Samenvatting De kern van het ondernemingsrecht

-
ISBN-10 9013151809 ISBN-13 9789013151800
148 Flashcards en notities
8 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • De kern van het ondernemingsrecht
 • Maarten Job Kroeze Levinus Timmerman Jan Berend Wezeman
 • 9789013151800 of 9013151809
 • 2019

Samenvatting - De kern van het ondernemingsrecht

 • 1 Ondernemingsvormen

 • Onderscheid maatschap:
  • Openbare maatschap: gezamenlijke samenwerking beroep onder gemeenschappelijke naam naar buiten kenbaar
  • Stille maatschap: samenwerking beroep of bedrijf maar niet voor buitenwereld kenbaar (voorbeeld: kostenmaatschap
 • Lunchroom Katterug-arrest:
  De sanctie op het beheersverbod voor commanditaire vennoten (art. 20 Wetboek van Koophandel (hierna: WvK)) is uitsluitend gerechtvaardigd indien en voor zover zij in overeenstemming is met de strekking ervan. Hiermee heeft de Hoge Raad enkele nuanceringen aangebracht op het strenge beheersverbod.

  Sanctie mag niet in een onevenredige verhouding staan tot de aard en de ernst van de schending.
 • Wat is afgescheiden vermogen van een VOF?
  Het afgescheiden vermogen van een VOF bestaat uit de goederen die zijn ingebracht en de goederen die de VOF tijdens haar bestaan verwerft. Dit vormt een gemeenschap (art 3.166 BW) .

  Privé-schuldeisers van de vennoten kunnen zich, tijdens het bestaan van de vof, niet verhalen op het afgescheiden vermogen van de vof.

  Schuldeisers van de vennootschap kunnen zich wel verhalen op het privévermogen van de vennoten (indien het afgescheiden vermogen van de vof niet toereikend is).
 • Wat is een rechtspersoon?
  Rechtspersoon gelijkgesteld aan natuurlijk persoon (tenzij wet anders bepaalt) (art. 2:5 BW) – drager van rechten en plichten


  • Kan overeenkomsten aangaan
  • Kan procederen en gedaagd worden
  • Kan strafbaar feit plegen (art. 51 Sr)
 • Bevoegdheden ondernemingsraad
  • Recht van initiatief (23 WOR)
  • Recht van advies (25 WOR)
  • Beroep (26 WOR)
  • Instemmingsrecht (27 WOR)
  • Recht van advies benoeming/ontslag bestuurder (30 WOR)
  • Recht op inlichtingen en gegevens (31 WOR)
  • Uitbreiding bevoegdheden mogelijk in CAO of convenant (32 WOR)
 • Tweeledige taak, een ‘duale positie’ (art. 2 WOR):
  • OR functioneert in het belang van de onderneming
  • OR functioneert als vertegenwoordiging van het personeel
 • Uniface-arrest:
  Deze uitspraak van de Ondernemingskamer maakt duidelijk hoe belangrijk het is om de OR tijdig te betrekken bij een (voorgenomen) verkoop van een onderneming. De gevolgen kunnen groot zijn zo blijkt. Het besluit tot verkoop kan worden teruggedraaid waarmee het hele verkoopproces en de daarmee gepaard gaande kosten potentieel voor niets zijn geweest. 
 • Welke drie voornaamste aspecten omhelzen het ondernemingsrecht?
  1. Hoe steeds de interne structuur van een onderneming in elkaar?
  2. Wie mogen/kunnen transacties afsluiten? (vertegenwoordiging)
  3. Hoe zijn de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid geregeld?
 • 1.1 Bv

 • Kenmerken bv
  • 2:175
  • Kapitaal is verdeeld in 1 of meer aandelen
   • Meerdere aandelen mogen in handen van 1 persoon zijn (eenpersoons-bv)
  • Kapitaalassociatie/kapitaalvennootschap
  • Bij oprichting ten minste 1 aandeel uitgeven
 • Aansprakelijkheid bv
  Aandeelhouders/bestuurders zijn in beginsel niet aansprakelijk voor hetgeen in naam van de bv is verricht. 
  2:175:
  - Niet persoonlijk aansprakelijk
  - Draagt niet bij aan verlies boven bedrag van aandelen
 • Toepasselijke bepalingen
  • 2:175-274
  • 2:1-25
  • 2:308-333l (juridische fusie)
  • 2:334a-224ii (juridische splitsing)
  • 2:335-359 (geschillen/enquête)
  • 2:360-446 (jaarrekening/bestuursverslag)
  • Wet op de ondernemingsraden
  • Handelsregisterwet 2007
  • Statuten (2:177, 180 lid 1: inrichting is openbaar)
 • Functies aandelen
  • Trekt vermogen aan - aandeelhouder brengt vermogen in voor nominaal bedrag van aandeel
  • Biedt zeggenschap: stemrecht in aandeelhoudersvergadering (2:228)
   • In statuten evt anders geregeld (lid 4)
  • Winstverdeling: aandeel geeft recht op deel vd winst (2:216)
  • Vermogensobject, voor overdracht en pand (2:198) vatbaar
 • Aandelen BV
  • Staan op naam
  • In beginsel niet vrij overdraagbaar (2:195 lid 1)
   • Statuten kunnen overdracht vrij maken
    • Blokkeringsregelingen in 2:195
  • Overdracht alleen bij notariële akte
  • Aandeelhouders staan in een register, bijgehouden door het bestuur (2:194) --> besloten vennootschap
  • Aandeelhouders moeten rekening houden met elkaar (2:8)
 • Joint venture: samenwerkings-/aandeelhoudersovk die gezamenlijk beleid (mbt financiering) vaststelt. Aandeelhouders zijn nauw betrokken. Interne verhouding kan lijken op vennoten in een maatschap/vof.
 • 1.2 Nv

 • Nv
  Geschikt voor grote ondernemingen want minimumkapitaal 45.000 (2:67 lid 2) + mogelijkheid beursnotering. 
  Maatschappelijk kapitaal verdeeld in aandelen.  Kapitaalassociatie.
 • Aandelen Nv
  Kunnen op naam of aan toonder. Toonderaandeelhouders worden niet opgenomen in register, maar aandeelhouders op naam wel als die er zijn.
 • 1.3 De maatschap en de vof

 • Maatschap
  • Wederkerige ovk tot samenwerking
  • Dmv van samenwerking behalen van winst, winstverdelingsdoel
  • Samenwerken voor gemeenschappelijke rekening tot gemeenschappelijk doel
  • Maatschapsovk bepaalt winstverdeling
  • Elke vennoot brengt iets in
  • Vennoten zijn voor gelijke delen aansprakelijk voor verbintenissen maatschap (7A:1680)
  • Beroepsuitoefening
   • Persoonlijke dienstverrichting
   • Vertrouwelijkheid tussen partijen (arts, advocaat)
   • Vindt steeds meer bedrijfsmatig plaats
 • Vof (vennootschap onder firma)
  • Maatschap onder gemeenschappelijke naam
  • Hoofdelijke aansprakelijkheid vennoten (18 WvK)
  • Bedrijfsuitoefening
   • Minder persoonlijk en vertrouwelijk
   • Vaker transacties met derden/crediteuren
 • Vennoten werken als gelijken samen, niet in positie van ondergeschiktheid. Het beleid van de maatschap/vof wordt in beginsel gezamenlijk bepaald. 

  Maatschap/vof wordt om wille van de andere persoon aangegaan --> personenvennootschappen. Niet het aandeel is leidend maar de vennoot. 
  Bv/nv wordt omwille van het geld aangegaan.
 • Typen vennootschap:
  • Stil: naar buiten blijkt niets van gezamenlijke beroepsuitoefening
  • Openbaar: onder gemeenschappelijke naam (= vof)


  Vennootschap = overeenkomst. Ook boek 6 van toepassing.
  Overeenkomst = rechtshandeling. Ook 3:32-59 van toepassing.
 • Verschillen maatschap en vof:
  • Vof: iedere vennoot heeft vertegenwoordigingsbevoegdheid (17 WvK). Beperking mogelijk.
   • Maatschap: vennoot eerst volmacht nodig van de anderen (7A:1679). Maatschap meer intern gericht. Op eigen naam transacties, economische gevolgen voor maatschap.
  • Schulden vof: vennoten hoofdelijk verbonden (18 WvK).
   • Maatschap: vennoten voor gelijke delen verbonden voor vennootschapsschulden
 • Verschillen maatschap en vof:
  • Vof: iedere vennoot heeft vertegenwoordigingsbevoegdheid (17 WvK). Beperking mogelijk.
   • Maatschap: eerst volmacht nodig (7A:1679). Meer intern gericht. Op eigen naam transacties, economische gevolgen voor maatschap (7A:1676)
  • Schulden vof: vennoten hoofdelijk aansprakelijk (18 WvK).
   • Maatschap: vennoten voor gelijke delen verbonden voor vennootschapsschulden.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • De kern van het ondernemingsrecht
 • Maarten Kroeze
 • 9789013062564 of 9013062563
 • 3e dr.

Samenvatting - De kern van het ondernemingsrecht

 • 1 Vormen van Ondernemingen

 • Waarom wordt de BV gerekend tot de kapitaalassociaties

  Omdat een belangrijk kenmerk van de BV is dat zij een maatschappelijk kapitaal heeft

 • wat is de aansprakelijkheid bij een BV

  de bv is een rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid. de aandeelhouders zijn niet persoonlijk aansprakelijk

 • waar zijn ondernemingen op gericht

  op winst,  op het behalen van economisch voordeel

 • Een eenpersoons-bv is legaal. 

 • art 2:175-->  algemene bepalingen BV. de besloten vennootschap  wordt opgericht bij notariele akte en door 1 of meer personen/ aandelen niet vrij overdraagbaar

 • 2:175

  in een of meer overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal --> kapitaalassociatie/ kapitaalvennootschappen

  men kan slechts in een bv participeren via een aandeel in haar kapitaal

   

  > bij oprichting iig één aandeel te worden uitgegeven

  > het nominale bedrag van de aandelen en het daarop te storten bedrag kan laag zijn

  > als er meer dan één aandeel wordt uitgegeven, wat in de regel het geval is, mogen de aandelen in handen zijn van één aandeelhouder.

  --> de eenpersoons-bv legaal in nederlands recht

 • wat is een vereiste bij een NV

  een minimumkapitaal van 45 000 euro gestort in maatschappelijk kapitaal  art 2 : 64-65-66-67

 • hoe draag je aandelen over?

  bij notariele akte

 • het bedrag is genoemd in 2: 67

   

 • neom 4 funcites van het aandeel

  1. middel om vermogen aan te trekken --> inbrengverplichting (nominale bedrag)

  2. Zeggenschapsfuncite/ stemrecht art 2:228 --> in beginsel is de omvang van het aandelenbezit doorslaggevend voor het aantal in de aandeelhoudersvergadering uit te brengen stemmen. Dit kan echter in de statuten anders worden geregeld art 2:228 lid 4

  3. winstverdelingsfunctie art 2:216 Ieder aandeel geeft recht op een gedeelte van de winst / divident

  4. aandeel is voor overdracht vatbaar /verhandelbaar --> een vermogensopject

  bij notariele akte!

 • kan een aandeelhouder de kapitaal vennootschap opzeggen?

  een aandeelhouder kan alleen van zijn aandeel af door verkoop aan een geinteresseerde

 • 1.1 BV

 • Een veel in Nederland gebruikte ondernemingsvorm is de besloten vennootschap. Art. 2:175 BW geeft een omschrijving van de bv. Kenmerkend voor een bv is onder andere dat deze een in een of meer overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal heeft. Men kan slechts in een bv participeren via een aandeel in haar kapitaal. De bv wordt ook wel gerekend tot de kapitaalassociaties ofwel kapitaalvennootschappen.

  Het aandeel kan een aantal belangrijke functies vervullen. In de eerste plaats zijn aandelen voor de bv een middel om vermogen aan te trekken. In de tweede plaats is aan het aandeel doorgaans stemrecht in de aandeelhoudersvergadering verbonden (art. 2:228 BW). Het aandeel heeft dan dus een zeggenschapsfunctie. Ten slotte vervult het aandeel vaak een winstverdelingsfunctie: in beginsel geeft ieder aandeel recht op een gedeelte van de winst (art. 2:216 BW).

  De bv is besloten. Dit houdt in dat de door haar uitgegeven aandelen op naam staan en overdracht ervan in beginsel niet vrijelijk kan plaatsvinden. Een aandeelhouder in de bv die zijn aandelen wil overdragen dient in beginsel zijn over te dragen aandelen aan de medeaandeelhouders aan te bieden (art. 2:195 lid 1 BW).

  De aandeelhouders in een bv zijn in beginsel niet aansprakelijk voor hetgeen in naam van de bv is verricht (2:175 BW). De bv heeft dus een voor de aandeelhouders gunstig aansprakelijkheidsregime.

  De op de bv toepasselijke wetsbepalingen zijn niet op één plaats in de wet te vinden. Betrekkelijk veel wettelijke bv-bepalingen zijn niet van Nederlandse herkomst, maar overgenomen uit EU-richtlijnen en verordeningen.

   

  In het nieuwe bv-recht komt sterker dan in het oude het idee naar voren dat vennootschapsrecht voor ondernemers die ervan gebruik willen maken een facilitair karakter heeft. Het is minder regulerend geworden.

 • Aantallen: 8450.000 BV's, waarvan 200.000 worden gebruikt om bijv op fiscaal voordelige manier een pensioen op te bouwen. 

 • Damen/Geho

   

  Het doet er niet toe of een derde eerst het Handelsregister bekijkt alvorens een overeenkomst te sluiten.

 • wat is de jas van de onderneming?

  Het ondernemingsrecht behelst het juridisch omhulsel van de onderneming.

 • Wat is kenmerkend voor een BV?
  Het kapitaal is verdeeld in één of meerdere aandelen.
 • wat zijn de kenmerken van een BV?

  art 2:175 BW geeft de omschrijving van de BV, kenmerkend is dat een bv in een of meer overdraagbare aandelen is verdeeld. Je kunt alleen maar participeren in een pv als je aandelen hebt.
 • BV  (2:175 BW)

  Een BV is een in 1 of meer overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal. 

  Overdracht
  De besloten karakter houdt in dat een aandeel op naam is  en dat zij niet vrijelijk overgedragen kan worden.De aandelen dient eerst aan de medeaandeelhouders aangeboden te worden (art. 2:195 lid 1) (2:194).

  Dit wordt wel de blokkeringsregeling genoemd.

  Aansprakelijkheid:
  De aandeelhouder is niet aansprakelijk voor hetgeen dat in de naam van de vennootschap is verricht en ook niet boven het vereiste gestorte deel  van zijn aandeel

  Toepasselijke bepalingen:
  - art. 2:175-274 BW
  - art.2:1 -25 BW (algemene bepalingen)
  - art. 2:308-334 BW (juridische fusie)
  - art. 2:334a-334 ii (juridische splitsing)
  - art. 2:335 -359 BW (geschillenregeling en het recht van enquete)
  - art. 2:360-446 (de jaarrekening en jaarverslag)
  - WOR

  Vanzelfsprekend zijn de statuten belangrijk en zijn de algemene leerstukken uit het burgerlijk recht ban toepassing. Voorbeeld de onrechtmatige daad 1:162 of volmacht 3:60. 
 • een of meer in aandelen verdeeld kapitaal
 • Men kan slechts participeren in een bv via een aandeel in haar kapitaal.
 • Hoeveel BV's kent Nederland?
  Ruim 845.000 (Niet alle gericht om een onderneming in stand te houden, meer dan 200.000 BV's worden bijvoorbeeld ingezet om op fiscaal voordelige wijze een pensioen op te bouwen.
 • De BV is een kapitaalvennootschap, omdat deze een in aandelen verdeeld kapitaal heeft (2:175 BW). Het aandeel vervult een aantal belangrijke functies: het aantrekken van vermogen, het uitoefenen van zeggenschap (2:228 BW) binnen de BV en het verdelen van winsten (2:216 BW). Voor de aandeelhouder is het aandeel ook een vermogensobject, omdat het voor overdracht vatbaar is. Een BV is besloten. Dit houdt in dat de door haar uitgegeven aandelen op naam staan en overdracht in beginsel niet vrijelijk kan plaatsvinden. De statuten mogen de aandelenoverdracht vrijmaken, maar ook beperken via blokkeringsregelingen (2:195 BW). 

  Uit artikel 2:175 BW volgt dat een aandeelhouder niet persoonlijk aansprakelijk is voor hetgeen in naam van de vennootschap wordt verricht en niet is gehouden boven het bedrag dat op zijn aandelen behoort te worden gestort in de verliezen bij te dragen.
 • Wat is kenmerkend voor een bv?
  Dat deze in 1 of meer overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal heeft.
 • Bij oprichting dient minimaal 1 aandeel te worden uitgegeven

 • Clara Candy

   

  Er moet identiteit zijn tussen uiteindelijk opgerichte bv en bv die partijen voor ogen hadden om als handelend persoon onder aansprakelijkheid voor rechtshandeling uit te komen (naam van het bedrijf, betrokken personen, bedrijfsvoering). 

 • Wat zijn de functies van aandelen?
  1. Vermogensfunctie
  2. Zeggenschapsfunctie
  3. Winstverdelingsfunctie
 • Wat zijn de verschillende functies van aandelen in een bv?

  - met een aandeel kan zeggenschapsfunctie in de bv uitgevoerd worden art 2:228 BW

  - een middel om vermogen aan te trekken. er word door aandeelhouders vermogen in het bedrijf gestopt.

  - de winstverdelingsfunctie, de door de bv behaalde winst word over de aandelen verdeeld. art 2:216 BW

 • Functie van een aandeel
  • aantrekken van vermogen
  • zeggenschapsfunctie (art. 2:228 / dit kan ook anders zijn zie lid 4)
  • winstverdelingsfunctie ( art.2: 216 /dit kan afwijken lid 6 en 7)
  • vermogensobject ( verhandelbaar en verpanding 2:198 en er kan beslag gelegd worden art. 474c-474j Rv)
 • kapitaalassociaties;kapitaalvennootschappen
 • Welke functies heeft het aandeel? 

  - een middel om vermogen in de onderneming te brengen;
  - zeggenschapsfunctie;
  - winstverdelingsfunctie.
   

 • Waarom wordt de BV gerekend tot de kapitaalassociaties of ook wel kapitaalvennootschappen (vs. personenvennootschappen)
  Art. 2:175 BW geeft een beschrijving van de bv. Kenmerkend voor een bv is onder andere dat deze een in een of meer overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal heeft. Men kan slechts in een bv participeren via een aandeel in haar kapitaal.
 • Waarom wordt de bv gerekend tot de zogenaamde kapitaalassociaties/kapitaalvennootschappen?
  Omdat men slechts in een bv kan participeren via een aandeel in haar kapitaal.
 • een BV wordt gerekend tot: kapitaalassociaties/kapitaalvennootschappen

 • Stichting Diva

   

  Aangenomen moet worden dat het bepaalde in art. 2:93/203 lid 1 BW van overeenkomstige toepassing is op andere rechtspersonen. Men gaat ervan uit dat ook lid 2 en lid 3 van beide bepalingen van overeenkomstige toepassing zijn op andere rechtspersonen dan de nv en de bv.

 • Wat is het gevolg van een blokkeringsregeling?
  Een blokkeringsregeling zorgt ervoor dat aandelen niet zonder meer vrij verhandelbaar zijn. De aandelen moeten dus eerst aan de andere aandeelhouders aangeboden worden. 
 • Wat word er bedoeld met de beslotenheid van een BV?
  Dit betekend dat de door haar uitgegeven aandelen op naam staan en de overdacht hiervan in beginsel niet vrij kan verhandelen. Eerst zal een aandeelhouder zijn aandelen over moeten dragen aan een mede-aandeelhouder. art 2:195 lid 1BW
 • Wat is de functie van een aandeel?
  • Aantrekken van vermogen
  • zeggenschapsfucntie (2:228)
  • winstverdelingsfunctie
  • vermogensobject
 • bij opricht dient 1 aandeel worden uitgegeven, mag in handen zijn van 1 aandeelhouder; eenpersoons-bv
 • bij oprichting dient 1 aandeel worden uitgegeven, mag in handen zijn van 1 aandeelhouder; eenpersoons-bv
 • Wat zijn de drie functies van het aandeel?
  1. Ze zijn voor de bv een middel om vermogen aan te trekken. Art. 2:191 lid 1 BW: Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort.
  2. Aan het aandeel is doorgaans stemrecht in de aandeelhoudersvergadering verbonden. Art. 2:228 lid 1 BW: Slechts aandeelhouders hebben stemrecht. Iedere aandeelhouder heeft ten minste een stem.
  3. Ook vervult het aandeel vaak een winstverdelingsfunctie. Art. 2:216 lid 1 BW: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, ... . 
 • Welke functies kan een aandeel vervullen voor de aandeelhouder?
  In de eerste plaats zijn aandelen voor de aandeelhouder een middel om vermogen aan te trekken.
  In de tweede plaats is aan het aandeel doorgaans stemrecht in de aandeelhoudersvergadering verbonden (art. 2:228 BW). Met het aandeel kan zeggenschap worden uitgeoefend door de aandeelhouder. Het aandeel heeft dan dus een zeggenschapsfunctie.
  Ten slotte vervult het aandeel vaak een winstverdelingsfunctie: in beginsel geeft ieder aandeel recht op een gedeelte van de winst (art. 2:216 BW).
  Het aandeel vervult nog een belangrijke functie: het is voor hem een vermogensobject, omdat het voor overdracht vatbaar is. Aandelen zijn immers in beginsel verhandelbaar. Met de handel in aandelen kan geld worden verdiend. Aandelen zijn vaak een belangrijk onderdeel van het vermogen dat iemand tijdens zijn leven opbouwt. Een aandeel kan ook verpand worden (art. 2:198 BW) en er kan door een onbetaalde schuldeiser van de aandeelhouder beslag op worden gelegd (art. 474c-474i Rv).
 • Het aandeel/ de aandelen mogen in handen zijn van 1 persoon

 • Ogem II

   

  Situatie dat vennootschap intussen failliet is verklaard verhindert niet een verzoek tot enquete. Doelen: openheid van zaken; weten wie verantwoordelijk is; oplossen van conflicten. 

 • Waarom is de BV in Nederland het populairst?
  Omdat in beginsel de aandeelhouders en de bestuurders niet aansprakelijk zijn voor wat er zich onder de naam van de bv plaatsvind. dit is vastgelegd in art 2:175BW
 • functies van een aandeel

  - middel om vermogen aan te trekken

  - stemrecht (zeggenschapsfunctie (1 stem per aandeel)

  - winstverdelingsfunctie

 • De bv is besloten. Wat houdt dit in?
  Dit houdt in dat de door haar uitgegeven aandelen op naam staan en overdracht ervan in beginsel niet vrijelijk kan plaatsvinden. Art. 2:195 lid 1 BW: Tenzij de statuten anders bepalen is voor een geldige overdracht van aandelen vereist dat de aandeelhouder die wil vervreemden, deze eerst aanbiedt aan zijn mede-aandeelhouders ... . Dit wordt de blokkeringsregeling genoemd.
 • Voor een aandeelhouder vervult het aandeel nog een belangrijke functie: het is voor hem een vermogensobject, omdat het voor overdracht vatbaar is.
 • Het aandeel mag elke waarde hebben 

 • Tonnema

  Wijziging blokkeringsregeling middels statuten is toegestaan op basis van overwogen belangen.

 • waar word een BV door geregeerd?

  Een bv word geregeerd door haar statuten. Deze statuten worden door de oprichters/aandeelhouders van de bv zelf opgesteld. Zo worden de regels van interne en specifieke aard vastgelegd. Deze statuten zijn altijd openbaar inzichtelijk bij de kamer van koophandel en altijd openbaar. Dit is vastgelegd in art2: 180 lid 1 BW
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is formeel enquêterecht?
Uitspraken die gaan over de inhoud van de procedurele regels die voor het enquêterecht gelden.
Arrest waarin het enquêterecht goed naar voren komt:
De Bobbel-enquête.
Wat kan de ondernemingskamer doen om een eind te maken aan wanbeleid? Welke rechter is bevoegd?
Besluiten van de vennootschap vernietigen en een tijdelijke afwijking van de statuten toestaan.
De OK kan een of meer bestuurders ontslaan of andere benoemen.

De enquêterechter.

(zie voor dit alles 2:356)
Van welk begrip word gebruik gemaakt om te beoordelen of er sprake is van wanbeleid?
Handelend in strijd met beginselen van elementair ondernemerschap.
Wanneer start de ondernemingskamer een onderzoek/enquête in naar het beleid?
Wanneer blijkt dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid of gang van zaken te twijfelen.
>> art 2:350 BW

De OK stelt onderzoekers aan die een onderzoeksverslag dienen in te dienen.
Wat is een enquêteprocedure? Naar wat wordt vooral onderzoek gedaan?
De ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam doet onderzoek naar het beleid en gang van zaken van een vennootschap.

Vooral onderzoek naar beleid van het bestuur, maar ook naar gedragingen van RvC of van de AV.
Wie kan een verzoek tot Enquête indienen?
Een verzoek kan worden ingediend door aandeelhouders of certificaathouders voor zover zij 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen;
of
Rechthebbenden zijn op een bedrag van aandelen of certificaten tot een nominale waarden van €225 000 of zoveel minder als de statuten bepalen. Art 2:346 lid 1 onder b BW

Voor grote vennootschappen (groter dan 22,5 miljoen) zie art 2:346 lid 1 onder c BW)
Noem een verantwoordingsinstrument dat van belang is voor het afleggen van verantwoording bij NL rechtspersonen.
Enquêteprocedure
Noem een arrest mbt een procedure omtrent een genegeerd advies van de OR waarbij de OR het besluit heeft laten toetsen aan de OK.
PostNL-arrest
Wat kan de OR doen als geen gehoor wordt gegeven aan het verstrekte advies?
De OR kan het besluit ter toetsing voorleggen aan de ondernemingskamer. De ondernemingskamer kan bevelen het besluit in te trekken.

Zie voor dit beroepsrecht art 26 WOR.