Samenvatting Class notes - Vennootschappen & Rechtspersonen

Vak
- Vennootschappen & Rechtspersonen
- X
- 2020 - 2021
- Universiteit Utrecht
- Rechtsgeleerdheid
204 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Vennootschappen & Rechtspersonen

 • 1581462000 Werkgroep + Hoorcollege 1 Vennootschappen

 • Wat is een onderneming?
  Dit is een organisatorisch verband, gericht op duurzame deelneming aan het economisch verkeer.
 • Wat is het verschil tussen een personenvennootschap en een rechtspersoon?
  Rechtspersonen zijn zelfstandige rechtssubjecten die zelfstandig kunnen deelnemen aan het rechtsverkeer. Hierdoor blijft het ondernemingsrisico beperkt (art. 2:5 BW).
 • Waarom wordt gekozen voor de rechtsvorm maatschap/vof/cv?
  • Nadeel t.o.v. bijv. BV: onbeperkte aansprakelijkheid vennoten. Wel mogelijk: BV als vennoot. 
  • Fiscale aspecten: fiscale transparantie inkomstenbelasting t.o.v. vennootschapsbelasting. 
  • Grotere inrichtingsvrijheid bij personenvennootschap t.o.v. NV/BV.
  • Minder oprichtingsformaliteiten bij personenvennootschappen en lagere kosten
 • Wat is het doel van het handelsregister?
  -Het doel is bescherming van derden
   -Wanneer iemand een verbintenis wil aangaan met een onderneming of rechtspersoon wordt hen door het handelsregister te raadplegen de mogelijkheid geboden om een aantal belangrijke gegevens in te zien.
  -zoals de vorm van de onderneming, wie bevoegd is om de onderneming of rechtspersoon te binden.
 • Wat is de kern van HR VOF Van den Broek?
  • De onbevoegd handelende vennoot kan zich niet zelf op het Handelsregister beroepen en dus ook niet op art. 25 Hrgw.
  lid 1: helemaal geen inschrijving
  lid 3: onvolledige of onjuiste inschrijving
 • Wat is de kern van HR Damen/Geho
  Samenvatting: Damen laat zich pas een aantal maanden na de verkoop zijn restaurant uit het handelsregister schrijven. Er wordt een bestelling gedaan op de naam van zijn restaurant bij Geho. Damen weigert te betalen omdat hij de bestellingen niet heeft geplaatst maar hij stond in het handelsregister nog wel als eigenaar.

  Kern
  1. Dat Geho bij het aangaan van de koopovk het handelregister niet heeft geraadpleegd, betekent niet dat hij zich hier achteraf niet op kan beroepen.
  2. Een derde kan zich op art. 25 (lid 3) Hrgw beroepen.
 • Wat is de kern van het arrest HR Dierenartspraktijk
  • Een maatschap kan stilzwijgend tot stand komen, zonder dat dit notarieel is vastgelegd.
  Volgens de HR is de feitelijke situatie van belang. Indien aan de vereisten van art. 7A:1655 BW is voldaan, is een maatschap een maatschap, ongeacht de woorden die partijen daaraan geven. Het kan dus zo zijn dat partijen samenwerken in een maatschapsverband zonder dat zij zich daar bewust van zijn.
 • Wat is de kern van Biek Holding/X c.s.?
  uit dit arrest blijkt dat een maatschap een afgescheiden vermogen heeft.
 • Wat is een personenvennootschap?
  -dit zijn de samenwerkingsverbanden maatschap, VOF en CV.

  • Grondvorm: de maatschap in brede zin
  • Bijzondere vormen van de maatschap: VOF & CV

  • Elke personenvennootschap voldoet aan de kenmerken van de maatschap  
 • Wat is een maatschap?
  Een maatschap is een overeenkomst waarbij twee of meer personen zich verbinden om iets in de gemeenschap te brengen met het oogmerk om het daaruit ontstane voordeel met elkaar te delen.

  • Openbare maatschap: samenwerking beroep onder gemeenschappelijke naam naar buiten toe kenbaar
  • Stille maatschap: samenwerking beroep of bedrijf niet voor buitenwereld kenbaar   
 • Wat zijn de twee kenmerken van een vof?
  -Bedrijfsuitoefening
  -onder gemeenschappelijke naam
  (geregeld in art. 16 e.v. K)
 • Wat zijn de kenmerken van een commanditaire vennootschap
  -betrekt ook bedrijfsuitoefening
  -onder gemeenschappelijke naam
  -naast de zogenaamde beherende vennoten, kennen zij ook stille/commanditaire vennoten
  (geregeld in art. 19 K)
 • Is een maatschap als in HR Dierenartspraktijk altijd een maatschap geweest?
  Nee, het is niet altijd een maatschap geweest, maar achteraf gezien is het ergens in de loop van de geschiedenis als maatschap gaan kwalificeren.
 • HR Dierenartspraktijk uitbreiding:
  Rechtsvraag: is er hier sprake van een maatschap? (want er stond niets hierover afgesproken op papier!)
  • je kon niet aan de vorm zien hoe dit samenwerkingsverband gekwalificeerd zou moeten worden

  HR r.o. 3.6.3: de feitelijke situatie is van belang. Een maatschap moet als maatschap gekwalificeerd worden ondanks de woorden die partijen hieraan geven. Het is daarom mogelijk dat partijen samenwerken in een maatschapsverband zonder dat zij zich hier bewust van zijn. Er dient dan te zijn voldaan aan de vereisten van 7A:1655 BW.
 • Wat zijn de verschillende elementen van een maatschap?

  1. Overeenkomst tot samenwerking
  • hoogst persoonlijke samenwerking (je kiest een bepaald persoon)
  • uitdrukkelijke/stilzwijgende/of uit gedraging op te merken wilsovereenstemming om met elkaar samen te werken.
  • Dit behoeft niet schriftelijk te zijn, het kan zijn dat je een maatschap hebt zonder dat je dit zelf weet (HR Dierenartspraktijk)

  2. Samenwerking (!)
  • Er wordt samengewerkt op basis van gelijkwaardigheid (affectio societatis = de wil om als compagnons samen te werken --> HR Dierenartspraktijk)
  • Hierin verschilt de maatschap van een arbeidsovereenkomst (HR Warnderink/Vinke) of overeenkomst tot opdracht, etc.

  3. Inbreng van ieder van de vennoten
  • Art. 7A:1662 BW: geld, goederen, genot van goederen kennis, advies, arbeid, goodwill, know-how,
  • Inbreng vormt een zogenoemde vennootschappelijke gemeenschap. Dit is een gebonden gemeenschap in de zin van titel 3.7.

  4. Voordeel eruit halen + verdelen voordeel
  • Voordeel: Moet gaan om vermogensrechtelijk/economisch voordeel; moet uiteindelijk te relateren zijn aan geld.
  • Winst of kostenbesparing (bijv. Samen een tractor delen)

  5. Voor gemeenschappelijke rekening (= risico lopen)

  6. Van twee of meer personen (vennoten)

  7. Beroep of bedrijf
 • Wordt de vof door art. 22 K wel verplicht om notarieel vast te leggen dat zij een vof zijn ?
  Art. 22 K doet vermoeden dat je voor de vof toch een schriftelijke overeenkomst nodig hebt maar dat is het niet het geval. Dit artikel is meer een bewijsrechtelijk artikel dat aangeeft dat het wel slim is om dingen op papier te zetten zodat je iig ten opzichte van elkaar als vennoten kan bewijzen dat je een vof bent.
 • Waarom is de personenvennootschap zo ingewikkeld?
  De personenvennootschap is zo ingewikkeld omdat hij geen rechtspersoonlijkheid heeft en dus zo'n gebonden gemeenschap is waardoor niet alleen het verbintenissenrecht van toepassing is maar ook het goederenrecht op de vennootschap van toepassing is en het vennootschapsrecht. De inbreng vormt een gebonden gemeenschap.
 • Wat is een gebonden gemeenschap?
  • In beginsel houdt het hoogstpersoonlijke karakter in dat als een van de vennoten zegt ik houd ermee op , dat o.g.v. De wet betekent dat de samenwerking er in het geheel mee ophoudt.

  • Voortzettingsbeding: dat je toch kunt voortzetten met de andere partijen als een partij uittreedt.

  • Gebonden gemeenschap maakt dat het vermogen van de gemeenschap een afgescheiden vermogen wordt.
 • Op welke drie manieren kan een vennoot iets (bijv. een pand) inbrengen?

  1. Juridisch eigendom
  -onverdeeld eigendom van het pand bij alle vennoten
  -waardeveranderingen voor rekening van alle vennoten gezamenlijk

  2. Economisch eigendom
  -eigendom blijft bij inbrenger
  -waardeverandering voor rekening van alle vennoten gezamenlijk
  (bijv. Bij een auto handig want daar schrijf je op af)

  3. Genot
  -eigendom bij inbrenger
  -waardeveranderingen voor rekening inbrenger
 • Vof/CV/Maatschap: Hoe zit het met de verdeling van winst en verlies voor de vennoten?
  Winst
  • Iedere vennoot moet delen in de winst (societas leonina)
  • Naar rato van inbreng, tenzij anders overeengekomen (art. 7A:1670 BW)

  Verlies
  • Niet iedere vennoot hoeft te delen in verlies
  • Naar rato van inbreng, tenzij anders overeengekomen (art. 7A:1670 BW)
 • Hoe gaat de besluitvorming in een samenwerkingsvorm (interne verhoudingen)?
  • Hoofdregel: wie zwijgt stemt toe
  • Elke vennoot heeft een vetorecht tenzij... (regelend recht mag je ook van afwijken)
  • Dit valt af te leiden uit art. 7A:1676 sub 1 BW : als een van de vennoten zegt ik wil het niet, dan gebeurt het ook niet
 • Wat is het verschil tussen "voor rekening van" en "namens de maatschap handelen"?
  1. Voor rekening van... (interne verhouding)
  art. 7A:1673 BW: beheren
  -vennoot betaalt zelf en is ook aansprakelijk voor het betalen
  -je wil het wel terugvragen/voor rekening van de maatschap laten vallen
  • Het moet dan een beheershandeling zijn: als het om een dagelijkse normale werkzaamheid gaat
  • Verzetsrecht (7A:1776 BW sub 1): voordat de beheershandeling is verricht mag een van de andere vennoten wel aangeven als hij niet wil dat het voor rekening van de maatschap wordt gekocht.

  2. Handelen namens de vennootschap (externe verhouding)
  Wanneer ben je vertegenwoordigingsbevoegd als maat van de maatschap?
  • Art. 7A:1679 jo. 7A:1681 BW In beginsel ben je niet bevoegd om namens de andere maten te handelen tenzij je een volmacht (art. 3:60 BW)  is verleend door de andere maten.
 • Wat is het verschil in betekenis tussen beschikken in goederenrechtelijke en vennootschapsrechtelijke zin?
  -Handelingen die niet kwalificeren als beheershandelingen zijn zogenaamde beschikkingshandelingen. Voor beschikkingshandelingen is toestemming van alle vennoten nodig. 

  -Dit moet je niet verwarren met de beschikkingshandeling uit het goederenrecht. In het goederenrecht houdt het in dat je een goed vervreemd of bezwaard, bijv. Een pand verkopen.
   
  -In vennootschapsrechtelijke zin kan de aankoop van een roerend goed wel degelijk een beheershandeling zijn. Bijvoorbeeld voor een makelaars personenvennootschap is een huis kopen een beheershandeling.
 • Maatschap: is de vennoot vertegenwoordigingsbevoegd?
  Stap 1 : Is de vennoot (A) vertegenwoordigingsbevoegd?
  • In beginsel niet bevoegd (art. 7A:1679 jo. 7A:1681 BW) tenzij volmacht (art. 3:60 BW).
  • Geen volmacht betekent niet gebonden!

  -Er is niet bevoegd vertegenwoordigd maar kan er niet op een andere grond gebondenheid ontstaan?
  1. Schijn van volmacht ex art. 3:61 lid 2 BW
  2. Achteraf bekrachtiging door een van de vennoten art. 3:69 lid 1 BW
  3. Binding van alle maten/vennoten bij baattrekking ex art. 7A:1681 BW   --> komt eigenlijk zelden voor

  Allemaal niet van toepassing?
  4. Onbevoegd handelende vennoot is zelf gebonden (nakoming) art. 7A:1681 BW --> Lex specialis ex. Art. 3:70 BW kan de vennoot ook worden aangesproken tot schadevergoeding (mits 3e tgt)
 • VOF/CV: is de vennoot vertegenwoordigingsbevoegd?
  Stap 1: Art. 17 K: elke vennoot is vertegenwoordigingsbevoegd tenzij de wet anders bepaalt
  • je kan beperkingen opleggen zoals een maximaal geldbedrag
  • wettelijke beperking lid 2:  rechtshandeling moet wel dienstig zijn tot verwezenlijken van het doel van de maatschap

  In verhouding tot een derde
  • Beperking moet in het handelsregister worden opgenomen om aan een derde te kunnen worden tegengeworpen (derdenwerking; art. 25 lid 3 hrgw) --> derde Tgt!
  • zonder inschrijving VOF: alle beherende vennoten volledig bevoegd (art. 29 K)--> derde Tgt + Tkt (wist van onbevoegdheid) kunnen zich beroepen op derdenbescherming

  Stap 2 Er is niet bevoegd vertegenwoordigd maar kan er niet op een andere grond gebondenheid ontstaan?
  1. Schijn van volmacht ex art. 3:61 lid 2 BW
  2. Achteraf bekrachtiging door een van de vennoten art. 3:69 lid 1 BW
  3. Binding van alle maten/vennoten bij baattrekking ex art. 7A:1681 BW   --> komt eigenlijk zelden voor

  Allemaal niet van toepassing?
  4. Onbevoegd handelende vennoot is zelf gebonden (nakoming) art. 7A:1681 BW --> Lex specialis ex art. 3:70 BW kan de vennoot ook worden aangesproken tot schadevergoeding (mits 3e tgt)
 • Hoe valt te verklaren dat er voor de vennootschap een regeling als in art. 7A:1681 BW is opgenomen?
  Art. 7A:1681 BW is een lex specialis. Dit houdt in dat wanneer een vennoot onbevoegd handelt, hij zelf gebonden is en gehouden is tot nakoming. Je ziet zo'n bepaling niet terug in de andere boeken. Het is namelijk normaal gesproken bijzonder dat indien je namens iemand anders handelt, je zelf gebonden wordt. Bij een personenvennootschap heb je ook de intentie om jezelf te binden. Je wilt namelijk naast de andere vennoten ook jezelf binden.
 • Maatschap: wie is er aansprakelijk?
  Als een personenvennootschap geldig vertegenwoordigd is, dan wordt deze dus gebonden. Wie is er dan aansprakelijk?

  Maatschap
  • gelijke delen (bij deelbare presentatie), tenzij
  • in overeenkomst met derde anders bepaald (art. 7A:1680 BW)
  • ondeelbare prestatie (bijv. Opleveren woning (nakoming)):  hoofdelijk ex art. 6:6 lid 2 BW
 • VOF: wie is er aansprakelijk?
  Als een VOF geldig vertegenwoordigd is, dan wordt die dus gebonden. Wie is er dan aansprakelijk?

  • elke vennoot is hoofdelijk aansprakelijk ex art. 18 K
  • verhaal op vennootschappelijke gemeenschap (afgescheiden vermogen)
  • onderlinge draagplicht in ovk regelen (een wordt aangesproken kan wel verrekend worden onderling)
 • Afgescheiden vermogen
  Inbreng vormt de gebonden gemeenschap en dat maakt eigenlijk dat een openbare maatschap (VOF/CV) een afgescheiden vermogen hebben. VOF/CV kan geen eigen vermogen hebben want ze zijn geen rechtspersoon. Maar voor de continuiiteit is het belangrijk dat dat vermogen bij elkaar blijkt.

  • Afgescheiden vermogen is GEEN eigen vermogen

  -zaakscrediteur: vermogen van vennootschap als prive vermogen van de vennoten
  -privecrediteur: kunnen niet bij afgescheiden vermogen maar wel bij privevermogen
  -pas na ontbinding personenvennootschap of faillisment vennoot in prive kan je bij dat afgescheiden vermogen komen

  • Het is voor de continuiiteit van de VOF/CV belangrijk dat dat afgescheiden vermogen bij elkaar blijft en dat een privecrediteur zich daar niet op kan verhalen
  • VOF: HR Boeschoten/Besier
  • CV: HR Boeschoten/Besier + HR Hovuma (indien maar één beherend vennoot)
  • Openbare maatschap: HR Biek/Holding
 • Beroep of bedrijf?
  Openbare maatschap (beroep): vrije beroep, landbouw, vastgoed
  VOF (bedrijf): MKB/joint ventures (bijv. Bouw)
  CV (bedrijf): MKB, joint ventures, beleggingsfondsen, vastgoed
 • Werkgroepcasus 1: hoe zou het samenwerkingsverband gekwalificeerd moeten worden?
  Stap 0: Definitie maatschap
  Een maatschap is een overeenkomst waarbij twee of meer personen zich verbinden om iets in de gemeenschap te brengen met het oogmerk om het daaruit ontstane voordeel met elkaar te delen.

  Stap 1: Er kan van een maatschap gesproken worden indien aan de vereisten van art. 7A:1655 BW is voldaan.

  Stap 2: Vereisten uitwerken
  1. Overeenkomst tot samenwerking
  • hoogst persoonlijke samenwerking (je kiest een bepaalde persoon)
  • uitdrukkelijke/stilzwijgende (want= vormvrije ovk)/uit gedragingen op te merken wilsovereenstemming om met elkaar samen te werken.
  • Dit behoeft niet schriftelijk te zijn, het kan zijn dat je een maatschap hebt zonder dat je dit zelf weet (HR Dierenartspraktijk)

  2. Samenwerking (!)
  • Er wordt samengewerkt op basis van gelijkwaardigheid (affectio societatis = de wil om als compagnons samen te werken            --> HR Dierenartspraktijk)

  3. Inbreng
  art. 7A:1662 BW: kan een geldbedrag zijn, een goed, arbeid, kennis, know-how

  4. voordeel eruit halen + verdelen van het voordeel

  moet gaan om een vermogensrechtelijk/economisch voordeel: winst of kostenbesparing

  • Tussenconclusie: indien aan alle vereisten is voldaan, is het sowieso een maatschap in brede zin (= personenvennootschap). Als feitelijk aan deze vereisten is voldaan, wat de partijen hier zelf van vinden is niet van belang.

  Overige vereisten:
  -voor gemeenschappelijke rekening (risico lopen)
  -twee of meer vennoten
  -beroep of bedrijf?

  Stap 3: Is het een stille of openbare maatschap?
  • Stille: geen gemeenschappelijke naam --> kan zowel beroeps- als bedrijfsuitoefening zijn
  • openbare: wel gemeenschappelijke naam en kenbaar naar buiten toe --> onder gemeenschappelijke naam wordt een beroep uitgeoefend

  Stap 4: Van welke rechtsvorm is hier sprake?
  1. VOF: onder gemeenschappelijke naam wordt een bedrijf uitgeoefend
  2. CV: onder gemeenschappelijke naam een bedrijf uitgeoefend met stille geldschieters
  3. Openbare maatschap: beroep en onder gemeenschappelijke naam

  Stap 4: conclusie!
 • Werkgroepcasus 2A: Stel dat vennoot A namens A&B advocaten kantoorartikelen heeft besteld bij leverancier X. Wie kan er dan door X aangesproken worden tot betaling? MAATSCHAP
  Stap 0: Leerstuk = vertegenwoordiging
  voorvraag: gaat het om 'handelen namens' of 'voor rekening van'?
  i.c. 'handelen namens'

  Stap 1: Om wat voor soort samenwerkingsvorm gaat het?

  VOF/CV: bedrijf
  Maatschap: beroep
  i.c.: gaat het om maatschap want is beroep want was een advocatenkantoor.

  Stap 2: Was A vertegenwoordigingsbevoegd?
  -In beginsel niet ex art. 7A:1679 jo. 7A:1681 BW, tenzij er een volmacht ex art. 3:60 BW is verleend
  i.c.: er is een volmacht verleend staat in de casus

  Stap 3: Wie is er aansprakelijk/gebonden?
  -i.c. alle maten zijn aansprakelijk, ieder voor een gelijk deel ex art. 7A:1680 BW. De prestatie moet dan wel deelbaar zijn.
  -is de prestatie niet deelbaar, dan volgt hoofdelijke aansprakelijkheid voor de vennoten.

  Stap 4: Op welke vermogens kan worden verhaald?
  -Zaakscrediteur of privecrediteur?
  -i.c. Gaat het om een zaakscrediteur
  DUS:
  -in beginsel kan op het privévermogen van alle vennoten worden verhaald
  -op het afgescheiden vermogen --> uit HR Biek Holding/ X c.s. blijkt dat een maatschap een afgescheiden vermogen heeft.

  Stap 5: Conclusie

  Alle maten kunnen worden aangesproken, ieder voor een gelijk deel o.g.v. Art. 7A:1680 BW. X kan het bedrag verhalen op hun privévermogen en het afgescheiden vermogen.
 • Werkgroepcasus 2B: stel dat A uit eigen naam heeft gehandeld en de kantoorartikelen uit eigen zak heeft betaald. Mag A dit bedrag dan verhalen op de andere maten of de maatschap?
  Stap 0: Leerstuk vertegenwoordiging
  Voorvraag: dit is 'voor rekening handelen van' de maatschap, terwijl het in de vorige casus ging om 'handelen namens de maatschap'.

  Stap 1: Leerstuk uitwerken

  Bij 'voor rekening van' gaat het om de interne verhouding. De beherend vennoot bindt alleen zichzelf en is ook zelf aansprakelijk (art. 7A:1673 BW). Omdat het kantoorartikelen zijn, wil je het wel voor rekening van de maatschap laten vallen. Je kan het dan dus ook intern verrekenen.

  Stap 2: conclusie
  A mag dit bedrag dus verhalen op de maatschap.
 • Werkgroepcasus 2C: mag er in de samenwerkingsovereenkomst tussen A & B een maximum bedrag voor rechtshandelingen worden opgenomen?
  Ja, dit mag. Art. 7A:1676 BW is van regelend recht. Je mag dus een maximum bedrag opstellen waartoe een vennoot beheersingsbevoegd is.
 • Werkgroepcasus 3: welke wettelijke bepalingen beheersen het samenwerkingsverband van A, B & C (m.a.w. Welk samenwerkingsverband)?
  Stap 0: dit is een kwalificatievraag

  Stap 1: werk de vereisten van art. 7A:1655 BW uit

  1. Overeenkomst (tot samenwerking)
  -hoogstpersoonlijke samenwerking
  -wilsovereenstemming om met elkaar samen te werken (uitdrukkelijk/schriftelijk/uit gedraging op te merken)
  -behoeft niet schriftelijk te zijn --> HR Dierenartspraktijk

  2. Samenwerking
  -gelijkwaardige samenwerking: affectio societatis (=de wil om als compagnons samen te werken) --> HR Dierenartspraktijk

  3. Inbreng
  -art. 7A:1662 BW: kan geld, goederen, genot van goederen, arbeid, maar ook know-how zijn.

  4. Voordeel eruit halen + het verdelen van voordeel
  moet gaan om een vermogensrechtelijk/economisch voordeel

  Tussenconclusie: indien aan alle vereisten is voldaan, is het sowieso een maatschap in brede zin (=personenvennootschap)

  Stap 2: Om welke personenvennootschap gaat het?
  • bedrijf of beroep?
  • Onder gemeenschappelijke naam of niet?

  I.c. Het gaat hier om bedrijf en onder gemeenschappelijke naam dus het gaat hier om een VOF of een CV.

  Stap 3: VOF of CV
  • Het gaat hier om een VOF omdat er geen stille vennoten/geldschieters zijn. C is bijv. Een geldschieter maar hij is ook beherend vennoot.

  Stap 4: Conclusie
  Het gaat hier om een VOF ex art. 16 K dus art. 15 K en verder zijn van toepassing.
 • Werkgroepcasus 4: hoe zou de winst moeten worden verdeeld?
  Stap 0: Welke samenwerkingsvorm is het?
  VOF

  Stap 1:  Zijn er afspraken gemaakt?
  ze hebben hier geen afspraken over gemaakt maar de wet biedt wel wat handvaten.

  Stap 2: Is er een lex specialis?
  Het gaat om een VOF dus dient in eerste instantie in het wetboek van Koophandel te worden gekeken. Er is hier echter geen lex specialis opgenomen dus dient te worden gekeken naar de algemene bepalingen van de maatschap want de vof is een bijzondere maatschap.

  Stap 3: Uitwerken
  De lex generalis is in art. 7A:1670 lid 1 BW opgenomen. Als er geen afspraken zijn gemaakt moet er evenredig naar inbreng worden verdeeld.
    
  Stap 4: Berekenen winst
  Er wordt dus naar rato van inbreng verdeeld:
  A krijgt 2/5 (€10.000), B 2/5 (€10.000)en C 1/5 (€5000).
 • Werkgroepcasus 5A: C schaft als vertegenwoordigingsbevoegde producten aan bij X,  vennoten (A & B) zijn het hier achteraf niet mee eens. Wie kan er aangesproken worden tot betaling? VOF/CV
  Stap 0: Om wat voor soort samenwerkingsvorm gaat het?
  • VOF/CV: bedrijf
  • Maatschap: beroep
       i.c.: ging om bedrijf, want gaat om een onderneming.
  • CV heeft commanditaire vennoten en uit de casus blijkt niet dat deze er zijn dus het gaat hier om een VOF.

  Stap 1: Is de koper (C) vertegenwoordigingsbevoegd?

  Ja, hij is als enige vertegenwoordigingsbevoegd. Indien C bevoegd is om de onderneming te vertegenwoordigen, valt hij er tussenuit en ontstaat er gebondenheid voor de vof. Dit zijn dus alle vennoten (a,b,c).

  Stap 2: Wie is er aansprakelijk?
  De vof is gebonden dus alle vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk ex art. 18 K.

  Stap 3: Verhaal op welke vermogens?
  • Is het een Zaakscrediteur of privécrediteur?

  Het gaat om een zaakscrediteur dus:
  -Privévermogens van alle vennoten
  -Afgescheiden vermogen van de vof (vof heeft dit, dit vloeit voort uit HR Boeschoten/Besier)    

  Stap 4: Conclusie

  De vennoten zijn dus allen hoofdelijk aansprakelijk voor hun privévermogen en afgescheiden vermogen op grond van art. 18 K en HR Boeschoten/Besier.
 • Werkgroepcasus 5B: A schaft als vertegenwoordigingsonbevoegde producten aan. B & C zijn het hier niet mee eens. Vertegenwoordigingsafspraak staat ingeschreven in handelsregister. Wie kan er hier aangesproken worden tot betaling?
  Stap 1: De aansprakelijkheid van de vennootschap (dus andere vennoten (B & C)) --> Handelsregisterwet
  Art. 25 lid 3 Hrgw de beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid kan alleen aan een derde (X) worden tegengeworpen indien deze was ingeschreven in het handelsregister.

  • De vertegenwoordigingsafspraak stond in het handelsregister.
  • A contrario betekent dit dat B & C kunnen zeggen dat X had kunnen weten dat A niet vertegenwoordigigingsbevoegd was.
  • De beperking in de vertegenwoordigingsbevoegdheid van A kan X dus worden tegengeworpen: er is dus geen derdenbescherming.

  Tussenconclusie: de vennootschap (dus de andere vennoten B & C) zijn niet gebonden door de overeenkomst.  B & C zijn dus niet gebonden en kunnen zich dus beroepen op het handelsregister omdat hierin stond dat A niet bevoegd was.

  Stap 2: De aansprakelijkheid van de onbevoegde vennoot --> Boek 3
  • In boek 3 zit de schakelbepaling van art. 3:78 jo. 3:79 BW.
  • A is aansprakelijk op grond van art. 3:70 jo. 3:78 BW.
  • A moet namelijk instaan voor de ontoereikende volmacht. A kan als vertegenwoordigingsonbevoegde worden aangesproken tot schadevergoeding.

  Stap 3: De aansprakelijkheid van de onbevoegde vennoot --> Boek 7A
  • Onbevoegd handelende vennoot is zelf ovk aangegaan en heeft dus alleen zichzelf gebonden ex art. 7A:1681 BW --> Lex specialis.
  • Ex. Art. 3:70 BW kan de vennoot ook worden aangesproken tot schadevergoeding (mits 3e tgt)
  • HR VOF/Van den Broek: de onbevoegde vennoot kan zich niet op de ingeschreven beperking in het handelsregister beroepen. Hij kan zich ook niet beroepen op het feit dat de derde het handelsregister niet heeft geraadpleegd bij het sluiten van de overeenkomst.

  Stap 4: Conclusie
  B & C kunnen zich beroepen op het handelsregister, A niet door HR VOF Van den Broek. A kan gedwongen worden tot nakoming.
 • Werkgroepcasus 5C: A schaft als vertegenwoordigingsonbevoegde producten aan. B & C zijn het hier niet mee eens. Vertegenwoordigingsafspraak staat niet ingeschreven in handelsregister. Wie kan er hier aangesproken worden tot betaling?
  • X kon dan niet weten dat A vertegenwoordigingsonbevoegd is. X wordt dan beschermd op grond van art. 25 Hrgw jo. Art. 17 K mits zij ter goeder trouw is.
  • De vennootschap is dus wel gebonden en de vennoten zijn dus allemaal aansprakelijk ex art. 18 K.
 • Werkgroepcasus 5D: A schaft als vertegenwoordigingsonbevoegde producten aan. B & C zijn het hier niet mee eens. De VOF staat niet ingeschreven in handelsregister. Wie kan er hier aangesproken worden tot betaling?

  Stap 0: Kunnen de vennoten en derden zich allebei op art. 25 Hrgw beroepen?
  Ja, de vennoten kunnen zich a contrario op art. 25 Hrgw beroepen, dus: als een beperking is ingeschreven kunnen zij deze tegenwerpen aan een derde. Omgekeerd mag de derde dus altijd uitgaan van wat is ingeschreven (art. 25 hrgw).

  Stap 1: 

  (Eerst naar Art. 25 want ziet op inschrijving alle rechtsvormen)

  • Art. 25 Hrgw: gebruik je wanneer bepaalde feiten niet of niet volledig zijn ingeschreven in het handelsregister, maar de vof zelf wel
  • lid 4: Wanneer de vof überhaupt niet is ingeschreven, wordt verwezen naar de bijzondere bepaling art. 29 K 
  • Art. 29 K gaat dus over de situatie dat de vof in zijn geheel niet is ingeschreven, de derde mag er dan bijv. van uitgaan dat iedereen vertegenwoordigingsbevoegd is.
  • BELANGRIJK: art. 25 Hrgw geldt alleen voor derde ter goeder trouw en art. 29 K ook voor derde te kwader trouw


  Stap 2:

  Inschrijving in handelsregister is voor VOF niet vereist want geen vormvereisten. Maar je moet je als VOF wel echt inschrijven in de handelsregisters anders kan X zelfs als hij te kwader trouw is een beroep doen op derdenbescherming.
  • Dit blijkt uit art. 29 K jo. 25 Hrgw jo. 17 K jo. 18 K
 • Kan de ex-echtgenote van A zich verhalen op het vermogen van de vof
  Stap 1: Uitgangspunt
  De ex-echtgenote is te beschouwen als een privé-crediteur en kan zich derhalve niet verhalen op het afgescheiden vermogen van de VOF. Zaakscrediteuren zoals de leverancier kunnen zich wel verhalen op dit vermogen (HR Boeschoten/Besier + art. 3:192 BW).

  Stap 2:
  Op het vermogen van de VOF kan de ex-echtgenote pas verhaal krijgen wanneer het vermogen wordt verdeeld na ontbinding van de gemeenschap die is ontstaan (zie art. 3:194 en p54 en 55 Huizink).

  -Het faillissement van een van de vennoten in privé leidt i.b. tot ontbinding van de vennootschap 
  ↓  
  Dus de ex-echtgenote zou kunnen proberen om haar ex-echtgenoot failliet te laten verklaren in privé. Daarvoor gelden echter verschillende eisen (bijv. meerdere schuldeisers) waarvan we niet weten of daar in casu aan voldaan is.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Gevolgen van niet-naleving regels over tegenstrijdig belang
Situatie 1 (hoofdregel): één bestuurder heeft een tegenstrijdig belang ⇒ vernietigbaar
De geconflicteerde bestuurder neemt deel ondanks tegenstrijdig belang en het besluit wordt aangenomen:

⇒Besluit vernietigbaar ex art. 2:15 lid 1 sub a BW.
 • Je kan het zien als een soort procedureel totstandkomingsvereiste

Situatie 2: het hele bestuur heeft een tegenstrijdig belang ⇒nietig
Hele bestuur is geconflicteerd maar neemt alsnog het besluit terwijl er wel een RvC is ⇒het besluit is genomen door een onbevoegd orgaan en dus nietig ex art. 2:14 BW.
Tegenstrijdig belang BV/NV
“Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen” ⇒ als alle bestuurders een conflict hebben

Bestuurder kan worden “gehoord” in de voorbereidingsfase. ⇒Uit parlementaire geschiedenis blijkt dat bestuurder wel mag zeggen wat hij er allemaal van vindt en bij beraadslaging moet hij dan wel weg zijn.

Bestuurder/aandeelhouder mag als aandeelhouder wel gewoon stemmen in de AVA ⇒ wel gek maar dan mag je als aandeelhouder wel stemmen ook al heb jij wel een tegenstrijdig belang als bestuurder.

Geconflicteerde bestuurder/commissaris heeft raadplegende stem in de AVA ⇒ heeft niets met tegenstrijdig belang te maken; dat is alleen met besluit.
Tegenstrijdig belang BV/NV
Commissarissen (art. 2:140/250 lid 5 BW)

Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap.

Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering, tenzij de statuten anders bepalen.
Tegenstrijdig belang BV/NV
Voorheen: vertegenwoordigingsbepaling, sinds 2013 besluitvorming.
Bestuurders (art. 2:129/239 lid 6 BW) en commissarissen (art. 2:140/250 lid 5 BW)

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap.

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen (maar één bestuurder of allemaal tegenstrijdig belang), wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

Bij ontbreken van een raad van commissarissen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering, tenzij de statuten anders bepalen (bijv. Dat bestuur wel gewoon bepaalt en niet AvA maar kan niet bij RvC)
Tegenstrijdig belang
Stichting: geen regeling.

Vereniging: bestuurder moet tegenstrijdig belang melden aan de ledenvergadering. ALV kán één of meer personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen, art. 2:47 BW (vertegenwoordiging komt volgende week aan de orde).

Owm en coöperatie: art. 2:47 jo 2:53a BW.
Bekrachtiging en bevestiging
Bekrachtiging (nietig)
Uitgangspunt: soms kan een besluit nietig zijn maar nog wel bekrachtigd worden. Dit kan niet als de inhoud of strekking van het besluit in strijd is met de wet. Kan wel als je zo'n voorafgaande handeling/mededeling had moeten doen.

Een nietig besluit kan in sommige gevallen bekrachtigd worden (art. 2:14 lid 2 en 3 BW).
-Bijvoorbeeld: alsnog verkrijgen van de vereiste goedkeuring.
-Na afloop redelijke termijn is bekrachtiging niet meer mogelijk.

Genomen door een onbevoegd orgaan of is de inhoud in strijd met de wet? Dan is geen bekrachtiging mogelijk.

Bevestiging (vernietigbaar)

Een vernietigbaar besluit kan bevestigd worden.
Zie art. 2:15 lid 6 BW: door een daartoe strekkend besluit.
Kan niet als al een vordering tot vernietiging is ingesteld (slaagt de vordering, dan geldt in dat geval het ‘bevestigingsbesluit’ als een opnieuw genomen besluit)
.     
https://www.youtube.com/watch?v=J8Ckm_Zy5xI
RvC vergadering Ajax NV
Met ingang van 25 juli 2011 bestaat de RvC uit: H.J. Cruijff, S. ten Have, M. Harinck-Olfers, P. Römeren E.S. Davids.
-Op 16 november om 6.59 uur is Cruijff opgeroepen voor de vergadering van de RvC op diezelfde dag om 16.00 uur.

Te behandelen onderwerpen: ‘rapportage commissie en voortgang samenstelling directie’.
-Eigenlijk: benoeming van Van Gaal en Sturkenboom als bestuurder.

Reglement van de RvC bepaalt ondermeer:
-5.2. De oproeping ter vergadering (…) geschiedt niet later dan zeswerkdagen voor die der vergadering, onverminderd de bevoegdheid (…) om (…) in spoedeisende gevallen de vergadering op een kortere termijn (…) bijeen te roepen. Bij de oproepingsbrief worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld.’

--> Vernietigbaar want in strijd met reglement. Ook een beetje in strijd met redelijkheid en billijkheid.
Vernietigbaar
1.Wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen;
2.Wegens strijd met de redelijkheid & billijkheid;
3.Wegens strijd met een reglement.
4.Wilsgebrek of benadeling crediteuren.

Onder 1 worden verstaan procedurele regelingen.
Voorbeelden voor besluiten van de AVA: 2:223 t/m 2:227 BW (zie 5 slides terug).
Aandeelhouder is niet conform de regels opgeroepen.
§Let op: mogelijkheid tot vernietiging vervalt na één jaar.

(geldig en onaantastbaar, geldig maar vernietigbaar en anders nietig)
Voorbeelden nietige besluiten
1. In de wet staat dat een commissaris een natuurlijk persoon moet zijn. De AVA besluit tot benoeming van een rechtspersoon als commissaris van de vennootschap.
2. De AVA is bevoegd om een bestuurder te benoemen. De RvC neemt een besluit tot benoeming van een bestuurder van de vennootschap.
3. De RvC van een structuurvennootschap (volledig regime) benoemt de bestuurders, maar moet de algemene vergadering wel eerst kennis geven van een voorgenomen benoeming (art. 2:162 BW). Doet de RvC dat laatste niet, dan is het benoemingsbesluit nietig.
4. Op grond van de statuten moet een besluit worden genomen in een algemene vergadering waar ten minste 50% van het geplaatst kapitaal aanwezig is. In een algemene vergadering waar slechts 20% van het geplaatst kapitaal aanwezig is, wordt unaniem voor het besluit gestemd. Het besluit is nietig want in strijd met een fundamenteel totstandkomingsvereiste.
Nietig
1. Inhoud of strekking van het besluit is in strijd met de wet of statuten, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit.
2. Strijd met een wettelijke of statutaire bepaling die de bevoegdheid van de organen regelt (onbevoegd orgaan).
3. Genomen ondanks ontbreken wettelijke of statutaire voorafgaande handeling of mededeling aan een ander.
4.Strijd met een fundamenteel totstandkomingsvereiste.
bijv. Die gekwalificeerde meerderheid of dat quorum vereiste.
5. Strijd met goede zeden of openbare orde.