Samenvatting Communicatieonderzoek, een strategisch instrument

-
ISBN-10 9046902803 ISBN-13 9789046902806
85 Flashcards en notities
128 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Communicatieonderzoek, een strategisch instrument". De auteur(s) van het boek is/zijn Hogendoorn, M. Het ISBN van dit boek is 9789046902806 of 9046902803. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Communicatieonderzoek, een strategisch instrument

 • 1.1 samenvatting aantekeningen les communicatieonderzoek

 • Aantekeningen consumentenonderzoek 1 mei 2015
   
  Wat is onderzoek? Bereik: Je gaat na wat je wilt weten.
   
  Het draagt bijvoorbeeld bij aan de balanced score card: kijken naar verschillende bedrijfsonderdelen. Het idee achter de balanced scorecard is dat een manager niet alleen is af te rekenen op financiële resultaten, maar dat ook andere prestaties worden meegenomen in de jaarlijkse beoordeling. De term komt van het feit dat verschillende factoren ook verschillend worden gewogen.
   
  Bij communicatieonderzoek wordt er onderzoek gedaan naar het effect van ‘de boodschap’ die bijv via verpakkingen, advertenties, internet of andere promotiekanalen is verspreid. Afhankelijk van de doelstelling kan zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek worden uitgevoerd. Vb: vragenlijst (kwantitatief onderzoek) / gesprekspuntenlijst (kwalitatief onderzoek). Met communicatieonderzoek kun je de immateriële waarde meten. Zachte waarden zijn in de toekomst beter te voorspellen.
   
  De bijdrage van communicatie is datgene te (laten) onderzoeken wat tussen de oren van de doelgroep zit.
   
  Gedrag is een gezamenlijk doel van de organisatie en bereik je samen met communicatie. Communicatie is niet alleen verantwoordelijk. Ga vooraf na wie een rapport krijgt als een onderzoek is afgerond en wat hiermee verder wordt gedaan in een organisatie.
   
  Onderzoek kan zo groot en zo breed worden gemaakt, hier hangt een kostenplaatje aan. De kosten kunnen in het begin flink stijgen. Een duur onderzoek zegt niets over de kwaliteit van een onderzoek. Ga na waar de meerwaarde zit en verlies de onderzoeksvraag daarbij niet uit het oog. Wat wil je bereiken (voorbeeld welke meters wil je op het dashboard terugzien).
   
 • Onderzoekskosten kunnen over meerdere jaren worden afgeschreven omdat de informatie over meerdere jaren gebruikt kan worden.
   
  Een onderzoek moet representatief zijn, bijvoorbeeld met een aselecte steekproef waarin alle elementen in de populatie een even grote kans hebben om in de steekproef terecht te komen. Voldoende verdeling over diverse categorieën zijn bijvoorbeeld leeftijd, woonplaats, interesse etc.
   
  De grootte van de benodigde geschikte steekproef wordt veelal bepaald door de grootte van de populatie, de gewenste betrouwbaarheid, de nauwkeurigheid en de foutmarge waarmee uitspraken kunnen worden gedaan die een zo goed mogelijk beeld geven van de werkelijkheid. 
  Voor het eenvoudig bepalen van de steekproefgrootte maak je gebruik van een steekproefcalculator.
   
  Als er wordt gekeken naar de kwaliteit van een onderzoek, en wilt kijken of de kwaliteit goed is gelden er drie criteria. namelijk;
  ·      Bruikbaarheid: Het is erg belangrijk dat de onderzoeksresultaten nuttig zijn. Dit kan zo worden door goed te overleggen met de opdrachtgevers over wat zij willen dat er onderzocht wordt.
  ·      Validiteit: De betrouwbaarheid is een voorwaarde voor het bepalen van de validiteit van een onderzoek. Wat een veelgebruikte test is wordt ook wel het expres geven van een verkeerd antwoord. 
  ·      Betrouwbaarheid: Om de betrouwbaarheid  voldoende te kunnen testen moet een onderzoek herhaalbaar  zijn.
   
  Diverse soorten onderzoek, bijv. benchmark cijfers vergelijken met andere organisaties. Dit is niet altijd geschikt omdat het andere verwachtingen kan scheppen bijvoorbeeld omdat jouw organisatie andere kernwaarden heeft.
   
 • 2 De relatie tussen communicatie en onderzoek

 • Wat is het verschil tussen de enge en de ruime zin van communicatieonderzoek?
  Bij communicatieonderzoek in de enge zin gaat het om onderzoek naar gegevens die betrekking hebben op communicatie. Bij onderzoek in de brede zin kan een willekeurig onderwerp worden onderzocht. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen dan als basis dienen voor beslissingen over communicatie. In het onderzoek hoeven zelf geen communicatieaspecten voor te komen. 
 • Welke twee doelen hebben een onderzoek?
  Je hebt het doel van het onderzoek. Wat ga je met de resultaten van het onderzoek doen? Maar je hebt ook het doel binnen het onderzoek: dat is het antwoord op je onderzoeksvraag.

 • 2.2 Afbakening van communicatieonderzoek

 • Wanneer is er sprake van communicatieonderzoek en niet van onderzoek in het algemeen?

  Er moet een communicatief aspect bij het doel IN het onderzoek zijn om te kunnen spreken van communicatieonderzoek.

   

  Enge zin: Onderzoek waarbij de gegevens die worden verzameld betrekking hebben op communicatie.

  Ruime zin: Onderzoek waarbij de gegevens gebruikt worden bij het nemen van beslissingen over communicatie.

 • Het doel in het onderzoek is de centrale vraag. Het doel van het onderzoek is de reden van het onderzoek, het belang.
 • 2.3 Van data naar kennis

 • Wat zijn resultaten?
  Dat zijn de samengevatte en geaggregeerde bevindingen uit een onderzoek.

 • Welke elementen zitten in de Piramide van begrip van Hastings?
  Vanuit onderop: data, informatie, resultaten, conclusies, kennis
 • Wat zijn conclusies?
  Dit geeft aan dat er binnen het kader van het gestelde probleem een interpretatie aan de resultaten gegeven is. Hoe wordt straks gehandeld op basis van de uitkomsten van het onderzoek?
 • De piramide van Hastings is de piramide van begrip. De kennis die voorkomt uit het doen van onderzoek.
 • Hoe verloopt de transformatie van data naar kennis volgens de piramide van Hastings?

  1. Data: via data-analyse en -reductie naar

  2. Informatie: Via verbinding leggen met onderzoeksdoelstellingen naar

  3. Resultaten: via interpretatie van de resultaten naar

  4. Conclusies: via impact van de onderzoeksprojecten op de strategische planning naar

  5. Kennis.

 • 2.4 Benaderingen van communicatieonderzoek

 • Belicht de 3 niveaus waarop onderzoek kan worden gedaan.
  Micro --> gaat over het onderzoek zelf.
  Meso --> hier wordt een relatie gelegd tussen het microniveau en het communicatieproces of onderdelen daarvan.
  Macro --> Hier wordt ook nog een relatie gelegd tussen onderzoek, communicatie en de organisatie.
 • De theorie van communicatieonderzoek kan worden onderverdeeld in 3 niveaus. Welke zijn dit en wat betekenen ze?
  1. Microniveau: is vooral gericht op de methoden en technieken van het onderzoek. Het gaat vooral over onderzoek en nauwelijks over communicatie.
  2. Mesoniveau: hier gaat het over vormen van onderzoek. In de naamgeving wordt vaak verband gelegd met een fase of object in het communicatieproces.
  3. Macroniveau: hier wordt een verband gelegd met de dagelijkse beleidsvoering van het communicatieproces in organisaties. Onderzoek wordt besproken als een opzichzelfstaand instrument.
 • Belicht de 3 invalshoeken van beschrijven van onderzoek
  Micro --> gaat over de onderzoeksmethodiek en -technieken zelf.
  Meso --> hier wordt een relatie gelegd tussen het microniveau en het communicatieproces of onderdelen daarvan.
  Macro --> verband met de dagelijkse beleidsvoering van het communicatieproces in organisaties.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.