Samenvatting De cirkel van goede intenties : de economie van het publieke belang

-
ISBN-10 9053568174 ISBN-13 9789053568170
153 Flashcards en notities
12 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "De cirkel van goede intenties : de economie van het publieke belang". De auteur(s) van het boek is/zijn Coen Teulings, Lans Bovenberg, Harry van Dalen. Het ISBN van dit boek is 9789053568170 of 9053568174. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - De cirkel van goede intenties : de economie van het publieke belang

 • 1 Een hardnekkig misverstand

 • Pigou; zodra private en sociale kosten uiteenlopen faalt de markt en is er een legitieme reden voor de overheid om te interveniëren in het spel van vraag en aanbod. Er is sprake van publiek belang.
 • De vrije markt prijs weerspiegelt in de ogen van Pigou niet alle relevante informatie die nodig is om tot een maastschappelijk optimale besteding van middelen te komen.
  Kritiek; de markt houdt geen rekening met  onethisch gedrag, goede smaak of rechtvaardigheid.
 • Er volgt een cirkelredenering; het publieke belang is wat de politiek van belang acht.
  De kunst in het debat over het publieke belang is om dit soort cirkelredeneringen te voorkomen en op grond van theorie en empirie te bezien wanneer de markt werkelijk faalt en of overheidsingrijpen lonend is.
 • Twee zaken worden onderschat:
  1. de inventiviteit van burgers en ondernemers om zelf collectieve actie te ondernemen; private partijen buiten wederzijds profijtelijke ruilsituaties uit door hun belangen zelf te verdedigen zonder dat de overheid eraan te pas hoeft te komen.
  2. verwaarlozing intieme relatie tussen politiek en economie; de overheid als onpartijdige dienaar van het algemeen belang is een sympathiek uitgangspunt, maar als beschrijving van hoe het spel op het Binnenhof werkelijk gespeeld wordt schiet dit denkraam tekort.
 • Enerzijds wordt in de praktijk de kracht van particulier initiatief onderschat om een 'publiek' belang via transacties te internaliseren, anderzijds vindt er overschatting plaats van wat een overheid vermag in het dienen van het publieke belang.
 • 1.1 De kracht van transacties

 • Coase laat zien dat het bestaan van sociale  kosten  niet noodzakelijk interventie van een overheid rechtvaardigt. Het verhaal van sociale kosten is in feite het verhaal van externe effecten.
 • In de ideale wereld zijn de goederen die geproduceerd worden meer waard dan de productiekosten, terwijl goederen die minder waard zijn niet worden geproduceerd.
  Dit is een efficiënte situatie.
 • Goederen die het waard zijn om te produceren worden ook daadwerkelijk geproduceerd en goederen die dat niet zijn laat de producent links liggen.
  Dit werkt alleen als producenten met alle kosten en opbrengsten van de productie worden geconfronteerd.
 • Pigou; zolang externe effecten bestaan en niet worden gecorrigeerd door belastingen zal inefficiëntie blijven doorbestaan. Coase weerlegt dit......
 • Coase; externe effecten zijn het gevolg van een ontbrekende markt. Door eigendomsrechten te definiëren wordt de ontbrekende markt geopend en worden externe effecten verholpen.
   Coase laat zien hoe externe effecten via markttransacties opgelost kunnen worden in een wereld waarin er geen kosten verbonden zijn aan het verhandelen van goed gedefinieerde eigendomsrechten.
 • Coase-theorema 1Wanneer eigendomsrechten kosteloos kunnen worden geruild, dan zal onder iedere initiële verdeling van eigendomsrechten een efficiënte allocatie van middelen bereikt worden.
  Ruil van eigendomsrechten is niet kosteloos, hij gaat vaak gepaard met transactiekosten.
  Coase-theorema 2: Wanneer er transactiekosten zijn, dan dient het eigendomsrecht te liggen bij de partij voor wie dat recht de meeste waarde vertegenwoordigt. Door deze toewijzing worden de transactiekosten van de ruil van eigendomsrechten bespaard.
 • 1.2 Economie en recht

 • De kunst is om eigendomsrechten zo te definiëren dat zo min mogelijk aanvullende transacties nodig zijn om de rechten in handen te laten komen van degene die de meeste waarde aan die rechten toekent.
 • Verhandelbaarheid van eigendomsrechten biedt uitkomst; wanneer het recht in eerste instantie bij de verkeerde persoon terechtkomt, kan degene voor wie het eigendomsrecht de meeste waarde vertegenwoordigt het recht alsnog kopen. Bij een inefficiënte verdeling van eigendomsrechten moeten daarom de transactiekosten zo klein mogelijk gemaakt worden, zodat een inefficiënte verdeling gecorrigeerd kan worden via markttransacties.
 • 1.3 Transactiekosten

 • Alle transactiekosten zijn terug te voeren op het feit dat bij een ruil het gelijk oversteken problematisch is.
  Een transactie is een wederzijdse verplichting van twee of meer partijen waarbij rechten en plichten worden geruild.
 • Wat bindt die partijen om hun verplichtingen ook daadwerkelijk na te komen? In het vervolg bespreken we de drie uitingsvormen van dat probleem:
  Transactiekosten 1: kosten om gratis meeliften te voorkomen
  Transactiekosten 2: kosten om het breken van beloften te voorkomen
  Transactiekosten 3: kosten om machtsmisbruik van politici te voorkomen.
 • Transactiekosten 1: Kosten om gratis meeliften te voorkomen
  Uitvretersgedrag van betrokkenen; hoe groter de groep, des te groter deze verleiding om gratis mee te liften op de bijdragen van anderen.
  Gelijk oversteken is in dit geval problematisch, omdat individuen niet kunnen worden uitgesloten van het profijt als ze zelf geen bijdragen leveren.
  Vanwege het grote aantal belanghebbenden spreken we in dit geval van een complex extern effect.
  Het gebruik van gecentraliseerde dwang om de potentiele uitvreters binnenboord te houden is een van de belangrijkste functies van de overheid. Met het geweldsmonopolie bindt ze de individuen aan de belangen van de gemeenschap als geheel.
 • Het organiseren van collectieve actie kan bij grote aantallen belanghebbenden hoge transactiekosten met zich meebrengen. Binding aan de gemeenschap is daarom zo problematisch.
 • Transactiekosten 2: kosten om te breken van beloften te voorkomen
  In de economische theorie is er sprake van een contract wanneer transactiepartners vandaag vastleggen wat zij morgen beloven te zullen doen, al dan niet afhankelijk van de toekomstige omstandigheden.
  Het breken van beloftes kan worden voorkomen door een expliciet contract, waarin de contractpartners privaatrechtelijke afspraken jegens elkaar aangaan.
 • Niet alle contracten kunnen expliciet worden vastgelegd.
  Veel contracten zijn daarom niet gebaseerd op juridische aanspraken, maar op wederzijds vertrouwen in langdurige relaties of op reputaties. Dit is een impliciet contract. Contractpartners met een goede reputatie als betrouwbare partner zetten die niet graag op het spel. Die reputatie is immers hun handelsmerk.
 • Expliciete contracten zijn kostbaar omdat informatie verifieerbaar moet zijn.
  Dit kost tijd en moeite.
 • Transactiekosten 3: kosten om machtsmisbruik van politici te voorkomen
  Naarmate de overheid meer macht heeft om mensen te binden aan de gemeenschap, wordt het moeilijker voor de overheid om zich geloofwaardig te binden aan haar beloften.
  Als dat de politieke gemeenschap een contract wil afsluiten met haar leden dan zou zit rechtens afdwingbaar moeten zijn. Maar de overheid is zelf partner. Wie bewaakt de bewaker?
 • Landen zijn voortdurend op zoek naar institutionele innovaties waarmee de politiek zich aan haar beloftes kan binden.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.