Samenvatting Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners

-
ISBN-10 9462363730 ISBN-13 9789462363731
219 Flashcards en notities
8 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners". De auteur(s) van het boek is/zijn Markus van Alphen. Het ISBN van dit boek is 9789462363731 of 9462363730. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners

 • 1 hoofdstuk 1

 • Wat is diagnostiek?
  Diagnostiek neemt een belangrijke plaats binnen de hulpverlening, in verschillende fase, in het proces van interventie. Het valt te beschrijven als een zoek en beslissingsproces dat in dialoog met de cliënt en diens omgeving wordt uitgevoerd.
 • Wie had er een traditionele kijk op de diagnostiek?
  De zeeuw in 1983
 • Wat houd de traditionele kijk in?
  Het onderscheiden van personen naar hun individuele psychische kenmerken, zoals die zich manifesteren in hun typische gedrag- en uitingsvormen, en wel met behulp van tests.
 • Welke 3 ontwikkelingen in gedragsonderzoek zijn belangrijk voor diagnostiek?
  a) Het onderzoek naar de kwaliteit van het ongewapende oordeel
  b) De ontwikkelingen in de besliskunde
  c) Het ontwikkelen van prescriptieve kaders ten behoeve van de professionele diagnostiek.
 • Van wat is de diagnosticus afhankelijk?
  a) Van de kwaliteit van hulpmiddelen
  b) Deze hulpmiddelen zijn: inhoudelijke theorieën over het ontstaan en in stand blijven van probleemgedrag, kennis over normale en afwijkende ontwikkelingspatronen, instrumenten en technieken om gedragsverschijnselen in kaart te brengen en statische en psychometrische technieken om gegevens te verwerken.
 • Wanneer we de grondstructuur van probleemoplossend omgaan met persoonlijkheid- en gedragsproblemen ondersteunen met wetenschappelijke-epische kennis spreken we van?
  Wetenschappelijke diagnostiek
 • Strien noemt de diagnosticus wetenschappelijker in
  1984
 • De normatieve diagnostiek houdt zich bezig?
  a) met het funderen
  b) formuleren
  c) onderzoeken van diagnostische regels en procedures
 • Wat is prescriptieve diagnostiek?
  Wordt in het algemeen in methodologisch-heuristische zin opgevat
 • Welke term wordt eerder gebruikt?
  Prescriptief
 • Het diagnostisch proces start?
  Nadat de cliënt zich rechtstreeks of via een verwijzer heeft aangemeld met een of meer hulpvragen.
 • Is elke hulpvraag een diagnostische vraag?
  Nee
 • Men heeft 4 types vraagstellingen
  Verheldering VHD
  Onderkenning ODK
  Verklaring VKR
  Indicatie IDC
 • Men heeft 4 types onderzoek:
  Verhelderend
  Onderkennend
  Verklarend
  Indicerend
 • Wat is de gepaste aanvangstop voor elk diagnostisch scenario?
  Het verhelderend onderzoek
 • Wat betekent diagnose
  Als onderkenning van een stoornis
  Als verklaring voor het probleem of de stoornis
 • Wat is de verklarende diagnostiek
  Het meest empirisch-wetenschappelijke onderdeel
 • Wat is in de diagnostiek zelden het geval?
  Het rechtlijnig doorlopen van de 4 hoofdstappen
 • Wat vergt de aard van de problematiek meestal?
  Het herhaald doorlopen van het volledige scenario of van onderdelen daaruit.
 • Een optimaal diagnostisch beslissingsproces dwingt in de regel?
  Tot een cyclisch verloop
 • Aan wat dient de diagnostisch cyclus te beantwoorden?
  Aan de grondstructuur van de empirische cyclus
 • De cyclus is prescriptief betekent?
  De cyclus schrijft de stappen en substappen voor die de diagnosticus moet doorlopen.
 • Een lineaire diagnostische sequentie is door het ontbreken van terugkoppelingen?
  Een speciaal geval van de diagnostische cyclus.
 • Het onderzoek start bij de.... en eindigt bij het.....
  1) Aanmelding
  2) Advies
 • Wat is de klachtenanalyse?
  Klachten van de cliënt - waarmee we in voorkomende gevallen ook diens omgeving bedoelen - vormen de natuurlijk ingang van het diagnostisch proces.
 • Wat is de uitkomst van de klachtenanalyse?
  Hier legt de diagnosticus een verband tussen klachten en problemen, controleert de correspondentie, groepeert en genoemd hij de problemen en taxeert de ernst ervan.
 • Wat is de uitkomst van de verklaringsanalyse?
  De verklarende diagnose
 • Wat zijn hypothesen?
  Verklarende uitspraken die niet getoetst zijn.
 • Wat is de indicatieanalyse?
  Hier worden de interventies empirisch of theoretisch onderbouwd. Deze hoeven in de diagnostische cyclus nog niet gedetailleerd te worden.
 • Wat is de uitkomst van de indicatieanalyse?
  De indicerende diagnose
 • De hoofdactiviteiten in de hulpverlening kunnen gegroepeerd worden onder?
  Diagnostiek en interventie
  Directe en indirecte begeleiding
  Behandeling en therapie
 • Geen verklaringsanalyse?
  Soms ontbreekt het aan tijd en middelen
  Gedeelte van cyclus is al voldoende informatie
  Cliënt wil graag een verklaring voor zijn problemen
 • Enkele belangrijke cognitieve vuistregels (heuristiek) en de fase waarin zij vooral een rol spelen bij de toepassing van klinische oordeelsvorming?
  - Causale attributie: De actor verklaart zijn gedrag doorgaans vanuit externe, situationele omstandigheden. De observator daarentegen verklaart het handelen van de actor over het algemeen vanuit interne, stabiele disposities.
  - Gedragsconfirmatie: Het door eigen gedrag uitlokken van informatie die de eigen denkbeelden ondersteunt.
  - Beschikbaarheid: Het oordeel over de mate waarin een verschijnsel optreedt, wordt geleid door de mate waarin het te beoordelen verschijnsel overeenkomt met wat als daarvoor typerend wordt opgevat.
  - Verankering: Oordelen over de frequentie of omvang van verschijnselen blijven sterk verankerd in de aanvangswaarden die de beoordelaar hanteert.
  - Confirmatorische teststrategie: het opzoeken van informatie die bij de eigen mening aansluit.
 • Wat is een cliënt
  De persoon met wie de psycholoog een professionele relatie aangaat, onderhoudt of onderhouden heeft 
 • Wat is een cliëntsysteem?
  De groep van meer personen in hun onderling functioneren met wie de psycholoog een professionele relatie aangaat, onderhoudt of onderhouden heeft.
 • Wat is een externe opdrachtgever?
  De persoon of rechtspersoon die de opdracht tot beroepsmatig handelen heeft gegeven, niet zijnde de cliënt, het cliëntsysteem of de verwijzer.
 • Betrokkenen?
  Elke persoon die direct of indirect betrokken is bij het beroepsmatig handelen van de psycholoog, of die daardoor in zijn belangen wordt geraakt.
 • De aanmeldingsfase kan pas worden afgesloten?
  Nadat de grenzen van de professionele relatie en de daarbij horende rechten en plichten, zoals beschreven in de beroepscode, zijn afgebakend. Een diagnosticus dient een professionele relatie met de cliënt alleen aan te gaan, of voort te zetten, als die professioneel ethisch verantwoord is.
 • Wat is de professionele relatie?
  Verwijst naar de formele positie die de betrokkenen ten opzichte van elkaar innemen
 • Wat is een samenwerkingsrelatie: 
  Verwijst naar de kwaliteit van het contact zoals dat tussen diagnosticus en betrokkenen feitelijk plaatsvindt.
 • De term aanmeldingstraject verwijst?
  Naar de gang van zaken als die tot de feitelijke aanmelding heeft geleid. De aanmeldingsfase is afgerond als er afspraken zijn gemaakt over het vervolgtraject.
 • De term aanmeldingstraject verwijst?
  Naar de gang van zaken zoals die tot de feitelijke aanmelding heeft geleid. De aanmeldingsfase is afgerond als er afspraken zijn gemaakt over het  vervolgtraject.
 • De term hulpverleningstraject verwijst?
  Naar de gang van zaken zoals die tot de feitelijke aanmelding heeft geleid. De aanmeldingsfase is afgerond als er afspraken zijn gemaakt over het vervolgtraject.
 • De term hulpverleningstraject verwijst naar?
  Als de opdrachtgever samenvalt met de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger. In dit geval is de aanmelding op initiatief of met vrije instemming van de cliënt.
 • De term dienstverleningstraject verwijst naar?
  Als de opdrachtgever extern is, dus iemand anders dan de cliënt.
 • Wat is het verslag in de aanmeldingsfase?
  Deze vat de relevante informatie die tijdens de aanmelding is verzameld samen. Dit verslag kan men weergeven in de vorm van een startcontract. Geen juridische gevolgen marcheert aan wat ze van elkaar kunnen verwachten.
 • Een cliënt kan bij de aanmelding bewust?
  Over of onderrapporteren.
 • De werkwijze in de aanmelding omvat 4 stappen
  -Bepalen van het verloop van het aanmeldingstraject.
  -Vaststellen van formele posities van betrokkenen
  -Beslissen of het aanmeldingstraject voortgezet kan worden
  -Het vervolgtraject bepalen, overdragen aan de betrokkenen en het maken van afspraken
 • Het aanmeldingstraject is pas afgerond als volgende vragen zijn beantwoord.
  -Wat is het verloop van het aanmeldingstraject?
  -Wat zijn de betrokkenen en wat zijn hun formele posities?
  -Kan het aanmeldingstraject voortgezet worden?
  -Wat is het vervolgtraject? Welke afspraken zijn gemaakt?
 • Wie zijn er bij de aanmelding betrokken?
  -Personen die tot het cliëntsysteem behoren
  -Personen die direct tot het cliëntsysteem behoren.
  -Personen die indirect tot het cliëntsysteem behoren.
  -Degene die moeten op de hoogte zijn van de aanmelding (en waarom)
  -Welke betrokkenen er van het resultaat van het onderzoek op de hoogte moeten zijn en waarom.
  -Personen bij wie nog informatie ingewonnen moet worden
  -En zijn er eventueel betrokkenen waarvan de cliënt niet wildst ze op de hoogte gebracht worden.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

begrip: betrokkene
een persoon of organisatie die direct of indirect belang heeft bij het diagnostisch proces bij deze cliënt of cliënten
verwijzer
De professional of organisatie die de clienten naar de psychologe stuurt.
aanmelder
de persoon of organisatie die de clienten en de psychologe met elkaar in verbinding brengt.
opdrachtgever
de persoon of organisatie die de opdracht geeft om diagnostiek te verrichten. deze is ook verantwoordelijk voor de betaling van het honorarium van de psychologe.
Client
de persoon of personen om wie het gaat, ofterwel diegenen die in diagnostische zin zullen worden onderzocht.
Clientsysyteem
een groep personen die onderling met elkaar verbonden zijn en die onderzoeksobject wordt: het diagnostisch proces wordt op de groep als geheel losgelaten.
beslissingsbevoegd
wie juridisch het recht heeft om beslissingen over/voor de cliënten te nemen
(ROM) Routine Outcome Monitoring
het effect meten van alle behandelingen die door een psychologe worden gegeven om haar effectiviteit in kaart te brengen
3 stappen voor cultuurbewustwording aldus Pinto (1990) voor een psycholoog zijn
1. de psycholoog moet zich bewust zijn van haar eigen culturele waarden en vooroordelen
2. een bewuste kijk op de wereld van haar cliënt
3. rekening houden bij haar aanpak met de cultuur van haar cliënt.
Maar wat is cultuur nu precies? Blom(2008) noemt de volgende onderdelen van een cultuur:
* symbolen of artefacten: dit betreft uiterlijke kenmerken, de zichtbare uitingen van een cultuur zoals bijv. het dragen van een hoofddoek.

* Helden: elke cultuur heeft zijn rolmodellen, mensen die positieve voorbeelden zijn.  

*  rituelen: terugkerende collectieve gebeurtenissen. het betreft niet alleen godsdienstige rituelen. bijv. koningsdag

* waarden en normen: wat belangrijk is, is dat waarden en normen cultuurafhankelijk zijn.  

* basisbeginselen: keren van een cultuur die bij het ontstaan ervan tot stand is gekomen.