Samenvatting De Republiek in een tijd van vorsten

-
ISBN-10 9034572358 ISBN-13 9789034572356
389 Flashcards en notities
10 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "De Republiek in een tijd van vorsten". De auteur(s) van het boek is/zijn Pia Fruytier Leo Salemink, Judith Tadema. Het ISBN van dit boek is 9789034572356 of 9034572358. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - De Republiek in een tijd van vorsten

 • 1 een keizer met 72 titels (1477-1555)

 • Waarom is de titel 'een keizer met 72 titels?'

  Omdat Karel V 72 titels had, die hij bijna allemaal geërfd had.

 • Welke jaartallen behoren bij keizer Karel V, en welke gebeurtenissen duiden deze aan?
  1500: Geboortejaar 1515: Het jaar waarin hij gaat regeren 1555: Jaar van aftreden
 • 1500: Karel V geboren

  1515: Karel V gaat regeren

  1555: Karel V treedt af

  1558: Karel V sterft

 • Karel V: - 1500: geboortejaar

                    - 1515: het jaar waarin hij gaat regeren

                    - 1555: het jaar waarin hij aftreedt

  Vaak in 1 adem genoemd met voorganger Karel de Grote.

  Verschillen: -Karel de Grote: - land veroveren door oorlog

                            -Karel V: - bijna al zijn titels geërfd, alleen oorlog ter verdediging

  Karel V veroverde de nog zelfstandige gewesten in de lage landen omdat hij van de Nederlanden 1 rijk wilde maken, hij wilde alle neuzen dezelfde kant op.

   

 • Wat is het verschil tussen Karel de Grote en Karel V?

  Karel de Grote: veroveraar die via oorlogen zijn rijk uitbreidde

  Karel V: erfde bijna al zijn land en titels en voerde alleen verdedigende oorlogen

 • Wat streefde Karel V vooral na?
  Eenheid in zijn rijk, alle neuzen de zelfde kant op; en wel in de richting van de keizer. Dat te bereiken beschouwde hij als zijn heilige opdracht.
 • de Nederlanden/ lage Landen: Nederland, België, Luxemburg, deel van Frankrijk

  de Republiek der 7 verenigde Nederlanden: Komt het meest overeen met het huidige Nederland

   

  Republiek (Uniek) wordt vergeleken met andere landen als Frankrijk en Engeland

   

  particularisme: Centralisatie, oppermachtig. Opstanden tegen deze macht.

   

  Habsburgers: willen centraal bestuur

  Steden en gewesten: particularisme-> conflict

   

  Filips de Stoute-> Dapper-> Hertog van Bourgondië (1384-1404)

           x

  Margaretha van Male -> Vlaanderen, Artesië, Antwerpen

   

  -Filips de Goede (1419-1467)

   1464 Staten-Generaal bij elkaar 

          Standen (adel, geestelijkheid, burgers)

  -Karel de Stoute (1467-1477)

   - Maria van Bourgondië (dochter)

                x

      Duitse keizer (keuren de staten goed)

   

 • Wat was de heilige opdracht van Karel V?

  Eenheid in zijn rijk

 • 1.1 machtswellust en overmoed van de bourgondiërs

 • wetenschappelijke en geografische ontdekkingen en uitvindingen geven een nieuw mensbeeld en geven geloof een nieuwe inhoud

   

  bourgondische rijk werd slim uitgebreid door weloverwogen huwelijken, bondgenootschappen en moorden door de hertogen. Weliswaar aan een maar niet mooi overzichtelijk rijk

   

  Filips de Goede (1396-1467) wilde een nieuw rijke stichten. -> veel rijkdom

  Hij wilde de Nederlandse gewesten bijeenvoegen

  -> bijeenroeping Staten-Generaal(= vergadering van afgevaardigden van alle gewesten. Vanaf 1588 het hoogste bestuursorgaan van de republiek

   

  1467: Karel de Stoute aan de macht

  1477: Dood Karel de Stoute in Nancy

   

  Dochter Maria werd opvolger en moest gedwongen het Groot Privilege tekenen.

  -> Staten-Generaal op eigen initiatief bijeen

  -> Toestemming voor o.a. oorlog en belasting

   

  Maria  x  zoon Duitse Keizer -> Habsburgse Rijk

  Filips de Schone  x  Erfgenaam Spaanse Koningshuis

   

  Karel V -> Gigantisch Spaans-Habsburgse Rijk

 • Op welke manier vergrootten in de vijftiende eeuw de hertogen hun bezittingen en hun invloed?
  Door middel van het voeren van oorlogen, doordachte vredesverdragen, gearrangeerde huwelijken, bontgenootschappen, moord met voorbedachte rade en verraad. 
 • Wat gebeurde er allemaal aan het einde van de middeleeuwen?
  • nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen en uitvindingen
  • ontdekkingsreizigers ontdekken nieuw land
  • nieuw mensbeeld
  • geloof krijgt nieuwe inhoud
 • Hoe vergrootten de hertogen van het Bourgondische Rijk hun bezittingen en invloed?

  • oorlogen
  • doordachte vredesverdragen
  • gearrangeerde huwelijken
  • bondgenootschappen
  • moord met voorbedachte rade
  • verraad
 • Wat zijn de Nederlandse gewesten?
  Vlaanderen, Namen, Artesië, Brabant en Henegouwen, Luxemburg, Holland en Zeeland.
 • Welke Nederlandse gewesten maakten deel uit van het Bourgondische Rijk?

  • Vlaanderen
  • Namen en Artesië
  • Brabant en Henegouwen
  • Luxemburg
  • Holland en Zeeland
 • Wat is de Staten-Generaal?
  De vertegenwoordigers van de Nederlandse gewesten. Filips de Goede riep deze als eerste tegelijkertijd in een vergadering bijeen. 
 • Waarom konden de Staten-Generaal geen snelle beslissingen nemen? En werden hierdoor geen grote beslissingen genomen?
  Bij onverwachte gebeurtenissen moesten ze ruggespraak houden in het gewest zelf. Maar ze konden wel grote beslissingen nemen, over bijvoorbeeld oorlogsvoering en buitenlandse politiek. 
 • In 1467 was het Bourgondische Rijk niet mooi overzichtelijk, maar wel een aaneengesloten gebied. Een samenklontering van graafschappen en hertogdommen, die tussen Frankrijk en Duitsland in lagen.

 • In de 15e eeuw hadden Bourgondische hertogen zich in rap tempo in Europa gevestigd.

 • Noem drie manieren waarop Karel V zijn centralisatiepolitiek in de Nederlanden vorm gaf.
  Hij sloot een verdrag met Frans I, dat moest garanderen dat deze Franse koning geen rechten meer op delen van de Nederlanden kon laten gelden. Daarnaast was de Pragmatieke Sanctie (1549) een belangrijke stap, daarin werd vastgelegd dat de zeventien gewesten voortaan één ondeelbaar erfgoed waren. Hij maakte van de Nederlanden een aaneengesloten geheel. 
 • Op welke manier konden gelovigen hun zonden in 1517 afkopen?
  Door het kopen van een aflaat. Zo werd de kerk slapend rijk. Maarten Luther had veel kritiek op de rijkdom van de kerk.
 • Wat betekent de reformatie?
  Maarten Luther wilde kerkdiensten in de volkstaal houden (ipv Latijn), en de bijbel in de eigen taal uitgeven. Kortom: hervorming van de kerk. De paus werd giftig, dus koos Luther er voor om uit de kerk te stappen. Dat werd het begin van een nieuwe stroming: het protestantisme. Luther was de eerste hervormer aka reformist. Het protestantisme had vooral weerklank in het Duitse rijk. 
 • Welke drie bestuurlijke organen stelde Karel V in?
  De centrale raden: de geheime raad (soort ministerie v. binnenlandse zaken en justitie) en ministerie van financiën. 
 • Waardoor bleef het particularisme sterk?
  Ze hadden de troef in handen, namelijk: Zonder hun toestemming en medewerking was het niet mogelijk om via bedes belasting te innen. En Karel V had altijd geld nodig om zijn dure oorlogen te kunnen voeren. Daarom bleef hij dus afhankelijk. 
 • Geef een aantal redenen waarom Karel V de ketterij (de reformatie) fel bestreed. 
  Karel V was een vroom katholiek. Karel wilde geen verdeeldheid, zéker niet op godsdienstig gebied. Geloof en politiek zijn sterk aan elkaar gekoppeld volgens hem. 
 • Hoe bestreed de ketterij (de reformatie)?
  Boekverbrandingen (mislukt), vreselijke martelingen, openbare terechtstellingen en hij trok zelfs met een leger ten strijde tegen protestantse vorsten. Toch lukte het hem uiteindelijk niet. 
 • Waarom lukte het Karel V niet om het protestantisme tegen te gaan?
  Door de vastbeslotenheid van de protestanten en hun afkeer van de dwingelandij. Maar ook door dat zijn broer (Ferdinand) zich van hem afkeerde, wie hem later ook dwong de godsdienstvrede van Augburg te aanvaarden (1555). Dit is tevens de rede voor Karel V om direct af te treden. 
 • Antwerpen was de belangrijkste handelsstad, en dus tevens het centrum van de handel. Wat verhandelden ze (vooral)?
  Graan en andere voedingswaren, maar ook wol en textiel. Ze mochten ook de specerijen naar Nederland brengen. Maar in de loop van de zestiende eeuw kwam Amsterdam als nieuw handelscentrum op. Dat kwam doordat we in Nederland moeilijk graan konden verbouwen, dus besloten we het ergens anders vandaan te halen. De graanhandel werd de moedernegotie genoemd. 
 • Hoe komt het dat Karel V niet veel moeite deed om de groeiende economie te stimuleren?
  Hij gebruikte het geld ergens anders voor, namelijk om oorlogen mee te bekostigen. Economische vooruitgang en oorlogen gaan niet goed samen. 
 • In de 15e eeuw hadden Bourgondische hertogen zich in rap tempo in Europa gevestigd.

 • Op welke manier bestreed ook Frankrijk de centralisatiepolitiek en de reformatie?
  De centralisatiepolitiek werd bestreden door Frans I, doordat hij meer macht naar zich toe aan het trekken was. Een van de machtsvormen die hij meer kreeg, is het benoemen van bisschoppen en abten.
 • Op welke manier bestreed ook Engeland de centralisatiepolitiek en de reformatie?
  Hendrik VIII wilde meer macht. Dat deed hij door het parlement naar zijn hand te zetten. Hij wilde dus voorkomen van het parlement regels opgelegd te krijgen. Hij zorgde ervoor bij de kerk, dat je voor de kerk kunt scheiden en hertrouwen. Hiervoor vocht hij tegen de reformatie. Hij streefde naar een Anglicaanse kerk, ook zorgde hij ervoor dat de paus niet meer de baas van de kerk zou zijn. Dit noemde men de Supremacy Act (1534). 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wanneer leefde Oliver Cromwell?
1599-1658
Wanneer was de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog?
1665-1667
Waar stonden de Staatsgezinden voor?
 • Een zo groot mogelijke gewestelijke zelfstandigheid.
 • Eigen beslissingsbevoegdheid.

Het oude particularisme dus.

Wat is het Stadhouderloze Tijdperk?
Periode in de Republiek waarin ook de meeste gewesten in de republiek geen stadhouder werd aangesteld (1650-1672 en 1702-1742)
Waarom vormde de Franse koning Lodewijk XIV een gevaar voor de Republiek?
Zijn agressieve expansiepolitiek.
Wat was de hoogste prioriteit van Willem III?
Het bestrijden van de Franse koning Lodewijk XIV?
Wanneer leefde de Franse koning Lodewijk XIV?
1638-1715
Wanneer leefde stadhouder Willem III?
1650-1702
Waarom hadden Frankrijk en Duitsland in de 17e eeuw nog steeds een lage welvaartspositie?
 • Ze waren overwegend agrarisch georiënteerde gebieden.
 • Er waren voortdurend oorlogen en opstanden.
 • Door de armoede was er een ruimte afzetmarkt voor nijverheidsproducten.
Wat is de driehoekshandel?
Het handelsverkeer tussen de Republiek, Afrika en Amerika. Belangrijk onderdeel ervan was de handel in slaven vanuit Afrika naar Amerika en in suiker en andere producten van de plantages naar Europa.