Samenvatting De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht 1 vermogensrecht

-
ISBN-13 9789001780067
1009 Flashcards en notities
39 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht 1 vermogensrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn Mr A M M M van Zeijl. Het ISBN van dit boek is 9789001780067. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht 1 vermogensrecht

 • 1 Enige grondbeginselen

 • Rechtsregels

  regels die worden erkend en door rechters en andere autoriteiten worden toegepast en afgedwongen

   

 • Aanvullend recht
  regel door de wet gegeven, die slechts van toepassing is voorzover partijen zelf geen regeling hebben getroffen. 
 • Uitvoering van de wet behoort tot taken van de gemeenten
 • dwingend recht
 • Formeel recht

  procesrecht; geeft aan hoe de regels van materieel recht gehandhaafd moeten worden.

 • gewoonterecht
  Door mensen ontwikkelde gedragspatronen waar iedereen aan gehouden wordt.
 • Handelingsbekwaam
  het kunnen verrichten van onaantastbare rechtshandelingen
 • jurisprudentie
  geheel van rechtelijke uitspraken
 • materieel recht
  beschrijft de inhoud van de rechtsregel
 • objectief recht
  het geheel van geldende rechtsregels
 • persoon
  rechtsobject
 • privaatrecht
  geeft regels betreffende de onderlinge verhouding tussen rechtssubjecten.
 • publiekrecht
  regelt de verhouding tussen overheid en burger en de organisatie van de verschillende overheidsorganen.
 • rechtsbevoegd
  drager zijn van rechten en plichten, een vermogen hebben, rechten uitoefenen.
 • rechtsbron
  de inhoud van een subjectief recht
 • rechtsregel
  regel die door de bevoegdheid autoriteiten als rechtsregel wordt erkend, toegepast en afgedwongen
 • rechtssubject
  drager van rechten en plichten, kan een vermogen hebben. kan zijn een natuurlijk persoon (mens) of een rechtspersoon (instelling)
 • regelend recht
  aanvullend recht
 • subjectief recht
  bevoegdheid die een rechtssubject aan het objectieve recht ontleent.
 • vermogen
  het geheel van rechten en plichten oftewel de bezittingen en de schulden
 • wet in formele zin
  wet die tot stand is gekomen in samenwerking tussen regering en Staten-generaal (parlement)
 • wet in materiële zin
  algemeen verbindend voorschrift
 • Welke uitspraak is juist?

  1. De overheid kan deelnemen aan het privaatrechtelijke rechtsverkeer
  2. Als de overheid onroerende zaken verkrijgt,is uitsluitend het privaatrecht van toepassing.
  3. Als de overheid aan het rechtsverkeer deelneemt, zijn slechts regels van publiekrecht van toepassing.
  1. De overheid kan deelnemen aan het privaatrechtelijke rechtsverkeer
 • Wat is formeel recht?

  1. Recht dat de formele wetgever (Regering en Staten-Generaal) heeft gemaakt.
  2. Alle regels over de manier waarop het recht wordt gehandhaafd.
  3. Alle regels die de rechten en plichten van de rechtssubjecten omschrijven

   2.Alle regels over de manier waarop het recht wordt gehandhaafd.

 • In het BW  en het Wetboek van Koophandel staan vooral:

  1. regels van materieel privaatrecht
  2. regels van formeel publiekrecht
  3. regels van formeel privaatrecht.
  1. regels van materieel privaatrecht
 • Een besluit van de alg. aandeelhouders vergadering is een meerzijdige rechtshandeling.

  Juist of onjuist ?

  Juist

 • Wat is een derogerende werking?

  Beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid waardoor bepaalde contractuele bedingen (exoneratieclausules) buiten werking gesteld worden op grond van de redelijkheid en billijkheid  (art. 6:248 lid 2 BW)

 • Wat is een eenzijdige overeenkomst?

  Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij slechts 1 verbintenis tot stand komt.

 • Wat is een meerzijdige rechtshandeling?

  Een rechtshandeling waarbij twee of meer personen nodig zijn om de beoogde rechtsgevolgen tot stand te brengen (overeenkomst).

 • Welke stelling is juist?

  1. Alleen mensen hebben subjectieve rechten
  2. Natuurlijke personen zijn evenals rechtspersonen mensen.
  3. Rechtspersonen kunnen geen natuurlijke personen zijn.

       3. Rechtspersonen kunnen geen natuurlijke personen zijn.

 • Welke uitspraak is juist?

  1. De overheid kan deelnemen aan privaatrechtelijke rechtsverkeer.
  2. ls de overheid onroerende zaken verkrijgt, is uitsluitend het privaatrecht v an toepassing.
  3. Als de overheid aan het rechtsverkeer deelneemt, zijn slechts regels van publiekrecht van toepassing.
  1. De overheid kan deelnemen aan privaatrechtelijke rechtsverkeer.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke regelingen zijn in de wet opgenomen tot betaling van een geldsom?
1. Nominaliteitsbeginsel: geen rekening houden met geldontwaarding
2. Gangbaar geld: In Ned. €
3. Girale betaling: Betaling geschiedt door het bijschrijven van het bedrag op rekening crediteur.
4. plaats van betaling: woonplaats crediteur, tenzij anders afgesproken.
Wat zijn de gevolgen van ontbinding voor het verleden?
1. geen terugwerkende kracht
2. geen goederenrechtelijk effect
3. wel ongedaanmakingsverbintenissen.
Wat zijn de gevolgen van ontbinding voor de toekomst?
De overeenkomst vervalt.
Wat zijn de gevolgen van gedeeltelijke ontbinding?
is specifiek per geval bepaald. Duurovereenkomsten moeten ontbonden worden voor de toekomst. Verder ontstaat bij ontbinding tevens een ongedaanmakingsverbintenis. (niet betaalde computers moeten qua eigendom terug overgedragen worden.
Wat zijn de vereisten voor ontbinding?
1. Wederkerige overeenkomst
2. tekortkoming
3. verzuim, tenzij de tekortkoming niet toerekenbaar is, of het betreft een tijdelijke of blijvende onmogelijkheid
4. een schriftelijke ontbindingsverklaring of een rechterlijke uitspraak.
Wat zijn de gevolgen van overmacht?
1. geen recht op schadevergoeding
2. geen recht op nakoming en beperkt recht op opschorting
3. wel recht op ontbinding.
Wat valt onder het risico krachtens verkeersopvattingen?
Omstandigheden die voorzienbaar waren bij het sluiten van het contract.
Persoonlijke omstandigheden.
Geef een voorbeeld van een exoneratieclausule
De directie stelt zich niet aansprakelijk voor schade of verlies bij gebruik van de garderobe.
Welke twee mogelijkheden zijn er om risico's op basis van rechtshandeling af te wentelen op de schuldenaar?
Garantie (verzwaren van de overeenkomst)
exoneratie (beperken van de overeenkomst)
Wat wordt verstaan onder een risico op grond van de wet?
Gedragingen van hulppersonen
Gebruik van ongeschikte zaken
onmogelijkheid tot nakoming tijdens verzuim