Samenvatting De wereld en Nederland. Een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar.

-
ISBN-10 9461052693 ISBN-13 9789461052698
356 Flashcards en notities
10 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "De wereld en Nederland. Een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar.". De auteur(s) van het boek is/zijn Karel Davids Marjolein ' t Hart. Het ISBN van dit boek is 9789461052698 of 9461052693. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - De wereld en Nederland. Een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar.

 • 1.1 Algemene inleiding

 • Wat is het verschil tussen een actorgerichte en structuur gerichte invalshoek?
  Structuurgericht: grootschalige anonieme processen
  Actorgerichte: invloed van mensen met gevoelens, overtuigingen, ideeën etc.
 • Wat is de great divergence?
  Aan de Engelse kust ontstond een nieuw economisch centrum door de industriële revolutie. Dit zorgde voor een stees cherper verschil in welvaart tussen NW- Europa en Azië. Op wereldschaal.
 • Wat is de little divergence?
  Het verschuiven van het economisch zwaartepunt van het MZ gebied naar de Atlantische kust en Noordzee gebied. Zo verwierf NW-Europa een voorsprong in productiviteit en inkomen. Binnen Europa.
 • Wat bedoeld men met het begrip globalisering?
  De uitbreiding en intensivering van relaties (economisch, cultureel, sociaal, politiek, ecologisch) tussen mensen op wereldwijde schaal.
 • Hoe kan moderniteit worden opgevat?
  Als een  programma van kernwaarden die worden nagestreeft. Zoals:
  • gelijkheid
  • economische groei
  • individuele vrijheid
  • emancipatie
 • Waarom gebruikt men de term modernisering niet meer als overkoepelend begrip?
  Omdat dit te veel suggereert dat de weg naar de moderne samenleving voor ieder gelijk is en zo ook het eindpunt. Terwijl de diversiteit in eindpunt en weg er naartoe groot is.
 • Welke twee tegenovergestelde trenden zijn te merken?
  De samenleving is op zoek naar een besloten identiteit om duidelijkheid te scheppen. Historiografie gaat zich juist meer buiten de grenzen begeven, een land bekijken ten midden van de wereld.
 • Wat zijn de leidende vragen van dit boek?
  - Waarin zitten de verschillen of overeenkomsten tussen de ontwikkeling in Nederland en die in andere landen?
  - In hoeverre is de Nederlandse geschiedenis beïnvloed door andere landen?
  - In hoeverre heeft nederland invloed uitgeoefend op ontwikkelingen elders?
 • Wat zijn kenmerken van de economisch/sociale benadering?
  - Hoe grote veranderingen werden ervaart door gewone mensen?
  - Het bekijken van groepsaspecten en criteria, en hoe deze groepen zich tegenover elkaar bewegen (conflict, vorming, onderscheiden, overeenstemming.)
  - Aandacht voor zowel korte als lange termijn. Focus op ontwikkelingen.
  - Probleemgericht werken
 • Wat zijn de drie basisproblemen?
  1. Inkomen: verwerving en verdeling van inkomen.
  2. Macht: vorming en verdeling van macht.
  3. Risico's: de kwetsbaarheid van het bestaan.
 • Wat zijn mentale constructies?
  Het handelen van mensen gebaseerd op hun gewoontes, tradities, ideeën, overtuigingen of geloofsopvattingen.
 • De drie basisproblemen en mentale constructies hebben onderling invloed op elkaar, waar de mentale constructies centraal staan. Dit komt omdat de drie basisproblemen voortkomen uit deze basis van normen en waarden.
 • 1.2 Inleiding bij deel I

 • Wat zijn belangrijke punten in de bevolkingsontwikkeling en natuurlijke omgeving vanaf de jaren 1000?
  - Het overwicht van het platteland bleef de komende eeuwen bestaan hoewel er weel meer urbanisatie optrad
  - tegen 1800 waren er 6 steden met 1 mln inwoners: Beijing, Canton, Edo, Istanbul, Parijs en London
  - het klimaat werd kouder van 1570-1730, na een warmere periode. Deze heeft invloed op de bevolkingsgroei
  - In de het midden van de 14e eeuw brak ook de pest uit
 • Welke versnellingsfasen op het gebied van connecties tussen werelddelen zijn er? Wat voor connecties waren dit?
  - 1000-1300
  - 1500-1650

  - commercieel en militair-politiek
  met
  - sociale, culturele, ecologische aspecten
 • Wat zijn de kenmerken van de eerste versnellingsfase?
  De dominante rol van het Midden-Oosten en Centraal en Oost-Azie, en de ondergeschikte rol van Europa. Uitbreiding van de Chinese en Mongoolse rijken zetten de belangrijkste punten aan het MZ-gebied en het oosten daarvan.
 • Wat zijn de kenmerken van de tweede versnellingsfase?
  De dominante rol van Europa, waardoor het een kerngebied werd. Op grote schaal vond er overzeese intercontinentale handel deel met de connecties die hierbij nodig waren.
 • Welke verschillende visies over de geboorte van de globalisering bestaan er?
  - Aankomst van Columbus
  - 1571, totstandkoming zilver verbinding: gevolgen globaal op economisch, demografisch en ecologisch gebied
  - ontstaan internationale goederenmarkten
 • Hoe uitte globalisering zich en in welke aspecten?
  - mobiliteit: men ging verhuizen naar waar de verbindingen beter waren (stad, zee)
  - cultuur: men kwam makkelijker in aanraking met andere culturen, geloven, teksten, maar ook mode en eten
  - ecologisch: verspreiding van dieren, planten, ziektes
 • Veranderingen in de 3 basisproblemen?
  inkomen: er veranderde vrijwel niet. pas in de industriële revolutie

  macht: vorming van staten nieuwe systeem door centralisatie en bureaucratisering

  risico: de risico's van het bestaan bleven vrijwel gelijk
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe kan het opkomen van de norm van het kostwinnersideaal worden verklaard?
-voordelig om een zorgende volwassene in huis te hebben:
>verbeterd huishouden->minder ziekten ed.
>verbeterde verzorging kinderen
>lonen vrouwen meestal laag, dus werkende vrouw vaak geen substantiele bijdrage aan inkomen
Wanneer kwam de consumptiemaatschappij op?
In de 19e eeuw kwam deze op in de VS en GB, waar een grote koopkrachtige vraag aanwezig was en al eerder een kortere werkdag werd ingevoerd.
In Nederland kwam dit op na 1910, met de invoering van de achturendag, de opkomst van een vrij weekend, nieuwe tijdsbestedingen als voetbal en bioscoop, en wat later ook vakantie en radio.
Wat is er opvallend aan de Nederlandse wetgeving?
In veel landen zijn er wetten die niet streng worden nageleefd, dus daardoor soortvan legaal zijn. Euthenasie is bijvoorbeeld wel verboden, maar wordt oogluikend toegestaan.
In Nederland worden rechten als abortus vaak wel vastgelegd in de wet, hierdoor is de rechtsonzekerheid voor mensen kleiner dan in andere landen op bepaalde vlakken.
Van wie is de leus 'Baas in eigen buik'?
Dit is een leus van de Dolle Mina's, dit waren vrouwen die pleitten voor zeggenschap van vrouwen over hun eigen lijf. Ze waren voorstander van een legale abortus.
Hoe kan de Tweede Demografische Transitie worden verklaard?
Deze kan worden verklaard uit een reeks veranderingen die onderling samenhangen:
-emancipatie van de vrouw
-seksuele revolutie
-verwerpen van traditioneel gezag
-afname invloed van de kerk
-individuen maakten vaker andere keuzes dan de meerderheid
-in de VS eisten zwarte mensen hun burgerrechten op, en dit was een voorbeeld voor veel andere achtergestelde groepen
Hoe werd het huwelijk minder belangrijk?
In de 20e eeuw maakten sociale uitkeringen en een lange levensverwachting de belofte van huwelijkstrouw tot de dood minder noodzakelijk. Door invoering van de bijstand in 1965 werd scheiden makkelijker. In 1971 werd scheiden door 'duurzame ontwrichting' toegestaan door de wet.
Wat waren doelen van het huwelijk tot ongeveer de 19e eeuw?
Huwelijk, gezin en verwantschap hadden het doel om zich in te dekken tegen maatschappelijke risico's.
Wat was de Tweede Demografische transitie?
De omslag die plaatsvond vanaf de jaren '60 in het demografische patroon.
Het huwelijk werd minder belangrijk, alternatieve samenlevingsvormen kwamen op.  Huwelijksvruchtbaarheid nam af en gezinnen krompen. Door groter belang van scholing bleven kinderen vaker teren op de zak van hun ouders. Als ze gingen verdienen hoefden zij niet meer bij te dragen aan het gezin, maar gingen ze op zichzelf wonen. Scheidingen namen in aantal toe.

Wat was het 'onderhandelingshuishouden'?
Dit was een term van Abram Swaan. Van oudsher had de man gezag gehad over de vrouw, maar dit patriarchale gezin werd vanaf de jaren '60 afgebroken door de vrouw en kinderen. Vrouwen stonden sterker dan hun moeders doordat ze inkomen en opleiding hadden, konden scheiden en terug konden vallen op bijstandsinkomen.
Wat was de poenale sanctie?
Dit was een maatregel in Indonesië, die een onderdeel was van de koelieordonnantie van 1880. Dit gaf plantagehouders onbeperkte macht over arbeiders op hun plantage, mensen die 'lui' waren mochten oa lijfstraffen krijgen.