Samenvatting Class notes - Werkboek EUR

Vak
- Werkboek EUR
- F
- 2014 - 2014
- f
- f
283 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Werkboek EUR

 • 1409522400 Leereenheid 1 - Omschrijving en uitwerking van het begrip codificatie

 • 1.1. Kenmerken codificatie (3)
  1. overheid die gezag uitoefent over haar onderdanen,
  2. op schrift gesteld recht,
  3. volledigheid van dat recht (bewerkstelligd door het machtswoord van de overheid, dat aan dit recht exclusieve gelding verleent).
 • 1.2. Wat is de betekenis van het woord exclusief, wanneer men zegt dat de codificatie exclusieve gelding heeft?

  Buiten deze codificatie (exclusief, volledig, onuitputtelijk) bestaat geen ander recht.
 • 1.3. Waarom zou men een jurist een schriftgeleerde kunnen noemen? (4)

  1. hij beoefent een geleerdheid,
  2. hij houdt zich bezig met de uitleg van gecanoniseerd recht (uitleg hiervan),
  3. vraagstuk van moderne tijd moet worden opgelost ahv historisch en gedateerd geschrift,
  4. behoefte aan 'leergezag' teneinde een veelheid van interpretatie tegen te gaan.
 • 4. De plebs waren na de uitvaardiging van de Wet der twaalf tafelen zo teleurgesteld want:

  de uitleggingsregelen van deze wet waren slechts bekend en bleven slechts bekend bij de patricische priesterkaste (dus niet bij hen!).

  Hierin kwam pas verandering toen Flavius de geheime uitleg verried.
 • 5. Interpretatieverbod is onzinnig omdat:

  zonder interpretatie/uitleg is een wet geen wet, maar een verzameling inktvlekken.
 • 6. Wat is de politieke functie van een codificatie?

  Nationale eenheid te smeden en te versterken,
 • 7. Hoe wordt in Engeland de rechtseenheid gegarandeerd?

  De lagere rechter is in het algemeen verplicht om de uitleg van de hoogste rechter te volgen.
 • 8. Hoe wordt bij ons de rechtseenheid gegarandeerd?

  De Hoge Raad :
  • geeft laatste uitleg,
  • hoogste leergezag.
 • 9. Waarom is de dikte van een wetboek in laatste instantie niet van belang?
  Het gaat om de exclusiviteitsclausule.
  Bij een dunner wetboek heeft de rechter alleen minder houvast bij de toepassing van de wet op een concreet geval.
 • 1.10. Waarom kan men volhouden dat de wet altijd spreekt, volledig en onuitputtelijk is, ofwel wat betekent de zinspreuk "Lex semper loquitur"?

  Door de onbeperktheid van de uitlegging veroudert de wet niet. De wet kent daardoor geen leemten, zij is nimmer onvolledig en zij spreekt altijd.
 • 2.1. Waarom zijn rechters nooit de 'onbezielde' wezens die Montequieu beschrijft?
  Rechter moet 'bezieling' (interpretatievrijheid) hebben, anders verstard recht en is het recht onvolledig.
 • 2.2. Wat betekent het wanneer men zegt dat de wet volledig is?

  Uitsluitend de met gezag beklede wettekst mag als rechtsbron dienen. De wettekst is dan exclusief, onuitputtelijk en volledig.
 • 2.3. Wat is authentieke interpretatie?

  Gezaghebbende uitleg door de wetgever, dus: de wetgever legt eigen wetteksten uit. Bv. Justinianus.
 • 2.4. Wat is refere legislatif?

  Rechter moet in geval van uitleg wet, de uitleg aan de wetgever vragen. Bv. keizer Justinianus.
 • 2.5. Wat is het kenmerkende verschil tussen de taak van de Angelsaksische rechter en die van de continentale rechter?

  Angelsaksisch: rechter is een zelfstandige rechtsbron;
  Continentaal: rechter is geen zelfstandige rechtsbron.
 • 2.6. Wat betekent de stare decisis-regel?

  • het waarborgt de rechtseenheid in UK;
  • het verplicht de rechter zich te houden aan zijn eerdere uitspraken (precedenten) (-> dan interpretatie dmv. analogie).
 • 2.7. Is de lagere rechter bij ons verplicht de uitlegging van de hoogste rechter te volgen?

  Nee, iedere rechter is in beginsel vrij in interpretatie; wel kan zijn uitspraak telkens worden 'gebroken' door de HR.
 • 2.8. Wat is het grote voordeel van de interpretatievrijheid van de rechter?

  De betekenis van de wet verstard niet, maar wordt aan tijd en omstandigheden aangepast.
 • 2.9. Noem een nadeel van de interpretatievrijheid van de rechter.

  De rechter kan de wettekst uitleggen naar de politieke overtuiging van zijn tijd, ook al is deze nog zo kwalijk.
 • 2.10. Wat is het verschil in uitleggingsbevoegdheid tussen de advocaat en de rechter?

  • Advocaat: legt partijdig uit;
  • Rechter: legt onpartijdig uit, alle belangen afwegend.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

1.6. Wat betekend het woord 'codex' oorspronkelijk en wat is het gaan betekenen?
Codex betekende in oudheid 'boek' (oorspronkelijk boomschors) waarbij geschrevene aangebracht was op bij elkaar gebonden bladen. En kon dus ook niet-juridische inhoud hebben.
1.5.C. Geldt deze regel binnen de Digesten? Waarom wel/niet?
De regel lex posterior derogat legi priori vond geen toepassing binnen de DIgesten omdat de Digesten als een constitutie werden uitgevaardigd.

 • De Digesten hebben exclusieve werking (gelden met uitsluiting van elke andere tekst).
 • = Codificatie ius (inlijving ius in leges waardoor ius als afzonderlijke rechtsbron werd afsgeschaft).
1.5.B. Geldt deze regel binnen de Codex? Waarom wel/niet?
 • Ja, binnen de Codex Justinianus was de regel lex posterior derogat legi priori van toepassing.
 • De rechtskracht van iedere opgenomen constitutie bleef afzonderlijk gewaardborgd.
 • De niet-opgenomen constituties verloren hun rechtskracht door de exclusieve werking die aan de in de Codex opgenomen constituties werd verleend.
1.5.A. Leg uit wat de regel lex posterior derogat legi priori beduidt.
De latere wet zet de eerdere opzij.
Hiermee kon men dus het geldende keizerrecht opsporen, hoewel het moeilijk bleef te onderscheiden tussen regels die ten opzichte van allen golden en die welke op 1 geval van toepassing waren.
1.4. Wat onderscheidt de Codex Theodosianus van de Codices Gregorianus en Hermogenianus?
Codex Gregorianus (constituties) en Codex Hermogenianus (rescripten):
- zijn NIET uitputten want zij missen autoriteit
- prive-verzamelingen

438 - Codex Theodosianus
- ordening leges en ius
- had WEL autoriteit
- regel 'lex posterior derogat legi priori'
- codificerende element in exclusiviteit die de keizer aan de verzameling verleende.
1.3. Is de Codex Gregorianus te beschouwen als een codificatie?
= constituties bijeen van 196 - 297
= prive-verzameling

Is GEEN codificatie want hij mist autoriteit.
1.2. Uit welke onderdelen bestaat wat later het Corpus Iuris Civilis wordt genoemd?
1. Codex Justinianus (529) (constitutiones = verordeningen van keizer)
2. Digesten of Pandekten (533)
3. Instituten of Elementen (533)
4 Codex repetitae praelectionis (Codex in herziene versie) (534)
5.10. Welk karakter had dit nieuwe burgerlijke wetboek voor het koninkrijk Italië en waar blijkt dit onder andere uit?
ccc
5.9. Tot hoe lang is de Codice civile del Regno d'Italia, die in 1865 werd afgekondigd, van kracht geweest en door welk wetboek is dit toen vervangen?
ccc
5.8. Waarom vond men het na 1861 beter een nieuw burgerlijk wetboek voor Italië te maken in plaats van dat van het voormalig koninkrijk Sardinië over te nemen?
ccc