Samenvatting Class notes - Veilig werken en dienstplanning Oefenexamen

119 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Veilig werken en dienstplanning Oefenexamen

 • 1473026400 Veilig werken en dienstplanning Oefenexamen

 • Wat wordt geregeld in de Wet verbetering poortwachter?
  Regels voor werkgevers en werknemers bij langdurig ziekteverzuim
 • Bij de dagelijkse planning van uw beveiligers dient u volgens de CAO Particuliere beveiliging rekening te houden met verplichte pauzes. Op hoeveel minuten pauze heeft de beveiliger recht?
  Op 30 minuten pauze als de dienst meer dan 5,5 en niet meer dan 8 uur bedraagt
 • Wanneer is er volgens de CAO Particuliere Beveiliging sprake van buitengewoon verlof?
  Bij een vergadering als lid van de vakbond
 • Wat zijn de vier taken ten aanzien van het beheer van documenten en instructies voor de coördinator beveiliging?
  Controleren, evalueren, handelen en archiveren
 • Waarom stimuleert u een goed inwerktraject voor uw beveiligers?
  Zodat de beveiligers zo snel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren
 • Wat wordt in de Arbeidsomstandighedenwet verstaan onder risico-inventarisatie en -evaluatie?
  Het door de werkgever vastleggen van gevaren die de werkzaamheden kunnen hebben voor de werknemer
 • Hoe kunt u als coördinator pesten tijdens het werk voorkomen?
  Door een gedragscode op te stellen
 • Wat kan worden gebruikt om beveiligers altijd te traceren tijdens de surveillance?
  Een ronde volgsysteem

 • Wie is het eerste aanspreekpunt bij klachten over pesten, seksuele intimidatie of agressie op het werk?
  De vertrouwenspersoon
 • In de Arbocatalogus Particuliere Beveiliging worden voorbeelden van lichamelijke agressie gericht op personeel genoemd. Wat is hiervan een voorbeeld?
  Spugen
 • Welke van onderstaande bepalingen met betrekking tot Arbobeleid is niet juist?
  Overtredingen van de voorschriften uit de Arboregelgeving worden in het Wetboek van Strafrecht gekwalificeerd als strafbaar feit
 • Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat factoren in het werk een belangrijke rol spelen in het ontstaan van agressie en geweld. Binnen welke organisatie is de kans op geweld en seksuele intimidatie groter dan pesterijen?
  In een organisatie waar meer mannen dan vrouwen werkzaam zijn
 • Bij welke vorm van aansprakelijkheid speelt ‘schuld’ geen rol?
  Risico aansprakelijkheid
 • Welke van onderstaande factoren heeft vrijwel geen invloed op de manier van optreden bij een onregelmatigheid?
  De winstgevendheid van het object
 • Met wie werken beveiligers regelmatig samen?
  De surveillant en de agent
 • De Mobiele Eenheid wordt ingezet om op te treden bij rellen tijdens een voetbalwedstrijd. Onder wiens directe verantwoordelijkheid valt het besluit tot deze inzet?
  De Burgemeester
 • Waar mogen particuliere beveiligingsorganisaties zich met veiligheid bezighouden?
  Alleen private ruimtes
 • U werkt als beveiliger in de beveiligingsloge. Hier zijn altijd pennen en papier aanwezig. Er wordt van u verwacht dat u deze voorwerpen niet mee naar huis zult nemen. Welke eigenschap moet u hiervoor hebben?
  Integriteit
 • In de Arbeidstijdenwet is vastgelegd hoe werkgevers moeten omgaan met:
  Begintijden, eindtijden en pauzes van medewerkers
 • Wat wordt verstaan onder een trauma?
  Een ingrijpende gebeurtenis die emotioneel moet worden verwerkt
 • Wat wordt verstaan onder agressief gedrag?
  Aanvallend, fysiek of verbaal gedrag
 • Tijdens uw controle ziet u een lekkende container. Op de container staat de code 16 – HPKN. Hoe spelt u deze code volgens het NAVO-spelalfabet?
  16 – Hotel, Papa, Kilo, November
 • Welke van onderstaande taken behoort tot het basis politiewerk?
  Eenvoudige recherchewerkzaamheden uitvoeren
 • Mensen die bij een organisatie werken die zich bezighoudt met veiligheid hebben iets gemeenschappelijk. Wat is daar een voorbeeld van?
  Onregelmatige werktijden
 • Waaraan herken je de bevelvoerder van een groep brandweermensen?
  Aan de rode band op zijn helm
 • De politie is verantwoordelijk voor veiligheid in?
  Openbare ruimtes
 • Tijdens een controleronde treft u een vrouw met een aansteker aan. In verband met brandgevaar is dit verboden. Wat moet u doen?
  U neemt de aansteker in bewaring en maakt rapport op
 • Het integraal veiligheidsplan houdt in dat:
  Beveiligingsorganisaties, onder bepaalde omstandigheden, ook met het algemeen toezicht in het publieke domein kunnen worden belast
 • Waartoe dienen instructies?
  Om duidelijkheid te hebben omtrent afspraken en procedures die gelden binnen het bedrijf waar de beveiliger werkt
 • Volgens de Arbo-wet mag de werkgever zelf de BHV-taken uitvoeren. Hierbij geldt de voorwaarde dat het bedrijf niet meer dan …… werknemers heeft.
  15
 • Volgens de wet is discriminatie verboden. Dit is in artikel 1 van de Grondwet verankerd en is nader uitgewerkt in verschillende wetboeken. Welk wetboek hoort hier niet bij?
  Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering
 • Werkgevers zijn verplicht om een Arbobeleid te voeren, zodat werknemers veilig en gezond kunnen werken. De overheid stelt doelen vast voor de mate waarin werknemers moeten worden beschermd. Het is daarom vastgesteld dat het Arbobesluit deel uitmaakt van de Arbowet. Wat is niet juist als het gaat om dit Arbobesluit?
  Hierin staan geen concrete regels ingedeeld naar onderwerp
 • Wanneer je als coördinator bemerkt dat er ingeval van brandgevaarlijke werkzaamheden geen afdoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen zal overwogen moeten worden om het werk tot nader order stil te leggen. Waarvan is het eventueel overgaan tot het stilleggen van de werkzaamheden afhankelijk?
  Instructies en/of bedrijfsvoorschriften
 • Seksuele intimidatie op het werk staat voor allerlei vormen van seksueel getinte aandacht die tot uitdrukking komt in verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag. Wat valt niet onder seksuele intimidatie?
  Ongewenste intimiteiten
 • De agressor hanteert deze agressie welbewust en doelgericht. De agressor weet wat hij doet en heeft controle over de situatie en zichzelf. Het is vooral deze vorm van agressie die diepe sporen nalaat bij de medewerkers. De agressor creëert immers doelbewust een sfeer van terreur waarmee medewerkers langere tijd onder druk worden gezet. Welke vorm van agressie wordt hier bedoeld?
  Instrumentele agressie
 • Wie controleert de arbeidsomstandigheden binnen de beveiligingsbranche?
  Arbeidsinspectie
 • Een zonnebril, regenkleding en eenvoudige tuinhandschoenen zijn voorbeelden van persoonlijke beschermingsmiddelen uit risicoklasse?
  1
 • Wat is niet juist met betrekking tot bedrijfshulpverlening?
  In een Risico-inventarisatie- en evaluatieplan moet zorgvuldig beschreven staan hoe de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn verdeeld
 • Wanneer je als coördinator een personeelsplanning opstelt, kijk je niet alleen naar de hoeveelheid personeel die je nodig hebt. Je kijkt ook naar kennis, vaardigheden en ervaring van iedere medewerker. Hoe heet een planning waarbij je kijkt naar de kwaliteiten van je medewerkers?
  Kwalitatieve en kwantitatieve personeelsplanning
 • Ziektegevallen moeten uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts. Is de werknemer zes weken ziek, dan moet door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt. Waarin is deze bepaling opgenomen?
  Wet Verbetering Poortwachter
 • Wat is het belang van het uitwisselen van informatie tussen de coördinator beveiliging, de opdrachtgever en overige partijen?
  Er moet worden gecontroleerd of aan de opdracht is voldaan en/of overige werkzaamheden vereist zijn
 • De medewerkers van een particulier beveiligingsbedrijf worden steeds wisselen ingezet bij diverse objecten. Wat wordt hiermee bevorderd?
  De Multi-inzetbaarheid
 • Waaraan dient een werkinstructie minimaal te voldoen?
  Kort en bondig en in correct Nederlands
 • U bent als coördinator werkzaam bij een warenhuis. Voor de 100 medewerkers wordt in de bedrijfskantine een personeelsfeest georganiseerd. Waarmee moet u rekening houden bij het opstellen van een draaiboek voor de beveiliging van dit evenement?
  Met de wijze van toegangscontrole
 • Wat is een reden om de planning en tijdbesteding van uw werkzaamheden bij te houden?
  Om structuur aan te brengen in uw werk
 • Een bedrijf heeft een ruimte waarin wordt gewerkt met zeer giftige stoffen. In verband met een grote order wil de directie personeel van de administratie als extra mankracht inzetten in die ruimte. Is dit toegestaan?
  Ja, dit is toegestaan als het extra personeel vooraf is geïnstrueerd
 • Welke taak heeft de coördinator beveiliger met betrekking tot de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) van de werknemers?
  Het controleren op het juiste gebruik van de PBM
 • Een beveiliger krijgt van zijn werkgever opdracht winkelsurveillance te verrichten. Tijdens het werk stoot hij per ongeluk een dure vaas van een stelling. Wie betaalt de schade van deze kapotte vaas?
  De werkgever, hij heeft risico aansprakelijkheid
 • Wat wordt verstaan onder een conflict?
  Een botsing van afwijkende belangen, doelen of meningen
 • Een collega vertelt u over een incident dat hij heeft meegemaakt. Wat is de juiste handelswijze volgens de Arbocatalogus Particuliere Beveiliging?
  U laat uw collega praten en biedt een luisterend oor
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat wordt geregeld in de Wet verbetering poortwachter?
1
Bij de dagelijkse planning van uw beveiligers dient u volgens de CAO Particuliere beveiliging rekening te houden met verplichte pauzes. Op hoeveel minuten pauze heeft de beveiliger recht?
1
Wanneer is er volgens de CAO Particuliere Beveiliging sprake van buitengewoon verlof?
1
Wat zijn de vier taken ten aanzien van het beheer van documenten en instructies voor de coördinator beveiliging?
1
Pagina 1 van 30