Samenvatting De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht- Deel 2: Ondernemingsrecht

ISBN-13 9789001834098
263 Flashcards en notities
32 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht- Deel 2: Ondernemingsrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789001834098. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht- Deel 2: Ondernemingsrecht

 • 1 rechtpersonen

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • 1.1 Beroep, bedrijf en onderneming

 • Wat is een bedrijf?
  Zelfstandig, openlijk en regelmatig in een bepaalde kwaliteit optreden met het doel winst te behalen.
 • Aan welke criteria moet voldaan zijn om te kunnen spreken van een onderneming?
  • Er is sprake van het leveren van goederen of diensten
  • Er wordt een vergoeding betaald, dus geen vrijwilligerswerk
  • Er is regelmatige deelname aan het economisch verkeer
  • Er is sprake van het hebben van meer dan één opdrachtgever
  • Het naar eigen inzicht kunnen uitvoeren van de werkzaamheden


  De kvk kijkt verder of de werkzaamheden gemiddeld meer dan 15 uur per week bedragen. 
 • Wat is een onderneming?
  Art. 2 lid 1 Hrb --> organisatorische eenheid van een of meer personen die voldoende zelfstandig optreedt en waarin door voldoende inbreng van arbeid of middelen , t.b.v. derden diensten of goederen worden geleverd of werken worden tot stand gebracht met het oogmerk materieel voordeel te behalen.
 • Wat is het substance-begrip?
  Is er sprake van een stille maatschap die niet aan de criteria op te spreken van een onderneming voldoet, maar waarvan de omzet wel hoger is dan 10.000 euro, dan kan de kvk van oordeel zijn dat er toch sprake is van een onderneming.
 • Welke criteria worden er gehanteerd om af te wegen of er sprake is van een onderneming?
  1. Er moet sprake zijn van het leveren van goederen of diensten.
  2. Er wordt een vergoeding betaald, dus geen vrijwilligerswerk.
  3. Het regelmatige deelnemen aan het normale economische verkeer.
  4. Het hebben van meer dan één opdrachtgever.
  5. Het naar eigen inzicht kunnen uitvoeren van werkzaamheden.

  Verder kijkt de kvk of de werkzaamheden gemiddeld meer dan vijftien uur per week bedragen.
 • Wat is het substance-begrip?
  Bij een stille maatschap die niet aan de criteria om af te wegen of er sprake is van een onderneming voldoet, maar waarvan de omzet meerdere jaren hoger is dan € 10.000 kan de KVK van oordeel zijn dat er toch sprake is van een onderneming.
 • Wanneer is er geen sprake van een onderneming?
  Art. 2 lid 2 Hrb --> er is geen sprake van een onderneming als er volgens de KvK onvoldoende omvang van activiteiten of omzet is.
 • Wat is een bedrijf
  Iemand die een bedrijf uitoefent, treedt zelfstandig, regelmatig en openlijk in een zekere kwaliteit op. Een bedrijf is gericht op het maken van winst.
 • Wanneer is er precies sprake van een onderneming? 5 criteria
  1. Er moet sprake zijn van het leveren van goederen/diensten;
  2. Er wordt een vergoeding betaald;
  3. Regelmatige deelname aan het economische verkeer;
  4. Het hebben van meer dan één opdrachtgever;
  5. Naar eigen inzicht werkzaamheden kunnen uitvoeren.
 • Wat is een beroep?
  Iedere maatschappelijke werkkring waarmee de desbetreffende persoon inkomen verwerft. Kan via onderneming (zelfstandig) of arbeidsverhouding.
 • Wat is een onderneming?
  Art. 2 HRB: Er is sprake van een onderneming als er een voldoende zelfstandig optredende organisatorische eenheid van één of meer personen bestaat waarin voldoende inbreng van arbeid of middelen, ten behoeve van derden, diensten of goederen worden geleverd of werden worden tot stand gebracht met het oogmerk daarmee materieel voordeel te behalen.

  Er is geen sprake van een onderneming indien er naar het oordeel van de kvk onvoldoende omvang van activiteiten of omzet is.
 • 1.2 Rechtsvorm van de onderneming

 • Welke rechtsvormen kan een ondernemer kiezen?
  1. Eenmanszaak
  2. Openbare maatschap
  3. vof en commanditaire vennootschap
  4. coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
  5. Nv en Bv

  Stille maatschap, vereniging en stichting voeren in de regel geen onderneming, maar als zij dat wel doen zijn de voorschriften voor ondernemingen ook op hen van toepassing als zij aan de in de wet vermelde vereisten voldoen (Art. 2 lid 2 Hrb, art 2:360 lid 3 BW)
 • 1.3 Handelsnaam

 • Wat kun je doen als iemand een onjuiste handelsnam voert?
  - actie uit onrechtmatige daad;
  - verzoekschrift bij kantonrechter art. 6 lid 2 HNW.
 • Om een onderneming te zijn in de zin van de handelsnamenwet is een winstoogmerk vereist.
 • Hoe kan het recht op een handelsnaam overgedragen worden?
  Via algemene titel (erfopvolging) of krachtens bijzondere titel (overdracht). Een handelsnaam is een vermogensrecht, omdat het overdraagbaar is. Overdracht van de handelsnaam kan nooit los van de onderneming plaatsvinden.
 • Welke verbodsbepalingen betreffende de handelsnaam staan er in de Handelsnaamwet?
  Het is verboden een handelsnaam te voeren:
  1. die in strijd met de wet aanduidt dat de onderneming aan een ander toebehoort (art. 3);
  2. die een verkeerde indruk geeft omtrent de rechtsvorm waarin de onderneming wordt uitgeoefend (art. 4)(uitzondering voor een persoon die een handelsnaam voert die afkomstig is van een vof of cv (4 lid 3)
  3. die reeds eerder rechtmatig door een ander wordt gevoerd (art 5)
  4. die in strijd komt met het oogmerk van een andere onderneming (5a)
  5. die een onjuiste indruk geeft van de onder die naam gedreven onderneming (5b)
 • Wat kun je doen als iemand een onjuiste handelsnaam voert?
  1. Actie ondernemen uit onrechtmatige daad
  2. Een verzoekschrift indienen bij kantonrechter Art. 6 lid 1 HNW, dit kan ook de KVK doen Art 6 a HNW

  Ook het OM kan tot strafvervolging overgaan (Art 7 HNW)
 • Hoe ontstaat het recht op een handelsnaam?
  Door de handelsnaam te gebruiken, wie het eerste gebruikt heeft recht op de handelsnaam, dit is een vermogensrecht omdat het overdraagbaar is.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het verschil tussen strafrecht en burgerlijk procesrecht?
Strafrecht gaat via de Officier van Justitie; er is één rechter en één verdachte.

Burgerlijk procesrecht gaat over een zaak tussen twee partijen; de rechter staat er tussenin.
Wat zijn de belangrijkste hoofdbeginselen?
 1. Onafhankelijkheid/onpartijdigheid van de rechter.
 2. Gelijkheidsbeginsel (horen van beide partijen).
 3. Partijautonomie (partijen bepalen zelf waar de zaak over gaat).
 4. Motivering van de beslissing.
Wat is een lege vennootschap?
Dit is een vennootschap die haar doel door een gebrek aan baten niet kan bereiken, en de werkzaamheden tot het bereiken van dit doel heeft gestaakt. Deze wordt dan ontbonden door de rechter op vordering van het OM.
Wanneer is een besluit van een orgaan van een rechtspersoon nietig?
Als het in strijd is met de wet of de statuten, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. 2.14
Wanneer zijn besluiten van de algemene vergadering vernietigbaar?
Als zij genomen zijn:
 1. In strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen;
 2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid
 3. wegens strijd met een reglement 2:15 
Wat is een cumulatief preferent aandeel?
Als de jaarwinst in een bepaald boekjaar niet toestaat dat het preferente dividend volledig wordt uitgekeerd, dan kan het ontbrekende in een volgend boekjaar worden uitbetaald als de jaarwinst dit toetstaat, dit wordt een cumulatief preferent aandeel genoemd.
Hoe worden minderheidsaandeelhouders beschermd?
 1. Er kan geregeld zijn dat besluiten alleen genomen kunnen worden als alle aandeelhouders voor stemmen, zoals besluiten over het uitsluiten van de overdraagbaarheid van aandelen 2:195 lid 2.
 2. Onder bepaalde omstandigheden zijn zij bevoegd om met machtiging van de voorzieningenrechter van de rechtbank de algemene vergadering bijeen te roepen. 222/112 en 221/111
 3. Iedere aandeelhouder van de nv is bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen als het bestuur dit nagelaten heeft op grond van het feit dat het eigen vermogen van de nv is gedaald tot een bedrag gelijk aan, of lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal 2:108 a
 4. Recht van enquete
 5. procedure aanspannen jaarrekening
Welke indirecte dwangmiddelen zijn er?
 1. Lijfsdwang/gijzeling 585 rv
 2. Dwangsom 611 rv
Wat is reële executie?
Het ten uitvoer leggen van een veroordelend vonnis tegen de wil van een schuldenaar, op zodanige wijze dat men precies datgene krijgt waar met krachtens het vonnis recht op heeft. 3:297
Wat zijn buitengewone rechtsmiddelen?
 1. Cassatie in belang der wet (door procureur generaal)
 2. Derdenverzet
 3. Herroeping