Samenvatting De psychologie van arbeid en gezondheid

-
ISBN-10 9031398535 ISBN-13 9789031398539
975 Flashcards en notities
36 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "De psychologie van arbeid en gezondheid". De auteur(s) van het boek is/zijn Wilmar Bernardus Schaufeli Arnold B Bakker. Het ISBN van dit boek is 9789031398539 of 9031398535. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - De psychologie van arbeid en gezondheid

 • 1 de psychologie van arbeid en gezondheid

 • Wat is arbeid en gezondheidspsychologie?
  De a&g psychologie is een psychologische discipline die zich bezighoudt met het bestuderen en bevorderen van welzijn en gezondheid op het werk vanuit de gedachte van optimale afstemming tussen persoon en organisatie
 • Het boek bestaat, na een inleidend hoofdstuk, uit vijf delen.
  In het eerste deel Theorie wordt een aantal beschrijvende en verklarende theorieën behandeld over welzijn en gezondheid op het werk, waaronder bijvoorbeeld theorieën over werkstress. Dit deel zoomt vooral in op factoren die van invloed zijn op het functioneren van werkenden.
 • Waar is arbeid en gezondheispsychologie een samensmelting van?
  Klinische psychologie, gezondheidspsychologie en A&O
 • Welke vier aspecten worden onderscheiden bij het begrip 'geestelijke gezondheid'?
  1. affectief welbevinden
  2. competentie
  3. autonomie
  4. aspiratie
 • Wat is het verschil tussen primaire, secundaire preventie en tertiaire preventie?
  • bij primaire preventie wordt dmv een aanpak bij de bron geprobeerd te voorkomen dat er gezondheidsproblemen ontstaan.
  • bij secundaire preventie is er sprake van beperking van de schade door tijdig en adequaat optreden bij de eerste symptomen (bijv. trainingen en cursussen op het gebied van stressmanagement/timemanagement). 
  • bij tertiaire preventie gaat het om de behandeling die er op gericht is dat de problemen afnemen (bijv. coaching, counseling)
 • A&G is een samensmelting van verschillende stromingen. Welke?
  Komt uit de klinische psychologie, de gezondheidspsychologie en de arbeid en organisatiepsychologie. 
 • Het boek bestaat, na een inleidend hoofdstuk, uit vijf delen.

  In het tweede deel, Assessment, wordt ingegaan op onderzoeksmethoden om inzicht te krijgen in de risicofactoren, zowel op individueel als organisatieniveau, die van invloed kunnen zijn op de gezondheid en het welbevinden van werkenden. In dit deel staat vooral centraal hoe problemen van werkenden, de werksituatie in kaart te brengen.
 • Wat is de definitie van de A&G psychologie
  Bestuderen en bevorden van welzijn en gezondheid op werk vanuit de gedachte van een optimale afstemming tussen persoon en organisatie.
 • Welke veranderingen/ontwikkelingen rondom arbeid hebben zich de laatste decennia voorgedaan?
  1. intensivering van de arbeid (werktempo en werkintensiteit)
  2. verandering van de arbeidsinhoud (meer denkwerk, minder praktisch werk)
  3. organisatieveranderingen (globalisering, flexibilisering)
  4. moderne bedrijfsvoering (nieuwe productiemethoden zoals autonome taakgroepen)
  5. aantasting van het psychologisch contract omdat er ook steeds meer van medewerkers wordt gevraagd (billijke verhoudingen tussen materiële en immateriële beloning)
 • Wat is het doel van de a&g discipline?
 • Het boek bestaat, na een inleidend hoofdstuk, uit vijf delen.

  Het derde deel, Interventie, gaat in op mogelijke preventieve en curatieve interventies om op individueel en organisatieniveau in de arbeidssituatie toe te passen.
 • Dubbele betekenis Welzijn binnen A&G psychologie aandahct voor?
  Individueel welbevinden
  Objectieve kenmerken van arbeid die geacht worden het individuele welbevinden te bevorderen. 
 • Welke sociaal-culturele veranderingen/ontwikkelingen hebben zich de laatste decennia voorgedaan?
  1. arbeidsparticipatie (van bijv. 25% werkende vrouwen in de jaren '60 naar 60% in 2013)
  2. opkomst van de dienstensector (zorg, onderwijs, banken, verzekeringen)
  3. verruiming van het ziektebegrip (proto-professionalisering -> het zijn reële ervaringen die vroeger ook al bestonden maar niet als zodanig werden benoemd, bijv. burn-out, stress, ADHD)
  4. toegenomen verwachtingen (het werk moet leer- en ontwikkelmogelijkheden hebben)
  5. individualisering 
  6. uitholling professionele autoriteit (de natuurlijke autoriteit van bijv. arts, onderwijzer, politieagent is gaandeweg verloren gegaan)
 • Waar houdt de a&g psychologie zich mee bezig?
  Houdt zich bezig met het disfunctioneren van mensen in arbeidsorganisaties en met het vergroten van de effectiviteit, bevorderen van de gezondheid en welzijn en het verhogen van de motivatie. 
 • Het boek bestaat, na een inleidend hoofdstuk, uit vijf delen.

  In deel vier, Onderzoek, wordt dieper ingegaan op onderzoeksmethoden die in het veld van arbeid en gezondheid toegepast kunnen worden.
 • Warr: multidimensioneel begrip geestelijke gezondheid met 4 aspecten:
  - affectief welbevinden
  - competentie
  - autonomie 
  - aspiratie 
 • Welke ontwikkelingen in Nederland hebben zich de laatste decennia voorgedaan?
  1. arbo wetgeving
  2. psychische arbeidsongeschiktheid
  3. gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers, werknemers en overheid
  4. hoge kosten (medische kosten, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, personeelsverloop)
  5. lange traditie (op het vlak van overspannenheid)
 • Het boek bestaat, na een inleidend hoofdstuk, uit vijf delen.

  Deel vijf (Capita Selecta), behandelt diverse onderwerpen, bijvoorbeeld specifieke doelgroepen in het arbeids- en gezondheidsveld zoals ouderen of allochtonen. Hier komen ook betrekkelijk nieuwe thema’s binnen het vakgebied aan de orde zoals pesten op het werk, baanonzekerheid, technologische ontwikkelingen en baanonzekerheid.
 • Wat is arbeid in psychologische zin?
  Gestructureerde doelgerichte activiteit met een verplichtend karakter waarbij een bepaalde materiele opbrengst wordt geproduceerd.
 • Met welke onderdelen houdt de A&G psycholoog zich voornamelijk bezig in de praktijk?
  • assessment
  • individuele begeleiding en behandeling
  • training
  • advisering
  • onderzoek
 • Belangrijkste wetten op het gebied van arbeid en gezondheid
  • Arbowet: geeft verplichtingen rondom arbeidsomstandigheden, de zorg voor veiligheid en gezondheid op het werk.
  • Wet verbetering poortwachter: geeft kaders voor procedures rondom ziekteverzuim.
  • Participatiewet. In deze wet is de gemeente verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben (zij vielen voorheen onder de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)). Gemeenten dienen maatregelen in te zetten (bijvoorbeeld loonkostensubsidie en beschut werk) en zodanig ondersteuning te bieden dat zij een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden.
  • Wet aanpassing arbeidsduur geeft werknemers de mogelijkheid om meer of minder uren te gaan werken.
  • Wet arbeid en zorg regelt kraamverlof, calamiteitenverlof en verlof voor zorg voor zieke familieleden.
 • Doelen van A&G psychologie zijn (3)?
  1. Signalerende functie
  2. Preventie 
  3. Arbeidsintegratie. 
 • Welke vijf verschillende typen A&G onderzoek kan je onderscheiden?
  1. hypothesetoetsend onderzoek (theoriegestuurd,, empirische cyclus)
  2. beschrijvend onderzoek (probleemgestuurd, non-cyclisch, fact-finding)
  3. ontwerponderzoek (probleemgestuurd, non-cyclisch, gericht op ontwerpen van tools)
  4. interventieonderzoek (probleemgestuurd, regulatieve cyclus)
  5. organisatieonderzoek (probleemgestuurd, regulatieve cyclus)
 • Welke veranderingen in en rondom arbeid hebbe plaatsgevonden(5)?
  1. Intensivering van de arbeid
  2. Verandering van de arbeidsinhoud 
  3. Organisatieveranderingen
  4. Moderne bedrijfsvoering
  5. Aantasting van het psychologische contract
 • Waarom is het toepassen en verder ontwikkelen van inzichten uit de positieve psychologie een veelbelovende ontwikkeling binnen de A&G psychologie?
  Het richt zich op het bestuderen en bevorderen van condities voor optimaal functioneren van mensen i.p.v. op hun problemen, stoornissen, disfunctioneren.
 • Wat is management by objectives?
  Bepaalde geformuleerde doelen moeten behaald worden
 • Welke sociaal culturele veranderingen hebben er plaats gevonden (6)?
  1. Arbeidsparticipatie
  2. Opkomst van de dienstensector
  3. Verruiming van het ziektebegrip
  4. Toegenomen verwachtingen
  5. Individualisering
  6. Uithollinh van de professionele autoriteit
 • Wat kun je zeggen over de arbowetgeving?
  Deze is ingevoerd in 1983, in 1994 en 1998 heeft herziening plaatsgevonden. Het was een impuls voor de A&G psychologie, naast gezondheid, veiligheid en welzijn worden objectieve eigenschapen van een functie als zelfstandigdoel van beleid genoemd. Iedere werkgever moet aangesloten zijn bij een arbodienst.
 • Wat is het doel van de wet verrbetering poortwachter en wanneer is deze ingevoerd.
  Doel is ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid indammen (met komst van deze wet aantal WAO’ ers gedaald met 23%). 
  Wet is ingevoerd in 2004
 • Door welke klachten worden werkenmers het meeste afgekeurd?
  Psychische klachten. Afkeuringen bij beweginsaparaat meestal psychosociale factoren in het spel. Een derde instroom WAO is bewegingsapparaat.
 • Wortels van overspannenheid liggen in beide oorlogen, leg uit.
  WO I: vermoeidheid van arbeiders in munitie fabrieken en shellshock (combat neurosis). 
  Aandacht voor mentale belasting. Tot jaren 80 geen systematische aandacht werkgerelateerde klachten behalve Tavistock institute of human relations (onderzoek kolemijnen eind jaren 40). Pas in laatste twee decenia A&G. Tot 1960 onderzoek WTI vooral op relatie met partner
 • Een A&G psycholoog houdt zich in de praktijk vooral bezig met
  - assessment
  - individuele begeleiding en behandeling
  - training’
  - advisering
  - onderzoek 
 • Wat zijn de arbokerndisciplines?
  Bedrijfsarts
  Arbeidshygienist
  Veiligheidsdeskundige
  A&O deskunidge 
 • Wie worden beschouwd als de voorlopers van arbeidspsychologisch belastingsonderzoek
  Kreapeling en mosso
 • Waltor Cannon voert als eerste stressexperimenten uit en observeerde fysiologische reacties op stressoren (introduceerde het begrip homeostase)
 • Seyle introduceerde het?
  General adaption syndrom (GAS) - dat onafhankelijk is van specifieke vorm vam belasting
 • Wie is de grondlegger van de stress en -copingtheorie?
  Lazarus.
 • Welke 5 typen A&G onderzoek zijn er?
  1. Hypothesetoetsend (theoriegestuurd)
  2. Beschrijvend (probleemgestuurd)
  3. Ontwerponderzoek (probleemgestuurd)
  4. Interventieonderzoek (probleemgestuurd)
  5. Organisatieonderzoek (probleemgestuurd). 
 • Theoriegestuurd onderzoek volgt een empirische cyclus: hyppothese, emprische gegevens verzamelen, hypothese statisch toetsen. 
  Probleemgestuurd onderzoek volgt een regulatieve cyclus:
  Probleem formuleren, interventie ontwerpen, interventie uitvoeren, interventie evaluaren. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe hangen de hogere-ordefactoren samen met de specifieke dimensies van persoonlijkheid?
Lagere niveauvariabelen als gehardheid en beheersingsoriëntatie vertonen conceptuele overlag met neuroticisme.
Optimisme lijkt duidelijk samen te hangen met zowel extraversie als neuroticisme, terwijl hostiliteit een combinatie weerspiegelt van lage scores op vriendelijkheid en hoge scores op neuroticisme.
Leg uit waarom 'hardy' personen situaties als minder stressvol waarnemen en copingreacties vertonen die de negatieve effecten van stressvolle situaties minimaliseren
en 'hardy' persoonlijkheid wordt gekenmerkt door een sterke betrokkenheid bij dagelijkse activiteiten, een gevoel van controle over gebeurtenissen en door het openstaan voor verandering.
Hardy personen zijn minder kwetsbaar voor burnout.
Leg uit dat personen met een externe beheersingsoriëntatie (locus of control) meer stress en burnout ervaren
schrijven dingen die gebeuren en hun prestaties toe aan het lot en invloedrijke anderen.

Positieve dan wel negatieve gebeurtenissen worden aan oorzaken buiten zichzelf toegeschreven.
Ik ben ontslagen omdat ik niets kan
Ik krijg opslag omdat de economie aantrekt
Op welke wijze kunnen gedragspatronen (type A en B) invloed op stressreacties uitoefenen?
 • persoonlijkheid kan de selectie van omgevingen beïnvloeden en daarmee blootstelling aan objectieve stressfactoren geven (type A zoekt competitie en tijdsdruk)
 • persoonlijkheid is van invloed op de mate waarin een objectieve stressor subjectief als stressor wordt ervaren (type A zal meer stress ervaren als een opdracht niet wordt behaald dan type B)
 • persoonlijkheid kan een stressreactie beïnvloeden (Type A heeft een hogeren emotionele kwetsbaarheid)
 • Persoonlijkheid lijkt een rol te spelen bij de gevolgen van stressreacties voor de gezondheid (Type A vaker gezondheidsklachten)
Wat zijn de belangrijkste werk-prive voorzieningen die de balans tussen werk en prive bevorderen?
 • kinderopvang
 • zwangerschaps- en ouderschapsverlof
 • flexibele werktijden
 • thuiswerken
 • familievriendelijke organisatiecultuur
Wat wordt gemeten als men de positieve werk- thuisinterferentie in kaart wil brengen?
rolverrijking
Hoe noemen Greenhaus en Powell de tegenhanger van rolconflict?
Rolverrijking.
gedefinieerd als de mate waarin ervaringen in de ene rol de kwaliteit van leven in de andere rol verbeteren.
Leg de rol-expansietheorie van Marks uit
participatie in een rol hoeft niet perse energie te kosten. Als een rol voldoening en bevestiging geeft, kan een rol energie geven, wat ook het vervullen van andere rollen ten goede kan komen.
Werk en prive kunnen elkaar dus ook positief beinvloeden
Hoe kan de negatieve werk-thuisinterferentie in kaart worden gebracht?
door de mate waarin een individu rolconflict ervaart te meten
Kahn e.a. beschrijven in hun theorie over 'role dynamics' een theoretisch model en factoren die een rol spelen bij het ontstaan van conflict tussen verschillende rollen die mensen vervullen.Leg dit uit
een individu ervaart conflict tussen werk- en thuisrollen wanneer hij de rolverwachtingen en roleisen van de werk- en thuisrollen onverenigbaar ervaart en niet aankan, wat stress oplevert.