Samenvatting Criminaliteit en rechtsstaat

-
ISBN-10 9086740243 ISBN-13 9789086740246
264 Flashcards en notities
19 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Criminaliteit en rechtsstaat". De auteur(s) van het boek is/zijn Bas Schuijt. Het ISBN van dit boek is 9789086740246 of 9086740243. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Criminaliteit en rechtsstaat

 • 1 wat is criminaliteit

 • jurisprudentie
  het geheel aan rechtelijke uitspraken. Hierbij kijken ze naar eerdere rechtszaken over dezelfde onderwerpen.
 • Functies van rechtsregels: Rechtszekerheid
  rechtsregels geven aan wat wel en wat niet is toegestaan. ze regelen dus de verhoudingen tussen mensen.
 • Functies van Rechtsregels: onafhankelijke rechtspraak
  rechters moeten iedereen in de samenleving een gelijke en onafhankelijke rechtspraak geven.
 • waarde
  een principe dat mensen belangrijk vinden om na te streven
 • crimineel gedrag
  als je rechtsregels overtreedt zoals bij diefstal of mishandeling vertoon je dit.
 • Functies van rechtsregels: Orde
  Rechtsregels dragen bij aan het voortbestaan en aan de ordening van de samenleving.
 • rechtsnormen/ rechtsregels
  dit zijn zulke belangrijke waarden in de samenleving dat ze als rechtsregels zijn vastgelegd in rechtsbronnen zoals wetten
 • interpretatie
  het wegnemen van enig goed dat geheel aan een ander toebehoort met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen.
 • normen
  gedragsregels.  bijv je mag niet liegen.
 • 1.1 Rechtsregels

 • waarde: een principe dat mensen belangrijk vinden om na te streven

  normen: gedragsregels

  normoverschrijdend gedrag: als normen worden overtreden

   

  Sommige normen vertegenwoordigen zulke belangrijke waarden in de samenleving dat ze als rechtsregels zijn vastgelegd in zogenaamde rechtsbronnen zoals wetten, gemeentelijke verordeningen, AMvB en ministeriele regelingen.

   

  jurisprudentie: het geheel aan rechterlijke uitspraken

   

  diefstal: het wegnemen van enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk (in strijd met het recht) toe te eigenen

   

  Functies van rechtregels:


  1- rechtszekerheid bieden

  2- orde aanbrengen in de maatschappij

  3- onafhankelijke rechtspraak waarborgen

   

  Belangrijke rechtsregels zijn vastgelegd in het wetboek van strafrecht.

 • Wat zijn de functies van rechtsregels?
  Het bieden van rechtszekerheid, orde in de maatschappij aanbrengen en het waarborgen van onafhankelijkheid van de rechtspraak.
 • Wat is crimineel gedrag?
  Verzamelnaam voor alles waarbij mensen rechtsregels overtreden die de overheid namens de samenleving stelt.
 • Wat is jurisprudentie?
  Het geheel aan rechterlijke uitspraken. 
 • Wat zijn normen en waarden?
  • Normen: gedragsregels.
  • Waarden: een principe dat mensen belangrijk vinden om na te streven.
 • Welke soorten normen zijn er?
  • Religieuze normen.
  • Morele normen, een bedrijf wil geen zaken doen met een land waar de mensenrechten worden geschonden.
  • Fatsoensnormen, opstaan voor ouderen.
  • Rechtsnormen, wetten.
 • Wat zijn rechtsregels?
  Normen die zulke belangrijke waarden in de samenleving vertegenwoordigen dat ze in zogenaamde rechtsbronnen zoals wetten of gemeentelijke verordeningen worden vastgelegd.
 • Wat zijn de functies van rechtsregels?
  • Rechtszekerheid bieden, geven aan wat wel en niet toegestaan is.
  • Orde brengen in maatschappij. Gevolg van rechtszekerheid.
  • Onafhankelijke rechtspraak waarborgen.
  • Conflicten voorkomen.
 • Om welke twee redenen zijn de wetsregels aangepast door de jaren heen?
  1. De normen en waarden zijn gaan afwijken van wat maatschappelijk aanvaardbaar is. Sommige dingen zijn gewoon niet strafwaardig.
  2. Samenleving is complexer geworden. Enorme toename van informatietechnologie, cybercriminaliteit.
 • 1.2 strafbaar gedrag en criminaliteit

 • criminaliteit: alle misdrijven die in de wet omschreven staan

   

  misdrijven: zijn de meer ernstige delicten zoals diefstal, mishandeling, moord, rijden onder invloed en vernieling

  overtredingen: zijn de minder ernstige delicten zoals rijden door rood of het onbevoegd betreden van iemands terrein

   

  kantonrechter: overtredingen

  politierechter: lichte misdrijven

  meervoudige kamer: zware misdrijven

   

  criminalisering: het strafbaar worden van bepaald gedrag

  decriminalisering: als strafbaar gedrag uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald

   

  soort delict:

  -ruwheiddelicten

  -vermogensdelicten

  -gewelddelicten tegen leven en persoon

  -drugsdelicten

  -verkeersdelicten

  -seksuele delicten

  -economische delicten

  -milieudelicten

  -delicten tegen openbare orde en gezag

 • soorten criminaliteit: noem er 4
  gewelddelicten, ruwheiddelicten, seksuele delicten, economische delicten
  1. Misdrijven zijn de meer ernstige strafbare feiten zoals diefstal, mishandeling, moord maar ook rijden onder invloed en vernielingen. Lichte misdrijven komen voor bij de politierechter en zware door de meervoudige kamer (= rechtbank met 3 rechters).
  2. Overtredingen zijn de minder ernstige strafbare feiten, zoals rijden door rood licht of andermans terrein onbevoegd betreden. Deze overtredingen komen in een eventueel proces bij de kantonrechter.
 • Wat is het verschil tussen misdrijven en overtredingen? En welke straf is de hoogste?

  Misdrijven: meer ernstige strafbare feiten, zoals diefstal, mishandeling, moord, maar ook rijden onder invloed of vernielingen. Maximaal 30 jaar vrijheidsstraf of levenslang.

  Overtredingen: minder ernstige strafbare feiten, zoals rijden door rood licht of het onbevoegd betreden van iemands terrein. Maximaal 1 jaar hechtenis.

 • georganiseerde criminaliteit
  hiervan is sprake als er misdrijven worden begaan door een groep mensen die zich verenigd hebben in een organisatie.
 • Wat is criminalisering?
  Het strafbaar worden van bepaald gedrag.
 • criminologen
  wetenschappers die crimineel gedrag bestuderen.
 • Welke soorten delicten zijn er?
  • Delicten tegen de openbare orde en het gezag (verbranden NL vlag of politieagent uitschelden)
  • Gewelddelicten tegen leven en persoon (moord en mishandeling)
  • Ruwheiddelicten (vernieling, graffiti)
  • Vermogensdelicten (diefstal, verduistering)
  • Seksuele delicten
  • Verkeersdelicten
  • Drugsdelicten
  • Economische delicten (verkopen van vlees met te veel sulfiet)
  • Milieudelicten (lozen van asbest, illegaal kappen van bomen)
 • Strafrechtelijk opzicht
  de manier waarop mensen crimineel gedrag beoordelen
 • decriminalisering
  als stafbaar gedrag uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald
 • criminaliteit
  door de overheid bij wet strafbaar gesteld gedrag.
 • misdrijven
  de meer ernstige strafbare feiten
 • overtredingen
  minder ernstige strafbare feiten
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wie zijn de rechterlijke macht?
Onafhankelijke rechters.
Wie zijn de uitvoerende macht?
In het geval van criminaliteit ligt de uitvoerende macht bij het Ministerie van Justitie. Daaronder vallen alle ambtenaren die werken aan het tegengaan van criminaliteit. De politie en het OM (OvJ) zorgen voor opsporing en vervolging van verdachten.
Wie zitten er in de wetgevende macht?
Regering en parlement vormen samen de belangrijkste wetgevende macht. Zij maken wetten waarin wordt vastgelegd wat strafbaar is en wat de maximumstraffen zijn.
Grondbeginselen van de rechtsstaat zijn:
1. Scheiding der machten, zodat er niet teveel macht bij 1 groep komt te liggen.
2. Vastgelegde grond-/ vrijheidsrechten worden gewaarborgd.
3. Het legaliteitsbeginsel: de burgers en overheid zijn gebonden aan de wet.
Wat is een geweldsmonopolie?
De overheid mag legaal gebruik maken van geweld. Denk aan de politie, het leger en de M.E.
Wat houdt de jurisprudentie in?
De jurisprudentie is het geheel aan rechterlijke beslissingen waarin de wet nader is uitgelegd en toegepast. Dus een soort 'praktijkvoorbeelden' waardoor de wet in volgende/ vergelijkbare rechtszaken beter kan worden toegepast.
Hierbij zijn twee termen belangrijk. Welke zijn dat?
Rechtsbescherming, namelijk het beschermen van de individuele vrijheid van de burger. De overheid garandeert de grondrechten. En rechtshandhaving, dat gaat over het inperken van de grondrechten wanneer dit nodig is voor bijvoorbeeld het opsporen van strafbare feiten.
Waarvoor zijn wetten, regels en het rechtssysteem bedoeld?
Ze zijn bedoeld om de burger zijn plaats in de democratische rechtsstaat te garanderen.
Wat is het doel en de betekenis van rechtsregels?
- (rechts)zekerheid beiden.
- bijdragen aan de ordening van de samenleving.
- het mogelijk maken van onafhankelijke rechtspraak.
- conflicten vreedzaam oplossen.
Wat is een rechtsbron?
Officieel document waarin rechtsregels zijn vastgelegd.