Samenvatting Class notes - Verpleegkundige onderzoeksmethoden

118 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Verpleegkundige onderzoeksmethoden

 • 1448492400 Periode 2 Verpleegkindie onderzoeksmethoden

 • Wat houdt verpleegkundig onderzoek in(definitie)?
  Het systematische objectieve proces van het wetenschappelijk analyseren van verschijnselen die van belang zijn voor de verpleegkunde.
 • Wat zijn empirische gegevens?
  Dit zijn de gegevens die de onderzoeker in de werkelijkheid en op een objectieve manier verzamelt.
 • Wat zijn de overeenkomsten tussen wetenschappelijk onderzoek en de probleemoplossende benadering die verpleegkundige gebruiken?
  Bij de beide processen gaat het om:
  -probleemgebied benoemen
  -plan opzetten
  -gegevens verzamelen
  -evalueren
 • Wat is het verschil tussen de verpleegkundige benadering en de wetenschappelijk bandering(bij uitkomsten en invoeren)?
  Het personeel van een afdeling wil een blinde mevrouw zo snel mogelijk  zelf leren hoe ze een insuline pomp zelf te bedienen. Bij wetenschappelijk onderzoek gaat het dan om de vraag wat in het algemeen de beste methode is om blinde mensen te leren hoe ze een insulinepomp kunnen bedienen.
 • Waar gaat bij fundamenteel onderzoek over?
  Uitsluitend genereren van nieuwe kennis.
 • Waar gaat het bij toegepast onderzoek om?
  Het genereren van kennis die direct toepasbaar is in de praktijk om problemen op te lossen.
 • Wat is het verschil tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek?
  Het doel van fundamenteel onderzoek is de ontwikkeling en toetsing van theorieën voor kennisproblemen Het doel van praktijkgericht onderzoek is het doen van onderzoek voor de ontwikkeling, uitvoering en de evaluatie van oplossingen voor praktijkproblemen die bestaan buiten de wetenschap.
 • Wat is kwantitatief onderzoek?
  Is gericht op objectiviteit, een strakke controle op de onderzoekssituatie en het genereren van onderzoeksresultaten.
 • Wat is kwalitatief onderzoek?
  Gericht op de subjectieve betekenis van ervaringen van het individu.
 • Wat is uitkomsten onderzoek?
  Onderzoek dat is gebaseerd op meetbare uitkomsten van interventies bij bepaalde patientenpopulaties.
 • Hoe wordt kwantitatief doorgaans uitgevoerd?
  Op systematische wijze
 • Wat is een variabele?
  Is een kenmerk of eigenschap die verschilt voor de personen, objecten of gebeurtenissen die worden onderzocht.
 • Waarmee wordt verband gelegd in een hypothese?
  Tussen de onafhankelijke variabele(de oorzaak) en de afhankelijke variabele(het gevolg)
 • Wat houdt het onderzoeksvoorwerp in?
  Is het plan waarin staat hoe het onderzoek zal worden uitgevoerd.
 • Hoe kan een onderzoeks voorwerp verder worden geclassificeerd?
  Experimenteel of niet experimenteeel
 • Wat is de doelpopulatie?
  Is de groep waarnaar de onderzoeker de onderzoeks resultaten wil generaliseren.
 • Experimenteel onderzoek?
  Ga op zoek naar het antwoord op een onderzoeksvraag of een probleemstelling door het uitvoeren van experimenten. Tijdens het uitvoeren doe je waarnemingen, aan de hand van deze waarnemingen kom je tot conclusies
 • Geef een aantalsteekwoorden voor kwalitatief onderzoek?
  -subjectieve data
  -ontdekking
  -geheel is groter dan de delen
  -meerdere waarheden
  -kleine steenproeven
  -deelnemers/informanten
  -uitkomsten gepresenteerd als verhalen
  -onderzoeker maakt deel uit van het onderzoek.
 • Geef een aantal steekwoorden voor kwantitatief onderzoek?
  -objectieve data
  -verklaring
  -delen zijn gelijk aan het geheel
  -een waarheid
  -grote steekproeven
  -proefpersonen
  -uitkomsten gepresenteerd als cijfers
  -onderzoeker staat los van het onderzoek
 • Wat is belangrijk bij kwalitatief onderzoek?
  De interpretatie die onderzoeksdeelnemers geven van de gebeurtenissen of omstandigheden.
 • Noem een aantal soorten kwalitatief onderzoek?
  etnografie, gefundeerde theorie benadering, fenomenologie, historisch onderzoek, casestudy's en actieonderzoek.
 • Wat zijn de stappen van kwalitatief onderzoek?
  a)vast stellen welk verschijnsel er bestudeerd gaat worden
  b)het onderzoeks ontwerp kiezen
  c)literatuur onderzoek doen
  d)de steekproef selecteren
  e)toegang verwerven tot de onderzoeksplaats
  f)de rechten van de onderzoeksdeelnemers beschermen
  g)data verzamelen
  h)de data analyseren
  i)de onderzoeksresultaten bekend maken
 • Wat zijn de meest gebruikte datumverzamelings methode bij kwalitatief onderzoek?
  interview
  participerende observatie
  focus groepen
 • Wat betekend verzadiging in kwalitatief onderzoek?
  Dat de onderzoeker merkt dat bepaalde thema's of opmerkelijke punten steeds weer naar voren komen naarmate nog meer deelnemers worden geïnterviewd, op dat moment stopt de onderzoeker met de dataverzameling.
 • Wanneer is een kwalitatief onderzoek betrouwbare/valide?
  Als de uitkomsten 'de werkelijkheid weerspiegelen' vanuit het standpunt van de onderzoeksdeelnemer. Zowel grote hoeveelheden verzamelde data als de (lange)duur van de data verzameling vergroot de betrouwbaarheid en validiteit van kwalitatieve data.
 • Wat houdt een inhoudsanalyse in?
  de onderzoeker stelt regels op om de data in te coordineren
 • Hoe heet het als je beide onderzoeksmethodes(kwalitatief en kwantitatief) gebruikt?
  Mixed methode onderzoek
 • Wat houdt univariaat, bivariaat of multivariaat in?
  Afhankelijk of er 1 2 of meerdere variabele worden onderzocht,.
 • Toetsbare probleemstellingen bestaan uit variabelen die de onderzoeker empirisch kan meten. Empirische gegevens bestaan uit gegevens die door de zintuigen zijn verzameld. Wetenschappelijke problemen gaan niet over waarde of ethische kwesties. Het probleem dient schriftelijk te worden geformuleerd voordat de onderzoeker over gaat tot de volgende stap van het onderzoeksproces. Onderzoeksproblemen waarbij meer dan een variabelen onderzocht zijn gewoonlijk geschreven in de vorm van een vraag die een verband of een vergelijking uitdrukt.
 • Hoe kunnen literatuur bronnen worden ingedeeld?
  Primair en secundair
 • Wat houdt de primaire bron in?
  is een beschrijving van het onderzoek door de oorspronkelijke onderzoeker.
 • Wat houdt de secundaire bron in?
  Is een samenvatting of beschrijving van een onderzoek wat gemaakt is door andere dan de onderzoekers
 • Wat is een populatie?
  Een volledige verzameling personen of objecten die een gemeenschappelijk kenmerk hebben waarin de onderzoeker is geïnteresseerd,
 • Hoe wordt 1 lid uit zo'n populatie genoemd?
  Element
 • Hoe worden deze elementen gekozen?
  Uit een steekproefkader of lijst met populatie elementen.
 • Steekproeven worden geselecteerd aan de hand van 2 soorten methode, noem deze methode en wat houden ze in?
  Aselecte steekproef(probality sampling):
  hier wordt willekeurig(ad random) een steekproef uit de populatie getrokken.
  De 4 soorten aselecte steekproeven zijn:
  -enkelvoudige
  -gestratificeerde
  -cluster
  -systematisch
  Niet aselecte steekrproeven(non probility sampling):
  hier worden de steekproefelementen aan de hand van niet willekeurige methode gekozen. De 2 soorten alesecte steekproeven zijn:
  -gemaksteekproef
  -quota steekproef
  -doelgerichte steekproef
 • Wat houdt een enkelvoudige steekproef in?
  hier wordt gegarandeerd dat elk een gelijke en onafhankelijke heeft om gekozen te worden. De onderzoeker kan een tabel met toevals getallen gebruiken om een aselecte steekproef te krijgen.
 • Wat houdt een gestratificeerde aselecte steekproef in?
  De populatie wordt verdeeld in sub groepen en er worden vervolgens aselecten steekproeven gekozen uit deze groepen
 • Wat houdt de evenredige gestratificeerde steekproef in?
  Er worden steekproeven uit elk stratum(deelpopulaties worden strata genoemd, , stratum is enkelvoudig) getrokken, en deze steekproeven zijn evenredig  aan de omvang van dat stratum in de totale populatie.
  Als de strata niet dezelfde omvang hebben spreken we van een onevenredig gestratificeerde steekproef
 • Wat houdt a selecte clustersteekproeven in?
  Er worden steekgroepen uit grote groepen getrokken, de zogenomede clusters. In de laatste fase van de steekproefprocedure  worden er individuele leden uit de clusters getrokken.
 • Wat houdt de systematische a selecte steekproef in?
  Er wordt en elk Ke element van de populatie, bijvoorbeeld het 5e elemaent geselcteerd.
 • Wat houdt een gemaksteekproef in?
  Hier worden mensen of objecten gebruikt die makkelijk voorhanden zijn
 • Wat houdt sneeuwbalsteekproeven(ook wel netwerksteekproeven) in?
  Zijn soort gemak steekproeven waarbij onderzoeksdeelnemers de namen doorgeven van mensen die ze kennen en die aan de criteria voor het onderzoek voldoen.
 • Wat houdt een quota steekproef in?
  Is vergelijkbaar met het trekken van gestratificeerde aselecte steekproeven, behalve dat het gewenste elementen voor elk stratum aan de hand van een gemaksproef wordt geselecteerd.
 • Wat is een doelgerichte steekproef?
  Hier worden de onderzoeksdeelnemers zorgvuldig uitgekozen omdat de deelnemers volgens de onderzoeker representatief zijn voor de gewenste steekproef,
 • Wat is een longitudinaal onderzoek?
  Hier worden de data verschillende keren bij dezelfde deelnemers verzameld om te kijken of er veranderingen zijn opgetreden in de loop van de tijd.
 • Wat is een cross-secioneel onderzoek?
  Hier worden verschillende groepen onderzocht  die representatief worden geacht voor verschillende leeftijdsgroepen, tijdsperiode of ontwikkelingsfasen. De data worden op 1 moment in de tijd verzamelt.
 • Wat is een poweranalyse?
  Is een procedure die kan worden gebruikt om de optimale steekproef grote voor een onderzoek te bepalen, vooral experimenteel onderzoek.
 • Wat is een steekproeffout?
  Is het verschil tussen de data die zijn verkregen uit steekproeven en de data die zou verkregen zijn als de hele populatie was onderzocht. Deze fout heeft met toeval te maken en heeft de onderzoeker niet in de hand.
 • Wat is een vertekende steekproef?
  Hier is sprake van als de onderzoeker de steekproef niet zorgvuldig heeft geselecteerd
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat houdt verpleegkundig onderzoek in(definitie)?
1
Wat zijn empirische gegevens?
1
Wat zijn de overeenkomsten tussen wetenschappelijk onderzoek en de probleemoplossende benadering die verpleegkundige gebruiken?
1
Wat is het verschil tussen de verpleegkundige benadering en de wetenschappelijk bandering(bij uitkomsten en invoeren)?
1
Pagina 1 van 28