Samenvatting Didactiek voor de onderwijsassistent : werken met de leerling, OA4

-
ISBN-10 9085241294 ISBN-13 9789085241294
504 Flashcards en notities
32 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Didactiek voor de onderwijsassistent : werken met de leerling, OA4". De auteur(s) van het boek is/zijn I Bal. Het ISBN van dit boek is 9789085241294 of 9085241294. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Didactiek voor de onderwijsassistent : werken met de leerling, OA4

 • 1 thema 4 beginsituatie

 • Een beginsituatie wordt bepaald door veranderlijke en onveranderlijke factoren.

   

  Veranderlijke factoren die bijdragen aan de beginsitautie:

   

  - tijdstip van de dag

  - het weer

  - fysieke gesteldheid van de leerling

 • wat zijn veranderlijke factoren die bijdragen aan de begin situatie?

  - tijdstip van de dag

  - het weer

  - fysieke gesteldheid van de leerling

 • bla bla

 • 1.1 Basisontwikkeling

 • wat is basisontwikkeling,
  een concept voor onderwijs aan 4 tot 8 jarige
  2 kanten, het ontwikkelingspotentieel van het kind
  en de stimuleren in
 • 1.4 Thema 26 schoolplan, groepsplan en individueel handelingsplan

 • Schoolplan :wettelijk verplicht document met daarin verschillende onderwerpen

   hoe geeft  de school het onderwijs inhoud .

  De school moet laten zien hoe de kerndoelen aan bod komen.

  Model PHP (protocol handelingsplan) biedt mogelijkheid om op overzichtelijke manier per kerndoel het onderwijsaanbod te beschrijven.

  Dit model bestaat uit een kolom met een horizontale en verticale as, van boven naar beneden de kerndoelen.

   

  Schoolpan moet wettelijk elke 4 jaar herzien worden.

   

  Op het overzicht van het schoolplan lees je af wat je dit schooljaar doet. Over het algemeen doet de hele groep hetzelfde.

  Een handelingsplan beschrijft meer gedetailleerd wat er gedaan wordt, vandaar kolommen als beginsituatie/doel, organisatie, evaluatie...

 • Waarom is het PHP model ook een praktisch instrument voor reguliere basisscholen?

  Eenmaal opgesteld om de bureaucratie in het onderwijs terug te dringen en daarnaast veel tijd te besparen

 • Wat is een kenmerkende eigenschap van PHP?

  Dat het automatisch leerlijnen weergeeft.

 • Wat is een leerlijn?

  Leerlijn geeft aan hoe de opbouw van de leerstof door de jaren is, voor dat specifieke leergebied

  v.b. rekenen beschrijft leerlijn wat de leerlingen elk schooljaar leren

   

 • Waarom bestaat een leerlijn uit tussendoelen?

  Elk jaar of periode heeft zijn eigen doelen, samen brengen ze je naar gewenste einddoel

 • Wat is een groepsplan en wie maakt ze?

  Een groepsplan is een detail uit het schoolplan. Het geeft weer wat de groep een heel schooljaar doet, het onderwijsaanbod van dat jaar dus.

  Meestal door de leraar gemaakt

 • Wanneer wordt er een individueel handelingsplan gemaakt?

  Als een leerling uitvalt op een onderdeel, maakt de leraar, meestal in overleg met de IB-er of remedial teacher, een individueel handelingsplan

  Bij uitval op een toets van het LVS > volgt altijd een indiv.handelingsplan.

  Een indiv.handelingsplan gaat altijd over een onderdeel van het groepsplan

  Indivi.hand.plan is dus een detail van een groepsplan

 • Hoe signaleer je uitval?

  1e signalering..door correctiewerk, degene die stof moeilijk vond krijgt ondersteuning.

  Na les of 10 eerste methodegebonden toets.

  Na 2, 3 maanden komt de eerste toets van LVS, die is methodeoverstijgend.

 • Wat is methodeoverstijgend?

  Dat betekent dat het  een toets is die los staat van het boek of van de methode.

  Nu blijkt waar de echte uitval zit.

  Je kunt namelijk veel oefenen, ondersteunen etc. maar als het inzicht onvoldoende is, komt dat boven water bij een toets die anders is opgebouwd dan die uit de methode.

 • Wat is het verschil tussen een schoolplan in het regulier en speciaalonderwijs?

  Het speciaal onderwijs heeft ook leergebiedoverstijgende doelen, dat is een verschil en die moeten ook worden opgenomen in het schoolplan.

   

  v.b. leergebied sociaal gedrag, als onderdeel omgaan met anderen. valt uiteen in aantal subdoelen:

  ervaringen delen, aardig doen en omgaan met ruzie

 • Wat is de samenhang tussen de plannen?

   

  Het schoolplan, het groepsplan en de individuele handelingsplannen hangen met elkaar samen

  Het schoolpan beschrijft het geheel. Vervolgens is elke stap verder een stap  meer naar het detail.

 • 1.5 Thema 12 Socialisatie:milieus

 • Wat is socialisatie?

  Socialisatie is het proces, waarin een individu zich in de omgang met anderen een cultuur eigen maakt.

   

 • Welke 3 invloedssferen spelen een rol in de socialisatie?

  1. het gezin waarin het kind geboren wordt of opgroeit

  2. de school waar het kind heen gaat en hij het grootste deel van de dag doorbrengt.

  3. de buurt of een club waar het kind lid van is

 • Wat wordt bedoeld met kadaverdiscipline?

  Dit betekent dat het kind niets in te brengen heeft en blindelings en onmiddelijk dient te gehoorzamen, punt uit.

 • Hoe kunnen opvattingen over discipline verschillen?

  Als er geen werderkerigheid  is. b.v. kinderen dienen gelijk op te springen als hun iets gevraagd wordt, maar papa en mama zijn druk..(kadaverdiscipline)

  Een ander aspect van discipline, de manier van omgaan met corrigeren en straffen.

   

  Er zijn verschillende opvattingen van discipline, alle hebben ze invloed op het kind.

 • Waarom is het gezin belangrijk?

  Het gezin is de eerste omgeving waarin een kind kennis maakt met waarden en normen, het gezin is daarom de belangrijkste bron van socialisatie

 • gebieden waarop gezinnen kunnen verschillen:

  - de opvatting over discipline

  - de plaats van de vader in het gezin

  - de mate waarin het kind als eigen individu wordt gezien

 • Waarom is de school belangrijk?

  Op school komt een leerling ook in aanraking met waarden en normen

 • Aspecten van socialisatie op school zijn:

  - in aanraking komen met andere meningen

  - leren zelf een mening te formuleren

  - verantwoordelijkheid dragen voor je eigen werk

  -verantwoordelijkheid dragen voor je omgang met anderen

 • Waarom is de buurt, club belangrijk?

  Als een kind lid is van een club komt het in aanraking met weer heel andere waarden en normen. Een sportclub doet bijv. beroep op sportiviteit, tegen je verlies kunnen.

   

  Als een kind gaat spelen bij vriendje in de buurt komt het ook in aanraking met andere gezinnen (andere opvoedingsmethode normen en waarden)

 • Wat wordt tegenwoordig bedoeld met het woord milieu?

  Het milieu wordt nu bepaald door het opleidingsniveau van de ouders en het inkomen

 • lagere opleiding/inkomens zorgen voor:

  -aanpassing  (meer opgevoed vanuit gehoorzaamheid en aanpassing)

  -sterke nadruk op man-vrouw patroon (meisjes krijgen waarden mee die belangrijk zijn in hun rol als huisvrouw later, jongens dat de man actief en agressief is.

  - studie minder belangrijk (nadruk ligt minder op een hoge opleiding en meer op een inkomen kunnen verzorgen)

 • hogere opleiding/inkomens zorgen voor:

  - individuele ontplooiing (de persoonlijkheid van het kind is uitgangspunt)

  - minder nadruk op man-vrouw patroon( de eerste aandacht gaat uit naar een carriere)

  - studie belangrijker (doordat ze langer gestudeerd hebben, krijgen ze vaak beter betaald werk)

 • Waarom levert veel televisie kijken altijd een vertekend beeld op van de werkelijkheid?

  Omdat je op televisie alleen de uitzonderingen ziet

  Voor je wereldbeeld moet je je niet laten beinvloeden door de massamedia

 • Wat is selectief televisie kijken?

  Kinderen zien programma's die de ouders hebben uitgekozen.

  Het belang van programma's bespreken: leerling krijgt gelegenheid zijn mening te geven en de info te verwerken

 • Spelen op een computer, zelfde als tv, je neemt alleen maar op. Nadelen:

  - kinderen die teveel op op de computer werken, blijken zich in sommige opzichten langzamer te ontwikkelen

  Denk aan vaardigheden als samenwerken, overleg plegen en inzicht in eigen gedrag.

 • Waarom speciale aandacht bij internetgebruik?

  Ze komen dan in aanraking met een enorme hoeveelheid informatie.

 • Computer niet alleen negatief, een positief punt is:

  Onderzoek wijst uit dat kinderen meer sociale contacten hebben en onderhouden

 • Waarom zijn invloeden die een kind meekrijgt niet altijd positief?

  Kinderen kunnen ook vooroordelen meekrijgen (uit het 1e milieu zijn ze hardnekkig)

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat betekenen de woorden 'standaarddoelen en minimumdoelen'?
Standaarddoelen gelden voor iedereen, de minimumdoelen voor hen die dat niet halen
Waar gaat een doel over?
Een doel gaat altijd over de LEERLING en NIET over de LEERSTOF
Leerstof is niet het doel, maar het doel is dat de leerling die leerstof hanteert! BV door een som te kunnen maken!
Waar kunnen doelen betrekking op hebben?
Doelen kunnen betrekking hebben op: VAARDIGHEDEN & KENNIS
Waar gaat het didactische component over?
De DIDACTISCHE component gaat over het LEERRENDEMENT van deze activiteit
waar gaat de inhoudscomponent over?
dat gaat over de LEERSTOF
Waar gaat gedragscomponent over?
Wat de leerling doet en hoe hij zich gedraagt
In doelen zijn drie componenten te onderscheiden. Welke?
Gedrag, inhoud en de didactische component
De STARR-methode is te gebruiken voor gespreksonderwerpen bij evaluatie. Leg uit...
S: Situatie: wat is er gebeurd; wie waren aanw.; met welke ll, in welke ruimte.
T: Taak: wat was je taak, rol, wat werd van je verwacht, wat wilde je bereiken.
A: Actie: wat heb je gedaan, gezegd. Hoe was je aanpak, hoe reageerden de ll en jij
R: Resultaat: wat is uit je activit. gekomen. Hoe is het afgelopen: ll enth.actief,lasti
R: Reflectie:hoe vind je dat je gedaan hebt? tevreden? vlgdex anders?actienodig?
Fase 3: = de EVALUATIE bespreek je met de leraar. Noem mogelijke onderwerpen
- de voorbereiding
- het groepsproces en de orde
- de doelen
- de gekozen activiteit   
- je eigen rol tijdens de activiteit 

Je kunt ook de STARR-methode volgen..
Fase 2 : = de UITVOERING
Tijdens de uitvoering houd je in de gaten dat je je voorbereiding goed volgt. Zeker als je nog leert, sla je gemakkelijk stukken over!