Samenvatting Constitutioneel recht

-
ISBN-10 9013054935 ISBN-13 9789013054934
573 Flashcards en notities
24 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Constitutioneel recht". De auteur(s) van het boek is/zijn C A J M Kortmann. Het ISBN van dit boek is 9789013054934 of 9013054935. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Constitutioneel recht

 • 1 Staatsrecht

 • Waarop heeft het staatsrecht betrekking?
  Het staatsrecht heeft betrekking op verhoudingen waarbij de overheid is betrokken.
 • Hoe wordt in het boek staatsrecht of constitutionele recht in hoofdzaak beschouwd?
  Als het recht van een bepaald door het recht geregeld verband dat wij staat noemen.
 • De grondwettelijke delegatieterminologie is beperkt tot de Grondwet zelf. Het besluit-begrip van de Algemene wet bestuursrecht dekt lang niet alle besluiten die de Grondwet kent.
 • Waarop heeft het staatsrecht betrekking?
  Op verhoudingen waarbij de overheid betrokken is, relaties tussen de overheid en de onderdaan.
 • Het staatsrecht kan worden omschreven als het primaire recht dat betrekkingen binnen de overheid, alsook betrekkingen tussen de overheid en de onderdanen regelt.
 • Waarmee houdt het begrip overheid verband?
  Macht en bevoegdheid
 • Het staatsrecht is het primaire recht dat uitsluitend overheidsambten instelt, daaraan bevoegdheden toekent en hun onderlinge betrekkingen alsmede die tot de onderdanen regelt.
 • Hoe kan macht worden beschouwd?

  Feitelijke potentie tot dwang.
 • Bevoegdheid is te beschouwen als?
  Rechtens geregelde macht.
 • Welke idee heeft grote gevolgen gehad voor de ontwikkeling van de overheid en haar organisatie?
  De idee dat overheidsmacht kan of moet toevallen aan een ambt en niet aan een persoon.
 • Welke definitieve omschrijving  van het staatsrecht of constitutioneel recht wordt gegeven?
  Het is het primaire recht dat alleen overheidsambten instelt, daaraan bevoegdheden toekent en hun onderlinge betrekkingen en dat van onderdanen regelt.
 • 2 De staat in het volkenrecht

 • Hoe geschiedt erkenning van een staat?
  Erkenning van een staat geschiedt door een of meer andere staten. Deze erkenning vindt plaats door gedragingen van een of meer staten, waaruit blijkt dat zij de (te erkennen) staat beschoiwen als een subject van volkenrecht.
 • Welke 2 redenen zijn er om aandacht te schenken aan de staat in zijn "externe verhoudingen"?
  1. Bij het begrip staat veronderstellen wij dat er meer dan één staat is.
  2. De nationale Grondwet er van uitgaat dat er dergeljke betrekkingen (kunnen) bestaan. De Grondwet spreekt van verdragen, van oorlog en defensie. Deze verschijnselen duiden op mogelijke externe relaties.
 • Op welke drie wijzen kan een staat ontstaan of tenietgaan?
  1. een bestaande staat deelt zich op in kleinere staten
  2. twee of meer staten gaan op in één staat
  3. een staat ontstaat op een territoir met een bevolking, dat daarvoor niet onder enige staat viel
 • Aan welke 3 elementen moet volgens het volkenrecht zijn voldaan om van het bestaan en ontstaan van een staat te kunnen spreken?
  1. Groep personen.
  2. Territoir
  3. Geregeerd door een overheid die effectief en daardwerkeljk onafhankelijk gezag uitoefent over die groep personen.
 • Wanneer houdt een staat op te bestaan?
  Als de staat niet meer voldoet aan een of meer van de drie essentiële criteria.
 • Het volkenrecht stelt dat een staat berust op de macht van de feiten, waarom is dit niet geheel het geval?
  Er is sprake van onafhankelijk gezag er wordt ook wel gesproken over soevereiniteit wat aanduidt dat de overheid rechts niet onderworpen is aan de overheid van een andere staat. Van deze onafhankelijkheid kan ook sprake zijn wanneer vanuit niet juridisch oogpunt sprake is van afhankelijk. Te denken valt aan economische afhankelijkheid of vanuit defensie.
 • Aan welke drie elementen moet volgens het volkenrecht zijn voldaan voor het bestaan en ontstaan van een staat?
  • een groep personen
  • die leven op een bepaald territoir
  • moet geregeerd worden door een overheid die effectief en daadwerkelijk onafhankelijk gezag uitoefent over die personen
 • Op welke drie wijzen ontstaan staten en gaan zij teniet?
  1. Bestaande staat deelt zich op in kleinere staten.
  2. Twee of meer staten gaan op in één.
  3. Een staat ontstaat op  een op een territoir met een bevolking, dat daarvoor niet onder enige staat viel.
 • Bij de kwestie van het ontstaan en tenietgaan van een staat houde men voor ogen dat deze niet samenvalt met die van het ontstaan en tenietgaan van een bepaalde nationale overheid.
 • Hoe staat het volkenrecht tegenover de constitutionele inrichting en praktijk van een staat?
  Onverschillig.
 • Een staat is niet verplicht een andere staat te erkennen, ook al voldoet deze aan de volkenrechtelijke vereisten. Voor de ene staat is de (erkende) staat subject van volkenrecht, voor de andere staat is dezelfde (niet-erkende) staat dat niet.
 • Wanneer spreekt men van erkenning van een staat?
  Bij het rijzen van de vraag wie bepaalt dát er aan die criteria is voldaan.
 • Erkenning van een staat als staat impliceert dat die staat een overheid heeft.
 • Is er binnen het volkenrecht met betrekking tot de erkenning van staten één instantie bevoegd tot erkenning?
  Nee, dit is een minder ontwikkeld rechtssysteem dan in het nationale rechtssyteem waarbij nauwkeurig is geregeld welke ambt of welke ambten tot erkenning van een rechtens relevante status bevoegd zijn en volgens welke procedure dit moet of kan geschieden.
 • Hoe geschiedt erkenning van een staat?
  1. Door gedrag van een of meer staten waaruit blijkt dat zij de (te erkennen) staat beschouwen als een subject van volkenrecht.
 • Kan de erkenning van een staat relatief zijn?
  Ja. Voor de ene staat is de erkende staat subject van volkenrecht voor de andere staat is dezelfde staat dan niet. Voorbeelden Kosovo, DDR, Israël en Taiwan.
 • Is de vraag of een staat een andere erkent of moet erkenning te beantwoorden aan de hand van volkenrechtelijke normen?
  Nee. Het zijn de staten zelf die antwoord gegeven op de vraag of voldaan is aan de voornaamste volkenrechtelijke criteria.
 • Is een staat verplicht een staat te erkennen als deze aan de criteria voldoet?

  Aangenomen mag worden dat een staat niet verplicht is een andere staat te erkennen, ook al voldoet deze  aan de volkenrechtelijke vereisten.
 • Waar hangt de vraag van de erkenning van een staat in hoge mate van af?
  Van de nationale en internationale politieke verhoudingen.
 • Is de nationale erkenning van een overheid hetzelfde als het erkennen van een staat?
  Nee. De begrippen moeten niet worden verward.
 • Dient een staat in volkenrechtelijke zin een overheid te bezitten?
  Ja. Erkenning van een staat als staat impliceert dat die staat een overheid heeft. Is er geen overheid dan is er volkenrechtelijk geen staat.
 • Kan er sprake zijn van enerzijds erkenning van een staat, anderzijds niet erkenning van een overheid?
  Ja. De niet-erkenning heeft dan geen betrekking op een overheid in abstracto maar op een bepaalde concrete persoon of groep personen die beweert de overheid van een bepaalde staat te zijn.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.