Samenvatting Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg / deel HBO

-
ISBN-10 9055746398 ISBN-13 9789055746392
706 Flashcards en notities
21 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg / deel HBO". De auteur(s) van het boek is/zijn N W Slot, H J M Spanjaard Juliette de Wit. Het ISBN van dit boek is 9789055746392 of 9055746398. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg / deel HBO

 • 1.1 Inleiding

 • Waarom komen kinderen in een residentiële instelling terecht?
  Zij kunnen niet bij hun ouders wonen vanwege opvoedingsproblemen, problematiek van de jeugdige zelf of een combinatie van beide
 • 1.2 Wat is residentiële jeugdzorg

 • Wanneer spreken we van residentiële jeugdzorg?
  wanneer kinderen en/of jongeren dag en nacht opgenomen zijn in een voorziening waar ze verzorgd, opgevoed en eventueel ook behandeld worden.
 • Wat is residentiële jeugdzorg?

  Wanneer kinderen en/of jongeren dag en nacht opgenomen zijn in een voorziening waar ze verzorgd, opgevoed en eventueel ook behandeld worden.

 • Wanner spreken we van residentiële jeugdzorgd?
  Wanneer kinderen en/of jongeren dag en nacht opgenomen zijn in een voorziening waar ze verzorgd, opgevoed en eventueel ook behandeld worden.
 • voor hoeveel jongeren bied een leefgroep plaats?
  vaak aan zes tot tien jongeren
 • Hoe zien leefgroepen eruit?
  Leefgroepen bieden meestal plaats aan zes tot tien kinderen en/of jongeren maar ze zijn er ook voor kleineren aantallen bewoners.
 • Op welke vlakken kunnen leefgroepen van elkaar verschillen? (3)
  - de begeleiding overdag
  - de mate waarin groepsleiders naast het werken op leefgroep nog andere taken hebben
  - de begeleiding tijdens de nacht
 • Waarom stonden instellingen vroeger afgezonderd van de bewoonde wereld, bijvoorbeeld in een bos? (2)
  - zo werden jongeren afgeschermd tegen de mogelijk 'slechte invloeden' van de stad en groeide ze op in een 'gezonde' omgeving en werden ze begeleid in het volgen van onderwijs/leren van een vak
  - destijds was de grond in deze contreien relatief goedkoop en waren er mogelijkheden jongeren te werk te stellen, bijvoorbeeld bij de ontginning van veengronden.
 • De doelstellingen in de leefgroepen tegenwoordig zijn gericht op het omgaan met de eisen die het dagelijks leven in de samenleving stelt. Hoe wordt dit bewerkstelligd? (2)
  - Enerzijds worden de jongeren gestimuleerd zo veel mogelijk deel te nemen aan de samenleving buiten het tehuis
  - Anderzijds wordt de samenleving zo veel mogelijk binnen de muren van het tehuis gehaald bijvoorbeeld door ouders vrienden van de jongeren en ook buurtbewoners regelmatig op bezoek te laten komen.
 • Wat zijn enkele aspecten waarmee bij de bouw, indeling en inrichting van de ruimte (de leefgroepruimte) rekening gehouden moet worden? (5)
  - veiligheid
  - warmte en gezelligheid
  - mate waarin gangen douchen e.d te overzien zijn door de groepsleiding
  - mogelijkheden voor jongeren zich terug te trekken
  - mogelijkheden jongeren taken te laten uitvoeren
 • Wat betekent verzorging in de residentiële jeugdzorg?
  Verzorging betekent dat de groepsleiding zorg draagt voor de elementaire levensbehoeften, zoals nachtrust, een dagrimte, kleding, eten, drinken, lichamelijke verzorging, veiligheid en steun
 • Wanneer hebben we het over opvoeden in de residentiële jeugdzorg?
  Wanneer groepsleiders proberen de jongeren praktische, cognitieve en sociale vaardigheden te leren om zo veel mogelijk zelf in eerder genoemde levensbehoeften te voorzien en wanneer ze waarden en normen proberen over te dragen.
 • Wanneer gaat opvoeding over in behandeling?
  Wanneer de groepsleiding, op basis van observaties en een plan, systematisch werkt aan bepaalde verandering in cognities, emoties en/of gedrag.
 • Wat is het doel van een behandeling in de residentiële jeugdzorg?
  Het doel is het verminderen van probleemgedrag en stoornissen.
 • Wat zijn enkele manieren om jongeren bij de gang van zaken in de leefgroep betrokken kunnen worden? (5)
  - wanneer regels veranderd moeten worden die direct betrekking hebben op het dagelijks leven in de groep, kan de groepsleider dit in overleg met de jongeren doen, bijvoorbeeld tijdens een groepsoverleg
  - als jongeren betrokken worden bij het opstellen van een takenrooster, zullen zullen ze zich meer verantwoordelijk voelen voor de uitvoering van de taken
  - jongeren betrekken bij het bedenken en organiseren van activiteiten
  - jongeren zullen zich meer op hun gemak voelen wanneer zij zelf kunnen bijdragen aan de inrichting van hun leefomgeving
  - tot slot kan de groepsleider jongeren motiveren door hun ruimte te heven voor de eigen voorkeuren op het gebied van onder meer muziek, kleding en eten.
 • 1.2.1 In de bossen of in de wijk

 • sommige residentiële instellingen zijn gevestigd op een afgebakend terrein met daarop verschillende gebouwen. jeugdinrichtingen worden de laatste jaren voornamelijk aan de rand van een stad, op industrieterreinen gebouwd. Voor jongeren in een gesloten inrichting is aansluiting op de samenleving moeilijk. --> nadruk op vergroten van inzicht en/of behandelen van individuele problematiek.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waarom is het van belang steeds de niet-betrokken jongeren te vertellen wat er aan de hand is en wat de volgende stappen zullen zijn?
Omdat als jongeren niet weten wat er precies aan de hand is, zij gaan speculeren en dan kunnen er wilde geruchten ontstaan.
Waarom moet men voorkomen dat men tijdens een incident of crisis de groep jongeren als één geheel toespreekt?
Het resultaat is blokvorming, waardoor een oplossing bemoeilijkt wordt. 
Uit welke twaalf stappen bestaat het protocol voor apart zetten?
1. Maak contact
2. Benoem het inadequaat gedrag en zeg dat dit moet stoppen
3. Zeg dat afzondering volgt, noem de plek en het aantal minuten
4. Begeleid de jongere naar de plek
5. Benoem het adequate gedrag tijdens de afzondering
6. Benoem het adequate gedrag na de afzondering
7. Herhaal de duur en sluit af
8. Licht de groepsgenoten in over de reden van het apart zetten en zeg hoe lang dit duurt. 
9. Instrueer de groepsgenoten hoe zij het beste op de apart gezette jongere kunnen reageren wanneer hij terugkomt in de leefgroep
10. Ga op het desbetreffende tijdstip weer naar de jongere en probeer met napraten en instructies de jongere tot een adequate participatie aan de dagelijkse routine te bewegen. Benoem opnieuw het adequate gedrag na de afzondering
11. Begeleid de jongere terug naar de leefgroep, geef de jongere en eventueel de groepsgenoten instructies en geef feedback op adequaat gedrag
12. Maak melding van het incident of de crisis en het daarop volgende apart zetten volgens de richtlijnen van het tehuis
Waarom wordt apart zetten toegepast?
Apart zetten wordt toegepast om een gedragsverandering te bewerkstelligen.
Wat betekent apart zetten?
Apart zetten betekent dat men een jongere voor enige tijd weghaalt uit de situatie waarin hij verkeert om te bewerkstelligen dat hij niet met bepaalde stimuli of versterkers in aanraking komt en daardoor beter in staat zal zijn adequaat gedrag te laten zien.
Uit welke twaalf stappen bestaat het protocol voor fysiek sturen?
1. Vraag een tweede groepsleider erbij en spreek af wie de woordvoerder is
2. Maak contact met de jongere
3. Zeg dat er sprake is van ernstig probleemgedrag en benoem het gedrag
4. Zeg wat het gewenste gedrag is (het gaan naar een andere ruimte)
5. Geef de jongere de gelegenheid op eigen kracht naar de ruimte te gaan
6. Leg uit wat sturen is (als de jongere zelf niet wil)
7. Begin met sturen (let op de aandachtspunten)
8. Geef feedback op adequaat gedrag, als daar aanleiding toe is
9. Eenmaal op de plek aangekomen: vertel de jongere hoe lang hij daar moet blijven
10. Herhaal nog een keer het tijdstip waarop je terugkomt en sluit af
11. Ga op het desbetreffende tijdstip weer naar de jongere toe en probeer met napraten en instructies de jongere tot een adequate participatie aan de dagelijkse routine te stimuleren
12. Maak melding van het incident of de crisis en het daarop volgende fysiek sturen volgens de richtlijnen van het tehuis.
Wanneer wordt fysiek sturen gebruikt?
Fysiek sturen wordt gebruikt bij ernstig inadequaat gedrag, waarbij de groepsleiding het niet langer verantwoord vindt dat de jongere zich op een bepaalde plek ophoudt en de jongere iedere medewerking weigert om mee te gaan naar een andere plek. 
Wanneer spreken we van fysiek sturen?
We spreken van fysiek sturen als we een jongere van de ene plek naar de andere plek brengen met behulp van de principes druk en sturing.
In welke drie situaties gebruikt men het stopteken/het schepje?
Als men: 
- tussen twee jongeren in wil gaan staan om een van de jongeren te beschermen
- een jongeren wil tegenhouden
- zich wil verdedigen tegen stompen en slaan
Uit welke drie elementen bestaat het schepje?
1. De groepsleider brengt beide onderarmen omlaag, zodat de handen iets boven de knieën zijn; de armen zijn iets uit elkaar
2. De groepsleider draait de eigen handpalmen naar buiten, zodat het kind open handen ziet (geen vuisten)
3. De groepsleider brengt de eigen ellebogen naar binnen, zodat onderarmen in een verticale positie staan.