Samenvatting Class notes - Vragen aan de hand van de Leerdoelen

119 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Vragen aan de hand van de Leerdoelen

 • 1465941600 Leerdoelen Les 1.

 • Benoem welke wijze(uitvoering, beleid,taken en verantwoordelijkheden) nodig zijn voor terugkeer naar een werkplek bij arbeidsongeschiktheid.(eerste of tweede spoor)
  • Werkplek, werktijden, werkbelasting aanpassen,
  • Vastleggen wettelijke momenten,
  • Verzuim- en re-integratie protocol,
  • Ondersteuning Arbodienst-  re-integratiebedrijf,
  • Ondersteuning andere professionals,
  • Inzet casemanager,
  • Wettelijke regels, loondoorbetaling,
  • Aanpassen arbeidsovereenkomst,
  • Taken en bevoegdheden managers, P&O en directie.
 • Voorwaarden voor terugkeer naar een werkplek bij arbeidsongeschiktheid zijn:
  • Het zoeken naar mogelijkheden vormt de basis voor een goede re-integratie,
  • Indien eigen functie niet mogelijk is dient de functie aangepast te worden of een andere functie aangeboden te worden,
  • Werkplek aanpassen,
  • Werktijden aanpassen,
  • Werkbelasting aanpassen.
  • Wekelijks evalueren werknemer en leidinggevende de voortgang van de re-integratie. 
  • Dit wordt vastgelegd in een plan van aanpak.
  • Blijvende beperkingen vastgesteld door de bedrijfsarts,
  • Arbeidsdeskundige onderzoek, geen mogelijkheden 1* spoor dan 2* spoor traject ingang zetten.
  • Inschakelen re-integratie bedrijf.
 • Wat is de betekenis van arbeid voor de mens?
  1. We worden er gelukkiger van,
  2. Financiële onafhankelijkheid,
  3. Uitdagingen aan gaan,
  4. Gevoel van eigenwaarde, zelfstandigheid en erkenning.
 • Wat is het belang van werk voor mensen met een chronisch ziektebeeld?
  1. Tevredenheid met eigen leven,
  2. Zelfwaardering, mogelijkheid tot socialiseren,
  3. Sociale steun,
  4. Aan gaan van relaties
  5. Mogelijkheid om kennis, vaardigheden en competenties op te doen of uit te breiden.
 • Er zijn 4 verschillende benaderingen van het begrip motivatie, benoem ze:
  1. Psychosociale benadering
  2. Economische benadering
  3. Institutionele benadering
  4. Medische benadering.
 • Wat is de theorie van het Fishbein-Model?
  Is gebaseerd op planmatig gedrag.
  Doel:individueel gedrag te verklaren en te voorspellen aan de hand van een attitudegedragsmodel.
  Uitgangspunt: kosten en baten afwegen en op basis daarvan beslissingen nemen.
 • De economische benadering beweert dat het zoeken naar werk en uitstroom de financiële prikkel van groot belang is.
  • Hoe groter de ervaren inkomensachteruitgang hoe meer inspanningen men zal verrichten om werk te vinden om in een betere financiële positie te komen.
  • Hoe  groter het gat tussen uitkering en reservatieloon, des te meer inspanningen men zal verrichten om werk te vinden en zo tot een betere financiële positie te komen.
 • Wat is de expectancy-valencetheorie van Vroom?
  Gemotiveerd worden door de verwachting dat er opbrengsten tot gevolg zijn.
 • Wat is de Jobsearchtheorie?
  Gericht op de aanbod van arbeid in relatie tot de belangrijke factoren voor de werkzoekende. Afweging: accepeteren of verder zoeken!
 • De 5* benadering, is de concrete benadering.
  Er zijn 3 begrippen die het verschijnsel motivatie concreet maakt, welke zijn dat?
  1. Arbeidsoriëntatie,(de mate van het (niet) erg vinden om  niet te werken.
  2. Concessiebereidheid (bereidheid concessies te doen om aan het werk te komen)
  3. Financiële offerbereidheid, (bereidheid loon in te leveren voor een nieuwe baan)
 • Een andere concrete benadering is workvalues, wat is dat?

  Workvalues: Motivatie in concrete aspecten van arbeid.
  Is de leidraad voor motivatie om een beroep te kiezen of functie goed uit te voeren.
  De aspecten zijn oa:
  Persoonskenmerken, vaardigheden, zelfbeeld, zelfvertrouwen
  Ervaringen uit verleden, verwachtingen.
  Beinvloed door:
  Affiniteiten(ervaring in werk pos/neg)
  Oucomes: ervaring en verwachting van de opbrengsten.
 • Aan welke voorwaarden moet een Re-integratie bedrijf voldoen?
  Conform richtlijnen uit het Inkoopkader en Overzicht Re-integratie dienstverlening.
 • Vanuit de wet SUWI zijn er 3 typen werkzoekenden, benoem ze:
  1. Ontslagwerklozen,
  2. Mensen met een structurele  functionele beperking,
  3. Bijstandsgerechtigden.
 • Waar staat Wet SUWI voor?
  Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen.
  Betreft de uitvoering van  algemeen arbeidsmarktbeleid, met bijbehorende uitkeringen.
 • Waar is Wet SUWI verantwoordelijk voor?
  Vergroten van de arbeidsparticipatie van de inactieve beroepsbevolking,
  Sociale Zekerheid overzichtelijker, klantvriendelijker, effectiever en efficiënter te maken.
 • Wat zijn de private taken?
  Voorkomen van arbeidsuitval en re-integratie.
 • Welke instanties vallen onder de Wet SUWI?
  1. UWV, werknemersverzekeringen;WW, WIA/WAO, ZW, Toeslagenwet, Tijdelijke regeling Inkomensgevolgen Her-beoordeelde A.O, Oudere werklozen en Wajong.
  2. UWV werkbedrijf: Re-integratie vacatures, uitkeringsintake- WWB, Vaststellen afstand arbeidsmarkt, kansen bemiddeling werk, Indicatie WSW.
  3. SVB, Soc.Verz.Bank, volksverz: AOW, ANW, AKW, TOG regeling (tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kind)
  4. Gemeenten: sociale voorzieningen voor WWB, IOAW/Z( Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers)  WSW, WMO, ANW-uitkering, Nuggers.
 • Wie bepaalt de afstand tot de arbeidsmarkt?
  UWV werkbedrijf, door werkcoach UWV.
 • Welke instrumenten zijn er om de afstand tot de arbeidsmarkt te bepalen?
  • Kansmeter en KWINT,(tot 2006)
  • A en B route (tot 2009)
  • Anker -Model (sinds 2005)
  • Huidige werkwijze is een combinatie van prof.kennis en vaardigheden, methodische aanpak en objectiverende instrumenten.
 • Waaruit bestaat de Kansmeter?
  Gebruikt bij de administratieve intake door CWI,
  Vragenlijst en intake gesprek,
  Globale fase indeling, kern is beoordeling arbeidsmarktperspectief:
  • Beroepsperspectief,
  • Arbeidsmarktkwalificatie (opleiding en ervaring)
  • Persoonlijke kwalificaties (sol.gedrag, presentatie, taal ed)
  • Zware persoonlijke belemmeringen(financieel, lich, psych ed)


  Fase 1: direct bemiddelbaar naar werk,
  Fase 2/3: Nader te bepalen,
  Fase 4: Bij zware persoonlijke belemmeringen.
 • Waar staat KWINT voor?
  • Analyse specifieke situatie van de cliënt.
  • Onderzoekt positie op de arbeidsmarkt
  Doel: vaststellen welke instrumenten/activiteiten nodig zijn om iemand te re-integreren.
     
  De kern van de analyse bestaat uit:
  • Beroepsperspectief,
  • Arbeidsmarktorientatie,
  • Energie en motivatie,
  • Hanteerbaarheid persoonlijke belemmeringen,
  • Arbeidsprestaties,
  • Zelfredzaamheid op arbeidsmarkt,
  • Zelfstandig solliciteren.
 • Waaruit bestaat de methode Route van A naar B(tot 2009)?
  Meer mensen bemiddelen naar werk, de inzet RIB beperken.
  Route A: Voor iedereen die werk zoekt,
  Route B: Voor mensen met psycho-sociale problemen, fysieke problemen die een belemmering vormen voor het zoeken/vinden van werk.
 • Wat is het Anker-Model?
  Anker staat voor Analyse van kansen en risico's.
  Bestaat uit de volgende 6 toetsen:
  • Nalevingsbereidheid,
  • Arbeidsmarkt toets,
  • Motivatie toets,
  • Blijf risico op uitkering,
  • Re-integratie mogelijkheden,
  • WWB-toets.       


  De stoplicht methode:
  Groen= goed bezig,
  Oranje= Twijfel over de wijze,
  Rood= Verkeerd bezig, vraagt om actie.
 • Waaruit bestaat het Model van Wanberg?
  Bestaat uit 7 componenten die van invloed zijn op succesvolle werkhervatting.
  • Arbeidsmarkt,
  • Menselijk Kapitaal,
  • Sociaal kapitaal,
  • Zoekintentie,
  • Economische behoefte,
  • Obstakels, 
  • Discriminatie.        
 • Wat is de ABC- methode?
  Vragenlijst over attitude, balans en competentie van de cliënt.
  Is de cliënt voldoende in balans om werk te kunnen doen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Benoem welke wijze(uitvoering, beleid,taken en verantwoordelijkheden) nodig zijn voor terugkeer naar een werkplek bij arbeidsongeschiktheid.(eerste of tweede spoor)
1
Voorwaarden voor terugkeer naar een werkplek bij arbeidsongeschiktheid zijn:
1
Wat is de betekenis van arbeid voor de mens?
1
Wat is het belang van werk voor mensen met een chronisch ziektebeeld?
1
Pagina 1 van 30