Samenvatting Dit is onderzoek

-
ISBN-10 9001713866 ISBN-13 9789001713867
984 Flashcards en notities
109 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Dit is onderzoek". De auteur(s) van het boek is/zijn Ben Baarda. Het ISBN van dit boek is 9789001713867 of 9001713866. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Dit is onderzoek

 • 1 Wat wil de onderzoeker weten? 11

 • Onderscheid tussen 2 hoofdvormen van onderzoek:
  Kwantitatief onderzoek: Werkt met cijfers. Voorbeeld: 70% van de studenten beluisteren muziek via internet.

  Kwalitatief onderzoek: Werk je uit met teksten. Bijvoorbeeld uitgetypte verslagen van interviews.
 • De werkmethode
  De werkmethode
 • Wetenschap
  zowel systematische objectieve menselijke kennis, als het proces van kennisverwerving en de gemeenschap waarin deze kennis wordt nagestreefd.
 • Verifieerbaarheidseis
  het controleerbaar maken hoe de onderzoeker tot zijn conclusies is gekomen 
 • Kwalitatief onderzoek
  Onderzoek naar opvattingen, meningen, gedragingen en gevoelens van personen over een duidelijk omschreven onderwerp. Men hanteert daarbij kwalitatieve methoden, zoals interview, (participerende) observatie, gespreksgroepen en delphi-methode. De resultaten zijn niet in cijfers uit te drukken en niet te generaliseren. 
 • Wetenschappelijk onderzoek
  Onderzoek volgens bepaalde spelregels (zoals verifieerbaardheid)
 • reproduceerbaarheidseis
  Het onderzoek zo maken dat iemand anders in staat is het onderzoek over te doen
 • Wat is de Delphi-methode?
  Kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij men de meningen van een panel van experts peilt zonder deze experts samen te brengen. Na anonieme uitwisseling van de uitkomsten/meningen wordt nagegaan in welke mate onderlinge overeenstemming te bereiken valt.
 • Empirisch onderzoek
  Zintuigelijk = via waarneming, bewijsmateriaal, gegevens of data verzamelen bv. door mensen te blinddoeken
 • 1. Onderzoeksopzet
  2. Theoretisch kader
  3. Methoden van onderzoek
  4. Resultaten
  5. Conclusies en aanbevelingen
 • onderzoekseenheden
  de personen, bedrijven, situaties waarover je iets wil zeggen binnen je onderzoek
 • Onderzoeksmethode
  De manier waarop je een onderzoek uitvoert.
 • Wat is het verschil tussen probleemstelling en doelstelling
  De probleemstelling is de hoofdvraag van het onderzoek. Deze volg logischerwijs uit de probleemanalyse. Dit is wat je daadwerkelijk gaat onderzoeken om het management probleem op te lossen

  De doelstelling bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat altijd uit inzicht verkrijgen in...(wat ga je onderzoeken) teneinde ..... (wat wil je met het onderzoek bereiken)
 • Populatie
  Alle eenheden bij elkaar
 • Kwalitatief onderzoek
  Onderzoek waarbij problemen in en van situaties, gebeurtenissen en personen beschreven worden. Met behulp van belevingen, ervaringen, verzameld door : open interviews, observaties, bestaande documenten.

  Dit is VERIFIEERBAAR, of te wel controleerbaar
 • Wat zijn de verschillende schaaltechnieken en wat houden ze in?
  1. Semantische Differentiaal ( 1. Koud 0 0 0 0 0 Warm)
  2. Likert schaal (helemaal mee eens - helemaal mee oneens)
 • Kwantitatief onderzoek
  Cijfermatige gegevens verzamelen deze statistisch analyseren, dan krijg je antwoord op de onderzoeksvraag. 
  De onderzoeksvraag = gesloten, doel (toetsend onderzoek), gestandatiseerde data verzamelen. 

  Dit is REPRODUCEERBAAR 
 • Methode
  De manier waarop je een onderzoek uitvoert.
 • Doelstelling
  Wat je met het onderzoek wilt bereiken.
 • Relevantie
  De verantwoording van waarom je onderzoek doet.
 • Benoem drie vormen van relevantie
  Persoonlijk          : "ik vind het interessant"
  Maatschappelijk  :  "mensen" moeten weten hoe het werkt.
  Bedrijfsrelevantie: Hier stemmen zij (het bedrijf) hun targets op af. 
 • Vraagstelling
  Beleidsvraag 
  Onderzoeksvraag
  Gesloten vraag 
  Open vraag
  Explorerend 
  Beschrijvend
  Verklarend 
 • Beleidsvraag en onderzoeksvraag
  Beleidsvraag     : Een hoofdvraag
  Onderzoeksvraag : de deelvragen 
 • Gesloten en open vraag

  Gesloten vraag : toepassen bij kwantitatief onderzoek. Deze toets en beschrijft vooraf vastgestelde ideeën. breed, weinig voorkennis wat zijn de gevolgen van..?
  ͛Open vraag : toegepast bij kwalitatief onderzoek. Deze vraag kan tijdens het onderzoek worden aangepast. Smal, veel voorkennis is er verschil tussen..?
 • Explorerend, beschrijvend en verklarend
  Explorerend = op basis van een probleem op zoek gaan naar oplossingen en andere opties -> wat is het beste...

  Beschrijvend = Systematische beschrijvingen en catalogisering van gevallen. D.m.v. tabellen en afbeeldingen. Dit geeft een goed overzicht. -> hoe ziet x eruit...

  Verklarend = Verklaren van een verschijnsel en zoeken naar oorzaken. -> waarom is x ...
 • Onderzoekseenheden

  Eenheden, zoals personen, instanties of situaties waarover je iets wil zeggen in je onderzoek. Vormen samen de populatie.
 • Hypothese En Theorie

  Verwachting van het antwoord op je onderzoeksvraag, meestal gebaseerd op een theorie.

  Theorie:aantal logisch gekoppelde en plausibele beweringen die een verklaring voor een specifiek fenomeen vormen.

 • De uitvoerbaarheid van onderzoek hangt af van:
  Tijd
  Geld
  Bereidheid van respondenten. 
  Deze hangt af van:
  oInstantie die het onderzoek uitvoert
  o Wijze van benaderen van respondenten
  o Tijd die het onderzoek kost
  o Aantrekkelijkheid van onderzoeksonderwerp
  o Nut van onderzoek
  o Blijk van waardering voor de deelnemers (Incentive)
  Bereikbaarheid van respondenten en bestaand materiaal
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.