bij een vermoeden van kindermishandeling:
  fase 1: het ontstaan van een vermoeden
  fase 2: overleg
  fase 3: nader onderzoek
  fase 4: hulp op gang brengen
  fase 5: evaluatie
  fase 6: nazorg
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

welke voorzieningen vallen onder de wet sinds de invoering van de Wet kinderopvang in 2005?
1
hoe noemen we de voorzieningen (opvang) die onder de Wet kinderopvang vallen?
1
hoe noemen we de voorzieningen (opvang) die niet onder de Wet kinderopvang vallen?
1
wie is er verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang?
1
Pagina 1 van 36