Samenvatting Class notes - Verbintenissenrecht

101 Flashcards en notities
0 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Verbintenissenrecht

 • 1445637600 Opdracht en species van de overeenkomst van opdracht

 • Overeenkomst van opdracht?
  1. Opdracht, 7:400
  2. Lastgeving
  3. Bemiddeling
  4. Agentuur
  5. Geneeskundige behandeling
 • Hoofdverplichtingen van de opdrachtnemer?
  1. De zorg van een goed opdrachtnemer, 7:401.
  2. Verantwoorde autonome aanwijzingen (anders waarschuwingsplicht), 7:402 lid 1. Indien opzegging dan schadevergoeding lid 2.
  3. Informatieplicht opdrachtnemer, 7:403 lid 1.
  4. Verantwoordingsplicht opdrachtnemer, 7:403 lid 2.
  5. Persoon als feitelijke opdrachtnemer, 7:404.
 • Hoofdverplichtingen van de opdrachtgever?
  1. De zorg van een goed opdrachtgever.
  2. Financiële verplichtingen: loon (zodra prestatie is verricht), onkosten- en schadevergoeding, 7:405/406.
 • Beëindiging overeenkomst van opdracht?
  • Opzegging door de opdrachtgever kan ten allen tijde, ex 7:408 lid 1, tenzij ism R&B.
  • De opdrachtnemer kan behoudens gewichtige redenen opzeggen, indien zij voor onbepaalde duur geldt en niet door volbrenging eindigt, 7:408 lid 2.
 • Lastgeving?
  7:414-424
  1. overeenkomst, eenzijdig of wederkerig
  2. lasthebber is verplicht (contractueel)
  3. voor rekening van
  4. lastgever (principaal)
  5. een of meer rechtshandelingen te verrichten
 • Belangenconflicten - selbsteintritt?
  Of de lasthebber de bevoegdheid heeft bij de hem opgedragen rechtshandeling zelf als wederpartij van de lastgever mag op treden? Dit mag alleen indien de inhoud van de rechtshandeling zo nauwkeurig vaststaat dat strijd tussen beider belangen is uitgesloten, 7:416 lid 1.
 • Gevolgen lastgeving?
  1. 7:419: is de wederpartij tegenover de lasthebber verplicht niet alleen diens eventuele schade te vergoeden, maar ook de schade die de lastgever leed.
  2. 7:420 lid 1: lasthebber komt zijn verplichting niet na of failleert. De lastgever kan de voor overgang vatbare rechten op hem doen overgaan.
  3. 7:420 lid 2: derde komt zijn verplichting niet na jegens de lasthebber. De lastgever kan de voor overgang vatbare rechten op hem doen overgaan.
  4. 7:421 lid 1: derde komt wel na, maar de lasthebber niet nakomt of failleert. Derde kan zijn rechten jegens de lasthebber tegen de lastgever uitoefenen.
 • Bemiddelingsovereenkomst?
  1. Aanbod en aanvaarding, geen vormvereisten.
  2. Bemiddelaar is geen gevolmachtigde van de opdrachtgever. Volmacht is echter niet uitgesloten.
  3. Causaal verband vereist tussen de werkzaamheden van de bemiddelaar en de uiteindelijk tot stand gekomen overeenkomst tussen de opdrachtgever en de derde.
  4. No cure no pay uitgangspunt, maar de bemiddelaar heeft recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel  van het loon als de bemiddeling voortijdig wordt beëindigd.
  5. 7:401 is van overeenkomstige toepassing (zorgvuldigheidsnorm), welke verder is uitgewerkt in 7:402/403.
  6. Opzegging op basis van 7:408.
 • Voor welk doel wordt een agentuurovereenkomst gesloten?
  De handelsagent heeft de opdracht om afnemers te zoeken voor de door hen aangeboden producten en diensten.
 • Totstandkoming agentuurovereenkomst?
  • Geen vormvereisten.
  • Overeenkomst door aanbod en aanvaarding.
 • Hoofdverplichtingen handelsagent en principaal?
  Handelsagent:
  • Bemiddeling verlenen bij de totstandkoming van de overeenkomst.


  Principaal:
  • Het betalen van provisie, ex 7:426 lid 1/7:341/7:342. Bij aansprakelijkheid van handelsagent op basis van 7:429 kan de rechter het bedrag matigen wanneer schade en provisie disproportioneel zijn.
 • Wanneer komt een overeenkomst inzake geneeskundige behandelingen tot stand?
  Op het moment dat de patiënt of diens vertegenwoordiger zich met een concrete hulpvraag tot de hulpverlener wendt en de hulpverlener vervolgens op deze vraag ingaat.
 • De Admiraliteit (7:411 bij een bemiddelingsovereenkomst)
  De wetgever met 7:426 lid 1 BW niet heeft willen afwijken van de hoofdregel van 7:411 BW. 7:411 BW vindt toepassing bij “no cure no pay” overeenkomst. Die regeling is immers bedoeld voor situaties waarin de verschuldigdheid van loon afhankelijk is gesteld van het volbrengen van de opdracht.
 • Van Vulpen Makelaardij/Debetz en Stevens
  Makelaars hebben vaak een bepaling (strafcourtage) opgenomen dat als je een makelaar inschakelt en vervolgens opzegt en het huis daarna wel koopt, je courtage moet betalen. Art. 7:411 BW geeft daarin een zekere beperking vanwege de zinsnede ‘naar redelijkheid’. Art. 7:411 BW geldt ook bij strafcourtage, dus makelaars hebben niet automatisch recht op volledig courtage bedrag. Art. 7:411 lid 2 geldt ook indien rechtsgeldig is opgezegd. 
 • T-Mobile Netherlands/Klomp (inhoud 7:442)
  De klantenvergoeding van 7:442 BW wordt vastgesteld adhv 3 fasen:
  - De kwantificatie van de voordelen voor de principaal die het gevolg zijn van de transacties met de handelsagent. Hierbij wordt gekeken naar de bedragen van de afgelopen 12 maanden. Dit bedrag wordt gecorrigeerd nav de duur van het voordeel en het verloop van het klantenbestand.
  - Of dit bedrag nog bijgesteld moet worden mhop de billijkheid. Kijken naar de bruto provisie.
  - Of de beloning niet de gemiddelde jaarbeloning van de handelsagent overschrijdt.
 • X/NBG Finance (bijzondere zorgplicht)
  NBG trad immers niet op als aanbieder van een effectenlease-product (op basis van een zogenaamde “execution only-relatie”), maar als financieel dienstverlener die door eisers werd benaderd voor een op hun specifieke situatie toegesneden advies. Bij (beleggings)adviesrelaties in het geheel geen ruimte zou bestaan voor verdeling van de schade op de voet van 6:101 BW. De gedachte dat de schade in een adviesrelatie per definitie niet mede het gevolg kan zijn van een eigen beslissing van de cliënt.
 • Asbest I
  Maatstaven van R&B kunnen meebrengen dat de verjaringstermijn van 30 jaar onaanvaardbaar is, indien:
  1. of het gaat om vergoeding van vermogensschade dan wel van nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, en of de gevorderde schadevergoeding ten goede komt aan het slachtoffer zelf, diens nabestaanden dan wel een derde;
  2. in hoeverre voor het slachtoffer respectievelijk zijn nabestaanden ter zake van de schade een aanspraak of een uitkering uit anderen hoofde bestaat;
  3. de mate waarin de gebeurtenis de aangesprokene kan worden verweten;
  4. in hoeverre de aangesprokene reeds voor het verstrijken van de verjaringstermijn rekening heeft gehouden of had behoren te houden met de mogelijkheid dat hij voor de schade aansprakelijk zou zijn;
  5. of de aangesprokene naar redelijkheid nog de mogelijkheid heeft zich tegen de vordering te verweren;
  6. of de aansprakelijkheid door verzekering is gedekt;
  7. of na het aan het licht komen van de schade binnen redelijke termijn een aansprakelijkheidstelling heeft plaatsgevonden en een vordering tot schadevergoeding is ingesteld.
 • Visser/Kroon
  Verjaringstermijn voor een verbintenis van onbepaalde duur gaat pas lopen nadat deze is opgezegd, zie 3:307 lid 2. Dus 3:13 is niet van toepassing.
 • Vellekoop/Wilton Feijenoord
  Aangenomen moet worden dat, mede gelet op de tekst van deze bepaling, het criterium 'bekend is geworden' subjectief moet worden opgevat.
 • Van Dam en Post/Kringloop
  Weliswaar is juist dat een vordering tot ontbinding moet worden gerekend tot de in art. 3:317 lid 2 bedoelde vorderingen, doch dat laat onverlet dat de vorderingen tot terugbetaling van de koopprijs en schadevergoeding, ook als zij worden gecombineerd met een (voorwaardelijke) vordering tot ontbinding, vorderingen zijn als bedoeld in het eerste lid van art. 3:317, welke bepaling juist de strekking heeft bij deze vorderingen aan een aanmaning stuitende werking te geven en de schuldeiser niet te dwingen met het oog op de omstandigheden te spoedig tot rechtsmaatregelen over te gaan. Aan deze strekking zou onnodig afbreuk worden gedaan wanneer zou worden aangenomen dat op een combinatie van bedoelde vorderingen slechts het tweede lid van art. 3:317 van toepassing zou zijn. De tekst van art. 3:317 dwingt ook niet tot een dergelijke uitleg.
 • Avago/Axel
  Je kan alleen afstand van verjaring doen als je weet van welke bevoegdheid je afstand doet. Als een handeling gezien de omstandigheden redelijkerwijs aan afstand gezien mag worden kan het ontbreken van een daarop gerichte wil niet aan de wederpartij van de rechthebbende worden tegengeworpen (tgt).
 • Saelman/Ac Ziekenhuis VU (aanvang verjaringstermijn
  Verjaringstermijn ging lopen op het moment dat de ouders voldoende zekerheid (geeneens absolute) hadden omtrent de oorzaak van het lichamelijk letsel (dus 7 jaren na geboorte).
 • Gem. Stadskanaal/Deloitte en Touche (ingaan verjaring, vermoeden schade)
  Verjaringstermijn begint te sloten op het moment de rechter de bank in het ongelijk werd gesteld, omdat er tot die tijd enkel het vermoeden van schade was en dat niet volstaat (echter controversieel).
 • Reesink/Gemeente Apeldoorn (zelfstandige stuitingshandeling)
  Een brief tot stuiting moet een zelfstandige stuitingshandeling zijn en kan geen onderdeel van een onderhandelingsbrief zijn. Dit betekent dat er in de onderhandelingsbrief op zijn minst ingegaan moet zijn op de dwangsommen.
 • X en Y/Staat (bekendheid 3:310 lid 1)
  Verjaringstermijn van 3:310 lid 1 vangt aan op het moment dat de benadeelde wist van de schade en enkel vermoeden van schade is onvoldoende. De verjaringstermijn is in dit geval gaan lopen op de dag na de aanhouding.
 • X/Bemoti
  Indien de dader met een eenvoudig onderzoek achterhaald kon worden, mag van de benadeelde in beginsel worden verlangd dat hij zich eniger mate inspant om erachter te komen wie voor de schade aansprakelijk is.
 • Nefalit/Jantje Schraa
  Alleen een eenvoudig onderzoek is vereist en niet kostbaar en tijdrovend onderzoek, zeker niet als de kansen op succes erg klein zijn.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Schenking?
1
Gift?
1
Verschillen schenking en gift?
1
Welke factoren van belang bij het bepalen of er sprake is van een natuurlijke verbintenis of gift?
1
Pagina 1 van 26