Samenvatting Dictaat Geohydrologie

-
127 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Dictaat Geohydrologie

 • 3.3 Grondwater en natuur

 • Welk belangrijk type natuurlijke vegetatie is wel bestand tegen 'te natte' omstandigheden en verdraagt/vereist geen lucht in de bodem?
  De groep helofyten waarin riet, rietgras en biezensoorten voorkomen. Daarnaast bevat het opkwellende grondwater een samenstelling die juist specifiek geschikt is voor zeldzame soorten. Waardoor deze veel vaker voorkomen in deze gebieden.
 • Wat zijn de gevolgen van de voortschrijdende verstedelijking?
  De gebieden die worden bestempeld als natuurterrein zijn veelal 'onland'. Land waarmee economisch niets kan worden gedaan in het kader van landbouw, doordat ze een te diepe of hoge grondwaterstand hebben.
 • Waarom is het slecht boeren in diepe polders? (Bijv 6,5 m -NAP)
  Door o.a. te brak kwelwater en een te geringe draagkracht. Deze draagkracht is zo gering dat de grond zelfs ongeschikt is om te functioneren als weiland.
 • Hoe kunnen diepe polders worden omgevormd tot natuurgebied?
  Door middel van vernatting. Vernatting brengt namelijk de veenvorming weer op gang en gaat hiermee bodemdaling en verzilting tegen.
 • Waarom leidt het optimaliseren van het waterregiem voor zowel de natuur als de landbouw tot conflicten?
  Mits naast aangrenzend:
  - Natuurlijke vegetatie vraagt om een relatief hoge grondwaterstand terwijl akkerbouwgewassen baat hebben bij een diepe grondwaterstand (vereist diepe ontwatering).
  - Een bemest akkerbouwperceel kan leiden tot aanvoer van ongewenst nitraat- en fosfaatrijk grondwater naar het natuurgebied.
 • Hoe kunnen de conflicten tussen aangrenzende land- en natuurgebieden geminimaliseerd/minimaal gehouden worden?
  Door landversnippering te voorkomen of te bestrijden.
 • Waarom en hoe verandert de samenstelling van het grondwater?
  De samenstelling wijzigt sterk doordat de stroom meestal zuurstofloos is waardoor er vanuit het pyrietgesteente veel ijzer oplost in het grondwater. Daarnaast zijn de verblijftijden van grondwater vaak decennia lang waardoor er ruimschoots de tijd is om ijzer op te nemen. Wanneer vervolgens dit grondwater in kwelgebieden in contact met zuurstof komt, slaat het ijzer neer en vormt het roodbruine ijzerroer (oxyderen). Wanneer er ook fosfaat aanwezig is worden er moeilijk bezinkbare ijzer-fosfaat complexen gevormd welke het oppervlakte bruin-roodbruin kleuren.
 • Wat is het gevolg van de aanwezigheid van moeilijk bezinkbare ijzer-fosfaatcomplexen?
  Vegetatie:
  - Doorzicht neemt af en daarmee de plantengroei
  - Ijzer bindt fosfaat --> minder risico's op algenbroei/bloei (eutrofiëring)

  Het tast de belevingswaarde van het water aan.
  Er kunnen allerlei biologische en ecologische veranderingen optreden in het aangrenzende oppervlaktewater.
 • 3.4 Warmte en koude opslag

 • Wat kun je zeggen over de temperatuur van het grondwater?
  De temperatuur van het grondwater wisselt weinig over de seizoenen. De gemiddelde temperatuur ligt onder de zomertemperatuur maar ruim boven de winterse temperaturen.
 • Wat is het werkingsprincipe van een warmte en koude opslag?
  Er zijn warmtepompen geïnstalleerd welke grondwater kunnen oppompen en terug de bodem in pompen. In de winter wordt het grondwater opgepompt om huizen/gebouwen te verwarmen vervolgens wordt het hierdoor afgekoelde grondwater in de bodem geïnfiltreerd. Dit water wordt vervolgens in de opvolgende zomer opgepompt ter koeling/ventilatie van huizen/gebouwen. Bij dit koelproces warmt het grondwater weer op en kan na infiltratie in de volgende winter weer voor verwarming opgepompt worden.
 • 4 Grondwaterstanden, isohypsenkaart, geomorfologie en grondwatertrappenkaart

 • Hoe kan de grondwaterstand worden vastgesteld?
  Door het plaatsen van een peilbuis kan de grondwaterstand worden vastgesteld.
 • Hoe kan het grondwatervlak bepaald en gevisualiseerd worden?
  Door meerdere peilbuizen te plaatsen kan het grondwatervlak bepaald worden. Dit grondwatervlak kan vervolgens gevisualiseerd worden door isohypsenlijnen te tekenen, welke tezamen een isohypsenkaart vormen.
 • Wat zijn gley verschijnselen, waardoor vinden ze plaats en wat voor inzicht bieden ze?
  Bij een gley verschijnsel is er sprake van het neerslaan en weer oplossen van van ijzerverbindingen onder invloed van (geen) zuurstof. De verschijnselen treden op bij wisseling van de grondwaterstand. Hierdoor geven de geomorfologische kenmerken (ijzerverbindingen in vaste/vloeibare fase) historisch inzicht in de opgetreden wisselingen van de grondwaterstanden.
 • Wat wordt er in een grondwatertrappenkaart weergegeven?
  De typische (gebruikelijke) grondwaterstand van een gebied. De meeste gebieden hebben een typische grondwaterstand.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Welk belangrijk type natuurlijke vegetatie is wel bestand tegen 'te natte' omstandigheden en verdraagt/vereist geen lucht in de bodem?
1
Wat zijn de gevolgen van de voortschrijdende verstedelijking?
1
Waarom is het slecht boeren in diepe polders? (Bijv 6,5 m -NAP)
1
Hoe kunnen diepe polders worden omgevormd tot natuurgebied?
1
Pagina 1 van 31