Samenvatting Class notes - Woon en Leefomgeving 2: Criminologie

136 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Woon en Leefomgeving 2: Criminologie

 • 1460757600 Week 1: Literatuur

 • Crimonologie
  De wetenschap die criminaliteit vanuit verschillende invalshoeken benadert. Bijv: waarom veranderen de definities van criminaliteit door de tijd; waarom worden specifiek gedrag of zelfs hele bevolkingsgroepen gecriminaliseerd; waarom overtreden mensen normen, waaronder juridische, en moeten we doen met overtreders?
 • Criminaliteit
  Wat we crimineel gedrag noemen, hangt af van de gevolgen die het gedrag voor zowel de slachtoffers als de samenleving, van de morele opvattingen van machthebbers, van de publieke opinie, en vaak ook van de context waarin het gedrag plaatsvindt Wat als crimineel wordt gedefineerd, kan dus ook in de loop van de tijd veranderen.
 • Criminaliseren
  Nieuwe feiten binnen de werking van het strafrecht.
 • Criminaliteit (Bonger, 1951)
  Een ernstige antisociale handeling , waarop de staat door toevoeging van leed bewust reageert.
 • Ideeen Beccaria met betrekking tot een rechtvaardig en strafrechtelijk systeem
  • Het individu moet zo mijn mogelijk worden gehinderd door het recht.
  • De rechten van de aangeklaagde moeten in elk stadium van het proces worden beschermd door de wet.
  • De ernst van een misdrijf wordt bepaald door de schade die een ander is aangedaan.
  • De wetgevende macht moet misdaden definieren en van tevoren bepalen welke straf op welk misdrijf wordt gesteld.
  • Straffen moeten in de juiste verhouding staan tot het gepleegde misdrijf (proportionaliteitsbeginsel)
  • Straffen zijn onrechtvaardig als ze zwaarder zijn dan noodzakelijk om afschrikking te bewerkstelligen.
  • Excessieve straffen zijn inefficient, omdat ze niet alleen falen in hun afschrikwekkende werking, maar zelfs leiden tot toename van misdaad.
  • Straffen moeten snel en voorspelbaar worden uitgevoerd, zodat het verband tussen het gepleegde feit en de opgelegde straf duidelijk en onontkoombaar is.
  • Het opleggen van straf aan een veroordeelde moet vrij zijn van corruptie en vooroordeel.
 • Klassieke school
  Eerste structurele theorievorming over misdaad en straf tijdens de periode van de verlichting. De klassieke school zag de mens als een rationeel denkend wezen die verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen. Misdaden moesten worden gecodificeerd in wetgeving en straf moest rechtvaardig, proporitioneel en humaan zijn. Belangrijke exponenten waren de filosofen Cesare Baccaria (1738-1794) met zijn sociaal contacttheorie en Jeremy Bentham (1748-1832) met zijn ulitaire filosofie.
 • Italiaanse school (positivisme)
  Met de evolutietheorie van Darwin en de natuurwetenschappelijke methode als uitgangspunten ziet men criminaliteit als aangeboren eigenschap. De Italiaanse arts-psychiater Cesare Lombroso (1835-1909) is de bekenste vertegenwoordiger van deze stroming. De oorspronkelijk enge benadering van de geboren misdadiger wordt later wat genuanceerd door invloeden van de milieuschool. Door deze nuancering kon de theorie overleven en zijn er elementen van terug te vinden in latere theorieen.
 • Milieuschool
  Deze stroming ontstond als reactie op de Italiaanse school in Frankrijk en wordt daarom ook wel aangeduid als de Franse school. De milieuschool verklaart criminaliteit door invloeden uit de sociale omgeving van de misdadiger. Opvoeding, armoede en sociaal milieu worden als belangrijke factoren gezien die crimineel gedrag kunnen veroorzaken.
 • Trias politica
  De wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht moeten in handen zijn van verschillende personen en mogen slechts binnen het voorgeschreven terrein functioneren. In het Nederlands 'scheiding der machten' zoals wij die thans nog steeds kennen.
 • 1460844000 Week 1: Sheets

 • Wat is criminologie?
  Criminologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van menselijke gedragingen (die door de wetgever strafbaar zijn gesteld) en van de wijze waarop de overheid en de rest van de maatschappij daarop reageert (Kaiser, 1988)
 • Historie
  • Oudheid-Middeleeuwen: Denken over misdaad en straf
  • 1600-1800: Vrije wil en humanisering, Gelijks-proportionaliteits-legaliteitsbeginsel.
  • Begin 1900 Positivistische school: Determinisme 
  • Italiaanse Antrapologische school
  • Franse milieuschool
  • Socialistische criminologie
 • Waarom is criminologie sociaal gestructureerd
  • Is afhankelijk van de cultuur
  • Op de ene plaats is iets wel crimineel en op een andere plaats niet.
 • 1460930400 Week 1: Opgaven

 • Opdracht 1 a: Leg in je eigen woorden uit wat criminologie als wetenschap onderzoekt.
  Criminaliteit vanuit verschillende invalshoeken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van kennis uit verschillende disciplines, zoals psychiatrie, sociologie, psychologie, rechtswetenschappen, antrapologie en politicologie.
 • Opdracht 1b: Noteer bij elk van onderstaande punten op welk aandachtsgebied binnen de criminologie het betrekking heeft:
  • Het instellen van cameratoezicht om woninginbraken tegen te gaan
  • Het analyseren van politiestatistieken
  • De rechten van slachtoffers ten aanzien van zedendelicten
  onderzoeken
  • Het instellen van cameratoezicht om woninginbraken tegen te gaan: Criminaliteitspreventie.
  • Het analyseren van politiestatistieken: Beschrijvende criminologie
  • De rechten van slachtoffers ten aanzien van zedendelicten
  onderzoeken: Victimologie
 • Opdracht 2a: Sluit dit artikel aan op decriminalisering of criminalisering? Motiveer je antwoord aan de hand van de inhoud van het bericht en leg daarbij tevens uit wat onder (de)criminalisering wordt verstaan.
  • criminalisering: invoering van wettelijke bepalingen waarop strafsancties zijn gesteld.
  • decriminalisering: Het schrappen van bestaande strafbepalingen

  Het gaat hier om criminalisering, het gaat namelijk om invoering van wettelijke bepalingen waar op strafsancties zijn gesteld.
 • Opdracht 2b: Leg uit waarom criminaliteit een sociale constructie is. Gebruik het bericht als illustratie in je uitleg.
  een sociale constructie die het resultaat is van sociale definiëringsprocessen van strafregels door de wetgever, en interactieprocessen bij handhaving en toepassing van deze strafregels door de instanties van het strafrechtssysteem. Het is tijd en plaatsgebonden.
 • opdracht 3a: Wat is het belangrijkste verschil in inzicht tussen de positivistische criminologie en de klassieke school?
  Positivistisch: criminaliteit is aangeboren
  Klassiek: Gedrag is te controleren
 • Opdracht 3b
  Positivistisch want hij kijkt naar uiterlijke kenmerken
 • Opdracht 3c
  de Neus, symmetrie van het gezicht, wenkbrauwen, grote oren, de ligging van de ogen
 • Opdracht 4a
  Werkgelegenheid, entertainment, zondebok
 • Opdracht 4b
  Bericht 1: Werkgelegenheid
  Bericht 2: Entertainment
  Bericht 3: Underdog, zondebok
 • Positivisme (Italiaanse school)
  Deze leer stelde dat criminaliteit was aangeboren en bediende zich van de natuurwetenschappelijke methode om zijn gelijk te bewijzen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Opdracht 1 a: Leg in je eigen woorden uit wat criminologie als wetenschap onderzoekt.
1
Opdracht 1b: Noteer bij elk van onderstaande punten op welk aandachtsgebied binnen de criminologie het betrekking heeft:Het instellen van cameratoezicht om woninginbraken tegen te gaanHet analyseren van politiestatistiekenDe rechten van slachtoffers ten aanzien van zedendelictenonderzoeken
1
Opdracht 2a: Sluit dit artikel aan op decriminalisering of criminalisering? Motiveer je antwoord aan de hand van de inhoud van het bericht en leg daarbij tevens uit wat onder (de)criminalisering wordt verstaan.
1
Opdracht 2b: Leg uit waarom criminaliteit een sociale constructie is. Gebruik het bericht als illustratie in je uitleg.
1
Pagina 1 van 34