Samenvatting De grondslag van het vermogens- en ond.recht 2 ond

-
ISBN-13 9789001780012
1190 Flashcards en notities
36 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "De grondslag van het vermogens- en ond.recht 2 ond". De auteur(s) van het boek is/zijn Mr A M M M van Zeijl. Het ISBN van dit boek is 9789001780012. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - De grondslag van het vermogens- en ond.recht 2 ond

 • 1 Inleiding ondernemingsrecht

 • Het doel van de onderneming  is een productieproces op gang te brengen  en in stand te houden door investeren van vermogen en productiemiddelen
 • Beroep

   

 • Overweging voor keuze van rechtsvorm:
  * aansprakelijkheid
  * doel
  * fiscus
  * aantrekken kapitaal
  * bestuurbaarheid
  * invloed geven of niet
  * uitstraling
  * continuiteit
 • Het doel van de bedrijfsorganisatie is het structureren van die organisatie
 • met welke 3 begrippen heeft men van oudsher gewerkt in het ondernemingsrecht?
  beroep,bedrijf,onderneming
 • Wat is een onderneming
  Een onderneming is een doelgericht samenwerkingsverband van mensen en middelen
 • Wat is een beroep ?
  Iedere maatschappelijke werkkring waarmee iemand een inkomen verwerft.

 • Wanneer heeft iemand een bedrijf en is hij niet in dienstbetrekking ?
  Wanneer hij werkzaamheden verricht die niet voortkomen uit een dienstbetekking.
 • Wat is een verder vereiste voor het hebben van een bedrijf ?
  Men moet regelmatig als zodanig optreden. Geen freelance dus!
  En men moet openlijk in een zekere kwaliteit optreden.
 • Wat is een onderneming en waaruit bestaat deze ?
  Verzamelbegrip voor bedrijven die naar buiten toe in een bepaalde vorm optreedt. Bijvoorbeeld als NV,BV, Cooperatie

 • Wat is een verschil tussen beroep en bedrijf?
  Bij een beroep is sprake van persoonsgebonden werkzaamheden van intellectuele en artistieke aard.
 • Noem een aantal vrije beroepsbeoefenaars ?
  Notarissen, asvocaten, artsen, accountant
 • Een stille maatschap (vennootschap), een vereniging en stichting voeren in de regel geen onderneming. Doen zij dit we; dan moeten zij aan een aantal vereisten voldoen. 
 • Wat is het recht op een handelsnaam ?
  Degene die de naam het eerst gebruikt heeft er recht op.
 • Het recht op een handelsnaam kan nooit kan nooit los van de onderneming gaan. 
 • Verbodsbepalingen mbt handelsnaamwet staan in artikel 3-5 HNW
 • Wat kun je doen wanneer iemand onjuist een handelsnaam voert ?

  1. Actie ondernemen wegens onrechtmatige daad 6:162 BW

  2. Middels een verzoekschrift tot de kantonrechter wenden. art.6.1 HNW


 • Aan welke drie verplichtingen moet een ondernemer voldoen ?
  1. Publicatieplicht
  2. Administratie voeren
  3. Instellen ondernemingsraad
 • Wie kan naast de kantonrechter tevens een verzoek doen tot wijziging handelsnaam ?
  De Kamer van Koophandel.

 • In welke wet staan de criteria voor inschrijving in het handelsregister ?
  Ingevolge artikel 5 en 6 van Hrgw ( handelsregisterwet)

 • Zijn besstuurders van rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor rechtshandelingen die zij verrichtten wanneer zij nog niet staan ingeschreven in het Handelsregister ?
  JA
 • Naast  publicatie in de staatscourant moet een opgerichte NV of BV nog ergens vermeld staan ? 
  Centraal elektronisch platform.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is een handelsnaam?
Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven (art. 1 Handelsnaamwet (HNW)).
Een handelsnaam kan zijn:
 • de naam van een natuurlijk persoon
 • de naam van een rechtspersoon
 • een fantasieaanduiding  
Noem een aantal publiekrechtelijke rechtspersonen.
Publiekrechtelijke rechtspersonen:
 • de Staat der Nederlanden
 • de gemeenten
 • de provincies
 • de lichamen van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties
voordat een bv of nv worden opgericht worden er afspraken gemaakt. Noem twee soorten afspraken die vooraf een oprichting aan bod komen.
Afspraken die betreffen op de huur van de bedrijfsruimte, en de aanschaffing van kantoormeubilair en dergelijke.
Afspraken die te maken hebben met de benoeming van de bestuurders en de storting op aandelen. 
Wat houdt een eenzijdige of meerzijdige rechtshandeling in?
Dit houdt in dat een bv of nv tot stand is gekomen door de wil van één persoon of twee of meerdere personen. de oprichters kunnen natuurlijke personen zijn, maar dat kan ook een bv of nv zijn. 
Noem de twee eisen die de wet stelt aan het oprichten van een bv of nv.
Een eenzijdige of meerzijdige rechtshandeling.
Een notariële akte van oprichtin.
Waar hangt de variabele activa van af? En leg uit waarom
Van de productie. Als de productie toeneemt zal de variabele activa ook toenemen, dus de variabele kosten stijgen. 
Inspanningen die een ondernemer zich moet getroosten om haar doelstellingen te bereiken noemen we..
Offers. 
Wanneer spreekt men van kosten, in de bedrijfseconomie?
Als het gaat om noodzakelijke, onvermijdbare en in samenhang met het productieprocess gemaakte offers.
Wat kan je dan onder secundaire processen verstaan?
Dit zorgt voor het functioneren van de productiemiddelen. Dus de hulpdiensten, administratie en de huisvesting.
Als we het hebben over de primaire processen. Wat valt hieronder?
Ontwikkeling van producten. Verwerken van orders, het inkopen, productie.