Samenvatting Communicatie en organisatie / MZ en PW SAW 3 en 4 / druk 2

-
ISBN-10 9085241502 ISBN-13 9789085241508
1887 Flashcards en notities
140 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Communicatie en organisatie / MZ en PW SAW 3 en 4 / druk 2". De auteur(s) van het boek is/zijn Angerenstein. Het ISBN van dit boek is 9789085241508 of 9085241502. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Communicatie en organisatie / MZ en PW SAW 3 en 4 / druk 2

 • 1 organisatiedoelen

 • wat is coderen?

  het omzetten van woorden in gedachtes en gevoelens


 • wat is het verschil tussen een formele en een informele groep?

  een formele groep in een organisatie zijn groepen die bewust door het management zijn gekozen. Ze ontstaan door taken en functies. een formele groep is niet een bewuste keuze.

   

  informele groepen bestaan dankzij de wensen, belangen en ideeën van de groepsleden. Deelname aan een informele groep is in principe vrijwillig

 • Wat is de uitvoerend medewerkster?
  Dat betekent dat je werk verricht in direct contact met de clienten
 • een groot onderling vertrouwen en sterke emotionele band bijvoorbeeld een gezin welke groep is dit?
  primaire groepen
 • Waarover maak je afspraken?
  Je maakt afspraken over de eigen positie die iedereen inneemt, omschrijvingen van de functies, en verantwoordelijkheden, de voorwaarden waaronder je werkt, de regels waar je je aan moet houden.
 • wat is een secundaire groep?

  het is oppervlakkiger, mindere emotionele band het onderlinge vertrouwen ontbreekt 
 • Welke delen heb je bij een functie?
  De handeling en de taak
 • omschrijf een interne functie

  een interne functie is voor een individu

  - sociale identiteit groepsleden

  - creëren van een referentiekader

  - zich van andere kunnen onderscheiden

 • Wat is een handeling?
  Een handeling is een kleiner element van het werk/de taak
 • noem 4 positieve functies van een externe groep

  1. verbreding van de visie

  2. verbeterde acceptatie

  3. verbeterde communicatie

  4. verbreding van kennis en vaardigheid

 • Wat is een taak?
  Een taak zijn een aantal handelingen die op het zelfde doel gericht zijn.
 • noem 3 negatieve punten van een externe groep

  1. machtsvorming
  2. afwijkende subcultuur
  3. te sterk streven naar overeenstemming

 • Wat is een functie?
  Een functie is een samenhangend geheel van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een medewerker in een organisatie
 • noem de 4 aspecten van het socialisatieproces

  1. nut
  2. macht
  3. identiteit
  4. acceptatie

 • Wat is de opbouw van een functie?
  Van klein naar groot is de opbouw : 
  - handelingen, taken, functie
 • wat verstaan wij onder een team in een arbeidsorganisatie?
  een kleiner samenwerkingsverband van mensen die met bepaalde middelen en deskundigheid tegen betaling aan een gemeenschappelijk doel werken
 • Hoe ontstaat een functie?
  1. Handelingen met een zelfde doel inventariseren
  2. Handelingen groeperen tot taken met een zelfde doel
  3. Werk verdelen en taken groeperen, rekening houdend met :
       - hoeveelheid werk : aantal medewerkers
       - niveau : noodzakelijke deskundigheid
 • noem 4 voordelen van een team?

  1. de cliënt ziet meer gezichten

  2. meer deskundigheid

  3. pieken in drukte opvangen

  4. ondersteuning door teamgenoten

 • Wie is verantwoordelijk voor de werkverdeling?
  Het management
 • noem 5 nadelen van een team?

  1. te veel gezichten voor een cliënt
  2. beperking individuele vrijheid
  3. overleg kost vaak veel tijd
  4. kwetsbaar samenwerkingsverband
  5. beperking vrijheid beleidsbepaling

 • Hoe ontstaan werkeenheden of afdelingen?
  Wanneer functies worden gegroepeerd ontstaan er werkeenheden of afdelingen
 • noem de 4 belangrijke eigenschappen bij een teamsamenstelling?

  - teamrollen

  - werkstijlen

  - deskundigheid en bekwaamheid

  - karaktereigenschappen

 • Wat ontstaat er als je werkeenheden of afdelingen groepeert?
  Dan ontstaat een dienst of sector
 • de verschijnselen van een goede samenhang:
  - trots
  - solidariteit
  - teamgeest
  - samenwerken
  - onderling vertrouwen
 • Wat is een functieomschrijving?
  Een functieomschrijving is een omschrijving van de functietaken, bevoegheden, en verantwoordelijkheden die bij een bepaalde functie horen
 • welke werkstijlen zijn er in een team?

  1. dromer: creatief maar besluiteloos

  2. denker: theoretisch maar niet altijd bruikbaar

  3. beslisser: praktisch maar minder sociaal vaardig

  4. doener: actief maar ongeduldig

 • Welke onderdelen zijn er bij een functieomschrijving?
  - De juiste functiebenaming
  - De plaats in de organisatie
  - Het doel van de functie
  - Contacten
  - Hoofdbestanddelen van de functie
  - Functie-eisen
 • noem een aantal teamrollen
  - voorzitter
  - vormer
  - organisator
  - afmaker
  - brononderzoeker
  - groepswerker
  - waarschuwer
  - planter
 • Waarvoor wordt een functieomschrijving gebruikt?
  - werving en selectie
  - ardbeidsrechtelijk document
  - duidelijkheid verschaffen over iemands taken
  - functie waardering
 • Wat is verantwoordelijkheid?
  De plicht om wat je doet naar beste weten en kunnen te doen en hier op aangesproken kunnen worden
 • Welke 2 soorten verantwoordelijkheid zijn er?
  - Sociale verantwoordelijkheid
  - Functionele verantwoordelijkheid
 • Wat houd bevoegdheid in?
  Het recht bepaalde handelingen of taken uit te voeren
 • Welke 2 soorten bevoegdheden zijn er?
  - Wettelijke bevoegdheid
  - Organisatorische bevoegdheid
 • Wat is een drie-eenheid taken - verantwoordelijkheden - bevoegdheden?
  - Taken : geregeld in de functieomschrijving
  - Verantwoordelijkheden : sociale en functionele uitvoeringsverantwoordelijkheden waarop je aangesproken kunt worden
  - Bevoegdheden : mogelijkheden om je taken uit te voeren
 • Wat voor soort arbeidsvoorwaarden zijn er?
  - Primaire arbeidsvoorwaarden
  - Secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Waaruit bestaan de primaire arbeidsvoorwaarden?
  - het soort dienstverband ( vast, tijdelijk, flexibel ) 
  - het aantal te werken uren per week of per maand 
  - salaris, inclusief vakantiegeld en toeslag voor onregelmatige diensten
 • Wat valt onder de secundaire arbeidsvoorwaaren?
  Aanvullende vergoedingen of voorzieningen 
  Voorbeeld : reiskostenvergoeding, kinderopvang, scholingsmogelijkheden, spaarregelingen
 • Hoe schrijf je CAO voluit?
  Een collectieve arbeidsovereenkomst
 • Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst?
  Een afspraak tussen werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties (vakbonden) voor een bepaald bedrijf of bepaalde bedrijfstak, waarbij voor een bepaalde periode de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld
 • Wat is een ondernemingsraad of medezeggenschapsraad?
  Een bestuursorgaan van een organisatie dat door werknemers is gekozen om de werknemers belangen te vertegenwoordigen naar bestuur en directie
  Bevoegdheden zijn :
  - adviesrecht
  - instemmingsrecht
  - informatierecht
  - initiatiefrecht
 • Wat is adviesrecht?
  Adviesrecht is het recht om informatie van de werkgever te krijgen bij een advies te geven over belangrijke zaken als fusies, uitbreiding, bezuiniging, veranderingen van de organisatiestructuur, verhuizing
 • Wat betekent instemmingsrecht?
  Instemmingsrecht betekent dat de werkgever de plicht heeft instemming van de ondernemingsraad te vragen over het personeelsbeleid, zoals : 
  werktijdenregelingen, vakantieregelingen, regelingen over functie, en beoordelingsstystemen, ontslagprocedures en promotieregelingen
 • Wat is informatierecht?
  Informatierecht is het recht van de ondernemingsraad om informatie te krijgen over alle ontwikkelingen binnen de organisatie
 • Wat is initiatiefrecht?
  Initiatiefrecht is het recht om zaken aan de orde te stellen
 • Welke plichten heeft een werknemer?
  - De overeengekomen arbeid verrichten
  - Naar beste weten en kunnen
  - Op de afgesproken tijden en
  - Je deskundigheid en bekwaamheid op peil houden
 • Welke plichten heeft een werkgever?
  - Regelen van werk en rusttijden
  - Afgesproken salaris betalen
  - Op de afgesproken tijdstippen
  - Meewerken aan deskundigheidsbervordering
 • Waar kun je de rechten en plichten van werkgever en werknemer terug vinden?
  - De arbeidsovereenkomst
  - De CAO
  - (eventueel) het instellingsreglement
 • Welke arbeidsrecht geldt er wanneer een CAO onvoldoende duidelijkheid biedt of niet van toepassing is?
  Het Nieuw Burgelijk Wetboek
 • Hoe kan je een arbeidsovereenkomst afsluiten?
  Schriftelijk of mondeling
 • Wat is een beroepsprofiel?
  Kenmerken en eisen van het beroep
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.