Samenvatting Communicatie van organisaties

-
ISBN-10 9491560018 ISBN-13 9789491560019
262 Flashcards en notities
163 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Communicatie van organisaties". De auteur(s) van het boek is/zijn onder van Erik Blokland, Monique Neyzen, Sonja Wagenaar. Het ISBN van dit boek is 9789491560019 of 9491560018. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Communicatie van organisaties

 • 1 De wereld en het vakgebied in ontwikkeling

 • Welke beroepsniveauprofielen bestaan er volgens Logeion en welke kerntaken horen hier bij?

  De zes kerntaken: Analyseren (in kaart brengen), adviseren (communicatiever maken van een organisatie), creeeren (iets doen ontstaan), organiseren (zorgen voor ontmoetingen), begeleiden (communicatiever maken van mensen) en managen (leiden en bewaken van het communicatieproces).

   

  De zes beroepsniveaus: Ondersteuningsniveau (uitvoeren ondersteunende activiteiten), instructieniveau (zelfstandig uitvoering binnen gegeven kaders), resultaatniveau (gegeven oploissing realiseren), planniveau (richtinggevend voor de lange termijn), issueniveau (definieren van ontwikkelingen en issues).

 • Het is de taak van de communicatieadviseur om organisaties bewust te maken van het feit dat ze deel uitmaken van netwerken. Ze kunnen daar hun voordeel mee doen, in een snel veranderende wereld.
 • 1900 Almacht van de media: Injectienaaldtheorie?
  De traditionele communicatiemodellen gingen ervan uit dat massamedia driect invloed had op de ontvanger. Dus een direct verband tussen de boodschap van de zender en de invloed ervan op de ontvanger.
 • 1930: Two step flow en multi stepflow?
  De publieke opinie wordt beinvloed door de opinieleiders, een belangrijk persoon in de groep (two step flow). Iets later kwamen ze erachter dat verschillende mensen in meerdere groepen zaten en opinieleiders ook andere opinieleiders beinvloeden, zo ontstond het multi step flow.
 • 1960: Uses en Gratifications?
  Mensen gebruiken de media (uses) om hun behoefte te bevredigen (grafity). Zij nemen informatie alleen actief en doelgericht op als die informatie voor hen prettig of belangrijk is.
 • 1970: Agendasetting en kenniskloof?

  Agendasetting: Er is een relatie tussen onderwerpen die in de media verschijnen en waarover gepraat wordt.

   

  Kenniskloof: Hoger opgeleide kunnen beter informatie uit de media verwerken dan lager opgeleide. Hierdoor ontstaat een kloof in kennis tussen mensen met een hoge en mensenm et een lage sociaaleconomische status.

 • 2000: Interactie?
  Iedereen kan zender en ontvanger zijn, dit komt voor de sociale media. Niet alleen een organisatue of een merk zendt boodschappen uit. Influencers worden in het netwerk ook weer beinvloed.
 •  Wat is een frame?
  Het gaat erom de informatie van de eigen organisatie zo te vertalen dat de betekenis daar waarde aan kan hechten. 
  Een frame is een interpretatiekader, dit kleurt de beleving van de buitenwereld. Als een frame aanspreekt wat er op dat moment gebeurt in de buitenwereld zal het eerder aanspreken.
 •  Wat zijn belangrijke ontwikkelingen in het vakgebied?
  1. Sociale media
  2. Professionalisering: jong vak dat volop in beweging is. 
  3. Imago: vaker doe dan denk- hoe de rol goed invullen vraagt proactieve rol 
  4. Verbreding: boadroom editor / bestuursniveau 
  5. Andere rol van medewerkers: hen ook communicatie minded maken en wat doe je zelf en besteed je uit?
  6. Omgeving monitoren:
  7. Emotie: Antenne hebben om zich in de doelgroep te kunnen verplaatsen 
   
 • Wat kun je met communicatie
  communicatie is van belang voor elke organisatie. om organisatiedoelstellingen Te helpen realiseren, de werking van andere beleidsinstrumenten te versterken,, de relatie met stakeholders te onderhouden of om veranderingen of een dialoog te stimuleren.
 • 2 Wat beweegt mensen? Gedrag beinvloeding en communicatie

 • Wat is accountability?
  Accountability omvat meer dan alleen verantwoording afleggen. Aansprakelijkheid voor consequenties van beslissingen = vooraf verantwoording hiervoor nemen
 • Wat zijn de 5 onderling samenhangende determinanten (elementen of omstandigheden die van invloed zijn) van gedrag en betekenis?
  1. Verwachtingen en attitudes (wat gaat het gedrag de groep/individu opleveren? Gebaseerd op gewoontes en 'irrationele' overtuigingen)
  2. Sociale omgeving (wie doen er toe, welke beloning doet er toe?)
  3. Zelfeffectiviteit (wilskracht, vroegere ervaringen van invloed)
  4. Emoties (betrokkenheid is de basis voor het accepteren van nieuwe informatie, maar emotie is uiteindelijk bepalend voor het effect)
  5. Vertrouwen (wie of wat wordt er vertrouwd en waarom?)
 • Wat is nudging?
  Het beïnvloeden van (keuze)gedrag door een zetje in de goede richting te geven. (Maak complexe keuzes makkelijker in communicatie.)
 • Welke niveau's van doelen zijn er?
  Strategisch - wat is het doel dat men wil bereiken 
  Tactisch - hoe wil je het doel bereiken
  Operationeel - de daadwerkelijke activiteit, geld, menskracht
 • Zijn er andere vormen?
  Door trend naar duurzaamheid en MVO +ethische vragen worden organisaties ook te verantwoording geroepen door consumenten, aandeelhouders en belangenorganisaties, m.b.t. ethische vraagstukken
 • Hoe komt gedrag tot stand?
  Door persoonlijkheid (persoonlijke hulpbronnen zoals intelligentie en waarden; wat weet iemand) en houding (attitude, wat vindt iemand).
 • Wat is de toegevoegde waarde van communicatie afdeling op organisatieniveau?
  Wat is de toegevoegde waarde van communicatie voor de organisatie?Comm functie op organisatieniveau heeft een directe relatie met de doelstellingen van de organisatie.
   
  Welke keuzes worden gemaakt op het gebied van de communicatiefunctie van de organisatie als geheel. Is het doel van communicatie voor de organisatie gericht op het behouden/verkrijgen van een goede reputatie om aandeelhouders tevreden te stellen? Of in contact te blijven met doelgroepen om beleid daarop af te stellen?   
 • Wat is het verschil tussen verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen? 
  Actief (op eigen initiatief) + gebeurt vooraf  versus passief (op verzoek van een andere persoon/organisatie) en gebeurt achteraf
 • Waarop wordt iemands houding gebaseerd?

  - cognitief: oordeel, wat denk je
  - affectief: wat vind je er van
  - gedrag: wat doe je er mee

  Binnen gedrag spelen waarden een grote rol. Deze worden deels bepaald door de generatie waar je toe behoort of de cultuur van het land van afkomst.
 • Wat is de toegevoegde waarde van communicatie afdelings op afdelingsniveau?
  Welke taken en verantwoordelijkheden moeten belegd worden bij de comms afdeling en in welke mate dragen zij bij aan de communicatiedoelstellingen en de organisatiedoelstellingen?

  Een comms afdeling speelt een faciliterende rol en voegt waarde toe aan het communicerend vermogen van de rest van de organisatie (bijna iedere manager en iedere afdeling heeft een rol in de communicatie van de organisatie) 
 • Wat zijn heuristieken?
  Dit zijn eenvoudige beslisregels waarop iemand zich laat leiden tot het maken van een keuze.
  Bijv.
  - drang naar bevestiging (informatie die een overtuiging bevestigd, wordt eerder geaccepteerd)
  - selectieve perceptie (een ervaring, interesse of achtergrond maakt dat iemand keuzes maakt in zijn waarnemingen en daaruit conclusies trekt. Bijv. je ziet in eens heel vaak het merk auto dat jij net hebt gekocht.)
  - het halo effect (doordat je een bepaald oordeel voorop plaatst, kleurt dat je oordeelsvermogen volledig in)
  - complexiteit roept gevoel op: hoe complexer, hoe meer gevoel 
  - Nabijheid dwingt hoe meer onmacht, hoe meer persoonlijk contact 
  - Attributie: als iets verkeerd gaat dan is dat schuld van de ander 
 • Wat zijn de 3 niveau's van accountability voor communicatie?
  Organisatie  - Afdeling - Persoon
 • Wat zijn heuristieken?

  Dit zijn eenvoudige beslisregels waarop iemand zich laat leiden tot het maken van een keuze.
  Bijv.
  - drang naar bevestiging (informatie die een overtuiging bevestigd, wordt eerder geaccepteerd)
  - selectieve perceptie (een ervaring, interesse of achtergrond maakt dat iemand keuzes maakt in zijn waarnemingen en daaruit conclusies trekt. Bijv. je ziet in eens heel vaak het merk auto dat jij net hebt gekocht.)
  - het halo effect (doordat je een bepaald oordeel voorop plaatst, kleurt dat je oordeelsvermogen volledig in)
 • Wat is de toegevoegde waarde van communicatie afdeling op organisatieniveau?
  Welke keuzes worden gemaakt op het gebied van de communicatiefunctie van de organisatie als geheel. Is het doel van communicatie voor de organisatie gericht op het behouden/verkrijgen van een goede reputatie om aandeelhouders tevreden te stellen? Of in contact te blijven met doelgroepen om beleid daarop af te stellen?   Comm functie op organisatieniveau heeft een directe relatie met de doelstellingen van de organisatie 
 • Hoe stuur je gewenst gedrag?

  - je legt iets op (wet- en regelgeving)
  - je treft een voorziening
  - je voert een gesprek (voorlichting)

  Vaak is een gedragsgerichte interventie een mix bovenstaande instrumenten.
 • Wat is de toegevoegde waarde van communicatie afdelings op afdelingsniveau?
  Welke taken en verantwoordelijkheden moeten belegd worden bij de comms afdeling en in welke mate dragen zij bij aan de communicatiedoelstellingen en de organisatiedoelstellingen?
  Een comms afdeling speelt een faciliterende rol en voegt waarde toe aan het communicerend vermogen van de rest van de organisatie (bijna iedere manager en iedere afdeling heeft een rol in de communicatie van de organisatie) 
 • Wat houdt de theorie van beredeneerd gedrag (theory of plannend behaviour) in?

  De theorie gaat er vanuit dat de opgebouwde intentie de beste indicator van gedrag is. De intentie is opgebouwd uit:
  - attitude (waardering)
  - subjectieve / sociale norm (inschatting van oordeel)
  - eigen effectiviteit (mate waarin iemand denkt controle te hebben op het eigen gedrag)
 • Op welke niveaus speelt het accountabilityvraagstuk zich af?
  Organisatie, afdeling en persoon.
 • Wat is de toegevoegde waarde van individuele comms adviseurs/medewerkers?
  Hier staan de taken, verantwoordelijkheden en competenties van de medewerker in relatie tot afdelingsdoelstellingen centraal. Bij wie beleg je welke taken?
 • Ons onderbewustzijn maakt voor 90% onze beslissingen. Pas later komt ons verstand in actie. Dit toont beperkingen aan voor het AIDA model en de theorie van beredeneerd gedrag.

 • Hoe kun je accountable zijn? Wat is de voorwaarde?
  Concrete doelstellingen - anders gevaar van activity trap: werk gaat overheersen en men verliest doel uit het oog.
 • Wat zijn de centrale begrippen bij het onderzoeken van accountability van communicatie?
  Accountability van communicatie in organisaties gaat over de waarde die communicatie toevoegt aan de organisatie en de bijdrage aan het verhogen van kwaliteit : toegevoegde waarde en kwaliteit
 • Met word-of-mouth marketing of viral marketing proberen organisaties aan te sluiten bij sociale netwerken of belangrijke mensen om een sociale epidemie te veroorzaken. Verhalen en herkenning zijn hiervan de belangrijkste motor.

 • Waar staat PAN voor?
  Processen - Besturend, primair en ondersteunend
  Afdelingen
  Niveaus: strategisch (bv belang van klantvriendelijkheid), tactisch (training communicatieve vaardigheden) en operationeel (geven training)
 • Wat is het nut van onderzoek naar communicatie?
  Het stelt de comms manager in staat om verantwoordelijkheid tenemen voor activiteiten, producten, beleid en beslissingen, doordat hij op basis van de onderzoeksgegevens de juiste keuzes kan maken. En dan achteraf verantwoording afleggen over die keuzes.
 • Wat is nudging?

  Het beïnvloeden van (keuze)gedrag door een zetje in de goede richting te geven. (Maak complexe keuzes makkelijker in communicatie.)
 • Waar start PAN? in welk proces?
  op primaire proces: resultaat IST - op basis daarvan zou duidelijk moeten zijn wat SOLL moet zijn.
 • Wat voor onderzoek is effectief?
  MOet niet alleen meten op instrumenten niveau (hoeveel persberichten verstuurd, of followers op Twitter). Liever meten vanuit perspectief van communicatie als proces in de context van de hele organisatie - dit geeft meer inzicht of de gewenste effect van communicatie is bereikt.
 • Wat betekent status quo bias?
  Wie eenmaal bij een aanbieder zit (energie, bank) heeft de neiging daar te blijven zitten.
 • Welke vier perspectieven kent de BSC-methode?
  Financieel (hoe zien aandeelhouders ons)
  Klanten (hoe zien klanten ons)
  Interne processen (wat moeten we intern doen om beloften naar buiten waar te maken)
  Leren en groei (wat moeten we ontwikkelen aan kennis en vermogen om ook in de toekomst succesvol te zijn)
 • Wat voor functies heeft onderzoek voor comm managers?
  Prioriteiten stellen in beleidskeuzen
  Kan bijdragen aan kwaliteitsontwikkeling
  Het kan de werking van intervenierende variabelen in kaart bengen (en zonodig elimineren)
  Het antwoordt de vraag of het gewenste effect is bereikt en bevordert ook efficiency
 • Hoe doorbreek je de status quo bias?
  Met:
  - Incentives: beloon gewenst gedrag
  - understanding mapping: maak gevolgen duidelijk
  - defaults matter: voorzie in goede standaard opties
  - give feedback: laat zien wat goed/fout ging
  - expect error: ontwerp de structuur dusdanig dat men zo min mogelijk fouten maakt
  - structure complex choices: maak de beste keuze de standaard keuze (nudging).
 • Hoe komt gedrag tot stand?
  persoonlijkheid en houding
 • Met de myers briggs type inventory kan je vastellen of iemand..
  Meer een denkend of gevoelsmens is en meer een beoordelaar of een waarnemend type
 • Wat is het gevaar van werken zonder doelstellingen/doelen?
  The 'activity trap' = het werk gaat overheersen, (de waan van de dag) en men verliest het doel uit het oog.   Concrete doelstellingen zijn een van de belangrijkste voorwaarden voor accountability
 • Wat zijn onderzoeken naar persoonlijkheid?
  MBTI: denkend /gevoel - beoordelaar - warnemend
  Big 5
   
 • Leg uit wat het Big five model is
  Dit model gaat uit van een individuele score op basis van de mate van extraversie, inschikkelijkheid, plichtsgetrouw, emotionele stabiliteit en openheid.
 • Wat zijn SMART doelstellingen?
  Specifiek = eenduidig
  Meetbaar = onder welke voorwaarden wordt het doel bereikt
  Acceptabel = voor doelgroep en management
  Realistisch = haalbaarheid
  Tijdgebonden = de tijd waarin het doel moet zijn bereikt
 • uit welke componenten bestaat houding?
  Cognitieve component en affectieve component  en gedragscomponent
 • Leg uit wat er wordt betekent met cognitieve dissonantie
  Dit is vaak informatie dat mensen niet bereikt omdat ze er niet in geïnteresseerd zijn of ze ontlopen de informatie. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Accountability op afdelingsniveau houdt in:
Welke taken en verantwoordelijkheden moet worden belegd bij de afdeling communicatie
Accountability op organisatieniveau houdt in:
Wat is de toegevoegde waarde van communicatie voor de organisatie
Accountability op persoonsniveau houdt in:
Wat zijn de taken, verantwoordelijkheden en competenties van de individuele medewerkers in relatie tot de afdelingsdoelstellingen.
Stappen issue management (5x)
1. Netwerkcommunicatie
2. Stakeholder management
3.  Massamediale communicatie
4. Public affairs
5. Communiceren met de overheid
Communicatie strategieeen bij een crisis: (4x)
1. Distantie (beperken tot de feiten)
2. Positieve relativering (crisis als een kans zien)
3. Acceptatie door excuus en herstel (fouten erkennen)
4. Underdog/slachtoffer (als slachtoffer neerzetten)
Noem de 7 pijlers van Reptrak:
Products & service
Innovation
Workplace
Governance
Citizenship
Leadership
Performance
Nadelen communicatieplanning?
Snel achterhaald, tijdrovend
Wat wordt bedoelt met "periphal route" (ELM-Model)
Zaken die er niet toe doen. Omdat je vrienden het kopen, omdat het er leuk uitziet.
Wat wordt bedoeld met "the central route" (ELM-Model)
Inhoudelijke zaken, dingen die ertoe doen.
Conversaties managen op social media (3x)
- Observeren
- Participeren
- Faciliteren