Samenvatting De samenleving kennismaking met de sociologie

-
ISBN-10 9043035777 ISBN-13 9789043035774
247 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • De samenleving kennismaking met de sociologie
 • John Macionis
 • 9789043035774 of 9043035777
 • 2018

Samenvatting - De samenleving kennismaking met de sociologie

 • 1 wat is sociologie?

 • Wat is de definitie van mondiaal perspectief?
  Het bestuderen van de wereld in zijn geheel en de plaats die onze samenleving daarin inneemt
 • Sociologie=
  Systematisch onderzoek naar de menselijke samenleving. De patronen van denken, voelen en handelen worden onderzocht
 • Wat is de definitie van moderniteit?
  Sociale patronen die het resultaat zijn van industrialisering
 • Voor en nadelen van sociologie en betrek hierbij debunking en empowering
  1.Debunking=niet alles wat er gedacht wordt is altijd waar
   2. Alles verandert de hele tijd
  3. Begrip: het beter begrijpen van de omstandigheden waarin men zit
  4. De sociologie wordt onderdeel van het maatschappelijk debat
  5. Empowering: het laat het nadeel voor sommige groepen zien, wat mobiliserend kan werken
 • Wat is de definitie van arbeidsverdeling?
  Gespecialiseerde economische activiteit
 • De sociologie verbeelding= en noem een voorbeeld
  Het verschil tussen persoonlijke vs sociale problemen . Bv in een stad van 100.000 inwoners waarvan 3 mensen werkloos zijn -> persoonlijk probleem
  (waren dit er 10.000 werklozen, is het een sociaal probleem); wanneer de meeste ermee te maken hebben want het is niet vanzelfsprekend bv
 • Wat is rationalisering?
  Rationalisering is in de sociologie de overgang van een traditionele samenleving naar een rationele samenleving
 • Hoe heeft zygmunt bauman onderscheid gemaakt tussen common sense en sociologie? Noem de 4 manieren
  1. Responsible speech; de regels van de verantwoorde argumentatie (bv apa regels; het is vindbaar en te verantwoorden)
  2.size of the field; het overstijgen van de eigen sociale wereld (naar eigen ervaringen kijken en die uitdrukken)
  3. Making sense; het verklaren en interpreteren van menselijk gedrag door te kijken naar de verschillende figuraties en instituties waarin mensen zijn ingebed. (het gedrag van mensen proberen te verklaren)
  4. Defamiliarize; het vermogen om bekende en vanzelfsprekende zaken ter discussie te stellen. (bv als iedereen met de rug in de lift staat, dit ook gaan doen)
 • Wat is kapitalisme?
  Kapitalisme is een economisch systeem dat is gebaseerd op winst maken.
 • Noem de 3 niveaus waarin de sociologie zich bevindt
  1. Micro niveau: bv familie en vrienden; kleinste niveau
  2.meso niveau; de werkplek en opleiding 
  3. Macro niveau; het grootste niveau; bestaat uit de overheid en het land 
  -> tussen deze 3 niveaus is er ook interacties
 • Leg het begrip structureel functionalisme uit
  Het structureel functionalisme gaat na hoe sociale structuren het functioneren van de samenleving bevorderen.
 • 3 hoofdvragen sociologie
  1. Hoe is sociale wanorde mogelijk? (chaos en oorlog)
  2. Hoe is sociale ongelijkheid mogelijk? (bv werknemer en fabriekseigenaar)
  3. Hoe werkt het proces van rationalisering van de wereld? (hoe is de samenleving cultureel veranderd; modernisering)
  -> de meeste sociologische onderzoeken zijn afgeleid van een van deze vragen
 • Leg het begrip conflictsociologie uit
  De conflictsociologie kenmerkt zich door een denkkader waarin de samenleving wordt opgevat door een arena van ongelijkheid, die conflicten en verandering veroorzaakt.
 • Wat betekent sociale perspectief? Wie kwam met dit concept en welke 2 aspecten helpen hierbij?
  Het systematisch oz doen naar menselijke samenleving 

  peter berger -> beschreef sociologie als iets dat helpt om algemene patronen te herkennen in het gedrag van mensen

   het bestaan van marges in de samenleving en het hebben van een sociale crisis kunnen helpen op deze manier te zien. Hoe meer je je een buitenstander voelt, hoe meer sociale perspectief -> bv allochs
 • Leg het begrip symbolisch interactionisme uit
  Het symbolisch interactionisme onderzoekt hoe mensen in hun interacties in het dagelijks leven de werkelijkheid creëren.
 • zelfmoord en durkheim;
  Emile durkheim; grondlegger van socio zag zelfmoord als de meest individuele daad, maar zelfs dit wordt beinvloed door sociale factoren
  mensen waren volgens hem een individueel wezen en een sociaal wezen. 

  sociale integratie bleek een factor voor zelfdoding, want meer individualistische mensen kiezen hiervoor.
 • Wat is positivistische sociologie
  Het op systematische observaties van het sociale gedrag gebaseerde onderzoek van de sameneving.
 • 4 typen van zelfdoding
  Altruistische; te veel integratie in de samenleving (bv zelfmoord terroristen dat je voor god je leven opoffert)

  fatalistische; te veel integratie (bv leden van een zelfmoordsekse -> hierbij volg je de regels te streng op)

  anomische; te weinig regulatie (bv na plotselinge heftige maatschappelijke veranderingen -> bv bij een crisis omdat je niet meer weet hoe de sl werkt)

  egoistische; te weinig integratie (bv protestanten, ongeguwde mensen
 • Wat is interpretatieve sociologie
  Richt zich in haar onderzoek van de samenleving op de betekenissen die mensen aan hun sociale werkelijkheid toekennen.
 • Structureel functionalisme;
  structureel; groepen zijn een sociale structuur
  functionalisme; structuren hebben functies voor de samenleving namelijk meer samenhang -> structuren die leiden tot minder samenhang heten disfuncties (bv maffia)

  Iedere samenleving vertoont bepaalde samenhang, als het uit bepaalde groeperingen en bepaalde normen en waarden bestaat. Als de leden van zo'n samenleving hechter in deze groepen zijn geintegreerd, leven ze deze normen en waarden meer na -> hierdoor meer samenhang
 • Wat houdt het sociologische perspectief in?
  Het algemene in het bijzonder zien
 • Sociale cohesie =
  Is de mate waarin leden van een samenleving vreedzaam samenleven. Er zijn 2 manieren; 1. Nadruk leggen op vreedzaam leven tussen een deling van orde en geweld of  2.tussen verbondenheid en onthechting.

  mechanische vs organische solidariteit
  de moderne samenleving is een organische solidariteit
 • Wat houdt kritische sociologie in?
  Kritische sociologie laat zich in haar onderzoek van de samenleving leiden door de noodzaak tot sociale verandering.
 • Mondiaal of globaal perspectief=
  Het besturen van de wereld in zijn geheel en de rol die de samenleving inneemt 

  hoge inkomenslanden: hoogste levensstandaard, west europa, vs, canada, japan en australie

  midden inkomenslanden: gemiddelde levensstandaard, grote sociale ongelijkheid, of extreem rijke of extreem arme. Bijna alle latijns amerikaanse landen, aziatische landen, en sommige afrikaanse en oost europese landen

  lage inkomenslanden: lage levenstandaard; meesten zijn arm.  landen in afrika en azie
 • Industrialisering =
  De groei van steden en de opkomst van nieuwe politieke ideeen zijn sociale veranderingen die ervoor zorgden dat mensen meer nadachten over de samenleving, waardoor de sociologie opkwam
 • Noem comte's wet van der drie stadia
  1. Theologische fase; tot de middeleeuwen geloofde men dat god de samenleving vormde
  2. Fysische fase; ontstond tijdens de renaissance. De samenleving begon gezien te worden als een natuurlijk en niet bovennatuurlijk verschijnsel. 
  3. Wetenschappelijke fase; begon bij het werk van copernicus, galilei en newton. Wordt gebruikt om de samenleving te bestuderen. Wordt het positivisme genoemd
 • Sociale quaestie (marx en engels)
  Kenmerkt de einde van de urbanisatie en industrialisatie. Mensen gingen in slechte omstandigheden werken. Hierdoor kwam de komst van arbeidersbeweging
 • Wat betekenen de termen moderniteit en modernisering? En noem 4 kenmerken hiervan
  Moderniteit verwijst naar de sociale gevolgen van de industrialisering. Modernisering an beschreven worden als het sociale veranderingsproces dat in gang is gezet door de industrialisering.

  1. Verdwijnen van kleine maatschappijen
  2. Verdwijnen van tradities, waardoor meer keuzemogelijkheid was
  3. Meer sociale diversiteit
  4. Men ging zich richten op de toekomst ipv verleden
 • Gemeinschaft vs gesellschaft
  Gemeinschaft= is een kleine en hechte gemeenschap 
  geselschaft= een samenleving waar men meer gefocust is op eigen belang (dit was het gevolg van de modernisering)
 • Mechanische en organische solidariteit
  Durkheim stelde dat modernisering gekenmerkt werd door arbeidsverdeling.
  volgens hem werd tijdens de modernisering mechanische solidariteit vervangen door organische solidariteit  

  mechanische= beschrijft een samenleving met gedeelde morele waarden en waar men elkaar ziet als gelijken.
  door de modernisering veranderde dit naar organische solidariteit; mensen moesten gespecialiseerde arbeid verrichten en werden afhankelijk van anderen
 • Anomie, wanneer gebeurt dit? En hoe kan je dit meten
  Durkheim: als de samenleving erg divers zou worden. Hierdoor kan de samenleving een individu weinig morele richtlijnen bieden. 

  je kan dit meten door naar de zelfmoordcijfers te kijken
 • Hoe beschouwde weber het begrip moderniteit?
  Hij beschouwde het als wanneer een traditioneel wereldbeeld wordt vervangen door een rationele denkwijze
 • Hoe keek marx naar een moderne samenleving? En beschrijf de term kapitalistische revolutie
  Marx beschouwde het als gelijk aan het kapitalisme. Hij noemde de industriele revolutie een kapitalistische revolutie

  hij dacht dat sociale conflicten en klassenverschillen die in de kapitalistische samenlevingen plaats vonden grote revultionaire veranderingen teweeg zouden brengen. Dit kon ertoe lijden dat er maatschappelijke gelijkheid kwam (socialisme)
 • Paradigma
  gaat over dat er verschillende visies zijn op de werkelijkheid.  Bv de kuhn cycle die uit 5 stappen bestaat;

  1.  normale wetenschap; in het begin zijn er en aantal dingen die men niet meer kan verklaren met de theorieen die men heeft
  2. Model drift; tijdens deze stap vindt er een verschuiving plaats van theorieen
  3.model crisis; door de verschuiving ontstaat er een crisis betreffende bestaande theorieen
  4. Model revolutie; er ontstaat een revolutie
  5. Paradigma verandering; de cirkel doet zich opnieuw voor

  kuhn cycle; op een gegeven moment krijg je scheurtjes dat er een crisis komt te ontstaan. Als er teveel dingen zijn die je niet op kan lossen krijg je een revolutie en komt er een nieuw model. Je kan van het ene naar de andere paradigma gaan (bv een konijn of eend zien in een foto)
 • Noem 4 paradigma's
  1. Structureel functionalistisch paradigma (durkheim)
  2. Conflictparadigma ( marx)
  3. Symbolisch interactionistisch paradigma (weber en locke)
  4. Rationele keuze paradigma
 • 3 benaderingswijzen voor de perspectieven/ onderzoeksmethoden
  1. Positivistische
  kijken naar WAT ze doen
  zoekt naar wetmatigheden (systematische observaties) en probeert objectief te zijn en is deductief (van algemeen naar bijzonder)
  is vaak gebasseerd op waarnemingen van empirische gegevens. Worden v

  2. Humantische sociologie (weber)
  hier kijken ze naar WAAROM ze iets doen
  betekenis van menselijk gedrag en symbolen
  gaat over het begrijpen en interpreteren van het gedrag (verstehen) -> inductief; van specifiek naar algemeen ( vaak kwalitatieve data bv intervieuws)

  3. Kritische sociologie
  focust op de noodzaak van sociale verandering in de samenleving (marx)
  gericht op teweegbrengen van verandering, gelijkheid en beter maken van de samenleving
 • Verschil theorie en paradigma
  Theorie= samenhangende uitspraken over bepaalde dingen;
  1. bv klassiek historisch materialisme
  2. integratietheorie en anomietheorie 
  3. wereldbeeldtheorie


  theorieen zijn onderdelen van paradigmara. Binnen een paradigma kan je verschillende theorieen hebben.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • De samenleving : kennismaking met de sociologie
 • John Macionis, Bram Peper, Joanne van der Leun het Engels Hans L C Geluk
 • 9789043016292 of 9043016292
 • 9e ed.

Samenvatting - De samenleving : kennismaking met de sociologie

 • 1 Visie, theorie en methode

 • Sociologie
  een wetenschap die de samenleving bestudeert, het leer ons hoe de sociale omgeving on handelen en onze keuzes beïnvloed
 • 1.1 Het sociologisch perspectief

 • - Sociologie: het systematisch onderzoek van de menselijke samenleving. Helpt het algemene in het bijzondere te zien, in het gedrag van bepaalde mensen algemene patronen te ontdekken. (Piet Berger).
  - Sociale integratie m.b.t. zelfdoding: mensen met sterke sociale banden zullen minder snel tot zelfdoding overgaan dan meer individualistische mensen. (dwingendheid van groepsnormen).
  - Twee verschijnselen die helpen de wereld vanuit een sociologisch perspectief tel leren zien: een bestaan in de marges van de samenleving en het doormaken van een sociale crisis.  
 • Sociologisch perspectief
  Laat ons zien dat de samenleving waar wij een deel van uitmaken niet alleen ons doen en laten maar ook ons denken en voelen beïnvloed. 
 • 1.2 Het belang van de mondiale visie

 • - Nieuwste informatie technologie heeft er toe geleid dat veel academische disciplines een mondiaal of globaal perspectief hebben ingenomen. 

 • De situaties tussen rijkere en armere landen worden vergeleken omdat:
  1. Het leven dat we leiden wordt gevormd door het land waarin we leven. 
  2. De contacten tussen samenlevingen zijn zeer sterk toegenomen.
  3. Veel sociale problemen waarmee de westerse wereld geconfronteerd wordt, zijn elders veel ernstiger
  4. Globaal denken helpt ons om meer inzicht in onszelf te krijgen.
 • 1.3 Het sociologisch perspectief in de praktijk

 • De vier positieve effecten van sociologie:


  1. Aan de hand van het sociologisch perspectief kunnen we nagaan wat er wel en niet klopt van het 'gezond verstand denken'. 
  2. Het sociologisch perspectief geeft ons een beter inzicht in de mogelijkheden en de hindernissen die we in ons dagelijks leven tegenkomen.
  3. Het sociologisch perspectief geeft ons de mogelijkheid een actieve rol te spelen in de samenleving waar we een deel van uitmaken. 
  4. De sociologie helpt ons om in een wereld te leven die zich kenmerkt door diversiteit. 
 • 1.4 Het ontstaan van de sociologie

 • Sociale veranderingen


  De industrialisering zorgde ervoor dat de arbeiders niet meer werkte in kleine groepen maar juist grootschalig.  Er ontstond een scheiding tussen werk en privé. 

  De groei van steden zorgde ervoor dat de mensen die naar de stad verhuisden te maken kregen met sociale problemen. Zoals vervuiling, uitbuiting, misdaad etc. 

  Er ontstonden politieke veranderingen. De aandacht op God en de koning werd minder en er werd vooral aandacht geschonken aan het individu. vrijheid en recht op eigen geluk.   
 • Wie bedacht de term sociologie?
  Auguste Compte in 1838
 • 1.5 Sociologische theorie

 • Structureel functionalisme 
  Hanteert een kader voor de theorievorming waarin de samenleving als een complex systeem wordt gezien. Een systeem waarin sprake is van onderlinge samenwerking tussen de verschillende delen en dat solidariteit en stabiliteit beoogt. 
 • Sociale structuur
  Richt zich op relatief stabiele sociale gedragspatronen.Sociale structuren geven ons gestalte in gezinnen, op de werkvloer of in de collegezaal.
 • Sociale functies
  De gevolgen van een sociaal patroon voor het functioneren van de totale samenleving. Alle sociale patronen (handdruk tot complexe rituelen) zorgen ervoor dat de samenleving in haar huidige vorm kan blijven functioneren. 
 • Manifeste functie
  De onderkende en beoogde gevolgen van een sociaal patroon
 • Latente functies
  De niet onderkende en niet bedoelde gevolgen van een sociaal patroon.
 • Sociale disfunctie
  Een sociaal patroon dat het functioneren van de samenleving kan verstoren.

 • Conflictsociologie
  Een denkkader waarin de samenleving wordt opgevat als een arena van ongelijkheid, die conflicten en verandering veroorzaakt. 
 • Sekseconflictbenadering
  Deze benadering richt zich op de ongelijkheid en de conflicten tussen mannen en vrouwen en is nauw gerelateerd aan feminisme (dat naar sociale gelijkheid tussen mannen en vrouwen streeft.)
 • Rassenconflictbenadering
  Richt zich op ongelijkheid en conflicten tussen mensen met een verschillende raciale en etnische achtergrond. 
 • Oriëntatie op macroniveau
  Een totaalbeeld van sociale structuren die de samenleving als geheel gestalte geven. 

 • Op microniveau oriënteren 
  Een nauwkeurig gedetailleerde beschrijving geven van de sociale interacties in concrete situaties
 • Symbolisch interactionisme
  Een denkkader waarin de samenleving wordt opgevat als het resultaat van de interacties tussen individuen.
 • Rationele keuzebenadering
  Alle sociale handelingen terug te voeren zijn op de rationele keuze van individuen over wat het beste voor ze is. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe ziet arnold gehlen cultuur?
Hij zei dat mensen een soort gebrekkig dier zijn. Dieren hebben instincten dus weten wat ze moeten doen, mensen niet; alles moet worden aangeleerd. Zonder dat alles aangeleerde wordt overleven ze niet. We hebben cultuur nodig om te leven en het leven te laten leiden

Volgens hem biedt cultuur ook een interpretatiekader. Niet de echte werkelijkheid bepaald hoe wereld eruit ziet, maar cultureel beeldende werkelijkheid.
-> Bv als er een gerucht gaat dat de bank failliet gaat en iedereen geld opneemt, gaat die bank uiteindelijk ook failliet.
cultureel ondiforisme (van bryson) =
hele groep mensen die overal van houden, dus een hele groep mensen die alle soorten muziek houden. Deze ondiforen zijn overal tolerant, behalve de muziek van witte racistische mensen trekken ze niet.

Cultuur is het middel waarin je distinctie tussen groepen kunt afzetten, laten zien dat je tegen bent. 

Waarom is cultuur belangrijk volgens Bordieu?
zegt dat mensen cultuur gebruiken om zich te onderscheiden van andere culturen waar ze niks mee te maken willen hebben. 
La distinction van Bourdieu: er zijn allerlei beroepen en culturele smaken en hoe dichter deze twee bij elkaar zitten, hoe sterker het verband is en bijbehorende affiniteit.  2 soorten kapitaal: 


 Economische kapitaal: met economische specialisten, dus managers, aandelen kopen, worden later rijk. Deze classificeren zich niet snel met kunst.  Cultureel kapitaal: met culturele specialisten, dus hoe hoog je opgeleid bent, of je houdt van opera of klassiek, of je veel boeken hebt, of je veel naar musea gaat. 
Muziekmakers, artiesten en kunstenaars verdienen niet veel, maar hebben cultureel wel veel kapitaal. Aan de andere kant heb je de directeur en makelaars met veel economisch kapitaal. Cultureel en politiek gezien staan die ook heel anders in het leven. 

Leg uit wat thorsten veblen bedoelde met conspicuous consumption:
hiermee laat je zien hoe rijk je bent, denk aan het kopen van herten en die in je tuin zetten. Hier heb je helemaal niets aan, het heeft geen functie.

-> dus bv dikke waggie
Er zijn verschillende aspecten waarom ons denkpatroon, waarden en cultuur veranderen. 
noem de 3 verschillende aspecten
 • - Technologisch determinisme: bijvoorbeeld de opkomst van internet. Kenneth Gergen zei dat de cultuur van Westerse samenleving verandert door verzadiging van informatie. Vroeger wist je niet wat er aan de hand was in de rest van de wereld. 


 •  Economisch determinisme: denk aan de postindustriële maatschappij, opkomst van materiële zekerheid in moderniserende landen. De enorme welvaartsstijging zorgt voor bepaalde waardeverandering. Dat je minder zorgen hoeft te maken om niet langer schaarse dingen zoals eten geld etc, hierdoor gaan mensen zich richten op boeken, zelfontwikkeling etc.

 •  Globalisering: door veranderende machtsrelaties tussen landen, denk aan de opkomst van machtsrelaties na de val van de muur. Dat nl duitsland en frankrijk opkwamen. Ook kunnen waarden en cultuur veranderen door immigratie. Spanningen rondom culturele aspecten is een direct gevolg van globalisering
Cultuur bestaat uit waarden. Leg dit uit (betrek de 2 dimensies in je antwoord)
Vanuit de breuklijn zie je ook verschillende waarden, wereldbeelden en overtuigingen: culturele standaarden waarmee we het goede en slechte bepalen – algemenen richtlijnen. Er zijn diverse classificaties:
 
-  Traditionalisme - seculier: 
vroeger waren samenlevingen traditioneel, nu niet meer (abortus vroeger en abortus nu, ongelijkheid man vrouw vroeger) en nu dat je die dingen juist mag enzo (seculier)


-Survival - zelfexpressie:
dit gaat over overleving aan een kant en zelfexpressie aan de andere kant. Wanneer je in basisbehoeftes hebt voldaan (piramide van Maslow) ga je verder met zelfexpressie. In 1970 waren er veel meer materialisme en in 2000 meer post-materialisme. Er is een bepaalde culturele verandering geweest in westerse landen. 

Cultuur bestaat uit talen. Leg dit nader toe
De taal zegt alles over waar je vandaan komt.

Breuklijnen politiek: alle sociale divisies binnen de samenleving worden min of meer gereflecteerd en bevroren in het politieke systeem (= freezing hypothesis). Er zijn klassenverschillen in de samenleving en ook hier vloeit een politieke voorkeur uit. Vooral in Zwitserland en België zie je belangrijke taalkundige scheidingslijnen in correlatie met stemgedrag.
Cultuur bestaat uit 1; symbolen. Licht dit antwoord verder toe
Cultuur bestaat uit symbolen, denk aan vlaggen, het koningshuis en logo’s. Elchardus et. al. heeft een theorie bedacht genaamd de symbolische samenleving= het meer van vanzelfsprekend is wat iedereen moet vinden, 
Voeger ging iedereen naar de kerk en wisten mensen wat wel en niet slecht is. Nu boeit het mensen niet meer wat andere mensen van hen vinden of wat goed is. De samenleving moet werken aan symbolen zodat het duidelijk is wat er moet gebeuren.
 • Muziek heeft een symboolfunctie en laat zien waar jij van houdt en dat heeft weer samenhang met andere uitingen (politiek o.i.d.). dus hierdoor krijgen mensen een beeld van jou en ook gaan mensen met elkaar trouwen die dezelfde dingen als hen leuk vindt.
Cultuur bestaat uit
Symbolen
waarden
talen
Wat is cultuur
Cultuur is een wijzen van denken, de wijzen van handelen en de materiele objecten die in combinatie de levenswijze van een groep vormen.

Machionis spreekt over volk (‘a people’), maar daar gaat het niet om, het gaat om meerdere elementen.