Samenvatting Dit is onderzoek!

-
ISBN-10 9001816894 ISBN-13 9789001816896
2209 Flashcards en notities
237 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Dit is onderzoek!
 • Dirk Benjamin Baarda
 • 9789001816896 of 9001816894
 • 2014

Samenvatting - Dit is onderzoek!

 • 1 Wat wil de onderzoeker weten

 • Wat moet je vaststellen voor de onderzoeksvraag
  gaat het om een open vraag (kwalitatief onderzoek) of om een gesloten vraag (kwantitatief onderzoek)
  stel vast over wie of wat (eenheden) je wat (kenmerken) gaat zeggen
  gebruik bij beantwoorden van de onderzoeksvraag bestaande informatie
 • Wat is een beschrijvend onderzoek
  onderzoek waarbij het slechts gaat om de registratie en systematische ordening van wat zich voordoet op een bepaald gebied en waarbij niet wordt gestreefd naar  de ontwikkeling van een theorie of het formuleren van een hypothese.
 • Wat betekent probleemstelling?
  Achtergrond waar het onderzoek uit voortkomt
 • In dit hoofdstuk bespreken we de vertaling van een praktijkprobleem in een of meer onderzoeksvragen. Bij de onderzoeksvraag is het belangrijk om vast te stellen of het om een open vraag gaat (kwalitatief onderzoek) of om een gesloten vraag (kwantitatief onderzoek). Daarnaast stel je vast over wie of wat (eenheden) je wat (kenmerken) gaat zeggen. 

  Het is verder verstandig om bij de beantwoording van de onderzoeksvraag bestaande informatie te gebruiken. Wanneer je een of meer onderzoeksvragen hebt, ga je na of daaraan ethische problemen kleven. Voor de opzet van het onderzoek is het belangrijk of het om beschrijvend, explorerend of toetsend onderzoek gaat. Tot slot ga je na of het onderzoek uitvoerbaar en haalbaar is.
 • Wat is een probleemstelling?
  De beschrijving van het te onderzoeken probleem, de achtergrond waaruit de onderzoeksvraag komt.
 • In dit hoofdstuk bespreken we de vertaling van een praktijkprobleem in één of meer onderzoeksvragen. De vragen kunnen open (kwalitatief) of gesloten (kwantitatief) van aard zijn. Je stelt vast over wie of wat  (eenheden) je wat (kenmerken) gaat zeggen. Verstandig is ook om bij de beantwoording van de onderzoeksvraag bestaande informatie te gebruiken. Bij één of meer onderzoeksvragen, ga je na of daaraan ethische problemen kleven. Bepaal voor de opzet van het onderzoek of het om beschrijvend, explorerend of toetsend onderzoek gaat. Je gaat ook na of het onderzoek uitvoerbaar en haalbaar is.
 • wat wordt bedoeld met de reduceerbaarheidseis
  het onderzoeksverslag zo maken dat een ander het kan overdoen. geldt voor kwantitatief onderzoek
 • Kwalitatief onderzoek
  is met een open vraag.
 • Hoe vertaal je probleem naar onderzoeksvraag?
  probleemstelling
  doelstelling
  onderzoeksethiek  
  onderzoeksvraag
 • Welke vragen moet je kunnen beantwoorden bij het operationaliseren (vertalen)van een probleemstelling in een onderzoeksvraag (en)?
  1. Wat zijn de probleemstelling, de doelstelling en de onderzoeksvraag?
  2. Gaat het om een open of een gesloten onderzoek? Kwalitatief of kwantitatief onderzoek?
  3. Wat zijn de onderzoekseenheden en eigenschappen/kenmerken?
  4. Wat is er al bekend over het onderzoeksonderwerp?
  5. Gaat het om een beschrijvend, explorerend of toetsend onderzoek?
  6. Is het onderzoek uitvoerbaar?
 • wat is een casestudie
  een gedetailleerde en intensieve studie van een of enkele eenheden die als voorbeeld moet dienen voor het te bestuderen verschijnsel
 • Wat betekent doelstelling?
  Antwoord op de vraag waarom je het onderzoek doet
 • Waar is de doelstelling?
  Het doel dat je met het onderzoek wilt bereiken
 • wat wordt bedoeld met de verifieerbaarheidseis
  het duidelijk kunnen maken hoe je aan conclusies komt; plausibel en transparant. geldt voor kwalitatief onderzoek
 • Kwantitatief onderzoek
  is met een gesloten vraag.
 • Wat is een probleemstelling?
  De achtergrond waaruit de onderzoeksvraag voortkomt.
 • wat is de doelstelling
  in de doelstelling geef je aan waarom je het onderzoek uitvoert. je geeft hierbij aan wat het belang is van de opdrachtgever en wat deze met de resultaten gaat doen. de doelstelling volgt altijd uit de probleemomschrijving of aanleiding.
 • Wat betekent onderzoeksvraag?
  Vraag waarop het onderzoek antwoord moet geven
 • waar gaan onderzoeksvragen over?
  Het zijn vragen die gericht zijn op het verkrijgen van inzicht (informatie/kennis)
 • waarmee begint een onderzoeksplan-/ verslag altijd
  met de inleiding. je schetst de achtergrond van het onderzoek
 • wat is generaliseren?
  uitspraken doen over een populatie op basis van een steekproef
 • Wat betekent kwalitatief onderzoek?
  Onderzoek waarbij veel gebruik word gemaakt van belevingen en ervaringen via open interviews en/of participerende observatie
 • Wat zijn de kenmerken van een beleidsvraag?
  Die hebben betrekking op hoe iets opgelost kan worden
 • wanneer je een probleem vertaald denk je na over..
  - de probleemstelling
  -de doelstelling
  - de onderzoeksethiek
  - de onderzoeksvraag
 • wat is een gesloten onderzoeksvraag?
  onderzoeksvraag waarbij je min of meer weet wat je kunt verwachten, maar bijvoorbeeld alleen de frequentie niet weet.
 • Wat betekent kwalitatief onderzoek?
  Onderzoek waarbij het onderzoeksmateriaal bestaat uit cijfermatige gegevens, die statisch geanalyseerd worden om antwoord te geven op de onderzoeksvraag
 • Wat zijn de kenmerken van een beleidsvraag?
  Die hebben betrekking op hoe iets opgelost kan worden
 • leg probleemstelling uit
  het is de achtergrond waaruit de onderzoeksvraag voortkomt
 • Wat is het antwoord op de beleidsvraag
  Het antwoord op een beleidsvraag is meestal een advies over wat je als instelling of bedrijf moet doen.
 • wat zijn kenmerken/eigenschappen
  het te meten kenmerk van de onderzoekseenheden
 • Wat betekent populatie?
  Het totaal van eenheden waarop een onderzoek betrekking heeft en waarover uitspraak word gedaan
 • Wat is toegepast onderzoek?
  Onderzoek die zich ook bezighoudt met de toepasbaarheid van de ingewonnen informatie
 • wat wordt bedoeld met de doelstelling
  het onderzoek is altijd met een bepaald doel. de doelstelling is het antwoord op de vraag waarom je onderzoek doet
 • De doelstelling
  Is het antwoord op de vraag waarom je het onderzoek doet, wat je ermee wilt bereiken.
 • wat is kwalitatief onderzoek
  onderzoek waarbij problemen in en van situaties, gebeurtenissen en personen beschreven en geinterpreteerd worden met behulp van gegevens van kwalitatieve aard, zoals belevingen, ervaringen en betekenisverleningen, die verzameld zijn via open interviews enof participerende observatie en of gebruik van bestaande documenten.
 • Wat betekent hypothese?
  Een vaak op theorie gebaseerde verwachting, die je in het onderzoek toetst
 • wat is een kenmerk van zuiver wetenschappelijk onderzoek?
  Louter kennis verzamelen
 • wat is zuiver wetenschappelijk onderzoek
  het verzamelen van alleen kennis
 • Toegepast onderzoek
  Onderzoek dat kennis oplevert om praktijkproblemen op te lossen
 • wat is kwantitatief onderzoek
  onderzoek waarbij het onderzoeksmateriaal bestat uit cijfermatige gegevens, die statistisch geanalyseerd worden om antwoord te geven op de onderzoeksvraag.
 • Hoe is de ontwikkeling van een onderzoeksvraag?
  van breed naar smal.
 • wat is toegepast onderzoek
  de verzamelde kennis toepassen
 • Zuiver wetenschappelijk onderzoek
  Onderzoek dat wetenschappelijke kennis oplevert, niet noodzakelijk te oplossing van problemen
 • wat is non-respons
  percentage geplande interviews of enquetes die niet doorgaan, bijvoorbeeld door weigeringen.
 • Waar moet je ethisch rekening mee houden bij onderzoek?
  Doen de respondenten vrijwillig mee?

  Wordt er aan de respondenten van te voren duidelijk uitgelegd wat het doel en de werkwijze van het onderzoek is?

  Worden de gegevens van de respondenten vertrouwelijk, maar het liefst anoniem verwerkt?

  Hebben de uitkomsten van het onderzoek geen nadelige gevolgen voor de respondenten?

  Wordt het onderzoek op een eerlijke en objectieve manier uitgevoerd?
 • wat is onderzoeksethiek
  of het ethisch is verantwoord om het onderzoek uit te voeren
 • wat is de onderzoekseenheid
  object bij wie, waarbij of waarover gegevens worden verzameld
 • wat zijn de kenmerken van een open onderzoeksvraag?
  vraag is breed en je kan er niet ja of nee op antwoorden. Hoort bij kwalitatief onderzoek.
 • wat wordt bedoeld met de onderzoeksvraag
  dat is de vraag waarop het onderzoek antwoord moet geven. het is de rode draad van je onderzoek
 • Wat is de onderzoeksvraag
  de vraag waarop het onderzoek antwoord moet geven. een onderzoek kan zich richten op een of meer onderzoeksvragen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Dit is onderzoek
 • Ben Baarda
 • 9789001713867 of 9001713866
 • 1e dr.

Samenvatting - Dit is onderzoek

 • 1 Wat wil de onderzoeker weten? 11

 • Onderscheid tussen 2 hoofdvormen van onderzoek:
  Kwantitatief onderzoek: Werkt met cijfers. Voorbeeld: 70% van de studenten beluisteren muziek via internet.

  Kwalitatief onderzoek: Werk je uit met teksten. Bijvoorbeeld uitgetypte verslagen van interviews.
 • De werkmethode
  De werkmethode
 • Wetenschap
  zowel systematische objectieve menselijke kennis, als het proces van kennisverwerving en de gemeenschap waarin deze kennis wordt nagestreefd.
 • Verifieerbaarheidseis
  het controleerbaar maken hoe de onderzoeker tot zijn conclusies is gekomen 
 • Kwalitatief onderzoek
  Onderzoek naar opvattingen, meningen, gedragingen en gevoelens van personen over een duidelijk omschreven onderwerp. Men hanteert daarbij kwalitatieve methoden, zoals interview, (participerende) observatie, gespreksgroepen en delphi-methode. De resultaten zijn niet in cijfers uit te drukken en niet te generaliseren. 
 • Wetenschappelijk onderzoek
  Onderzoek volgens bepaalde spelregels (zoals verifieerbaardheid)
 • reproduceerbaarheidseis
  Het onderzoek zo maken dat iemand anders in staat is het onderzoek over te doen
 • Wat is de Delphi-methode?
  Kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij men de meningen van een panel van experts peilt zonder deze experts samen te brengen. Na anonieme uitwisseling van de uitkomsten/meningen wordt nagegaan in welke mate onderlinge overeenstemming te bereiken valt.
 • Empirisch onderzoek
  Zintuigelijk = via waarneming, bewijsmateriaal, gegevens of data verzamelen bv. door mensen te blinddoeken
 • 1. Onderzoeksopzet
  2. Theoretisch kader
  3. Methoden van onderzoek
  4. Resultaten
  5. Conclusies en aanbevelingen
 • onderzoekseenheden
  de personen, bedrijven, situaties waarover je iets wil zeggen binnen je onderzoek
 • Onderzoeksmethode
  De manier waarop je een onderzoek uitvoert.
 • Wat is het verschil tussen probleemstelling en doelstelling
  De probleemstelling is de hoofdvraag van het onderzoek. Deze volg logischerwijs uit de probleemanalyse. Dit is wat je daadwerkelijk gaat onderzoeken om het management probleem op te lossen

  De doelstelling bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat altijd uit inzicht verkrijgen in...(wat ga je onderzoeken) teneinde ..... (wat wil je met het onderzoek bereiken)
 • Populatie
  Alle eenheden bij elkaar
 • Kwalitatief onderzoek
  Onderzoek waarbij problemen in en van situaties, gebeurtenissen en personen beschreven worden. Met behulp van belevingen, ervaringen, verzameld door : open interviews, observaties, bestaande documenten.

  Dit is VERIFIEERBAAR, of te wel controleerbaar
 • Wat zijn de verschillende schaaltechnieken en wat houden ze in?
  1. Semantische Differentiaal ( 1. Koud 0 0 0 0 0 Warm)
  2. Likert schaal (helemaal mee eens - helemaal mee oneens)
 • Kwantitatief onderzoek
  Cijfermatige gegevens verzamelen deze statistisch analyseren, dan krijg je antwoord op de onderzoeksvraag. 
  De onderzoeksvraag = gesloten, doel (toetsend onderzoek), gestandatiseerde data verzamelen. 

  Dit is REPRODUCEERBAAR 
 • Methode
  De manier waarop je een onderzoek uitvoert.
 • Doelstelling
  Wat je met het onderzoek wilt bereiken.
 • Relevantie
  De verantwoording van waarom je onderzoek doet.
 • Benoem drie vormen van relevantie
  Persoonlijk          : "ik vind het interessant"
  Maatschappelijk  :  "mensen" moeten weten hoe het werkt.
  Bedrijfsrelevantie: Hier stemmen zij (het bedrijf) hun targets op af. 
 • Vraagstelling
  Beleidsvraag 
  Onderzoeksvraag
  Gesloten vraag 
  Open vraag
  Explorerend 
  Beschrijvend
  Verklarend 
 • Beleidsvraag en onderzoeksvraag
  Beleidsvraag     : Een hoofdvraag
  Onderzoeksvraag : de deelvragen 
 • Gesloten en open vraag

  Gesloten vraag : toepassen bij kwantitatief onderzoek. Deze toets en beschrijft vooraf vastgestelde ideeën. breed, weinig voorkennis wat zijn de gevolgen van..?
  ͛Open vraag : toegepast bij kwalitatief onderzoek. Deze vraag kan tijdens het onderzoek worden aangepast. Smal, veel voorkennis is er verschil tussen..?
 • Explorerend, beschrijvend en verklarend
  Explorerend = op basis van een probleem op zoek gaan naar oplossingen en andere opties -> wat is het beste...

  Beschrijvend = Systematische beschrijvingen en catalogisering van gevallen. D.m.v. tabellen en afbeeldingen. Dit geeft een goed overzicht. -> hoe ziet x eruit...

  Verklarend = Verklaren van een verschijnsel en zoeken naar oorzaken. -> waarom is x ...
 • Onderzoekseenheden

  Eenheden, zoals personen, instanties of situaties waarover je iets wil zeggen in je onderzoek. Vormen samen de populatie.
 • Hypothese En Theorie

  Verwachting van het antwoord op je onderzoeksvraag, meestal gebaseerd op een theorie.

  Theorie:aantal logisch gekoppelde en plausibele beweringen die een verklaring voor een specifiek fenomeen vormen.

 • De uitvoerbaarheid van onderzoek hangt af van:
  Tijd
  Geld
  Bereidheid van respondenten. 
  Deze hangt af van:
  oInstantie die het onderzoek uitvoert
  o Wijze van benaderen van respondenten
  o Tijd die het onderzoek kost
  o Aantrekkelijkheid van onderzoeksonderwerp
  o Nut van onderzoek
  o Blijk van waardering voor de deelnemers (Incentive)
  Bereikbaarheid van respondenten en bestaand materiaal
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke parametrische toetsingstechnieken zijn en wanneer pas je ze toe toe?
Parametrische toetsingstechnieken:

* beschrijvende statistiek, wordt gebruikt voor het beschrijven van databestanden.

* inferentiele statistiek wordt gebruikt om schattingen te doen van populatiekenmerken op basis van steekproefgegevens.  

T-test, hiermee kun je berekenen hoe groot de kans is om een dergelijk verschil op basis van toeval te vinden.
Wat is een standaardfout?
Dit is een belangrijke maat voor het bepalen van de betrouwbaarheidsmarges wanneer je schattingen wilt maken over kenmerken van de populatie op basis van een steekproef.
Wat is een centrummaat?
Een indicatie van het midden van de dataverzameling en de plaats waar de top van frequentiegrafiek ligt.( gemiddelde)
Welke twee soorten samenvattende statistische maten zijn er?
Centrummaten
spreidingsmaten
Wat is validiteit?
Bij validiteit gaat het om de vraag of de resultaten die je uit je onderzoek haalt wel kloppen met de werkelijkheid.

Bij validiteit kun je onderscheid maken tussen:

* instrumentele validiteit: de mate waarin je meet wat je wilt meten. Als je niet kunt meten wat je veronderstelt te meten spreken we van een slechte instrumentele validiteit. Komt vooral voor bij abstract complexe begrippen zoals discriminatie waarbij de sociale wenselijkheid dan een negatief effect heeft op de validiteit. Slechte zelfkennis kan ook een rol spelen (ouders die vinden dat ze goede ouders zijn, maar dat eigenlijk niet zijn).

* ecologische validiteit: de mate waarin onderzoeksgegevens iets zeggen over de dagelijkse praktijk. Je gaat als onderzoeker zelf met de persoon aan de slag, je gaat de situatie ter plekke bekijken waarmee je de validiteit kunt onderzoeken. 
subjectiviteit kan daarbij een gevaar zijn.
Wat is een causaal verband?
Met causaal verband wordt bedoeld dat een gebeurtenis het directe gevolg is van een andere gebeurtenis(oorzaak en gevolg). Men noemt dit causaliteit.

Er zijn 3 soorten beïnvloedende kenmerken bij een causaal verband:


confounder
mediator
moderator
Wat is een onderzoek ontwerp?
Nadat je de onderzoeksvraag hebt vast gesteld ga je bepalen hoe je iets gaat onderzoeken en dit doe je aan de hand van een onderzoek ontwerp.

Je gaat daarbij de volgende vragen beantwoorden:

* welke vorm van onderzoek kies je? (experiment of survey)
* welke eenheid kies je: steekproef of populatie?
Wat is marktonderzoek?
Bij een marktonderzoek gaat het vaak om een beleidsvraag, waarbij het antwoord vaak een advies is over wat een bedrijf of instelling moet doen.
Hoe wordt een onderzoeksverslag geschreven?
1. Titel 

* een heldere titel (gebruik hiervoor je onderzoeksvraag).
* auteurs en het kader (auteurs op alfabetische volgorde plaatsen + voorletters/
* publicatiedatum en een adres
 (om te weten of het onderzoek recent is)
* een aantrekkelijke vormgeving (professioneel)

2. Introductie

* Je start het onderzoeksverslag met een introductie waarin je gaat van breed: het formuleren van de achtergrond van het onderzoek en je eindigt smal: met de te beantwoorden onderzoeksvraag.
a. Het probleem
b. De aanwezige informatie ( wat is er al bekend over het onderwerp)
c. De onderzoeksvraag (vragen)


3. Methoden/onderzoeksopzet hoofdstuk

* hierin wordt aangegeven hoe het onderzoek wordt uitgevoerd en hoe de externe, interne en de instrumentele validiteit van het onderzoek gewaarborgd worden.
* volgende onderwerpen komen aan bod:
a. Populatie en steekproef (= de externe validiteit)
b. Design (= de interne validiteit)
c. Instrumenten (= de instrumentele validiteit)

4. Resultaten: beschrijving van de gegevens

* start nog even met het vermelden van de onderzoeksvraag zodat de lezer zicht heeft op welke vraag de resultaten antwoord geven.
* gouden regel is dat alleen de resultaten vermeld worden en geen interpretaties.

5. Conclusie en discussie

* conclusie begint altijd met het antwoord op de onderzoeksvraag en sluit aan bij de onderzoeksresultaten. 
* In de discussie wordt de betekenis van het onderzoeksresultaat bediscussieerd over:
a. Maatschappelijke en praktische betekenis
b. Onderzoekstechnische betekenis (suggesties aangeven voor eventueel verder onderzoek).
Wat is significantie?
De kans dat een gevonden statistisch resultaat niet op toeval berust; meestal wordt als kritische grens 5 % aangehouden.