Samenvatting Contextuele hulpverlening

-
ISBN-10 9031381101 ISBN-13 9789031381104
234 Flashcards en notities
19 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Contextuele hulpverlening". De auteur(s) van het boek is/zijn Karlan van Ieperen Schelhaas onder van Lisbeth Verharen. Het ISBN van dit boek is 9789031381104 of 9031381101. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Contextuele hulpverlening

 • 1 Het begrip context

 • Wat betekent het begrip context?
  het verwijst naar het netwerk van betekenisvolle relaties
 • Wat zijn inhoudelijke veranderingen voor de Jeugdwet 2015?

  –- Meer preventive
  –- Eerdereondersteuningeninterventie in de omgevingen van de jeugdigen
  –- Uitgaan van de eigenkracht van jeugdigenenhunouders
  –- Minder snelmedicaliseren van problemen
  - Integraleaanpak met eenbeteresamenwerking
  –- Gebruikmaken van het netwerkrondgezinnenen (jeugd)hulp op maat
 • Het begrip "context" verwijst naar:
  het hele netwerk van gegeven en verworven relaties.
 • Hoe werkt het proces bij jeugdbescherming?

  1.Signaleringaan AMK
  2.Melding bijRvdK, casusoverlegBescherming
  3.Raadsonderzoek
  4.OpleggenJeugdbeschermingsmaatregel
  5.UitvoeringJeugdbeschermingsmaatregel
  6.Inschakelenaanvullendejeugdzorg
  7.Uitvoerenaanvullendejeugdzorg
  8.Verzoek tot verlenging, niet-verlenging of tussentijdsebeëindiging JB maatregel
 • Wat houdt de gegeven relaties in?
  De familierelaties. hier kies je niet voor, deze krijg je vanzelf.
 • Welke actoren zijn er in het proces jeugdbescherming?
  Algemeen Meldpunt Kindermishandeling
  Raad voor de Kinderbescherming
  Bureau Jeugdzorg
 • Wat houdt de verworven relaties in?
  relaties die iemand in de loop van zijn leven opdoet. (vriend, vriendinnen)
 • Wat zijn de wettelijke taken van het AMHK?

  ◦Adviesfunctie
  ◦Meldfunctie
  ◦Onderzoeksfunctie
  ◦Samenhangandereorganisaties
 • Er zijn 4 aspecten te onderscheiden om oog te krijgen voor datgene wat er binnen de context van je client speelt en wordt overgedragen, welke 4?
  1. erfelijke aanleg (nature)
  2. sociale omgevingsfactoren (nurture)
  3. gewoonten en gebruiken
  4. normen en waarden
 • Wat zijn de taken van de RvdK?

  - Het Onderzoek
  - Het Rapport
  - Het Advies
  - Gedwongenhulp
 • Wat is de doelstelling van BJZ?

  ◦eder kind moet de kans krijgen uit te groeien tot een evenwichtige volwassene. BJZ biedt ondersteuning waar het kan en bescherming waar het moet 
 • Wat zijn de taken van BJZ?

  ◦AMK, uitvoering geven aan jeugdbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering
 • Wat zijn de andere soorten jeugdhulp?

  - Ambulantejeugdhulp
  - Eigen kracht
  - Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
  - Jeugd-GGZ
  - Jeugd met eenbeperking
  - Jeugdzorgplus
  - Pleegzorg
  - Residentiëlejeugdhulp
 • Hoe komen gedragsproblemen uit het ontstaan van de omgeving?

  - reactie vd omgeving op aard en aanleg vh kind
  - aard en aanleg vd ouders
  - de opvoeding (-sstijl)
  - de scholing
  - sociaal-economische omgeving
  - de culturele en religieuze omgeving/ groep
  - historisch-geografische omstandigheden   (bijv.oorlogsgebied)
  - incidentele factoren: life events

 • Rijpingsstoornissen hebben te maken met een afwijkende of vertraagde ontwikkeling van de hersenen
 • Rijping van het CZS wordt bepaald door aanleg en omgeving.
  Groei van de hersenen wordt grotendeels bepaald door prikkels die worden ontvangen. 
  Interacties met de omgeving bepalen hoe de aanleg zich zal uiten. 
  Rijping gebeurt vooral 's nachts, dus goede nachtrust en ritme is belangrijk. 
 • Wat zijn rijpingsstoornissen?

  *Primaire enuresis (bedplassen)
  *Primaire encopresis (broekpoepen)
  *Dyspraxie (beweging coördinatiestoornis), tics, onwillekeurige bewegingen
  *Praten gedurende de slaap, tandenknarsen
  *Stotteren, slaapwandelen, open ogen slapen, nachtelijke paniek, stereotiepe bewegingen; bonken/wiegen
  *(ADHD)
  *taalontwikkelingsstoornis
 • ADHD ontstaat door vertraagde of beperkte rijping van het CZS. 
 • Wat zijn de kenmerken van ADHD?
  Hyperactiviteit
  Impulsiviteit
  Concentratiestoornissen
 • Behandeling met gedragsstoornis?
  Mee leren omgaan!
  - Medicatie
  - Gedragstherapie
  - Ouderbegeleding

  - Ambulante hulpverlening
  - Residentiele hulpverlening
 • Wat is jeugdcriminaliteit?
  Jeugdcriminaliteit verwijst naar gedrag van jongeren van 12-18 jaar waarbij bepaalde –in wetboeken vastgelegde-  normen worden overtreden en waarop een straf staat
 • Welke 3 soorten jeugdcriminaliteit zijn er?
  1. Kickgedrag -> leeftijdgebonden
  2. Meelopers -> statusverhogend
  3. Harde kern -> waaronder psychopathologische jeugddelinquenten
 • Wat is intergenerationele verbondenheid?
  Belangrijke gebeurtenissen in het verleden beïnvloeden soms nog generaties lang het leven van mensen. 
 • Wat is existentiële loyaliteit?
  Band tussen ouders en kind. Onlosmakelijke verbondenheid, loyaliteit verschuldigd. 
 • Wat is verworven loyaliteit?
  Verbondenheid gebaseerd op wederzijdse inspanningen tot zorg (broers, zussen, relaties)
 • Wat is een gespleten loyaliteit?
  Niet openlijk loyaal mogen zijn naar ouder(s)
 • Wat is onzichtbare loyaliteit?
  Onzichtbare vorm waarin kind toch loyaal is
 • Wat zijn loyaliteitsconflicten?
  Ontstaan wanneer de belangen van verschillende mensen aan wie iemand zich loyaal voelt met elkaar botsen 
 • Wat is hechtingsgedrag?

  Het kind wil de nabijheid van de verzorgende volwassene en richt zich in zijn gedragingen op het bereiken van die nabijheid, die verzorging en bescherming moet bieden tegen grote en kleine gevaren en gevoelens van onbehagen
 • In welke 4 fasen ontwikkelt zich gehechtheid?

  1. Pre-attachmentfase’à 0-3 maanden.
  2. Attachment-in-wording’ à 3-6 maanden
  3. Clear-cut attachment’à 6 mndn – 3 jaar
  4. Partnership’à 3 jaar – einde kindertijd
 • Wanneer is de invloed op de opvoedingsstijl reponsief?
  De mate van alertheid waarmee gereageerd wordt op het hechtingsgedrag van het kind 
 • Wanneer is de invloed van de opvoedingsstijl sensitief?
  In hoeverre de reactie van de ouders is afgestemd op het kind
 • Wat zijn de 4 vormen van gehechtheid?

  - Veilig gehecht: je kunt op mensen rekenen als je in nood bent. 
  - Onveilig gehecht: angstig-vermijdend: je kunt niet op mensen rekenen als je in nood bent, je moet zoveel mogelijk mensen inschakelen, maar niet te diep contact maken met de persoon. 
  - Onveilig gehecht: angstig-afwerend: je kunt niet op mensen rekenen als je in nood bent, integendeel dan moeten ze ook nog iets van jou
  - Onveilig: gedesorganiseerd: je kunt geen peil op mensen trekken als je in nood bent, de ene keer helpen ze je wel, de andere keer laten ze je weer in de steek

 • Het uiteindelijke doel van de gehechtheidrelatie, is het creëren van een gevoel van veiligheid bij het kind, dat angst kan reduceren en het kind de ruimte geeft om de wereld om zich heen te gaan onderzoeken (exploreren)
 • Wat zijn de niveaus van systemen?

  1.Het individuelegezinslidalseenheid
  2.Dyadischesubsystemen
  3.Het gehelegezinssysteem
  4.Het gezin & omgevingalssysteem
 • Wat is het 4 stappenmodel van de Deltamethodiek?

  1.Stap 1: Zorgpunten, sterke punten + visie
  2.Stap 2: Ontwikkelingsbedreigingen
  3.Stap 3: Gewenste ontwikkelingsuitkomsten
  4.Stap 4: De actieagenda, werkdoelen & actiepunten
 • Wat houden de 4 stappen in van de Deltamethodiek?
  Stap 1: Inventariseren zorgpunten
  Stap 2: Analyseren bedreigingen 
  Stap 3: Formuleren gewenste ontwikkelingsuitkomsten
  Stap 4: Opstellen actieagenda werken met het plan op tafel
 • Wat is engageren?
  Aansluiten bij wensen van het gezin. 
  - Vragen naar de wensen
  - Helpen met formuleren
  - Wensen van gezin opnemen bij werkdoelen
  Aansluiten bij sterke punten van het gezin
 • Wat is positioneren?
  Vier gebieden bij positioneren:
  1. Positioneren op de maatregel
  2. Positioneren en het belang van het kind
  3. Positioneren op deskundigheid, met bevoegdheden & plichten
  4. Positioneren en samenwerken met de ouders

  Pro-actief en re-actief positioneren
 • Wat is Signs of Safety?
  Krachtgericht
  Oplossingsgericht
  Systeemgericht werken 
 • Wat zijn de 6 praktijkelementen van Sings of Safety?  1.Begrijp de opstelling van ieder lid vh gezin
  2.Zoek naar uitzonderingen op de mishandeling
  3.Ga na wat de sterke punten & hulpbronnen vh gezin zijn
  4.Concentreer je op de doelen
  5.Meet veiligheid en vooruitgang
  6.Beoordeel de bereidheid, het vertrouwen & mogelijkheden
 • Wat is het cylisch verloop van huiselijk geweld?
  Fase 1: Oplopende spanningen
  Fase 2: Aanloop naar geweld
  Fase 3: Geweldsuitbarsting
  Fase 4: Wittebroodsweken 
 • Wat zijn de gevolgen van huiselijk geweld?

  ›- Fysieke gevolgen
  ›- Psychische gevolgen
  ›- Psychosociale gevolgen
  ›-Transgenerationele overdracht
  ›- Maatschappelijke gevolgen
 • Wat zijn verschillende perspectieven bij huiselijk geweld?

  ›- Psychopathologie
  ›- Machtsverschillen
  ›- Strafrecht
  Mishandeling en andere vormen van fysiek geweld
  Psychisch geweld
  Belaging (of stalking)
  - Systeemtheoretisch perspectief
  Drie posities bij huiselijk geweld
  Contextuele benadering
  Meervoudige partijdigheid
 • Wat zijn vormen van kindermishandeling?

  -Lichamelijke mishandeling
        Shaken baby syndroom
        Münchausen-by-proxy-syndroom
  - Lichamelijke verwaarlozing
  - Psychische (of emotionele) mishandeling
  - Psychische (of emotionele) verwaarlozing
  - Seksueel misbruik
        Kinderprostitutie
        Kinderpornografie
 • Wat zijn de directe gevolgen van kindermishandeling?

  - Fysiek letsel
  - Ontwikkelingsstoornissen
  - Verstoord sociaal functioneren
 • Wat zijn de gevolgen op langere termijn van kindermishandeling?

  - Volwassen jaren
  - Posttraumatische stressstoornis
  - Dissociatieve stoornissen
  - Verslaving
  - Zelfverwonding en zelfmoord
  - Psychosomatische klachten
  - Verstoord sociaal functioneren
  - Verslaving en criminaliteit
  - Overdracht van geweld
 • Wat zijn de 5 stappen van Meldcode kindermishandeling?
  Stap 1: Breng signalen in kaart
  Stap 2: Vraag advies aan deskundige collega
  Stap 3: Praat met cliënt, ouder(s) en/of kind
  Stap 4: Analyseer aard, ernst en risico op      kindermishandeling of huiselijk geweld
  Stap 5: Beslis: zelf hulp organiseren
     OF melding doen bij AMHK / BJZ 
 • Wat zijn de 8 fasen van Signs of Safety?

  Fase 1: Voorbereiding
  Fase 2: Werkrelatie met ouders en netwerk
  Fase 3: Veiligheidskaart
  Fase 4: Verhaal in woord en beeld
  Fase 5: Veiligheidsplan (concept)
  Fase 6: Similar but different (rollenspel)
  Fase 7: definitieveveiligheidsplan
  Fase 8: Afsluiting en follow-up
 • Wat zijn de principes van Signs of Safety?

  Hereniging als uitgangspunt
  Gebruik van het sociale netwerk van het gezin
  Samenwerking tussen hulpverleners en ouders
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Vragen om herkomst van het patroon van ongepast geven vast te stellen:
 • heeft het te maken met ziekte of gebrek in het leven van de ouders?
 • hoe ziet de balans er in de generatie voor de ouders uit?
 • welk patroon hebben ze hierin zelf als kind ontwikkeld?
Wat is zelfvalidatie?
Het proces waar geparentificeerde kinderen gaan zien wat zij gegeven hebben en daar erkenning voor krijgen. Hierdoor groeien zij in het waarderen van zichzelf.
Welke vormen van destructieve parentificatie onderscheidt Nagy?
Het zorgende kind
 1. het kind als ouder
 2. het kind als ouder van de ouder
 3. het kind als partner
verder:
 • het perfecte kind
 • het zwarte schaap
 • de zonde bok/bliksemafleider (gedrag kan functioneel zijn)
 • het kind dat kind moet blijven: voorziet in de behoefte van zijn ouders om ongepast te geven en te zorgen ( geeft zijn recht om te mogen geven op)
Wat wordt bedoeld met destructief gerechtigd? En wat met destructieve parentificatie?
destructief gerechtigd: Als een kind regelmatig niet ontvangt wat het nodig heeft of ongepast geeft

destructieve parentificatie: als destructief gerechtigd structureel gebeurt en er een patroon ontstaat van ongepast geven
Wat is een andere benaming voor passend geven in de visie van Nagy?
constructieve parentificatie of het verwerven van constructief recht
Wat is passend geven?
 1. sluit aan bij de persoonlijkheid, de leeftijd en de ontwikkeling van een kind
 2. het geven wordt gezien en erkend
 3. het geven wordt begrensd
Kinderen hebben voor passend geven regelmatig de hulp van hun ouders nodig
Onzichtbare loyaliteit
 • is geen keuze, geen bewuste actie van het kind, maar het onbewuste gevolg van niet openlijk loyaal kunnen of willen zijn
 • moeilijk te herkennen


Uit zich vaak in:
 • destructief gedrag in andere relaties, waardoor deze stagneren of kapot (dreigen te) gaan. Vaak gedrag dat je niet kunt begrijpen of verklaren
voorbeelden van loyaliteitsconflicten
 • gespleten loyaliteit
 • existentiële loyaliteit vs. verworven loyaliteit (pleeg-adoptie stief-)
 • zijnsloyaliteit (pleegouders.. we zijn er altijd voor hem, maar toch)
Wat is existentiële loyaliteit?
loyaliteit die door afstamming is ontstaan. Is exclusief voor de relatie tussen kinderen en hun biologische ouders
Wat is verworven loyaliteit?
loyaliteit die niet door afstamming is ontstaan, maar zich ontwikkelt in de relatie tussen een kind en zijn ouders.

Verbondenheid, gebaseerd op wederzijdse inspanningen tot zorg.